Goudsche Courant, woensdag 26 februari 1879

ADVERT E lV T ft IV t t Woensdag 26 Februari 1879 N 2262 Van af aanstaande MAAiVDAÓ GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Onistrehen tl iT i i I OORJAARS OPRiniraG TOT SPOTPRIJZEN iT Ook eeae groote partij LAPj mMor dm tot iSpotprijaen opgm uinili é © I Sit lfSHtl ilt jij M l I I l l I I I 1 I y I 4 1 iiT T TWi f y rAWi wf n I Hl I urn iluo J 1 I 1 i yi 1 If tit 0 ll 3 VööRlAAftS Opruiming i l bhdei èeië groote partij IJ ij wan ffapon toffen Gót diJn INtétridodkeD enz nr Oi GKKB B LA€E PRIJZEfV K ÏJZÉÊÈN PAKSGHUIT DIENST VAN 1 i 1 tts ® ® VERTREK r a GO t D4 MAANOAG DINSDAG a morgeas 4 are VBBTBBK van n£12f SAAGi roonniddiigg n nr ONDBRDAG VRUDAG LIOPLAATSEN 80ÜDA Oouwe DEN HAAG Spu i erzekcringrs Maatschappij Epnfirmiht MindU grevestigd te s GRAVENHAGE Heerenstraat No 15 De MAATSCHAPPIJ die zich belast me het siellfen van s bj de NATIONALE MILITIE berioM aan OÜDÈRS en tOÓGDÉN ilat de deehumiug riooï de iligting 1879 is opengesteld De Directie geeft belanghebbenden den EKEBSTEN WAABBOEG boten Comnri Bonairs of alléén werkende personen door dat de betaling geheel naar verkiezing kah woiv den geregeld en deeverkieïiende hoegenaamd geene betaling gevorderd wordt dan NA VIJF JAREN als gebleken ia dat aan alle veiyUdtiEjiigwa tot vigmaking van ópvolgeBde Bfo fer en Broedera zfti i nn voldaan Deze erkéïide soliditeit en groote vertronwen in dit vak MEBH DAN 40 JAREN met steeds toeneipeade begunstiging ondervonden naakt YMén tahbevëling overbodig llUPT Inlichtingen en Reglemeflteh GBATIS j De Hoofd Directeur En kan men deelnem en i dl bi i J WijLF teCfóöda bIJ öen Hefi e rVi ftE y DEgrJ og é arkt o l 8 AUe fipotten tan BORDEAUX éMèt é W W N bij M P SUESTERS Jz te Goüda Btemder wordt aanbevolen de gereputeerd BOBDKAUXWUN ven i ie per Anker taiet accijns Steeds belegen voorradig Ook bjj proefflessohen kwart ea bai sokors Prijscoura ten woi d n gratis en franko vbrsonden ftJIiee wprdt fr nko nüis geleverd v tmr iiU J y i js ï oO sttiwgiaso fcfeiti ï fa te M 1 fnB smémi ot AtagMttwK ÏEJÏ gfis liET rtJiK Fraoeo niaveB mét op fe van hnnrprga worden ingewacht onder letter J um het AdV rteatw Boreaa van A KOK Caufj Boeken Kaiitoofhaiitdd aMef nOSSELÊW Haafsch Kofliehuid G BEJLONJE Cz OOOWEC 3 Poor de ctiuels wsrald fenwidt Kichter a aMkiuMel M oMrniw qp fnwM nuvrage Gratis en franco een 120 bladi n dik aittMlnel w reldberoemde werk Dr Airy Natuurgfeneesrteijze Dit irerkje met ele échte getuigscbrifieu van grInkUg gtttff Mjden robrzitiu kan iedereu ii k WM vbHe 0Teriui rfB f worden sjubi ïwlBii Voor Hoesten Verkoudheid Borstaandoening n ent ig geen aangenamer en 2ekerder iqiddel als da alom hekw e tUJNLANDSCBE DRUrVElV BORST Uftt IG van W H ZICKENHEIMEB te MIINZ Geertje Krol van Tjrilebeid piov Fiiea land vertdaart dat de RUNLANDBCHB DRÜIVEtJBORST HONIG door haar bÖ NDornseiffen te Heerev engehaaki haaf staedg by hatti borstaandoenin n de grootst dieostj t bewezen I j Bg ongesiteldheden wtun en ander middel btot zal med Kt eenvoudig en natnarljjk hilismid del nooit zonder gnnstij gevolg aau wenden Elke flesch is door een tttetaleu capsule gesloten waftr nevenstaana fabiiekatempel moet z u ingedrukt Te Qouda bg F Ë A Wolff Boskoop by J van Bergen Waddinxveen bg C van Eenwen Haattmht bjj J D dên Ha fog Meifatir hi F Jonker Ideiii mg ïf iiU tilt llT BUITENLAND Uuitenlaodscii Overziclit De amnestiewet i door de ïransche kamer aauKea n met 343 tegen 9t stemmen AJle smend j ei werden verworpen Het oor tel v n den Ulir Eonft Blano door hem in eene aitgewrrkte tedovoeriag vmledigd om eene amnestie onder uitlonderingeA uit te scbrgven is verworpen met üiO tegen 99 tcmnten Aiiu de aaunemiug der wet door den éenaiit beatuut uiet de minste twyfel loodat een der beide uiken welke nog tot de liquidatie Viin Frankrijks verleden bibooreu gelukkig en zonder eonigeu schok is teneinde gebracht De stemming bewijst dat er eene werkelyke aaueeugeslotea republikeinschc meerderheid beslaat die ver troawen stelt iii bet uieuWe ministerie Nieitegeostaande immers drie of ie kleinere groepen verschillende reranderiugen in de wet voorstonden welke chipbnak hebben geleden op de overeeustemmiug tD scheu de commissie van advies en het inimaterie Itebbea zy zich uiet pruilende teruggetrokken doch by de eindatenHniug zich aan de zyde der regeermg geschaard Dat geeft goeden moed want loo er euit eene vraag aan de orde komen kou waar persoonlijke gevoelens het riohtsuoer der uiterste liukenyde konden lija was het de amnestie £ ii ook zy heeft door hare stem met vertrouwen de uitvoering der wet aan de regeermg overgelaten Na uog het al of niet vervolgeu der ministers van den onzaligea ISen Meil Het ministerie is tegen die vervolging terwijl byna met zekerheid kan grzegd worden dat de commissie van enquête zal eoucludoereu tot het instellen van dit voor den euiiat te voeng strafpnee Het is te bopeo dnt men over deze quaestie ook tot overeenstcminiiig zal geraken zonder dat bet tot eene botsing kont tussoben het ministerieWadding ton dat zioh sohijnt verbonden te hebben de zaak te hitea nuten en de meerderheid die door de kiezers wordt voortgedreven tot wraakneming op de Broglie e s De Kamer koos Zaterdag de begrootingsoommissie al de leden 33 zijn voor de conversie der rente De nieuwe berichten uit Zuid Afrika zyn geruststelliiid Geen grootèr angst is iia den opstand iu Britsch ludié den Bngelscheii ooit om het hart geslagen dun toen het bericht kwam van de nederlaag huiiner troepen in Zoeloe land Wat men was beducht dat de Zoeloes iu de kolouie NaUl zouden opstnau terwyl de overwinnende Zoeloes die zesiig Kiigelsche mijlen per dag kunnen marcheeren de kolonie zouden zijn binnengedrongen voor dut de Britsohe troepen die geen cavalerie hebbeu en zwaar beladen zy i hen hadden knuutu inhalen Dit is gelukkig niet geschied De iJorid AUg Zett ontving berichten uit Petersburg over den toestand in Afgbjinis tin welke niet heel gunstig zjjn voor de Ëngelsoheu deze zoudea te kampen hebbeu met het klimaat eu met den aanvoer van leeftocht die door de Afghanen wordt belemmerd ook van die stammen welke eerst door gond zyn omgekocht Schir Ali was ziek en had afstand gedaan van den troon ten behoeve van Jacob Khan en deze verzamelde al de stryilkrachten om den Eiigelschen het voortdringen te beletten De Buasische berichten stellen nutuurlyk de zaken uiet voor in het gunstige daglicht voor de Eugelsohen maar dat deze iu een moeilgke positie verkeeren is uiet twyfiliichtig zy kunnen geen vrede sluiten en de voortdurende bezellipg van het vreemde grondgebied gaat met veel bezwaren gepaard Vrydiig verscheen Bismarck onverwachts in den Hijksdag om het woord te voeren over het haudelstraclaat met Oostenrijk hij bleef echter niet bg dit punt staan en sprak over zyn ecouoraische plannen zyn verhouding tot Delbmck enz Ook nu weder bleek dat zyn openhartigheid niets te wenschen overlaat De Bykskauselier begon met het door Delbruck aangevoerde beznaar dat dit verdrag vooi een te korten tyd gesloten was In die opmerking lag een verwyziiig naar de sprongen die Bismarck in da faaadelspolitiek wil wagen imuieis nm vjerdrag van een korten duur geeft gelkganheid spoedig een ander protectionistitah lu de riaats te stellen Het verdrag is lai g genoeg sprak Bismarck wij hebben tyd om te denken over de verlrB ging bg het luiten v u zulke verdragen ipoet op den voorgrond staan het beschermen van de nationale iadostrie Daarmede slapte de Sykskanselier van het punt in quaestie af en ging uitweiden o r zyn nieuwe h indelspolitiek Hy verklaarde de volle verautwoordelykbeid op zich te nemen voor de denkbeelden in de troonrede ontvouwd en rtA niet te moeten schamen dat zyo inzichten vemndcrd ivaren Ik heb mij vroeger sprak Bismarek aangesloten bij de handelspolitiek van Delbruck in wien ik een onbepaald vertrouwen stelde byna aliyd volgde ik hem maar ten slotte moest ik mguzelf helpen Hogen de gevoelens van Delbruck teu opzichten vaa de tariefquaestie viin de myiie afwfken ik zal steeds met aditing en eerbied deuken aan de verdiensten van Delbruck Ik zoo thans zo Wtl als vroeger bepalen willen tot eeoige fioancieêtt lollen aiaar men maakt my dit onmogelijk Welle ervaringen heb ik opgedaan by de tabaksbelastingriaestie Gy roept monopolie ja wel degelijk ik inl monopolie Ik word voortdurend aangevallen zelfs in kranten aanvallen die de zaak zelf moea n treffen worden gericht tegen rayu persoon ralen noemt my een dilettant zy het ook een geniidtn 25 jaren achtereen heb ik met Delbrock gewtrkt op economisch gebied 17 jaren ben Ik Minfiter en heb zooals niemand pal gestaan tegenover flr eritiek en nu ion ik zeggen dnt ik toch eeiiig recht heb over eeouoinisefae zaken een oordeel te vellen of ik als Minister of de heer Uicbter als afgevaardigde gelyk aal krygen knn ik gerust overlaftan aan het oordeel myner medcbur cr om vjn sakomellDCsehap uiet te spreken Alleen de rechterzijde ju hte de openhartige verkltring van den Kijk kanselier toe de linkerzydezweeg waarschynlyk viudt men hier de rede van Bismarck flink maar zouder door syn redenen overtuigd te zgii De bckeude graaf voa Roon veldmaarschalk oudMinister van oorlog is Zondagmiddag te Berlgn overleden met hem daalt een belangrgk deel van Daitsehlunds geschiedenis ten grave want Koon is zooals men weet de man van de Pruisische legerorgauisatie zonder hem had von Moltkes genialiteit weinig gebaat de Keizer bracht Zaterdag den toen reeds stervenden trouwen uienaar een bczoik By de herstemming te Breslau voor een li l vaii den Byksdeg zegevierde de gemeenaohappelgke liberale oandidaat Freuiid Fortachnti met 8959 stemmen de lociaal deraocraat Kr ker verkreeg 7541 stemmen Volgens mededeelingen uit Zurich heeft de vroeger gekoesterde benuchtheid dat die stad een brandpunt van Duitsclie en andere vreemde socialisten zou worden zich nat verwezenlijkt Het aantal personen van dien aard oie hun vaderland uit vrees voor de justitie hcbbi ii verlaten vooral sedert de uitvaardiging der soci ilisteiiwet is niet zeer groot Daarenboven bt speurt men niets dut zweemt nnitr een gevaarlgke agtintie van den kant der genoemde vreemdelingen De Zwitsersche iiutoriteiten verzuimen daarbg uiet een waakzaam oog to houden op de aankomemie vluchtelingni terwgl de byzoiidere maatregelen lil het vorige jaar met het oog op e komst der socialsten uitgevaardig i ten einde de openbare rust tegen stoornis te behoeden voortdurend met den noodigen klem worden gehandhaafd Het IS thans vry duidelgk geworden dat het opstootje in Cairo slechts een komedie wns geweest de uitbarsting van een plannetje dat al lang te voren werd beraamd De eenige vraag is nog wat het eigenlgke geheim van deze ooraedie is geweest Het kan zg n dat de Khcdive eenvoudig zich heeft willen ontslaan van den bekwamen minister die hem pcrsoonlgk tegenstond en in dat geval is de zaak met van bijzonder gewicht Wil de vorst zich echter bcrrgden van het toezicht van Engeland en Frankrijk dan 19 er veel meer aan vast Wanneer dan ook uif bericht wordt dat besloten is Pransche en E gelsehe oorlogschipen naar de I fiiliiche watercu te zcudcu daa kaa di leehts worden opgevat ab eene waarschuwing aan den Khedive d it de comedie niet verder moet worden gespeeld Als hy het met Nubar pacha of een ander zijner munsters niet kan vinden zullen Engeland en Frankrijk g en bezwaar maken Maar wat hg ook doe Hg ni mei in ve rzet keuen tegen de beschermende mogendheden niet pogen zich op alinksche wijze van zijne verplichtingen te ontslaan In dat gpval zou er vermoedelijk wel een opvolger voor den Khedive worden gevonden BINNENLAND GOUDA 25 Februari 1879 Bij ministerieele beschikking is aan de Leidache stoombootmaat chappy De Volharding gevestigd te Leiden tot wederopzegging vergunning verleend voor ten stoombootdieust tot vervoer van personen goedercii en vee tosschen Gouda eu Amsterdam In de gisteren gebonden zitting van den Hoogen Baad werd verworpen het cassatieberoep van P B uit Waddinxveen die door het Hof te s Gr venhage wegens poging tot moord tol zes jaren tnchthoiMtaf is veroordeeld De uilslag van de aanbesteding voor een stoomgemaal ten dienste van den Vrreenigden Polder te Boskoop dd 24 Februari ia als volgt Gebouwen J W de Jong Gouda ƒ IB1 4 C van Otterloo Waddiniveen 14888 W Streng Waddiuiveeuy 146l 6 Ph Verbruggen Waddinxveen 1448 C P W Desslng Gouda 12247 C V d Berg Boskoop 12100 J van TUbuig ZoeUrwoude 11799 80 A van Tilbacg Zoeter iree a 117 7 Macbnie Mgusscn en Oo Amsieruam j laaoo H innover8ohe Uaohiuebau Actiën Gesellachaft 12650 C K Kouveld Arasterdam ƒ 11200 E H Begeman Helmond 10800 Picrot Fiè res Luik 9899 Zwolsche Machine Fabriek 9880 Annokee van Schic eu van Zoeleo Schiedam 9800 H Oosterbroek en Zoon Goriuehem 9175 W van Goethem en Co Brussel 8900 A F Smulders ütreckt 8 9ü H Bolliug Bruasel 8570 Evrard van Duyl eu de Kruyff Delfshaven ƒ 8524 Gebr Ledeboer Borne 8080 Coayn en Co Gouda 7884 Uit de Krimpcnerwaard schrijft men Er ie thans eeu groot verschil op te merken in denjia tersland der verschillende polders van doe tüfaard Daar waar stoomgemalen in de waterloozing voorzien ia het water op of nagenoejf op zomerpeil daar waar men nog slechts de watermolens te baat heeft staat het water soms tot 18 rynl duim ef circa 0 47 ipeter boven zomerpeil Het vee is overal gezoUcT en tan veevoeder is nergens gebrek Eegt nten van het Burgerwceshnis voor Hervormden te s Gravenliage hebben een adres ingediend aan de Tweede Kamer waarin zjj aandringen op wijziging voor de ontworpen belasting op de goederen in de doode hand in dier voege dat behalve de goederen van instellingen van staats en van kerkely ke armenzorg ook die van particuliere armenzorg worden vrygesield Eu het ministerie van koloniën bestaat het voornemeu Jaarlijks vier jon elieden bg de kweekschool voor zeevaart te Amsterdam te doen opleiden voor 3n staurmaii by de goavernemeuts marine lu Nederl Indit Db heer P J Cloo laatst ambtenaar ter tarie te Recuwyk is benoemd tot secretaris der gemeente Capelle Noor I Brabantj De heer mr F J E van Zmnio Bergmans lid der tweede kamer is in 72 jarigeu ouderdom aM leden A s Donderdag 27 dezer zal te H ia trceht ia de vergadering vun den Protestantenbond als spreker optreden de keer Ds I A Tours van Deventer