Goudsche Courant, vrijdag 28 februari 1879

bg de Letlerkundige Maatschappij te Brugge tmScheitwee jonggelieden van die categorie een geval plaatsgehad met het gevolg dat de een op de under eenpistoolschot heeft gelost Naar mrn beweert staat ditgeval in verband met de bovengenoemde feiten Men iet dus belangwekkende bgzou lerheden tegemoet uithel proces hetwelk ter zake van het tussohen hengebeurde is ingesteld Naar hetgeen verder wordtgemeld is men te farijs ook reeds lot de ontdekkinggekomen dat de beslellingen die aldaar op naam vanden gouverneur Heyvaart zij n gedaan zoowel als deinvilatiekaarten voor het diner die aldaar bg een steendrukker zgn vervaardigd geleverd zijn voor rekeningeener Belgische weduwe uit den adelijkeu stand A Boit Ct Te Amsterdam zijn in een der zalen van de Diergaarde len behoeve der inzenders voor t vnderlaiidsch album aan den Koning en de Koningin de bgdradragen onzer mannen van pen palet en h irp tentoongesteld Die bijdragen zijn ongtvcer vierhonderd in getal en onderscheiden zich door keurige of eigenaardige uilvoering De inzending natuurlijk van zeer verschillenden omvang zijn alle op kartons v in gelijke grootte gebracht en worden IIH aangeboden in vier fraaie omslagen die op han beurt bestcnid zgn in een kunstkast gelegd te worden De naam kunstkast kan men hier veilig in dubbele beteekenis opvatten omdat zij niel alleen bestemd is oin bijdragen op het gebied van kunst en lei leren Ie bevatten maar ook op zichzelf een kunstgewrochl genoemd mag worden Zij is ontworpen en door rien hoogleeraar L Krulline Ie Florence ook uitgevoerd iu blank hier en daar getint nolenhout stijl Ital r aissance Aan de hoeken der friezen prijken de beeltenissen van Sweelinck Boerbanve Vondel Rembrandt Van Cainpen en Hnygens In t midelen der voorfries zijn de gekoppelde wapens van Nederland en WaldeckPyrmont aangebracht vasigehouelen door leeuwen en van oneleren ortislingerd door een lint mei de beiile wapenspreuken Je Maiutiendrai en ffPalma sub pontlre crescit Op de dcnrpaneelen is een zinnebeeldige voorstelling vnn wetenschap en kunst gebeiteld omg vendoor bloemslingers De grondslag Stijlen zijpaneelenen kroonlijst zijn insgelijks met bloemen vogeltjesen eikeloof versierd in heel en hnlfvorheven arbeid W In de Maandag gehouden vergadering der Rotterdamsobe afdeeling vau bel TooHcelverbond is de quaestie van het cns ageeren v n eenige leerlingen Ier Tooneelschool door de Vrreenigiug het Ned Tooneel bre edvoerig besproken en de bonding dezer Vereeniging gegispt de comniissic van advies over de Tooneelschool zeideo n de Vereeniging het Ned iTooneel heeft bij ons voorgoed nfgeelaau en 1 tegen deze woorden kwam niemand in vertel De vergadering heeft verder besloten het verzoek der heeren Legras c s ora afstand van de Bl aak lot het oprichten van een nieuwen schouwburg bij den Gen enteraad te ondersteunen behoudens de noodigc waarborgen omtrent oprichting beheer en cxploitaiic Ten slotte werd medegedeeld dnt een der onlangs bekroonde stukken getiteld Uit den Achierhoek in studie is STAAT VAK BRIEVEN ge flres=eerd aan onbcI kenden in de 2e helft der maand Januari jl uil Gouda verzonden en aaii bet Posikanloor aldaar terug Ie bekomen Wed D Zeist Amsterdam J Verboon Bentliuizeu Van dar Veen en K van der Beul s Gravenhage Dr Scbrender Kampen Mej van V ijngaarden Nieuwerbrug J van Ooijen Schiedam A Leusen Stein Koelman j Van de Holpkanloren Stolwgk Pieter van Rgs Barcndrecht J Kwa i dgk Heemstede Wnddiniveen J Ileijker en J Scheepmaker Amsterdam BRIEFKAART T van Rooijc s Gravenhngc Gouda den 20 Februarij 1879 De Directeur v h Postkantoor te Gouda VAN KRUIJNE Rantonn crcc it Ic Gouda Terechtzitting an Woensdag 2 i Febr 1879 Kanlonrichter Mr J H van MIEROP Ambtenaar van het Openbaar Ministerie i Mr W C A SCHOLTEN te Rolterdara VEROORDEELD G van E kaashandelaar wonende te Gonda lot eene boete van ƒ 2 en eene boete van ƒ 1 of gevaiigeiiisslraf van één dag voor ieilere boete wegens op 31 Jan 1879 Igdens de hardrijderij op schaatsen op den Bleekerssjngd Ie Gouda geileelldijk belemmeren vaii den opciib iren weg met eeii hem toebehoorend onaangespanneu voertuig zonder noodzake f onorgen te toeken in uitspanningen die den inenscli niet dilwiardlg zijn Hij betoogde dat de nieuwe wet in vele opziclitcn niet voldmt dal de gelegenheid tot het genieten Tau onderwas moet nilgebreid dat onwillige ouders moeten gedwongen hun i kinderen naar school te wndm en dat soowel laïer inidil lbaar als hooger onderwij kosteloos moet gegeven worden Kostrioos onderwys zal vooral medewerken ol de gelqkmaking van tille indiuduen tot de erkenning der waarheid d it ieder menach dezelfde r chlcn heeft en tot de vir piciding van htt denkbeeld dut niet het bezit vaa geld luaar alleen het bezit van iennia aanspraak op achting en eerbied geeft Eerst door kosteloos onderwijs zal afschaffing van standen feitelijk tol stand komen Zooals de Wit nu is vastgesteld is nog veel aan de gemeenteraden overgelaten en derhalve aan de gemcenlebeslnren de eervolle taak om door een vrijzinnige uitvoering der Wet te voldoen nnn de behoefte te ggmoet te komen aan veler verlangen Daar echter ve le guneei tebesluren uit mispl iatste zuinigheid en andere redenen niet uit eigen beweging voldoende in dien geest zulU n handelen is de Vereniging iVoLKSONDEBMjs dnjir om bij die besturen aan te dringen op een oo i er gewenschte oepussing der wet Geenszins dnii ook dat deze Verecoiging Ihans niets overbleef dan een eervollen dood Ie sterven integendeel niet liet tot stand komen eener nicu ve AVtt as het doei hirer oprichting maar volledi i vervulling der diep g vo Me behoefte aan goed ondtrwijs voor teder Kiud van 01 8 volk Zojlang die behoefte Insu at mag de Vereentgiug niet worden ontbondtn norh opgdost in een andere vcriCBigiiiï maar moet zij het hare doen ter liereiking van hel docl waaimfde zij werd opgericht VoiKSONDEUVi IJS derhalve blijve bi slaan blgve met kracht werkzaam en handde voarldureiiil tot bevordering van algcmcene volksonlwiklieling I Na tie pauze werd er gelegenheid gegeven tot debat Verscheidene der aanwezigen maakten daarvan gebruik tegenovergestelde denkbeelden te openbaren waarna Spr de zyne nader toelichtte en oniwikkeble hier en daar aanvulde enkele bezrtnrtn daartegen kende anderen ophief waarop de lergaderiug door d en voorzitter werd gesloten onder ilankbeluiging aan den Spreker voor het gesprokene en ain de aanweiijcn voor hunne belangstelling Gislercnavond bad in Nut en Vermaak eene vergadering met dames plaats van het depart Gouda der AW MaahchappiJ ttr let ran N cerAeid waarin dr J h Hoorweg uit Utrecht tene voordracht hield over Het Electkisch Licht Bg ontstentenis van dfn vooreiller werd de verKqderiug geopend door den heer Mr 3 Forluiju ï roogIeever die de aanwezigen welkom heette en ren woord wgdde aan het streven eu de werkzaam heden der Maatschappij om ten slotte een getuigschrift van loffi lijke nermelding mUex tu behaald door A van den Broik alhier voot eea geimeedi iertn deurhengwlf door de Jnry loffelijk vermeld bij den wedstrijd in Juli ISTS alhier gehouiifii en door de Maalsohappg uitgeschreven Dit getuigschrift werd by ongesteldheid van v d Broek aan diens zoon overhandigd Dnarop trad dr Hoorweg op om te spreken over het lectiisch licht wanrover lu den loatsteu tgd zooveel gesproken en gescbicyen is Allereerst trad hg in reue verklaring van genoemd licht Alle lichtgovende lichamen zijn die eigenschjip Tersohnldigd aan gloeiing en verbranding bij welke Jaatstc ook ederom gloeiing tot grondslag ligt Ook mei het clectrisch licht is dit het gival Op de geleiddradefi d e van de polen eener gal anische batterq uitgaan bestaat eene electrischc spanning Verbindt men die beide geleiddraden zoodat de troom kan doorgaan dan ordeu zij verwarmd n wel des Ie sterker naarmate de weerstand van den geUidilrand grooter is Laat men de geleiddraden eindigen in koolspilsen en brengt men deze met elkander in aanraking ifn is er op de plaats waar de koolspilsen elkander aanraken de grootste weerstand en bij genoegzame sterkte van den stroom geraken de koolspilsen in gloeiing en verspreiden een sterk licht Reeds voor vele jaren heeft Davy op defB wgze oleclrisch licht roortgebracht Zgn de koolspilscu in sterke gloeiiog geraakt dan kan men die meer of minder van elkander verwgderen en dan ontstaat daartusschen de galvanische lichtboog Deze gic van elecirische verlichting is zeer dikwgts en op groote schaal toegepast Zg heeft echter twee hoofdgebreken vooreerst is het gebruik eener galvanische batterg omslachtig en kostbaar in de tweede plaats branden de beide tegenover elkander staande koolspilsen langzaam en in ongeIqkc male af zoodal de afstand daartusscben steeds rooter wordt fu dus ook de wieerstand vermeerdert lol dat hg eindelijk oo groot wordt dat de troom niet meer kan doorgaan en het licht ophoudt We heeft bbcb om dit gebrek te voorkomen ver schillende inrichtingen uitgedacht onderscheidene eleclrisehe lampen maar geene daarvan beantwoordt volkomen aan het doel Kupifer plaatste de koolspitsen in eene luchtledige glazen ballon doch ook dit voldeed niet geheel Er moesten dus twee uitvindingen worden gedaan om het eleolrisch licht meer bruiki aar Ie maken Gramme en Simeus verbeterde aanmerkelijk de magneto elecErische toestellen w iardoor men zonder batterij en alleen rioor middel van inio ianische kracht een sterken stroom kan verkrijgen In wijl Jabloclikoff de naar hem genoemde inrichting uau de koolspilsen gaf Daarop verklaarde spreker de inrichting der dus genoenit e Jablochkoifknarsen en van onderse ieidrne wijzigingen die daarin door verschillende uitvinders zgn gebr icht als ook van eene door hem zelf uitgedachte inrichting waarbij een spiranlvormig opgewonden platinadraad met muurvaste klei bedekt tot gloeiing wordt gebracht Deze inrichting komt nagenoeg overeen met die welke Eflison de bekende Atnerikaansche uitvinder o n van de phonograaf uitdacht Terwijl pr in November jl daartoe kwam was Edison daar juist een paar ivekén vroeger loe gekomen Spr verheUlerde zijn voorilraclit door Verschillende proeven Hij deed ons hanfi licht zien Jtthhtchkoff kaarten naarvaii het oorspronkelgke toes el aii dien niïam bij niit genoegzame sli rkte van den stroom niet voldoende ontbrandde en een paar audi re inrichtingen terwijl hij ten slotte de vraag bchandilde in hoeverre het elecirisch licht ook voor huiselijk gebruik zal kunnen dienen Het resultaat van zijn onderzoekingen was dit dat het elecirisch licht voor groote zalen koffie huizen magazijneu enz reeds nu zeer goed ie gebruiken is doch dut het voor huiselijk gebruik nog moet onderdoen voor het gasliciit Het is waar gaslicht is ihcoretiseh af te keuren het bederft de atmosfeer is vaak hinderlijk voor de oogin enz maar het heeft zoovele kleine pr ietische gemakken en de boeveelheid van hel gebruikte gas kan zoo joisf worden nagegaan dat hd vooreerst uog wel niet door elecirisch licht zal kniinen worflen vervangen Is alzoo voor de naaste toekomst liet gebruik van elecirisch licht voor de vvoonkamcr nog niet waarschgnlijk men mag met g ond voorspellen dat binnen een niet al te lang tijdsverloop de bezwaren die daartegen tot nu toe bestaan geheel zullen worden overwonnen In het afgeloopen jaar zijn van Bet leger gedeserteerd van de inf 1 sergeant 3 korporaals 41 soldaten van de art 2 sergeants 6 soldaten vnn de cavnllerie 1 trompetlcr 1 korporaal 12 hussarf i en van het koloniaal werfdepot 1 sergeant 8 soldaten Een briefkaart heeft van Boskoop uit in 88 dagen de reis om de wereld gemaakt Oe afzendergeadresseerde had aan de achterzijde in drie talen geöclireven Moge door deze zending de nauwkeurigheid en regelmatigheid in het internationaal postïcrkecr schitterend uitkomen De stemgerechtigde leden der Vereenigde Doopsgeii iemecnte te Groningen hebben bij meerderheid vanstemmuii besloten den doop facultatief te stellen zoodal men lid der gemeente kan wordei met of zonder t0 Mening van den doop De openbare bevestiging der nieuwe letjen blijft behouden Er heeft zich te Leiden eene commissie gevormd met het doel gelden in te zamelen om i eue bronzen buste van wglen prins Hendrik in den gevel van dein aanbouwzgnde PrinsHendrikschool Ie plaatsen De werkzaamheden aan bet nietfwe gebouw dat naast de oude Kweekschool van zeevaart zich verheft vorderen goed Bij den landbouwer Jj S te Herwen en Acrdt zgn twee stuks vee door longziekte aangetast waarom door den Minister is gelast het overige vee van dien sjal 49 stuks te slachten In Juni 1878 hadden bg denzelfden landbouwer ook gevallen van longziekte onder het vee plaats gehad ïoeu zgn nlle maatregelen van voorzorg ontsmetting enz genoman Toch schgnt de smctstof niet te zijn Vernietigd Uit verschillende phualsen komen berichten omtrent stremming der binnenlandsche scheepvaart ten gevolge van de weer ingevalleji vorst Zondag 2 Maart a s des middags ten 12 ure wordt te Leiden in het lokaal Kigenzotg een algemeene vergadering gehouden van onderofficieren en minderen van de landmacht gepensioneerd vóór de wet vtin 29 Mei 77 ten tinde r ogTi aals over te gaan tot liet indienen van veizoekschriften ann ilen Minister van Oorlog en aan de l ide Katners der Slaten Generaal lot hel verkrijgen van evoa hooge pensioenen als thans na de wet van Mei 77 aan hunne jongere makkers wordt toegekend Zooals men zich zal herinneren hebbeu bedoelde gepensioneerde militairen reeds in het begin des vorigen janrs adressen ingediend die echter tot heden zonder resultaat bleven lielgee verraoedelgk moet worden toegeschreven aan de treurige omstandiglidd dat het Deparlera van Oorlog door de ziekte en hel oveilijden van den minister de Eoo gedurende oil ca ren jaar feilelgk zonder hoofd geweest is Alle militairen beneden den rang van Officier van lie landmacht hier te lande en vóór bovengemeld tijdstip gepensioneerd inzonderheid gedecoreerden of oudstrijilers worden in hel belang van de zrtiik uitgeooodigd op die vergadering te zgn ten einde de in te dienen adressen met hunne iiandleekening te bekrachtigen Staten Generaal Tweei e Kamm Zittingen van 25 en 26 Februari 1879 In deze zitting is ingekomen een voorstel der hecren Godefroi Lenting en Potgn tot wijziging van het reglement van orde ter zake van de behanililing van het wetboek vau strafrecht De heer Fr insen van de Pulte interpelleerdc de rcgeering wanneer in het interira van bet hoofd van het deparlement van koloniën 3 1 worden voorzien en dit wel met het oog op de ndminislralieve moeilijkheden onislaan uit het gemis van een verantwoordelgken minisier De minisier Knppiyne antwoordde dat hel voorstel tot iiitirimaire vooiziening door het ministerie ann den Koning is onderworpen en erkende de noodzaki lijklieid der spwêdige voorziening De discussie is daarop aangevaugfn over het oiilwi rp van wijziging der hoogi r onderwijswet De hier Bichon van IJselmonde iK Strud de invoering van het afzonderlijk doctoraat in de geschiedenis de heer l ilijn verdedigd hel i Voornamelgk ivrnl gesproken over hel uitstel der termijnen van IilI afleggen der indtxamens aan de pymnnsia De heer Moens bestreed dit ffisiig als zeer nadeelig tirwijl de heeren Biaufort ïedinir van Berkhout en Heydenrijok in verschillende zin spia i n De inïift ster verdedigde het ontivirp op alle punten Het jilstel ter tcrmijni n van exaincns was noodig geKordcn door de verdaagde uitvoering der wet Ws en eohlergymnasia met haar reorganisatie gereed voor den nillcrsira termgn dan wilde de Mi iister dezen tiok vroeger donh altijd na zes jaar het prejmiïlieimlil toekennen 1 1 de zitting van heden is li t wetsontwerp met 35 t gen 34 stemmen verworpen Uil Oos friesland schrijft men Tc Aurich inl I len vorige jare onder den n aam van Ontfriesitc ie Vkli FernicfiernttgS OesclhcJiaff eene maatschappij voor onderlinge verzi kering van runderen paarden en varkens in hel leven gi roepen DfZe heeft thans haar eerste nlgeiiieeiic verpjadering gehouden Hlijkens verslag van de dirictie idde de mnalscli ippij in 1S78 rieds 300 leden die te zamen l i S stnks vee voor 1 38 000 Mark verzekerd hadden Voor vi rliezen werd aan de leden 4200 Mark uitbetaald d i rijkelijk 1 pCt van de ver zekerde som De mnatsciifippi b Zal in het vorige jaar 18 agenlurcn in de verschillende gewesten der provincie De brand van den vuurtoren te Borkum wordtdruk besproken hoewel over de oorzaak van hetvuur nog niets iiauwkiurigs gemeld is De torenis in 17fO door de stad Emd n ten nutte van haartoenmaals bloeiende koopvaardij gebouwd en heeftdns 300 jaren tot verlichting van de vaarsiraat der Ems gediend Bij de oprichting schonk jonker UnicoManninga Ie Lulelsburg 20 000 steenen tot denbouw en liet die ook op zijne kosten naar Borkumbrengen De magistraat te Emden kwam hem daar voor met twee vaten Rijnwijn tegemoet Men iavan meening dat le toren voor zijn oorspronkelgkdoel niet zal hersteld worden daar het oude muurwerk te zwak is om eene aanzienlijke verhoogidg die men reeds sedert langen tgd voor noodig heeftbevonden te kunnen ondergaan Daarentegen is hetwel buiten twijfel dat er een nieuwe vuurtoren zalgebouw worden die aan alle eisohen voldoet Vooriloopig brandt op Borkum op een kaap een vast licht Rolt Ml Met ingang van 1 Maart is aan dpn gemeenteveldwachter J M Brninsdijk te Waddinxveen eervolontslag uit die betrekking verleend Het nComiló van uitvoering voor het Nationaal Huldeblgk aan ijlen Z K H prins Hendrik ontving namens H K H de Piiuses Wedu ve hel na olgende bericht H K H erkentelijk voor de wijze waarop hel Comité van uitvoering zich tot dusverre van zijne taak geheel in den zin van nu wijlen Z K heeft gekweten eu waarop het zich tol haar wendde ora te vernemen hoc verder in deze te handelen verzoekt hel Comilé van uitvoering met hare dankzegging deswege Haar te vcroorlooven de aangelegenheid voor het oogenblik nog in overweging te houden en het nader hare wenscheu te doen kennen over de wijze waarop zoude kunnen gehandeld worden om verder gevolg te peven aan eene zaak waaraan voor H K II zoo weemoedige herinneringen verbonden zijn maar ïvaarop zij als Huidcol ijk van hel Nederinndsche volk aan haar beminden en diep betreurden gem ial nu wijlen prins Hendrik der Nederlamien den grootsteu prijs blijft stellen enz In berichten uit de Kaapstad wordt gemeld dat in Transvaal een ISOOtal boerep te Wonderfontein is bijeengekomen om het verslag der jongste dkpntatie naar Europa te veruemep De depulatie werd met uitbundig vreug legejuich begroet Nadat de vergadering het ver lag had aangehoord verklaarile zij zich voldaan over de verrichtingen der dsputatie Verscheidene sprekers lieten zich daarna zj er scherp uit over het gedrag der Britsche regeering dat zij als trouwbreuk lieschoutvden Afdrukken van de mededeeliiig van sir Barlle Prère werden onder de aanwezigen verspreid waarin die landvoogd kennis geeft van zijne welwillende gevoelens jegens de Transvaal doch tevens dat op het besluit der aanhechting niet kon teruggekomen worden Dat wekte zooveel verbittering dat dit gedeelte der mededeeliug werd stukgcscheurd Een comilé werd benoenifl lot hel nemen van verdere maatregelen tot verkrijging der onafhankelijkheiel De lieer Joub rt wi rd ufijevaardigd om zgne opwachting bij sir Barlle Frcre te maken en hem het volgende mede te dielin l ai hel gevoelen en de wensch der bevolking daarheen trekken dat zij zich niet nan het Biiische oppergezag wil onderwerpen maar zich wenscbt Ie houden aan het protest van 11 April 1877 ilal tevens aan den gouverneur de verzekering worde overgebracht dat de boeren ten volle zullen medewerken lot de bevordering der belangen van geheel Zuiil Afrika mits de aanhechting worde ingetrokken Het gerechlihof te s Gravenhage behandelde Dins het appèl van den minister van financiën ing sield legen een vonnis der Amsicrdamsche rcchlinnk waarbij zikere W W N ter zake van frauduleus vervoer van gedistilleerd en hH doen wegv loden daarvan bg zgne nanhonding wenl vrijaesproken Van dit vonnis was reeds vroeger de adniinisiratie in appèl gekomen bij het Arastcrdam ohe gerechishof waarvan hel gevolg was dat Ijekl lol ƒ 300 boete werd veroordeeld De veroordedde kwam van die uitspraak in cassatie en het hoogsie rechts collegie vel wees de zaal naar het hof waar de zjiak thans diende Ook nu ontkende I ektn igde zgne schuld Mr van Gigch trad als verdediger op vn geloofde dut wegens gebrek san bewijs eene vrijspraak mwst volgen welk beweren namens de administratie door den rijksailvocaat mr Bochusien werd wederlegd Het openbaar ministerie bg monde van mr van der Hoeven geloofde dat er vohloende bewijs van schuld was geleverd en een rader gelu genverhoor dal do verdediger gaarne had gezien ov rbodig wa Hij requircerde ten slotte de veroordeeling Van bekl in eene boete ƒ 300 of gi vang vnn 6 dagen tot 2 jarm Uitspraak Maandag aanat Wij vernemen dat voor de aanstaande NoArdpool expeditie op verzoek van het Comilé voor de IJszeevaart thans definitief zijn aangewezen de luitenants ter zee 1ste kl A De Bruijne en H Van Broekhuizen benevens de luitenants ter zee 2de kl jhr M M Speelman en J H Calmeijer Zooals men weet hebben de heeren De Brngne en Speelman de eerste expeditie reeds medegemaakt Sinds eenigen lijd zoo schrgft onze Brusselsche oorrespondent hebben er in België zonderlinge mystificatiën plaats gehad Eenige maanden geledeu juist toen cV een groot feestmaal van liberalen zou plaats hebben werd uit Brugge getelegrafeerd dat een liberaal lid van de Senaat plotstding was overleden Bijna was ten gevolge van dit valsch bericht het geheele feest in duigen gevallen Eenigen tgd later volgde een tweede mystificatie Toen namelijk de nieuw benoemde gouverneur Heyvaert in functie trad werden er op zijn naam door bel geheele land uilnoodigingen rondgezonden voor een groot diner Waarvan bg hem nooit sprake was geweesl terwijl hg uil Prankrgk geheele bezendingen champagnewijnen en staaltjes van de kostbaarste Binnen ontving die hij niet had besteld Dezer dagen ontving de Minister vnn Justitie van een notaris te Brugge kennisgeving dat hg zgne betrekking had nedergelegd en eerst na de benoeming van een opvolger kwam hel uil dal de kennisgcTing een valsch stuk was Nntuurigk is er ten opzichte van die feilen een onderzoek ingcslelil en naar het chijnl beslaan er redenen voor hel vermoeden dal al die rayslifioatien het werk zgn van persom n uil ile hooge aristocratie behoorende tot de clericnle pnrig Nu heeft er onlangs ijkdeid en ronder vergunning van Borgtmcerter en Weilioodeia van Gouda In deze zauk gehoord als getuigen a charge de commissaris de inspecteur en een agent van politie en tie brigadecommandant der rijksveldwacht Ie Gouda en zes getuigen ii décharge W E koffiehuishonder N S arbeider H v W arb ider en J G van Slachter alle vier wonende te Gouda ieder tol twee boeten van ƒ 1 of gevang van één dag voor iedere boete wegens op 31 Jan 1879 tijdens de hnrdrijdenj op schaatsen op den Bleekerssingel te Goudti gedeeltelijk belemmeren van den openbaren weg door aldaar wagens te plaatsen zonder noodzakelgkbeid eu zonder vergunning van Burgemeester en Wethouders van Gonda j J V arbeider en Th van der L scheepj ager beiden wonende te Gouda ieder tot eene boete van ƒ 1 of gevang van één lag wegens op het gs aan de Lazaruskade te Gouda plaatsen van tafels met 8 erken drauk en andere ververschingen zonder dat zij daartoe vercunning hadden gi kregen van Barge 1 mee ter en Wethouders van Gouda K M jongen wonende te Gouda lot eene boeje van ƒ 3 en eene boete van ƒ 1 of gevang van één dag voor iedere boete wegens op den openbaren weg in de Zak Ie Qonda werpen roet en sneeuwbal legen eene f it van eene woning aldaar A L timmerman wonende te Gouda tot eene boete van ƒ 1 gulden of gevang van ééü dag wegens i in de Zeugstraat ie Gouda aan den kant van het water doen plaatsen van hem toebehoorende steen en puin zonder vergnnning van Burgemeester en Wethouders van Gouda I J V verwer wonende te Gouda lot eene boete van ƒ 1 of gevang van één dag wegens den hoofdingang van zgn huis op den Korte Tiendeweg Ie Gouda niet voorzien te hebben van het wijk en nommer met zwarte olieverw Gevonden en aan het Bureau van politie gedeponeerd Een DUIMSTOK MAR KT B JE Tc N Gouda 20 Februari 1879 Tot ongeveer vorige prijzen was de omzet niet groot l oldertarwe puike ƒ 9 a 9 40 Mindere ƒ 8 25 a 8 75 Rogge puike ƒ 6 75 a 7 20 Mindere 6 ü ƒ li 50 Voer 4 60 a ƒ 5 Gerst puike f 7 a ƒ 7 50 Mindere 6 a f fi 75 Haver zware 4 a ƒ 6 Ligle ƒ 3 25 a ƒ 3 75 De veem irkl met weinig aanvoer den handel traa veile varkens van 23 a 27 et varkens voor Londen van 1 a 22 ct per half kilo magere varkens en biggen vlug verkocht Goeboler 1 20 ü ƒ 1 40 Sta nd CEBOEE V 23 Fib Joliannrs GgSbcrto Rsymnmtn ondcrs J O Knipmsn i n J VV Tsck atharins Maria onders W tepwir en G Vriend 2 1 Ffüocina JohanoS oinlpra I P Writer en tV A Huigen Cornelia Adnana ouders J den He rloK en A J Romün O f KLBDl N 2 Febr K S de Btoo 61 j P d lions i4 J e Hnrgerlijke Stand van onderstaande gemeenten valt n lot 19 P br 1879 Moordracht r HOr BN J n niidri J vnn der Vooren en W SlniL oruelM ouders de lonE en J bh Adrichem Johsnns ouden W Kejemsn en J Hoeenea Neellje noders D Hlunt en N Koselbos Abraham onijers W Kerver en vnn leveren Kicolaas ondera J van de Water en K Zwaitfnbiirir OVUlIBDEVi A Kool 3m J Mein 20 ra C de Hrnin ISm J M PoJl 21 iB AC Veratoen ö j J Tnipenbnrp 16 m O DF RTR0U ü A Noordegraaf 28 j van Gondertk en N Verboinr S4j Goudorak RKI ORPN Msrin ondirs H Klom en D VirbooiB 0 KKi f V r J Knsberpen 3 w t Koogiaan 751 Stolwijk GKROIIEV Tennis ouders J Molenaar ïn H v a Dam Cornells ouders S boolw yk ea A üerger Haastrecht OVr ELEÜES I Hlai ken 48 j Hoeuwyk GKllORFN Pie er ouders S Jongenrrl en L Pak OVhKIBDEN W an Wingeidep 10 m H ran il F M ol 7 n P Sliiiter 16 m Waddinxveen GF l 0 iI N Elizalidh ouder J do Vos en J Klever an oiuler s Tlofman en 1 vaa Leeuwen Jmriaan ouders Th Oskkerse en II t oelc imp I eentje ouders L Van Jeennen en K Mflrliior Ggabert ondeis B deHwiteriii H t Troost AntlKniil ouders L Slrnvcr en J ttlapkefl OtERLEIlE If Boeleamp 41 ABVERTEHTI Bfivallen Van een Dochter VV A WELTER HrioEX Gouda 26 Februari 1870