Goudsche Courant, woensdag 26 februari 1879

Vrijdag 28 Februari 1879 speug ae4ea wuredi iriijk on te eien of er geeu opium in slak Nederland kan gerust ign FeU iteht n treu zijn finantiele waokt aan de poorten van NcderlandsohIndiël N 2263 GOUDSCHE COURANT Nieuws en AdverlentieliJad voor Gouda en Omstreken CORRESPONDBNTIK M Uft Openbaar makm rau klnchteo ofer de activiteit int polilie kaa syo nut hebben ducb de billykbeid vordert dat raeu di voldueodo mottieere Be Redactir gi i j i ivjü Li Lia j r v iLrT j L i = Burgerlijke Stand GEBOREN 21 Febr Aonachioa oudera M Meijer en G B Kunst Joaina ouders C van IIurne eu en 3 C EUhout 23 HiUegotida ouder i Metjereuli K aiu Alida oudei A de Korte eo K au der laao Grrritje ooden G A de Wit eo t Ahrens Isaak ouders J M Noothoven van Goor ea J A F Roest vnu Litnhurfr Xlazioa oudera l den Ha en J van Omme Joseph Johannes jOiidera L W vau Asten en J Uurier OVËltLEDËN 21 Febr A de Jong 16 d 22 A Bron 8 B 23 J Broers 12 m 24 i C Steenwinkel 1 j 10 m C lao der Hcij Ij 4 m C W Schriek 1 j 8 n YerHiprkfitxd spij vertorend hoortitverdrijvend Dtt minhondpud ehlmtcr bevat alle hoé danigheden dor 3 versthillonde Idnasooiten veieenigd hot is zeer aanceiidam en wordt zeer door de geneeRhcercii aanl e olon tCKPn Bioedsffc eA gebrek aan krachten ziekcli M pliheid aandoeningen van de maag bl oedarmoede gevolgen van het Stadgenooten I De ondergeteekende heeft de eer te berichten dat hfl zich alhier gevestigd heeft als HUISSCHILDER m aLAZEmAEEB zich minzaam in UEd gunst aanbevelende I hopende die door eene nette bediening waardigte zullen zfln ft P REVET Veerstal B 167 Gouda F ebruari 1879 LÖÖPJONGEÏT Wordt gevraagd een knappe vlugge JONI GEN omstreeks 14 a 16 jaren voor Loopwerk Adres in persoon tusschen 4 en 6 unr s namiddags Haren 203 Ncderlandsch Protestantenbond Afdeeliag Gouda en Omstreken iïlllllöill met Dames in het Locaal NUT en VEBMAAK € op de Oosthaven alhier DONDERDAG 27 FEBRUARI 1879 des avonds te 7 5 uur waarin p w H mmm kroese jumor Predikant te Nieuw lielooet zich voorstelt zijn vroeger aangekondigd onderwerp fDe taak der Leden van het Nederlandsch Protestantenbond te zullen behandelen ADVERTENTIËN Voorspoedig bevallen van een Zoon J A F NOOTHOVEN vak GOOR ROKST VAK LiMBÜUO Gouda 22 Febrnari 1879 Vrge Toegang voor de Leden met twee Huisgenooten Entree voor Niet Leden 0 50 per persoon Namens het Bestuur der Afdeeling C THIM Secretarie Gouda 25 Februari 1879 EEN FATSOENLIJK BUËGEHMEISJE F C 28 jaar oud goed bekend met alles wat tot eene Huishouding behoort en van goede getuigen voorzien is zag zich gaarne geplaatst tot ADSISTENTDS in de Huishouding Adres aan het Bureau dezer Courant ouderNo 29 ♦ Voorspoedig bevallen van een Dochter G BEGEER Vriend Gouda 25 Febr nari 1879 Voorspoedig bevallen van een welgeschapen Zoon J W C KROPMAN geb Tack Gouda 24 Februari 18 79 Qouda Oosthaven B 14 Portraits Portraits Cartes Portraits Albums Dessins Spécialité d Agrandissemeuts et de Portraits emaiUé s Heden overleed ons jongste Dochtertje in den ouderdom van achttien maanden P SCHRIEK M G SCHRIEK Jaoee Gouda 2 4 Febrnari 1379 PH EPSIE vallende xlellte wordt bg mededeeling per brief genezen door den SpeciaalArts Dr KilUsch DeesDKS Neusl t Reeds meer dan 9000 Lyders worden behandeld De plotselinge weêrsveranderingen bj ous zoo gewoon verooraaken veel gevatte konde ede grond van b jna alle Rhumatiek A ie heillooze kwaal welke in ons land zooveel Ijjders telt en waartegen tot heden zooveel raad en zoo weinig baat bestond Tjjdig aangewend is echter het na reeds alom zoo gunstig bekend heilmiddel van Abshaubbin de I Anti Rbumatische Watten DAUKBETUIGmG De geiamentiyke werklieden der GAZFABKIËK betuigen hunnen hartelijken dank aan hoimen Directeur den WelEd Heer J de VRIES BOBBÉ en Ëchtgeuoote voor het gul en harr telgk onthaal hnn en hunne vronwen geschon ken op Zondag 23 dezer Mogen zg nog laug Toor hen gespaard bleven DE GEZAMENTLTJKB WERKLIEDEN DER G AZFABRIEK OrENBAEÊ SOSOLE De gewone Inschryviug van leerlingen zal plaats hebben op DINSDAG 25 FEBRUARI 1 1879 des namiddags ten 5 ure in de respectieve SchooUokalen Wgders wordt dienaangaande verwezea naar de aanplakbilletten De Secretaris der Plaatselgke Schoolcommissie te Gouda NOOTHOVEN va GOOR een onfeilbaar geneesmiddel tegen de zoo laatige als moe eiyk te verdelgen Rhumatiek HAAST ü HAAST U 3 25 3 25 Want dit ts de mooiste en goedkoopste vanalle andere aaubiedingen Meu ontvangt voor 1 postwissel i 3 25 als volgt 1 mooie ronde MAT onder de tafel 180 cM middelIjjn l flinke D MAT 150 bij 70 cM 4 GANGMATTEN 80 bij 65 cM 3 mooie MATJES op de Tafel en 1 dikke zware Ruige GANG of RIJTUIGMAT 90 bij 70 Staan ze niet aan nw geld terug JB HOVING Fredriksoord Ieder die slechts bfl zulke weêniveranderingop z ne hoede is door terstond de gevoeligeplaatsen van zjjn ligchnam met deze Watten te beleggen zal Zich in de gunstige nitkomsten verhengen Geen ander middel uat tot heden bekend geworden is is zoo proef bondend de duizenden die door dit even eeuvoudig als goedkoop middel n t geholpen het groot aantal getuigschriften vw herstelde KhumatiekIjjders zjjn er de beste bewezen voor Menlette er slechts op dat men de echte Watten bekome door e aitaan te koopen in de bekende Depots waarvan hieronder eenige zjjn opgenoemd terwjjl ieder pakje in blauw papier is gewikkeld voorzien van de gebrtiiksaanwgzina en van al de depotbouders en onderteekena door A BREETVELT Az Openbare Verkooping TE GOUDA op MAANDAG 3 MAART 1879 desToormiddags ten elf ure in het Hotel cDË ZALM i aldaar van Een HUIS en ERF met een stuk GROND daarachter in den Langen Groenendaalte Gouda wük J No 56 met een gemeenen gang daarnevens Zgnde in het Huis drie Beneden entwee Bovenkamers en hetgeen verder tot eengoed ingericht Huis behoort j Een HUIS en ERF in de Robaarsteeg te j Gouda wjgk M No 79 En een WINKELHUIS en ERF met een j BLEEKVELD in de Kuipersteeg te Gouda wgk K No 84 Zgnde in het Huis beneden een goed Voorhnis twee Kamers en eene KeuI ken en boven twee Kamera eene Keuken en I Zolder en hetgeen verder tot een goed en gemakkeiyk Woonhuis behoort Nadere inlichtingen zjjn te bekomen ten Kantore van den Notaris W J FO RT ü IJ N DROOGLEEVER te Gouda Hoofd Dëpothoader te Delft die dezelve 30 et per pakje heeft Terkrggbaar gesteld 1 T G m DBTH eoiidi C B V rk ol Oiiif Ha Vij de Wed BtMinin 6i ada A B Herkel t W dm Uil Schooohofeii A PrioB ZflvcDhoiuD M Ooudkade Roikoop O HoogfDdijk Cupill S na in kruti Blaingk I van Dorp Zoettrnien 4 K iiliD r Alphen I B B r Schlattmaii Bodegrafe fit OMterilnu H lrockt IWcd 0 WilbeliDDl Wperdfü NATIONALE BEL00NIN6 Van fr 18 600 Gmt SOUDEN UtOkUl f HCHTE Pg OÜL nillillUiUlUl iiiunuLiu tegen Hoest en Verkoudheid Tan de Heeren KRAEPELIEN en HOLM Chemisten te Zbist zfln verkrijgbaar in Blikken doosjes a 0 20 en verzilverd a 0 25 per stuk bg Cs THIM Apotheker en Drogist te Gouda HANDEN lANDEN Tirajinóed aanhoudenile koortsen langzame herxlelling enz FABB1EK8MKRIC OEDEPONBERD S t cAj Tegen toezending van postwissel a l SO verzend ik door het geheele Rgk 10 mooie verschillende MANDEN waaronder zfln 1 mooie witte waschmand 1 boodschap 1 brood 1 groente 1 messenmandje en nog 5 soorten aUê voor de bnishoudiag onmisbaar ti fAHua nui onouOT n in alli aoaoa ap9Thikin Te Gouda bij Zeldenrijk drogist Adres R HOVING Fredriksoord eOODA D W TAN A BaiNKlIAlI BUITENLAND Buiteolanilscli Overziclit De PariJBche correipondeiit viiii de Time meent te kannen icrïclcereii dat de lieer Brisüoii biiiuciikort het rapport Z il iiidiciieii bttreffende de béscliuldi lii der miuistera vdii deu 16dcii Mei maur uiet lal concludeeren tol vi rvolgiiiï Er z il liiii meent liij een warm dibat zijii oindut de liukereijde o cr dit nuiRsluk verdetld is Deoltilijk eehler al nlie eindigen met een b luil veikl irtiide dat de natii door aohterc nvoli eude slemiiiiiiKeii reed de h indcliiigen vnu du iniuislerie ciioegz inm heeft veroordeeld Men rang hopen dat de corr spoiidciit jiii t aiet want in de tei iiwoiirdj re omisi i H hedi n schijnt het zeer wenschclijk deze iken li h iinlen Omtrent de houdiiis der rcgccrii in d zi qu ieslie meldt een ander blad I j regcering heeft besloten om Icii opzichtevan bet in staat van bcschuldigi ig ttlli dir ministers van 16 Mei eene krachtige houding aan tenemen en wanneer dit onderwerp voor de Kamerkomt te verklaren dat het Kabinet zal aflRdni indien de Kamer mocht beslniien de z i ik door iedrijven De regceiing is tegi n het geding omdathet opgewondenheid in het land vrroorzaken ilengeregelden gang vau handel eii veitier belemmerenen haat oiiilcr de bevolking verwekken zou Zijweiischt dat men zich bepale tot de afkeuring tanhet gedrag der minialer van 18 Mei te meer daarhet Tcrmijden eener nieuwe crisis Ak algeineeiieweiisch is Het geschil met den gemeeiilcraad van Parij jial naar men zegt wortlen bygeli d Het ministirie 7 0U yich tevreden tillen met een besluit dat do 100 000 franken zulltii worden uilgekeerd aan den prrfict van Parijs om die in overleg met eene nlzonderlijke commissie te verdeden De heer Albert Grëvy broeder van den president der Fraitsclie rupubliek en vice president vau de kamer zal waarschijnlijk den Keiicraal Chanzy vervangen als gouverneur van Algiers Daarmede is ook in de kolonie gebroken met bet toevertrouwen van afliiiinistriitiefpolitieke portin vau eeiiig bi lang aan inililairen die door dcii aSrd hnniiir opvoeding en d ior het karakti r hiiiiiier profissioiieele werkz iamheid metstal met de aaiigewezi ii personen voor zidli bilrikkingen kunnen zijn Generaal Chanzy il gezant te Petersburg geworden ter ijl ook twee dl r met den heer Dufaurc uitgetreden ministers de ariiiiir i il Pothuau en de heer ïtissureuo de Bort gizani cliapspos en hebben b komen te Londen en te Weeiien Hl t wiis Dondirihg een jaar geleden lat Leo XIII benoemd weid tot paiii V aii alle zijden kwamen gelnkwenscheii en onder hen die persoonlgk werden ontvangen behoorden ook een duizendtal katholieke lagbladschrijverH die geacht konden worden vijftienduizend huiiiKr cjliegii s te rrrlegenwoordigen aan ruim dertienhonderd bladen wirksanm Dat moet een merkwaardig schouwspel zyn geweest 1 Zooveel boosheid op de moderpe maatschappij op n hoop I De paus sohyiit de hreren en caimans te hebben toegediend Viilgeiis een Reutertelegrnm had hij de noodzakelijkheid ecaer katholieke dagbladper erkend doch had hij de heeren eendracht en gematigdheid in hunne taal aangeraden Eendrachtig kunnen zij wfl zijn maar gematigd Wij zullen zien Verder schijnt de paus dien heeren journalisten de les Ie hibbcn gelezen wdkc zich veroorloofdi u zoo inanr op hun eigen houtje ernstige vragen te beantwoorden die de groote belangen der kirk raken cu die zoo den schijn aannamen van eene delegatie der pauselijk onfeilbaarheid te hebben ontvangen Z iterdag i te Tirnova de Bulgan sohe notabclenvcr adeniig de coiiatiliianie zon men kunnen ziggcn geopend De quai slie van de keuze van een vorst is aan de orde gislthl De meeste kansen schijnt de heer BozO Petrowilseli te hebben een oom van den vorst van Montenegro en een irotégé van Tlusland Wseuen sou men lievur de oaudi aiuur van print Batteuberg zien slagen Van de andere oandidaten hoort meu niet meer In het Engelsche Lagerhuis wejd eergi leren bevestigd dat een Engelsch en een Fransch oorlogsschip naar Egypte zijn gestevend niet met bepaalde orders maar alleen om eeu oog in t zeil te houdi u d iarmee wordt tevens bewaarheid wat wij eenige de gj i eledtn meedeelden van de eigenlijke oorzaak Hur ncT oproerlje dat volgen de telegrafische berichten schijnbaar zulk een gewichtige beteekeni had de Kl edive heeft namelijk sinds geruimen tijd zich willen ontslaan van de finaneieile voogdij ichap iiaaronder hg met hett drieiaansehap Nubar Wilson en Blignières gesteld w is hij heeft eigenlijk aan de raadgevingen en eischen van de Èuropeesche Mogendheden alleen toegegeven en zich ook zelfopötféreiid betoond om iibderband des te beter gelegenheid te hebben den ouden weg op te gaan d w z zichzelf als nummert een te beschouwen bij het verdeelen vnu den iaboud der schatkist eu van tijd tot tijd daarin een flinke greep te dom Nu heeft de Khedive zijn doel cellter maar half bereikt Nubar heeft eiju ontslag gevraagd maar de bedoeling dat met hem ook Wilson en Blignicrra zouden vertrekkou ia niet vervuld rint is een streep door de rekening van Ismail en het pleit niet voor zgn schrasderheid dat hij de zaak zich anders hieft voorgesteld Wilson en Blignières fijn wel Egyptische Ministers maar tevens nog aligM anibtenan ii van hun vroegjere regecriiiLren zij In bbeu zich voorbihoiiden eventueel weder in liun vroegere bttrekkiiigui terug te kceren om die rrden konden zij ook niet als Nubar hun ontslag vr igen al wisten zij dat de Khedive hel op hun yertrek gemunt hull hun eerste taak was het gevoelen tu te winnen van hun Regeeriugen en dfie van hen verlangen blgkl uit het zenden van oorlogschepeu naar de haven van lleiandrie de Westersohe mogendherten willen Ismail laten gevoelen dat het niet meer aangaat tot ign oude onde terug te keeren en oowel de Ëgyptenarea al de Èuropeesche geldschieters te gebruiken tan eigen bate wanneer hij weigert zieh als een verstandig monarch te gedragen daa znlleitl de Èuropeesche wapenen het overwicht iu de schaal leggen en z il wclliekl Ismail worden afgtzet om zgn zoon Mohammed Tewfik op den troon te pla il cn van den laatste heeft men betere gedachten Wauieer Ismail dit goed aan zijn verstand is gebracht tal hij waarschijnlijk wel van deu nood een deugd maken Kr komen uit Taschkend c a den iVew lorl eraW zeer verontrustende berichten omtrent Sjier AH den emir van Kaboel Hij hetft daar een Russisch geneesheer b ich laten roepen die eerst meende dat de man zieb maar ziek hteld oia zijne omgeving te misleiden maar spoedig bemerkte dat hij met een ernstig geval te doen had Een brief v in 13 Febrnari van dezen geneesheer aan generaal Kaufmann ni Idde inderdaad lat de geheele linkerzijde van den emir door koud ruur was luingetnst Zijn de berichten van het Amertkaansche blad dns juijt d in is naar alle waarschijnlijkheid op dit oogenblik Yakoeb reeds krachtens erfrccbt emir van Kaboel Wtlke verandering dit voor de KngelscUen kan geven valt vooralsnog zeer moeielijk te gissen BINNENLAND GOUDA 27 Februari 1879 Woensdag 5 Maart e k zal het Bolterdamsche Tooneelgezelsohap der hh Le Gras can Ziiyten en liaapelê alhier erne voorslelling geveii Opgevoerd zal worden het jongste stuk vnu Rosier Faassen gilileld Amie Uie schels uit het Zeen sclie volksleven in 4 bedr dat met den eersten prijs bekroond werd in den tooaeelwedstrijd te Antwerpen Mej Beersinaiis vervul tTc titelrol terwijl de lih van Znylen J Ha pe Kcii Faassen eveneejis zullen medevurk n Onze stadgenoolfh zullen ïekvr met ons deze oorstilliiig met vfeuiide zien aaiigtkoiidigd terwijl het ons voor hFïï die een looiieelvoorsiclliiig gaarne met em vioufgk nas iilije zien eindigen genoegi u doet d t eiu duor FaaHPii it t Frausck vertaald blij spel getiteld Boe raar een ttuiverife rellen kan ten slotte zal worden gegeven Z M heeft raet de tijdelijke waarneming van het Di parti ment van kolonicn belast den Minister Vaa Marine jhr H O Wichcr fe Bij kon besluit is benoemd tot burgemeester det gemeenten Hoogblokhind Hoonmar en Noordelooa de heer W Lotsy seoretafis vau Nieuwerkerk a d Ysel i Onder de goede vereeiigingen iu deze gemeente is er een waarop wij de aandacht oiijEer stadgenooten in het bij c nder willen vestigen daar zij nog niet die algeineene belangstelling ondervinitt welke zg zoo ruimschoots verdient Wij bedoelen de kindcrbcwnarplaats of crèche Het doel dier inriclitiiig is bekend Zij stelt een geschikte gelegenheid daar voor moeders die uit werken moeten om hunne jonge kinderen aan een vertrouwd toezicht over te geven Voordat zij bestond motsten daarmede buurvrouwen bejast worden die vetl d meer lett cu op het voordeeltje dat daarmede te behalen was dan wtl op de kinderen Zelf Dat het nut eener dergelijke inrichting door bevoegden wordt erkend blijkt o a uit het laatste Verslag der Openltme Gezondhtidicomminie te dezer slede waarin de Cicclie een heilzame innchting wordt genoemd ea waarin zij nadat de behoefte aan goed voedsel en zorgvuldige oppassing voor de kinderen was aangetoond f MET DEK MEESTEN AANDRAKO WOEDT ilkSEVOLVN Zg verdient das de onderatenning van afle weldenkeuden doch geniet nog slechts die van enkelen houncr Zonder meerdere geldelgke bijdragen kan zg niet ttfven bestaan en hare ophelfiiig sou zeker to bejammeren zijn Zjj di door jaarljjksche giften pi afzonderlijke bgdragen de inrichting willen steunen doen een goed werk en gelieven zich daartoe te wenden tot een der bestunrileden Ook nog op andere wgzé kan men vau zijn belangstelling blijk gevea Dank zij de welwillenlilieid van twee dames uit déM gemeente wier bescheidenheid kunne welwillend heidevenaart daar zg onbekend weuscheu te blijven zal er binnen kort een sprei worden verloot do0è gemelde dames daartoe afgestaan é opbrengst Wpar van de inrickliiig ten gdeile ïal komen De prgs van het lot ia 60 cents Wg wekken derhalve op vooreerst tot het nemen van loten maar voorts ook tot het schenken van i voortdureiideii steun a tn e ue inriehling die inderdaad tot groote zegen kan zijn voor deze gemeente VERGADERING van m GEMEENTERAAD Vrijdag den 28 Februari 1879 des namiddngé ten 1 ure ten fiiide te behandelen Voorslel tot wijziging der geiieenle begrootiBg dienst 1879 Voorstel tot wgzfging der begrooting van het Burgerlijk Armbestuur dienst 1878 Voors cl tot viijziging der begrooting foor het Stedelijk Muaenm van Oudheden dienst 1878 Voorstel tot wijziijiiig der Concessie voorwaarden voor den iianleg ecMer W iterleiding alhier Voorstel tot openbare uaubesteding vaa alle Qemeeatew erken Voorslel betreffende de oprieliting eener Commisaiff van bijstand voor da Gemeentewerken Te benoe iiHn Eene Stads Vroedvrouw Dinsdagavond trad de heer B H Heldt van Amsierilam als spreker op in eene vcrgadcriii g der Afdeeling Gonda en Omslreieu van Volksoxdehwijs Spr Iichandeble de leemten in de Wel van 17 Aug 1878 op het Liger Onderwijs en beantwoordde de vraag in hoeverre de vtreenigiug Volksonderwijs na hei tot stand komen van genoemde Wet haar reden van best ian heelt verloren Hij tooull de behoefte aan die de kiudcren de volks aan goid onderwij hibbeii waardoor zij volwassen geworden genoeg kenjiis zullen hebben en voldoende onluikkild zullen zijn oiii gaarne goede büiketi r hniid te neineii om met elkander een vcratuii gesprek te k iuiiea voerea ea on buu f