Goudsche Courant, zondag 23 februari 1879

Zondag 23 Webruari 1879 Vm frenoBieB EWAAff en eta BEUpSJE weteeiiig Gfld Burgerlijke Stand RSPOllEV 19 Ftbr Adri ni 1 icol outltr J J Koog rn O M iicnborft 20 torni li ouilrrs un den Hrofk II M n der Pool ïl HeUnii Acbwnu oudtrs J Uri li de Groot en M I Kraan OVEBLEDKV 21 Krbr N Fd g 67 j ONriEKTRObWU 21 Kebr P Houd SI J en M S VI Kult SO j r Min der Tom 87 j en C n der Velden Mj GtHLWt 20Febr J llirnnu de Kroot Jr en 1 Oicrgi d r 2 6 JARIGE VAN JAUOBÜS HUIJBRECHT ADRIANA HUIJBRECHT geb P 1ADW Hunne clauhhare Kinderen Gouda 22 Februfiri 1879 ADVERTENTIES m m üiTiXii uaiSiüg Getrouwd J HERMAN DE GROOT Ju EN L OVERIJNDER Gouda 20 Februari 1879 M i il B 4 J13 y Getrouwd i P C RIJKAART Van Gouda Weduwnaar van J N Boih EN Jt TERBREE die tevens ooii namens de wederzijdsche familie hunnen hartelgken dank betuigen voor de vele bewjjzeil van belangstelling bij hun hnweiyk ondervonden Bodegraven 2Q Februari 1879 Bevallen yan een levenloos Kiud J 1 DB BOCK VAN ZUTPHKN Oouda 19 Februari 1879 Vooripoedig bevallen van een Zoon J A F NOOTHOVEN vas GOORRoKST VAN Limburg Oouda 22 Februari 1879 Voor de rele bewezen van belangstelling in de geboorte v m oriïe Dbchter betuigen wjj onzen hartelijken dank C Ji NKER M A JONKER VAN Eeuwen Oourfo Februari 1879 De ondergetedkende betuigt ook namens zijne Kinderen en Behuwdkinderen zjjn hartelijken dank Voor de vele bewjjzen van belangstelling ondervonden bü het overlijden zjjner geUefde Echtgenoot ANNA CATHARINA KOPPENS P JASPERS Gouda 21 Februari 1879 De Netto opbrengst der op 17 dezer gehouden Tooneelvoorstelling door Onderofficieren vanhet Garnizoen enz bedraagt 187 73 Dekrachtdadige ondersteuning van ïouda s inge etenen de belangeloosheid van den heer Direc tenr van de Gasfabriek alhier zoomede de welwillende medewerking van eenige Dilettanten Bopeg de Commissie daarvoor haren oprechtendank te betuigen N cdcrI Maatschappij Ier bevordering van Nijverheid Departement GOUDA LEESVEIlfiADERl G MET DAMES op WOENSDAG 26 FEBRUARI 1879 des avonds ten 8 ure in het Lokaal Nut en Vebmaak De Heer Dr j l HOORWEG van ülrecht Onderwerp Het Electrische Licht De spreker zal gedurende igu voordracht het licht vertoonen Uitreiking van het Getuigschrift Loffelijke Vermelding aan A van den BROEK te Gouda voor zijn genmeed IJzeren Deurhengsol door de Jury Loffelijk vermeld bij den Wedstrijd in Juli 1878 Introductiekaarten ad 0 75 voor Niet Leden verkrijgbaar bij den Heer HEGEMAN Ih Secretaris H W G KONING agiiieisje TERSTOND GEVRAAGD een MEISJE van 12 a 15 jarigen leeftijd voor Boodschappen en Kleine Diensten Adres in persoon Peperstraat K 68J tusschen 12 en 2 ure Primo mi TE UUUIl een zeer net ingericht en wel betimmerd BOVENHVIS met Vrijen Opgang 2 KAMERS ALCOÜF KEUKEN en Dienstboden Kamer POMP GOOTSTEEN en cloorloopende PRIVAAT en verdere gemakken ïe bevragen bjj Hi KONINGS Bouwkundige Lange Tiendeweg Hoek Rozendaal alhier De Heer van MIEROP vraagt tegen MEI a s eene BEKWAME ESOElffilËBIP tegen goed loon AAKDAFPKLËV Te KOOP 200 Mud beste ZEEUWSCHE JAM31EN Te bevragen bij ZEVENHUIZEN Zuidpias Gevraagd Een BURGERMEISJE P G niet beneden de 25 jaar tot GEZELSCHAP en HULP in de HUISHOÜDiJkG Een burgerpot kunnende koken is vereiscbte Adres franco onder No 228 aan het Bureau dezer Courant Het DEPOT der THBÊEN uit het Magazijn van JAN van REES ZOON te Zwolle is gevestigd voor Gouda bü de Wed P J BERKHOUT LANGE TIENDEWEG D 44 alwaar gratis prijscouranten zijn te bekomen Deze T ieSen uitmuntende door kracht geur en waterhoudendheid worden afgeleverd Jn pakjes van 5 2 j 1 en s s verzegeld en voorzien van slempel prijs en nommer TIVOLl ZONDAG 23 FEBRUARI 1879 Directie H W Nieuwenhuis DE ZWARTE KAPITEIX OP DB Baslaardzoon vaii een Slavin Drama in 5 Bedrijven GEVOI OD DOOK Het consig ne i s SNORKEN Vaudeville in één Bodrijf Aanvang 7 ure Prijzen der Plaatsen Ie Rang 0 40 2e Rang 0 30 Lederhandel tegen Fabriekprijzen zoowel in het groot als in het klein De meest gevraagde soorten van ZOOLen OVERLEDER benevens alle verdere artikelen tot het vak behoorende R VAN i EB HEIJDEN Hooge Gouwe Gouda i üilllIlUil tegen Hoest en Verkoudheid van de Heeren KRAEPELIEN en HOLM Chemisten te ZnisT zijn verkrijgbaar in Blikken doosjes h f 0 20 en verzilverd a f 0 25 per stuk bij Cs THIM Apotheker en Drogist te Gouda J fKIEBiËRT HARKT 6om Photographisch Atelier DAGELIJKS GEOPEND Op üOXüErtDAdf cn ZO XÜAG 7 Porlrelleii a I Gevraagd eene met KOST en INWONING Brieven onder letter D aan het Advertiebjireau van A KOK Comp Boek en Kantoorhandel alhier Tegen MEI wordt gevraagd eene bekwame WERKMEID P G goed kunnende strijken en met de waseh omgaan Loon f80 buiten vervaL Adres franco onder letter K aan het advertentiebureau van A KOK Cokp Boek en Kantoorhandel alhier Openbare Verkooping TB GOUDA op MAANDAG 3 MAART 1879 desvoorraiddags ten elf ure in het Hotel DE ZALM aldaar van Een HUIS en ERF met een stak GROND daarachter in den Langen Groenendaal te 70u e wjjk J No 56 Te aanvaarden 15 MAART 1879 En een HUIS en ERF in de Robaarsteeg te Gouda wijk M No 79 Verhuurd voor ƒ 1 per week Nadere inlichtingen zjjn te bekomen ten Kantore van den Notaris W J FORTUIJN DROOGLBEVEB te Gouda Vervolg der Advertentifa in het Bflvoegsel GocDA Dbck vak 4 Bbimkka n TOOITEELNIEÏÏWS 9onilenliigavaad had de 5de abouaemailiroor tillint plHUs van de Vereemgin Hel KedtrlaniKh finui wuriii mu edemi eei erk tan Saidou ptIKi 10 in gtfIMeB al DoBA In weerwil van het groote sdoocs daf dit atak oiveral bdiaalde komt het om roer niet tot ie beaten te behooren van geaoeJideD ehryrrr iten loekt hier dikvgU te tageibjM Ie tU emffa Woiieti Saa i Drftree rt fedrifirra voo liJndaardoor ocgenietbaar £ en groot tautfl petaoBeakomt daario Voor oogeo die t ln nkMdltMM dooieeD bewcf o nehta en lioka verdwjjnen om we kMMfl njl IxdrJirM lijn W lijaiyi aan Qtlitfig dit de ver M o r 4m tmrrig begin tehadelooa atelleB Jhim u h ftn jftt k ftt U dit bclaagetrlliqg weklefi en handeliogea die in waAuiuft brengen Dairin worden karakK j ttekend en reg intrigue OBtafMMH tH aWU I kan rfakitfii keid doon heriuMieD J e personen die in Doba vunkMnent qaieB bgiia Hen een mev of min beteekcnrnde rol in de poli tek B h t ie niet it aehoontte t de die w j a MiIBctoiwen Bekalre mei l danmtriiiutngnee maken wg ook keuiiia nut eaa aicaw g koien afgeraardigde die ali cariealnar gelerkead i la ovMdieTena hech maar ork Of wrr i niite fijie d 4ypeWlafckiglwd tentMiiMett vM MOimige aolitiei h AioMrigenieeirtirdea rn goe lli1inkei de dotè nieta rggrnde wtxmiea len beate te gaven lieh een ir verleenen van rhanften van gewièht De keeren In het Mak vertegenvooniigen ile iebatmatmée klaaae tenr de rimnea bQflk alten hehoorrn tat die peraonen welke uit de omtcrair laag der m latachappü aijn voortgekomen geeoe middeUo aMMi ar Mi lMrtaeuMwi w lMawi WSM In die nAwin antrekktdUke omgeving ia tvliier ene die liah Ktteft afc Dun 4er gedrag Ie peer brwouderenawaardig ia door de teie tleokte oorbeeiden die lij roor oogea bad De veMaÜBir VM hat etrt wm niet wo gow ala wij van den aroretaria va M NeitrUmitd Toonetl vrrwaeht hadden Verscheidene aitdmkki gen aren in het oogvallend dwaaa Zoo werd 4 a de bekemie Franache uitdrukking Seveair a sa montoai Idua Wd rgegofen Tot tj me tciatfitt l ng keert Vergelijke tatUm moaataa tkaa ket towieel idat meer voorkonwii l ft Thana om de acteura en efricra ern woordje Vóiir im jmtaiig enl aii het tooiieel aan de toeachunyef een teleuratellende tydiug gebrasht nl deie Mt i or ern onverkUarbare vergiaaing ket prognmma Hevr Kleine noemde ala rallende vertolken de rol van Oravin Zieka tenvgl die reeda na de danl voontelling voortdurend ia kwdan w tiej Verwoeit wna neweeat 1 Wy nUan niet traohtea em eoMrMaarJaqr vergiaaing te verklaren maar moeteii kennen dat ooa de medewerking van Kevr Kleine ia Bit atak reeds dadelijk bevmcmdde Zg vervnide die rol wel ie waar bü de eerate vooratelliug Zaterdag S Febr 78 te Amatefdam en Dinsdag f Febr d a v te a Hage doch toen overrid kaar een vrQ natig ongeateldheid waarop Mej Terwoert die nl Of tioh nam en wijl lij daarin goed voldeed die behield Bovendien waa deze rol voor Mevr Kleine eigenlijk wel geaohiktP Natnarljjk lou sjj ook in dele voldaan en met hare gewone nauwkeurigheid ziek van haar taak gekwetec hebben maar liefat zien wij haar tegenwoordig in eerbiedwaardige rollen en in den laalateo tqd atelde sg ook zelden een persoon voor die ala es awii m da M moeat loopen en oog dankbaar moest ign niet aan de politie overgeleverd te worden Verder waa wellicht voor de Oratin Ziekm die naijverig waa op de bruid van Jiidr Je MamrtiUe een meer jrngdige aetrfoe beter op haar plaata Hoe dit zij voor Mej Verwoert waa het optreden Gednrende de panxe hoorden wg it vergijaiog wijten aan Mrwnen die duraan geen leliald hebben Wg deelea daaron mede dat naar wg atallif wataa da acnigv Mhaldige ii da regiuenr die eana lolrerdealin lonll waarof Uavr Klaiae fwrkwan in deie omalandigheden niet aangenaam daar men Mevr Kleine en niet haar verwacht had Haar spel ea bet ia ona thans vooral eengenoegea dit te mogen etaigen verdiende echter allen lof Haar verhaal hoc ag geworden wa wit zij was werd uitnemend voorgedragen en diep medelguen dwong ly af vosr haar ongelukkig leven Ook iu het hiatate toeneti laet ftwoUe gaf fg goedden hevigen angst weder die lich meeater maakte van kaar gemoed tvflel iPatea w li t aMer le i u en dame echter niet zoo goed ala de vorige maal BIgkbav waren de spelera tha w vaet Biitder t bakCin bnane Ml ff 9lb t pwtSM deljl kaidl i kU naar f virmoeden laten Éankomea ap hetgeen g tieh herinnerden van den tijd toen zij bet atuk dagelgka apeelden De eerste bedrijren hadden 100 niet gered dan loch verbrlerd kuiiucu worden door vlug spel maar de aamenaprakan giuffn reelat kortend en atoolenri de antwootdea volgikp Mm niet ap a i dig genoeg op de vaig D le lalp nm dea ionfflear was mrrr dan ooit noodig P eii ra tftiMi man lettliaaatdijk th heer ll i r mlt é UmrSL tm Mtr ffoed in de hoofdtooneelen zoowel daar waar hg Dora vroeg ign vroaw te worden al waar b kaar be Bchuldigde aan een vreemd C oavernemeot varkoeht te agaea ha bfi im ta lèiibak De heer Morin Xravrollr voldeed eveneena Vergelgken w j in onie gedaehteadea beer Moor van thana met dien van een vgAtal jaren vroeger dan is hy bijna niet te herkennen Dwong hg roqjer niet leklèa eea glimbiah af voor sga atijf gemaakt apel tegeuwaoxUg behoort hu tot de beate leden van het gezelschap en ook als favroU ondervond hy veel verdiende toejniehiac MevroBw Albregt de tSirUnis ie Ko Zmtt maakte opnieow aaiiapMak op ooae bewondering voor de gewetënavolle opralting barer rol Het haar aehakléieeheia kaar geliefden 4oa lva kRar tmdüfe enz brasht sg haiar pablick ia eea i t Vrooiyke atemmia De bter B Ibapaa tnrvaide sgn komia nl reoht aardig De repetitie van ign wuidcw tpettk vodr de Kamer waa hooeat amoaaDl Wellieht tal deien aetcar die tol flog oe meet op den aekteigrond atood tengevolge van da Irearige ongoateUheid van den heer Albregt meer belanji ke rollen worden toegewecen an daardao meer op deo WoqfniAd verachg iiea Hg ia Ml voor looMf 9 kaatieil ooi eAen wel wiiard De beer Teltman nn ier Mrtft heeft aomtgds het zwak al te veel den alaehaard ail te hangen ditmaal Ueef hg binnen de perken ZAm woorden en daden itAta hetat dan ook voldoende in sgu waar karakter kennen MevroBW I enbergar Aera vertolkte de titelrol naar behooren Waa haaroptrodeD aeer verachilleode van de wgse waarap vraeger lo onda faama a de hetdianen t n tooneele venehenen ket was niterst karakteristiek geiyk tionwena bare gebeele penoonigkheid De tooneelen met Andr voldeden beat MeVroew Slagters en de heerea van Sokoooboven de Jong de Vo enz braohtea bet kanna bg lot een vrg voldoenden nitalag On oordeel reaameerende moet derhalv van deae voorstelling gezegd dat de spelen uitstekend doorgedrongen waren in het kankter hunner rollen dat zeer dntdelgk bleek dat vroeger aan de opvoering van DoBA veel toig was besteed doqh dat het jammer was dat ij in tbgconder voor deze voorstelling xioh niet wat bater hadden voorbereid Het aamenapel liet daardoor te wenachen over = r BUITENLAND Bultenlandsch Overzlchl Het berioht dat het Franache Miniaterie ten opzichte van de anuwstie qnaeatie heeft toegegevto aan den wenaoh der oommiaaie ia Uter bevaatigd en dit zal bed wat bgdmgen om de beraadalaging over deze uak welke nog voortdanrt kalm te doen bigven de nitersie raokter en linkenijde znllen voor de noodige afwiaaeling zorgen In weerwil dat er geea bepaalde redenen zgn big ft er zekere ongeruatbetd heeraoben er zgo er diemeeaen dat dit ongegrond is en dat de Minister Marcère en de Preident der Bepubliek Verkeerd deden van vrees te gewagen omdat zg daardoor deze juist opwekten De heer Pierre Magne minister van financiën onder het keizerrijk is decer dagen op 7S Jarigeii ouderdom overleden Hg waa reeds lang ongesteld en verliet Biet meer zgn kasteel in Périgord Iu 1843 begon hg aU de meeate Franache ataalalieden zgne loopbaan al adrooaat Hg werd weldra lid van de vertegenwoordigiag ca in 1846 aecreiaria generaal bg finanoiën Na de omwenteling werd hg door prina Napoleon benoemd tot miniater van openbare werken maar het docrell wegina het in beslag nemen van de bezittingen Oer OHeana deed hem zijne betrekking nederleggen Na den eonp d éiat echter aanvaarde hg het miniaterie van financiën hg bleef in drte betrekking tot 18 S0 toen kg miniater onder portefeuille werd ea B bafai rfk aandeel na ia het debat over de haodelavryheid Ia 1887 wetd hg weder minittei raa iaanciaa tMdat k t liBiMerie OUirier optrad Na den val van kei keiierrijk onttrok hü aA aaa ket openbare leven maaf wJMSit hytwgkqMca 4 i Biaiater v a inaodëo ge e Bt older nHlta ilk Mae Mahon In 1878 werd hg aenator voor het departement der Dordognc Hg waa een keer gnaatigd man en ook bjj lyne ttaatkandige Irgfnstapdwa eer gezien De Bi gtlMlie anbaaaadee ie Par s beeft dea TV aident der Bepubliek opmerkzaam gemaakt dat 1 Begerring genoodsaakt zal zga tegenmaatregeieB te nemen wanneer Fraakrgk bet proieetiauiatiaehe aidbcl De Baasisohe bericktoi ovar de paai laidea gamtig Met bgna algeneene atemmen ie door dea Daitaebas Bgkadag hei verlof geweigerd tot inheehtenianeming van d alijevaaidigdea Fritaache en Haaaelniann De weigering van den Biikadag geschiedde door het aannemen van het volgenae vooretel van den heer Riekert 1 ket rcKeeringsvoorstel te verwerpea S te verklami d t de Bgkadag aaa par M van de wet van 21 October 1878 sociaiiati awei aiai in beteekenia beeft verbonden dat een medelid van das Bgkadag door een nitwgzing der politie kan worde verhinderd te voldoen aan gne conatitationneele vetplicliting om aaa de handelingen van den Bgkadag deel te neBea Het eente lid vaadit voontel werd aangenomen met algemeene stemmen Het tweede met rane zeer pvote Bwerderbcid Te Berign stelt men voortdntend veel beUag ia de Bameensche zaken en wellicht is het daarom dat bier het cent het berioht is ontvangen dat da rommissie zoowel uit de Kamer als uit dea Senaat ioh verklaard heeft voor de wgxiging vaa art 7 van de Grondwet m a w voor h einanaipBiïa van de Israëlieten De tyd zal editer nmeten leeren in koever de nieuwe bepaling voor oitvoering vatbaar ia Da mat is in Bgypte nog niet verstoord De begrooting voor Bgypte i bgna geheel gereed maar omtrent den inbond kan men nog aiet veel mededeelen daar hei ontwerp geheim gehoaden wordt tot het ofEciëel zal worden bekend gemaakt Men meent echter te weten dat er een belangrijke vermindering der uitgaven zal wolden vooigt ield voornamilgk in de bi rooting van oorlog De legersterkte tou op 10 000 man warden gebracht en dat dit een groot venohil moei makea met de vroegere sterkte blgkt nit het feit dat daardoor niet minder dan 2000 officieren hnn ontslag krggen die lang niet tevreden over dien maatregel het hólel van den minister van financiën omiingeldea en betaling eiaohten van achterstallige aoldg waarbjj het tot ernstige ongeregeldheden kwam Met behulp der troepen gelakta het eehter de volksopbooping aiteea te drgven en de oide te herstellen Verscheidene officieren zgn gearresteerd Verscheiden buitenlandsohe inz £ ngelsobe bladen honden deie vertooning voor een doorgestoken kaart van den khedive met zgn officieren ten einde van de lastige ministers af te komen die BngeUnd en Frankrijk hem hebben opgedrongen Althans Nnbarpaoha hééft reeds zgn ontslag dat van den Eagdsohman de Blignières zal spoedig volgen legt men Wat hiervan ia lal spoedig blgken f 60VM Dkuk tah A Bmauir