Goudsche Courant, woensdag 26 februari 1879

StaWn tifMiwaa hiEBDB Kambb ZHimg Tan 24 Februari 1879 In deze sitting is ingekomen een ontwerp tot inïoeriug van een wetboek van strafrecht dat naar de afdeeliugeu il erzoudfn Na discussie is met 40 t gen 19 stemmen aangenoJien een ontwerp tot verandering vju de grenzen van Stad en Anibt Almelo en met 67 stemmen tegen 1 i ontwerp tot verandering van de grenzen van Goor en Markelo Heden is het ontwerp tot wijziging van de wet op het hooger onderwijs aan de orde Naar wij vernemen zou do tijdelgke waajnemingTan de vacante portefeuille van Koloniën zijn opgedragen aan den Minister van binnenlaudsche zaken den heer Kappeyne van de Coppello Dagil Het ouHege van Uijks adsisenrs voor de monumenten is thans ontbonden Bij koninklijk besluit van 21 Februari is aan de leden eervol ontslag verleend Door do Arrondisaruicnts rcohtbank Ie Breda zijn in de vorige week in écue zitting niet minder dan 19 personen veroordeeld wegens zontsmokktlarij Bi 4cnn een particulier telegram uit Leipzig van gisteren heersohte daar ctn geweldige sneeuwstorm en is het spoorwegvorki er voorloopig onmogelgk Volgens het ff v d D zijn door den hoofdcommissaris van politie te Amsterdam 4 polilicdiena ren ontslagen die in den nacht na den brand in de Warmoessiraat het nmg iz ju van de firma KoopmaHs C be Bakten terwijl daarin ontvreemdingen hebben plaats gehad De vereeniging tot het verlcenen vaii hulp aan miHïcrmogende ooglijders voor Zuid Holland gevestigd te Bollenlam hield Zaterdag onder loorziltcrschap van den heer mr J van Gennep hare gewone j iarlijk8che algemeene vergadering Bij die gelegenheid werd het dertiende jaarverslag uitgebracht Wij dutleenen daaraan het volgende ïn het jilar 1878 kwamen uit de volgende gemeenten in Zuid Holland het daarnevens geplaaUle aantal patiënten uit Schiedam 156 Delfshaven 143 Dordrecht 78 Kralingen 5S Charlüis 62 Vlaardingen 40 Ridderkerk 3U Alblasserdam 28 Sliedrecht 22 ITMlnionde 22 Ovstsohie 19 Gouda 16 Zwijndrocht Iff Delft 15 Hillegersberg 15 Nieuw Lekkerland Z s ÓVavenhage 11 en uit Nieuwerkerk a d IJsel 10 Het aeheele aautal patiënten in 1878 bedroeg ïèps tegen 2598 in 1877 Sedert deopriohtingder Vereeniging kw iinen 29 189 patiënte ouder wie 19 177 uil Kotlerdam Die patiêuteu ontvingen 188 613 adviezen aan 8729 perwmea werd een bril aan 60 een kunstuog verstrekt Alzoo meer dan 10 0 0 patiënten buiten Hotter dam Bjohten bij de Verienigiug hulp Hebben wy duo niet vraagt het Bestuur bet recht tetSgt meerdere sympathie blijkbaar door sub Mie of contributie van gemeenten buiten Eoltérdam te w i hten dan tot nog toe geschiedde Met dankbaarheid meldt het dat de gemeente Capelle a d IJscl in 1878 eene subsidie schonk vau ƒ 16 Rolteiidam Schiedam Delfshaven Ouderkerk a d M l en Capelle a d IJsel jiju de eenige gemeenten die subsidie verleenen En toch welk een aantal londeo van 78 tot 10 patiënten in het laatste jaar londer van de 85 gemeenten te gewagen van waar minder dan 10 patiënten kwamen De oojitribmien en ziehier het eenige cijfer dat niet van vooruitgang getuigt bedroegen iets minder dan het vorige jaar Over 1878 toeh werd ƒ 3 643 60 ontvangen tegen ƒ 3 684 50 over 1377 Tegenover een aanwinst van ƒ 148 door nieuwe oontribaauten werd verloren ƒ 187 door overlijden vertrek of bedanken van vroegere begunstigers Dr J H de Haa den geneesheer directeur wordt ds lof g cven die hem in zoo hooge mate toekomt Vverig en belangloos als altijd spaarde hij weder tyd nuoh moeite in bet belang der inrichting en haar patiënten Niet het minste hel financieel beheer is onder zijne leiding in uitmuntende handen Bestuorders der Vereeniging weuschen dan ook dat èn dat financieel beheer èu de behandeling en verzorging der patiënten nog langen tijd aan z ae voortreifelijke Oifftn toeTcrtrottwd blijven Ten slotte rieht het Bestuur ie volgende bede aan wfldenkende staden landgenooten We moeiten in dit jaar voor het eerst mededeelen dal het cijfer der contributiéo beneden dat van het vorige jaar gebleven was Tegenover die vermindeiing in Tnta inkomsten staat een jaarlijksche verhooging der tiitgaveE onafscheidelijk van het budget eeser inrichting die tracht aan de behoefte te voldoen waarvoor zg in t leven geroepen is Zoo gaarne tonden wij elk beroep dat op onze hulp gedaan wordt op onbekromiwn wijze verhooren Er zijn gevallen waarin restitutie van verpleegkosteu mocid k of onmogelijk ii en waarin bet iprekeu daarover reeds toi i im iewT gpaedtrcIreiiAlwit handeling en alzoo tot noodlottige gevolgen leidt Er zijn behoeften van wetcnschappelijkcn aard w j bedoelen de afdeeling instrumenten waaraan we nog zoo geringe Indragen vnn onze j iarlijksche rekening kouden besteden En toch behoort eene inrichting als de onze i u een eigen uitmuntende verzameling instrumenten naar de laatste eischen der Weteuschiip voorzien te zijn ffVüor dit alles vragen wij inet vrijmoedigheid ruime juarlijksohc bijdragen vooral v m die vele nu ervermogende stad en litudgenuoteii die nog niet op de lijst onzer contribuauten voorkomen Uo noodzakelijkheid en de levensvatbaarheid onzer inrichting is rcfd lang voldoende be ezen ze blijkt zelfs telken jare meer en luter Moge de inenscheuliefde ons in staiit stellen onze stichting voor minvermogende ouglijders sleeds in ruimere mate aan haar doel tu doen beantwoorden Uit het verslag van den Geneesheer directeur blijkt nog dat van de bovengenoemde 2fiO J personen woonden in liollcrdain 1494 in lüö andere gemeenten in Zuid HoUand 1003 lu 53 gemeenten in Nederland buiten Zuid Uollaud 103 iu 7 plaatsen buiten Nederland 8 Deze 2603 personen ontvingen gezamenlijk 19609 adviezen of 7 6 per persoon Evenzeer ontvingen zij kosteloos alle noodige geneesmiddelen en verbandstukken Hun werden bezorgd 9 kuusioogen alsmede 693 brillen Van deze waren er 336 voor mannen 357 voor vrouwen ingericht Terwijl de kosten voor 134 brillen door armbesturen of andere vereeuigingcn werden vergoed werden er 21 om niet uitgereikt Aanstaanden zomer zullen op het eiland Walcheren groole vereenigde manoeuvres plaat hebbeu en daar het noordwestelijk deel van dil eiland eene schooué gelegenheid aanbiedt oin eene veioiMlerslelde landing te beproeven of te verijiltlen zal bij het uitvoeren van dusdanige bewegingen steeds de zeemacht hetzij als aanvaller of wel als medestandi r optreden üeu en ander zal gepaard gaan met het bivakkeiren van troepen enz DoorhctGerecUlshofte s ö avenhage werd Zaterdag behandeld het hooger beroep door A F en A G te Doesborgh ingesteld tegen een vonnis der arrondissements rechtbank te Rotterdam wanriiij zij aan enkeleu diefstal werden schuldig verklaard Hun was ten laste gelegd van een appelboom ongeveer 167 appels te hebben geplukt en reeds iu een zakdoek ffcvvilckeld om Ae meite IC nciiicii lucu juiot ccn veldwachter ben betrapte Namens de appellanten tr icl tte Ca advocaat mr van Buren Sr van Rotterdam aan te toouen dat hier ten purechte eene vcroordeeling wegens diefstal w is uitgesproken daar het feit door de appellanten gepleegd en bekend alleen viel oiidtr het bereik van art 471 No 9 Code Péual Daarbij werd toch alleen eeue geriage geldboete bedreigd tegen hen die zonder dat er eenige omstandigheid bij is waaromtrent de wet voorziening doet vruchten aan eeu ander toebehoorende geplukt of op de plaats zelve gegeten zullen hebben De advocaat generaal mr Gregory trachtte met een beroep op verschillemie l ransche uitleggers van den Code Pénal de juistheid van het vonnis der rechtbank aan te toouen en concludeerde tot algehcele bevestiging daarvan Het Hoofdbestuur der Vereeniging lot bevordering van fubrieksen handwerknijverheid iu Nederland heeft aan de afdeelingen rondgezonden de punten van beschrijving ter behandeling voor de 28ste algeiueeue vergadering Ie Tiel Daaronder komt o a voor een voorstel van het Hoofdbestuur dat de Vereeniging zich zal wenden tot de Regeering met verzoek de oprichting van 1 een norinualschool voor teekenouderwijzers in het bijzonder met het oog op de kuustindustrie 2 eeue kunslindastrieschool ten diensten run allen die hunne krachten en talenten ten bate dier industrie willen aanwenden beiden te Amsterdam ten spoedigste voor te bereiden en mtt de Maatschappij van nijverheid te Haarlem in overleg te treden omtrent de verplaatsing van het Kuustindustrie museum van Haarlem naar Amsterdam De EngUihmm een blad dat te Calcutta wordt uitgegeven deelt het volgende mede Twee tijgers toebehoorende aan den ex Koning van Oude wiens paleis op den linkeroever van de Hoogly gelegen is ontsnapten den 6 Januari uit hun kooi doordien de oppasser bij het schoonmaken eene deur had open gelaten Een dier tggers werd spoedig door een ageut van politie doodgeschoten maar de andere zwom de rivier over en bereikte zoo den planteutuin te Calcutta Te nauwernood op dat terrein gekomen wierp hg den heer Pierman eeu der conservatoren op den grond en bracht heip ernstige wouden toe Een wandelaar viel hetzelfde lot te beurt Middelerwijl vluchtten allen die zich in den tuin bevonden en men liet er den geheelen dag het dier vrij ronddwalen Bij het vallen van den avond hoorde men zijn gebrul en bij het aanbreken van den dag zag men hem te dier plaatse twee ossen die onder een afdak vastgebonden waren verslinden Ben inboorling waagde het hem te naderen maar de tijger liet z n prooi varen wierp zich op ien verstoorder van zijnen maaltijd en kwetste hem doodelp Aan den avond van dien dag waren eenige uitstekende scherpschutters uit Calcutta en die zich bereid verklaard J adden jacht op den tijger te nfiaken op het terrein aangekomen Zij plaatsten ziih op het dak eener hut in hinderlaag en bonden jn de nabijheid een levend rund aan een boom Na ongeveer eeu uur op hun post te htbbcn doorgebracht sagen zij het rund tenklaps vreeselijk sidderen Toch was alles doodstil maar bij het prachtige heldere maanlicht en met hun geoefend oog ontdekten zij weldra de oorzaak dier plotselinge vrees en eensklaps zagen zij den tijger met een geweldigen sprong op het rund iiederstorten Een eerste schot deed den tijger zijn prooi loslaten een tweede trof hem vlak in de borst maar hij had de kracht nog brullend in d struiken te vluchten De jagers bleven in hun schuilhoek den dag jfwachten overtuigd goed getroffiju te hebben Toen het Jolle licht was waagden zy zich iu de siruiken en vonden weldra het lijk van den geva irlijken vgand Uit Kaapstad ontvanj t de Zulph Ci een lehrg l ven van 27 Januari waarin ua raededeeling der berichten jiulreut de dobr de Zoeloe s behaalde overwinning gezegd wordt Groote verslagenlieid ijebben deze teleïrammcn hief en iu de country teweeggebracht Zoo n gevecht ia nog nooit in Zuid Afrika geleverd en met zoo n sleohleii afloop Het is harlvefscheufend dln de soldaten vrouwen en kindl ren zij wonen nog in Kaapstad het regiment wasp is een paar weken vim hier ija ir Natal g zuiiden Oin hulp te bieden aan het onderilrukkcn der oproeri e Zoeloe iialie te zien kijken naar de Igslen bevatteijde opgave der gesneuvelde soldaten gedurig komeif er nieuwe opgaven bij Eeu gisteren onlvangpu telegram meldt dat alle gebouwen in Natal in itaut van verdciliginir worden gebracht oin een inval der Kaffers te voorkomen In allergl is een stejimer naar Mauritius gegaan om de aldaar gelegerde soldaten over te brengen naar Natal Evenzoo gaat er eeu steamer naar St Viiieeut en 8t Helena om de aldaar liggende troepen te halen De Trausvualsche boereu hebben ten getale van 60O0 een vergadering gehad te Wonderfontein om de vraag te bespreken of zij met de Engcischen tegen de Zoeloe s zullen veohteu Het resultaat was dat men met bijna eenparige stemmeu heeft besloten niet te vechten De Engeliohen hebben de Transvaal ingepakt en nu moeten zij ook maar zien klaar te komen met de Zwarten Uit Molenaarsgraaf wordt de vol PMe curiositeit medegedeeld Bij den heer W van der Breggen dijkgraaf van den Wassenaarschen poliler en heemraad van den Vier Ambachls polder in welke beide polders besloten is over te gaan tot stoombemaling is de volgende briefkaart ontvangen Ook de dijkgraaf en audere hcemraden vnn den Vier Ambachta polder moeten eene soortgelgke briefkaart ontvangen hebben Aan W van der Bregge te Rijnzaatcrwouw Mijn heer de men sen staan er van ver woudert dat u voor een mei sien 1 was u heb er tog geen behoef te aan met zoo ccn goe je bemaaling u heb tog geen laag landt wat heb je er tog aan om je eevenmens op zoon een wig durende laste te hel pe zette je moet het maar hoore van andere polders wat geeft die moode van den tijdt de mooleus zijn gocdt als er groeij komt is het waater vergceten maar die uaaweene wendt dat of v d menze zouw de mrsieu bft er zoo gouw uithaalen als nul de moolena Dr J W Bok remonstrantsch predikant te Amsterdam deelt in het N r i D mede dat eene dame lid van zijne gemeente daartoe aangespoord door het artikel waarin het N e d D het denkbeeld aanbeval aan bestuurders van het protestantsch weduwen eu weezenfonds een som van ƒ 30 000 heeft toegezegd om een begin van uitvoering te geven aan hèt plan tot stichting van een asyl voor protestantsche weduwen en kinderen onverschillig tot welk kerkgenootschap of welke geloofsrichtiug zij behooren Een derde van het plan kan met die som verwezenlijkt worden Maar zal de stichting waarlgk aan haar bedoelingen kunnen beantwoorden de in te richten school of bewaarplaats niet te groot blgken voor de daaromheen te bauwen woningen dau moeien deze laatsten vermeerderd worden tnet 1 briefsehr ver 1 do lt wunehiJBliik auMhiae het dubbel getal van die welke voor deze f 30 000 kunnen gebouwd worden Hierop zal dan ook terstond het geheel worden aangelegd daar de bestuurders verwachten dat het edele voorbeeld thans gegeven velen zal opwekken om het hunne tot verwezenlijking van het plan bij te dragen De daraea direotrices der vereeuiginz tot verbetering der kleiue kiudereu bewaarphiaisen crèches te Amsterdam ontvingen dezer dagen eeu geschenk van duizend gulden Te Deventer wordt thans voor de tweede maal eeu poging gedaan tot het slichten van crèches Van de reede van Callao iu Peru bericht de kapitein van het Amerikaausche stoomjacht Storm het volgende Het vaartuig verliet het eiland SanLorenzo om zich ter genoemde reede te begeven en stoomde langzaam op Eensklaps wordt de aandacht van den kapitein en der bemanning getrokken door een hevige ongewone beweging der zee op eenigen afstand buileu zijn koers Hij liet stoppen en vervolgens op het punt waar bet verschijnsel zich opdeed aanhouden Weldra ontdekte men nu de oorzaak twee visschen waren iu gevecht Van tijd tot lijd kwam de kop van een zeewolf boven en zag men dat het water rood gekleurd werd Het geluid vau den outsnappenefen stoom verschrikte den zeewolf die dook en verdween Een sloep werd uitgebracht en de matrozen haalden zander moeite eeu buitcngewaon grooteu rog op de virliezende weSrpartg van den zeewolf l3e overwonnene miste eeiv oog en een deel van dni kop Aan board gebracht bleek dat hij vijf voet lang was Een Engelsch matroos te Amsterdam had de Hollandsche jenever wnt al te kras aangesproken In laveerende houding sukkelt hy langs de straat totdat op den Zeeelijk gekomen zyue beeiieu hem niet meer willen dragen en hij op den grond valt £ en oude Engelsche matroos helpt hem op eu door zijn vooroverbukkcn om zijn beschouken landgenoot weder iu zeilende houding te krijgen was de portemonnaie waarin zestien gulden tan geld en een bankbiljet van ƒ 60 uit zijn zak gevallen Dit had een der omstanders gemerkt Leuk raapt hij de portemonnaie op steekt die iu zgn zak en wandelt verder Ia bct bewu8ti ju v u niet eerlgk te hebben gehandeld bekruipt faem de vrees roor ontdekking Hij overlegt bij zichzelf en zegt slim dat het geld niet te herkennen is voor het eigendom voji den EngoUehman De portemonnaie echter kon hem verraden Hy haalt daarua het geld uit de portemonnaie en werpt deze met het bankbiljet van ƒ 60 dat hy liiet opgemerJtt bod n het water Voor de 16 denkt hy goeden sier te maken en gaat den Zeedijk op De politie bad reeds vau het vermissen van de portemonnaie met geld gehoord eene vronw die ook naar het weder op de beenen brengen van den drouken Engelschman had itaaii kijken ween den dief aan eu deie was spoedig achter slot gebracht Allergenadigste doorluchtigste Keizer I Baar ik den 17den ftebruari 187 $ inyn 14de levensjaar bereik zal ik met Pascheu de school verlaten eu dau sta ik hulpeloos en verlaten op de wereld wout ik heb geen ouders meer en myu oude arme grootmoeder is doodziek Mijn vader is in 1866 op den 3den Juli bij Koniggratz als Pruisisch loUlaot door den vij iud doodgeschoten en mijn inooder is in Frankrijk spoorloos verdwenen Daarom heb ik een verzoek aan Uwe Keizerlijke en Koninklijke Hoogheid waaraan het voor Uwe Keizerlyke en Koniuklyke Hoogheid een kleinigheid is te voldoen namelyk my op een militaire school te doen want ik ben heelemaal militair zelfs s nachts droom ik er van Als ik alleigeuadigste Keizer uwen keizerlijkenkoninklijken naam niet hoog genoeg geprezen heb bid ik nederig om vergifienis Uw Keizerlijke en Koninklijke Hoogheidi onderdanigste dienaar E C Bovenstaande brief is van de hand van een knaap uit het Pruisische dorp Kozen Keizer Wilhelm heeft een onderzoek doen iustellcu eu daar de inhoud waarheid bleek te zyn aan het verlangen van den flinken jongen voldaan Hy is thans in het militaire opvoedingsgesticht te Annaburg opgenomen Ue lord der Admiraliteit heeft deu SOsten dezer de zaak behandeld van de aanvaring tuisohen de Voonettarla eu de Kkediv en daarover het volgende oordeel uitgesproken Uit het getuigenverhoor blijkt dat nan boorl van de Voorymarlt het eerst het toplic t van de Khediet bijna reoht vooruit ongeveer eeu halve streek op den stuurboordsboeg vau de VooruKuirU bemerkt werd dat inen toen eerst een blauw licht zag afsteken en naderhand een rood licht zag dat men toeu het roer an bakboord legde eu het roode licht en he toplicht op den bakboordsboeg bracht in het Eugeliche bericht itaat Starbonrd bow doch dit ié klaarblijkelijk eene vergissing zoodat de schepen elkander aan bakboordzqde ïcondea passeeren met elkander roode lichten in het gezicht eu dat de beide schepen in veiligheid zouden gepasseerd zyn had niet de Kiedive nu het vertooneu van ecu tweede blauw licht de koers veranderd zoodat men haar groen licht zag en dat toen de Fooricaarla om de kracht vau de aanvaring te verminderen het roer hurd bakboord legde eu beval de machine te stoppen waarvoor echter geen tijd meer was De Khedite liep toen zonder gestopte machine met deu steven den stuurboordsboeg van de Vaoruaartê in waardoor het schip zinkende op strand gezet moest worden De aanvaring wordt van wege de Voorwaarla toegeschreven aan het leggen van het roer aan stuurboord en het niet stoppen of verminderen van spoed aan boord van de Khediee Van wege de Khedite werd beweerd dat men het toplicht van de Foorwaart ongeveer 3 4 streek op den stuurboordboeg zag dat men hel voor het licht van een ten niiker liggiinde loodsboijt hield d iarna het roer eei weinig ann bakboord legde dueh Sieeds de Voorwaarts eenigsiiius op den stuurboordsboeg hield eu achtereenvolgens twee blauwe lichteu afstak tot signaal voor deu loods en dat men geen hcrkenuingsteekens bespeurende weder den vroegereu koers stuurde en meu kort daarna het roode vuur en naderhand liet groene licht van de Voorwaarts zag doch dat het roode vuur bijna dadelijk weiler verdween en het uitte eu groene licht iu zicht bleven Dat de Khedive daarop het roer aan stuurboord legde w iardoor de Voorwaarts meer op den stuurbüoidsbueg kwam eu men zoo doorstuurde Dat beide scltepeu met elkanders groene licht in het gezicht clkauder aan stuurbuorJzijde badden kunueii p isseeren had niet de Voorwaarts het roer aan bakboord gelegd waardoor de aanvaring outstond Deze bod pbiats des avonds teu 7 u 46 De opperstuurman van de Voorwaarts was op de brug ten 7 u en naderhand wareu de gezagvoerder en tweede stuurman op de brug De gezagvoerder zag eeu helder vnur ten 7 u 20 eenige mijlen ver weg en zeide tot den tweeden stuurman uls de stoomboot iu die richting blijft en gij eeu rood licht ziet moet gij het roer aan bakboord leg eii De tweede stuurman zag een rood liolit gedurende vyf minuten eu gafbevil het roer een weinig aiu bakboord te leggen Ten 7 u 30 kvv un de derde stuurman hem aflossen De derde stuuriuaii verklaarde dat toen hy op de brug kwam en het betel overnam hij een blauw licht zifg en nadat het uitgebr ind was een rood en wit licht hetgecn iok dour deu Ifreedeu stuurman gezien was vóór hy het dek verliet Nadat de tweede stuurman het dek verlaten bad zag de derde stuurman die zich op de brug bevond en het bevel voerde in het Eng versl ig staat de Second officer hetgeen blijkbaar faulief is het roode licht bijna vooruit eu naderhand op den bakboordsboeg daartip zag hij een tweede blauw licht branden eu toen dat uitgebrand was zag hij een groen licht op den bakboordsboeg liet oordeel van den lord is dat toen de derde stuurman het roode licht op den bakboordsboeg zag veranderen in eeu groen licht hij had moeten stoppeu Dit was ook het oordeel vau deu gezagvoerder die uit de kaarienhut kwam eu op de brug springende vroeg hebt gij reeds gestopt en onmiddellijk bevel gaf om de machine te stoppen Het komt hem voor dat de Voorwaarts reeds bij tyls h id moeten stoppen om de aanvaring te voorkomen eu hel is zijne mecning dat de uitkijk niet iia ir behoqreu werd gehuuden op de Voorwaart in het midden latende of het af te keuieu is d Ht lie geZfigvoerder de brug verliet óórdat liet schip hetwelk hij z ig w is gepasseerd het gedrag Tan den tweeden stuurin in die na den gezagvoerder het bevel voerde eu by het naderen van een stoom schip in tegenovergestelde lichting en terwijl men nog bezig was met niartoeuvrecren het bevel overgaf aan den derden sluurmnn vindt hij zeer te b ri pe i De man van deu uitkijk op de Vooricaarts hteft gezworen in dit gerechtshof dat bij geen seinlicbten en geen blauwe lichten van do Khedive heeft gezien waardoor de lord van de admiraliteit tot de conclusie komt dat de Voorwaarts schuldig bevonden wordt wegens het niet houden van eeu behoorlijken uitkijk en voor het niet verminderen der Wat betreft de veraering van de Khedive is hij van nieening dat de Khedive in de gegeven omstandigheden had behaoren te stoppeu en nohterait te werken De uitspraak is derhalve dat beide schepen aan de aanvaring schuld hebben Both vessels to Maine Slechts goede Toduolen roepen oonoul rcntië in t leven De tcerkupsuls van Guyot die zulk een heilzame uitwerking hebben ingeval Tun verkoudljeid catharren bronchitis en tering zijn ontelbare keerennagemaakt 1 De heer Guyot kan slech ls instaan voor die flacons waarop zich zijne handteeking bevind gedrukt iu drie deuren eu die ini de meeste apotheken te verkrijgen ziju Koloniën BATAVIA 12 28 Jan In het overzigt van het Mg Daghl leest men Het onderwerp van deu dag zijn nog steeds de nieuwe belastingen In ons nummer van den 16ii kan men daaronder Kamerledeu die de belasting gedecreteerd hebben nazien hoeveel schatting den Nederlanders die in de Oostliidische bezitting geduld worden eigenlijk is opgelegd Iemand met f 600 s maanda getrouwd woneude in een huis van ƒ 160 betaalt ruim f 300 belasting De positie vau zoo iemand staat gelijk met die van iemand in Holland die gehuwd leven moet van ƒ 3ü J0 s jaars en die in een groote stad wooht op eeu bovenhuis van ƒ 400 De over ons beschikte Ijelastinghefliiig staiit dus gelijk met wat in Holland en plotselinge belasting zou zijn van zulk een persoon uit deu mingegoeden middenstand met ƒ 150 De Nederlanders zelveu zullen moeten erkennen dat de plotselinge heSing rechtstreeks in geld van zulk een schatting een regeerinsdaad is die groote sensatie en hooggaande ontevredenheid wekt en gevoeld wordt als een ondergane brutale bebaudeling van de zijde van iemand tegen wien men machteloos is Een behandeling waarover de vergadering die boar decn leerde de moeite zelfs niet genomen hééft ernstig overleg te plegen Het gevoel der Nederlandsciie bevolking van Nederl Indië laat zich niet beter beschrijven dan als een van diepe vernedering als of men pljtstling onder de heerschappij van een vreemden overheerscher was geraakt Verzet behoeft men niet te vreezen wij ziju machteloos anders zouden wij zoo niet behandeld worden Dat is juist wat het gevoel van bi tterheid van teleurstelling hier algemeen wekt Oas eigen moederland behandelt ons als eea veroveraar gewoon is vreemde bevolkingen te behandeteiï De rampen komen nooit uUeen Bij de nieuwebehistiagen komen de aanhoudende regens op Atjeh die groole schade aanrichten verrichte werkzaamhedenuatteloos maken de ageerende troepen aan allerïeiellende blootstellen en ileu vijand gelegenheid gevenzich op onzen tocht naar de XXVI Moekims voorte bereiden Da irbg komt thaus te Batavia denaderende runderpest Op een land twee en eenhalf uur gaans teu zuiden der stad aan diu Ti$ iegeren Weg naar Builenzorg uitgebroken heeft deziekte ondanks de oiimiddelijk genomen maarregelenvan afmaking en afsluiten de stad reedï geeaderden zich bü een Chinees by Tauah Abimg welkeplaats tot de bovenstad reeds gerekend wordt vertoond Het drukke verkeer in die riehtiug degroote aanvoer van vruchten en graa aldaar maakt schynt het een afsluiting van vee eu melkvervoer nutteloos Voor de lijke Chinezen te Batavia is het thans eeu gewicliti i e lijd Ue hoogste betrekking waartoe een Chinees kan opklimmen is Tncant De majoorChiiiKis heef ziju ontslag genomen naar men zegt op eeu daartoe ontwiugen wenk Men brengt dit in verband mst de ten gevolge van tamenspanuing onder da Chinezen mislukte tonbestediug der tabaksbelasting pacbt in Batavia eu bijliggende residentiëc ten gevülite waarvan een hérverpachting met sdrriftelijke biljetten in stede van moudeliug opbad i plaats hebbeu nEIeuieuteu van onrust worden onder de Chib é alhier steeds talrijker en de eerste ei h voor den majoor dier natie op reu plaats als Batavia is dat hij de achting zijner slaipgenooten geniet tegenover hen zich i n alle poising tot geldmuking outhoudl en geheel unaflia ikelijk is Hoc diip ingeweven hier ouder iiiet IairopeaLen de gewoonte is uni iitibletijke fuucuon uius evjeud te maken kan bitjkeu uit een bericht omtrent een kaïnponghcüfil dat deu loifelijken maatregel had ingevoerd om iedej tn avond appèl te houden Tail de personeu die de waehihuis ii eu gardoes moeten beti ekken LiB elijke ambitie mnar de yverige mbtciiuren liet icdjr der waohleis lederen avond een paar ceulen betalen voor zijne moeite De Nederlanders in Nederland zelve dreigen last te krygeu yaii da ijvervolle fiscditeit die hier den boventoon voert l zer dagen werd uit Holland door een dame verzonden een blikken trommeltjr dicht gesolelecrd waarin eeu present exemplaar van Meijers Levensbeschrijving van J C Baud benevens een bpen brii f van den schrijver De dame had zelve met een dameshiiiid op het ajres deu inhoud opg gevai niet sleobls Ikiu boek maar welk Ijoek het inhield Du dienaren der NederlunJsche jchalkist aan do Boom alhier hadden dit trommeltje ïS 5ïï 1SSï r3