Goudsche Courant, zondag 2 maart 1879

Zondag Z Maürt 1879 N 2264 GOUDSCHE COURANT icnw $ en Adverlcntiebiad voor Gouda eo Oinslrel eo l ypijsverterend x er terhend en honrhverdrij vend een out met yzer precn elvigd en mot de Kina vermengd i het krofinilu d enz V V De ondergeteekeudeu betaigen ook namens hnnne kinderen hunnen hartelgken dank aan alle Vrienden en Bekenden en in het bgzonder aan den Weleflel Gestr Eleer Mr A A TAN BERGEN IJZENDOORN Burgemeester dezer stad voor de vele en hartelyke bewgzeu van belangstelling bij gelegenheid hunner 25JARIGB ECHTVEREENIGING ontvangen J HUIJBRECHT A HUUBRECBTPaadw Gouda 27 Febr 1 9 Er bestaat gelegenheid bj Fatsoenlijke Bnrgerlieden zonder Kinderen Toor ROST wmma en BEWASSCHING met vrjj Slaapkamertje Adres No 231 bjj den Uitgever dezer Courant In een druk gezin wordt GEVRAAGD een ongeveer 15 jaar voor de Kinderen en ligt Huiswerk Adres bij den Uitgever dezer Courant onder No 230 ÜANDËN umm Tegen toe euding van postwissol a 1 50 verzend ik door het geheele Uyk IQ mooie verschillende MANDEN waaronder zijn 1 mooie witte waschniand I boodschap 1 brood1 groente 1 messenmaudje en liog 5 soorten alle voor de huishouding onmisbaar Adres R HOVING Fredii csoor l Gevraagd tegen MEI een fliuke tegen goed loon Men adre seere zich liefst in persoon bjj Mej A J de RUITER Kleiweg Gouda Opeobaro Vrijwiliigc Verlioopi te ZEVENILIUZ N in t Logement van den Heer H t d Ben ald ar Bfl veUlng 1 5 1879 op Woensdaa BJ afslag j 12 Maart 1879 beide dagen des voormiddags ten 11 ui e AN EEN EM EN mil SUIS met nieuwe steenen LOODS grooten Graan older met vrijen opgang beneven een grooten TUIN alles te zaraen stannde en gelegen in het dorp binnen de gemeente Zeveniiuizen ten kadaster bekend in Sectie B Nummers 671 672 en 673 groot 0 10 9 hectaren Het te veilone thans ingericht tot Metselaars affiiire is zeer geschikt tot andere uö aires en wordt verhuurd tegen 182 20 per jaar tot fWk Mei 1879 Betaling der kooppenningen en aanvaarding op 1 Mei 1879 Ten dage en na affoop van de veiling van boven staaud perceel zal bjj inschrijving voor den tgd van een jaar worden verhuurd terzelfder plaatse een perceel Weiland gelegen in den Zuid plaspoldef binnen Zevenhuuen ter groo tte van circa twee hectaren Nadere information geeft de Notaris A N MOLENAAR te Waddin een Men vraagt 2 a 3 Timmerlieden Kieh te vervoegen Uj N KONINOS Hz Lange Tiendeweg D 50 bier Sociëteit ONS GEX0E6EN VOORSTELLING door de llicuuje loftfrd choua burg Üercfuiciiiij onder Directie van de Heeren LEGRAS V MZlïLEHNn4SPELS WOEJSSDAG 5 MAART 1879 Schets uit het Zeeuwsche Volksleven in 4 bedrijven oor RoslBB Faassen Mise en Scène van den Regisseur A J le Gras Nieuwe Costumes van J G Dokivou IMt stuk werd bij den prijskamp van Tooneeltetterkiinde te Antwerpen in 1878 bekroond met den Eersten Prys Gevolgd door OOERUilEËNSTViVEIiTJEROLLE KM Blijspel in 1 bedrijf naar het Fransch van ClAEBVILLB EN LaMBKUT ÏHIBODST door Rosier Faassen Aanvang ten 7 ure precies Entree HH Leden hunne Dames en Kinderen per persoon 0 90 ff aJP De reeds verschenen AbonnementsKaarten Seizoen 78 79 n 1 5 zijn voor dezo voorstelling geldig Loting voor te bespreken plaatsen voor H H Leden op DINSDAG 4 MAART 1879 dos avonds ten 7 uur precies ï0f Alleen des Djnsdagsavonds zijn kaarten a 0 90 verkrggbaar Op ukn uao ber Voorstelling entree HH Leden Dames en Kinderen 1 10 per persoon Bureau tot het bespreken van plaatsen WOENSDAG 5 MAART van 10 3 uur Men zie verder de programma s Mevrouw R E M IJ Kruiskade No 88 te ROTTERDAM verlangt met Mei BENE EEUSENMEID goed kunnende Koken en genegen Huiswerk te verrichten voorzien van goede getuigen Adres in persoon of met franco brieven De DIRECTIE der ALGEMBENB GRONINGBE LEVENSVERZEKERI G MMTSCflAPPlJ vraagt een AGENT EN BODE voor GOUDA en OMSTREKEN De tegenwoordige Agent heeft eervol ontslag gevraagd Groningen Februari 1879 De Directeuren HUIZINGA EN SCHELTEMA Kantoor Oude Kijkintjatstraat I 32 NATIONALE BELOONING Vun rr 16 600 tGOUDEN MEDAILtr 4 FABTUUF vï l T K OEIIf l ON I KU Tl MRU S aa mjE orouot tn ii alls goede apothëkin Te Gouda Êij Zeldenrijk drogist 11 £ GesoA Dr Vk van A B inkman UK fcCHlE PUIKE AZIJN uit de Fabriek van tan NOORD Firma TER MEÜLEN Zn te Bodegraven ROZIJN WIJNAZIJN per Anker a 40 Liter a 20 Anker Èk 40 GEWONE AZIJN V a 20 Vrij aan Huls Tot de levering beveelt zich aan C P BACKERS Ag ent Markt A 108 ƒ 3 25 ƒ 3 25 Want dit is de mooiste en goedkoopste van alle andere aanbiedingen Men ontvangt voor I postwissol a 3 25 als volgt 1 mooie ror deMAT onder de tafel 180 cM middellijn 1 flinken MAT 150 bjj 70 cM 4 GANGMATTEN 80 bij 65 cM 3 mooie MATJES op de Tafelen 1 dikke zware Ruige GANG of RIJTUIGMAT 90 bij 70 Staan ze niet aan uw geldterug II HOVING Frcdriksoord lËÏÏGWACHTER Op de IJ eren Draaibrug over de Gouwe te JJoi cocp or lt veriangd een BKUGWACHTER op eene jaarwedde van 6 4 en Vrije W o 11 1 n g BelaughebbcBden worden uitgcnoodigd hunne verzoekschriften in persoon te bezorgen ter Secretarie aldr ar vóór of op de 8en Maart a s De Burgemeester O BAKKER De Serretnris N J SCHO OREL Te HUUR gevraagd tegen MEI a s eene Kamer met Alkoof of twee Kleine KAMERS en SUITE ongemeubdeerd Brieven franco met opgaaf van huurprjjs en stand onder Letter L aan het AdverteutieBureau vun A KOK Comf Boek en Kautoorbandel i liier OPFJÖARE RE§TSDING DUKGUAAF eii UOOUHEEMKADEN van lUJNL VNL zuileu op Zatnruag den 15den Maart 1879 des middiigs len 12 ute in het jleineenlandsluiis te Lepten bij enkele inschrijving btóÖTEDKN overeenkomstig het bestek en de algjemeêne voorwaarden Het maken van een Wonln voor den Machinist aan Rijulanda stoomgemaal f 0 Gouda Het bestek zal vau den 263ten Februarij a s af voor 10 centen de algemeene voorwaarden voor 25 centen en de gezegelde inschrijviugsbilletten voor dl centen verkrijgbaar zijn ter Secietarie van Rijnland te fjeiden en bij den Oj chter vnn Rijnland te Gouda De inschrij vings billetten zullen uiterlgk ten II ure van den bestedingsdag in do bui inhet Gemeenlandshuis gestoken moeten zyn volgens § 72 der algemeene voorwaarden Nadere inlichting is te verkrijgen op het terrein by den Opzichter te Gouda en bfl den Ingenieur van Ranland te Leiden ürbanus Pillen befreid volgens het aloude en echte recept van de Wed KEUNEN ZOON Chemwten 3 94 aar schuiving Deze URBANUS PILLEN zijn d jor ons in doosjes a 37 Cent en in dubb e doozen te GOUDA alleen en uitsluitend verkrijgbaar gesteld bij den Hr L SCHENK op de Hoogstraat Wij wa ar schuwen voor het gebruik van namaaksels Welke men tracht iu omloop te brengen Vy deze Oourout betaourt eeu Bijvoegsel BUITENLAND UiiKeiilaiidseli Oveizitht Ill deu 7r i w bea ininisterrnad is Wocusiidg iberiiudgluugd over de iuiak vau de Faryscbe puhue Meu bttwcert d t de Itgenwoordtge prefect de heer Albert Qigot die Ziju oulalog oaubood zal wardeu vei vaugeii düor den heer Valeutiu oud prefect vau SirautsUurg Mt u acliijüt te oordecleu dat teue reürgiiuiBiilie duT pulitie drtugcud uoodzaktl k is 08 beuoemiiig u den heer Brissou lot voorzitter der begroolIngMpminiteie heeft gtene bijzoudere beteekenls Hij is een zeer bekwaam en nlgeiueeu bemind man die als ecu Ier vice presideiileu vau de Kamer zich zeer erdieiistelijk beeft gem iikt Het plan om de lainistera van deu iödeu Mei in staat van benchutdlging te slelleu is imar meu verzekert geheel opgegeven De heer irévy zou hebben verklii rd d it hg iijae betrekking zou uederleggen alt ea dit doordreef meu zegt ook dat GambelU gM tegen is ru de tx president in utrschalk MacMuhon rauet le kennen hebbeu gegeven dat hij sgne verautivoordelgkheid niet van die zijuer troegere miutetors tviLde scheiden en dus vragen 00 m t hen worden aangeklaagd In de I ransche bladen wor t dit stellig verzekerd maar hoe dit zou kunnen geschieden is niet duidelijk De ministV vau tiiiaucicn heeft aan de begrootingsooinmissie verkLiard dat uit aanmerking vau deu tegeuWoordigen toestand des lauds in een economiscll industrieel en handelsopzicht de regeeriiig iii t M HiMnie der 6 pCi daobU Lm oominissi beeft n et 18 legen 7 stemmeo deze mkUriiij voor keanisgeviug aogeuoraeu De Jliaisler wide nog iu 4 commiss e dat eene ooiivereie in liet binnenland impopulair zou zgn cu dat de nijverheids en staalkundige crisis iu het buitenland h uir evenzeer oucgogel k maakte Alen 1 1 hoorde ook te letteu op de mogelijkheid dat de houders vau oude sofauldbrieven mochten weigeren deze tegen uieuwe te verwiM n Dan zou meu het goud uit dc a nk moeten nemen ter aflossing der oude schuldlifeveu e ii zou ineu Weiler een gedwonge koers fWr het piiy rgild moeien invoeren Ook bestand h gevaar dat de Fransohe kapitalisten de vuoi r zouden gaan geven aan builenluudsohe leeuingeu iMj De beurs is op j Hkrieht van de verklaring des minister gesIcgtiB Het verslag liaiigaanoe het wetsontwerp op de amnestie is iu eu Senaat voorgelezen In dit rappert vau den senator RibKre verklaart de ooroiniMle het ameadement Ë reuger te verwerpen Zg beveelt du goedkeuring fna het outwcrp aan zoouls het door de Kamer der afgevaardigdeu is vasigesteld tevc iis verklaart Zg zich tegen de volledige amnestie hoewel zü wet met toegevendheid en zachlziunigheid wenloht toegepast le zieu Heden komt de beraadslaging over het rapport nau de orde De heer Adolph Imbert di oulangs zich zelven b opeu brief met opgaaf vaii adres amnestie verleende wegens medeplichtighsid aan de Commune en daarop imtuurlgk werd evangen genomen is door den krijgsraad tot vgf larea vestingstruf veroordeeld Stillig zal aan dezin dwazen man later wel gratie worden verleend mk r voor het oogenblik kon men niet anders doen di n het recht zijn loop laten Toen meo hem opmerkte dat zgn brief geen bet minste bertfuw toonde zeide hij Niemand deukt thans aan opstand het slem iljet vepiiig het geweer en meu moet afpachten dat dit tct tiet doel Kidt Dp oud gouverneur van Canada lofirOuiferin is ï igelsche gezant van Petersburg gewordïn Voor zijn vertrek werd hem door eeuige hoofden der liberale partg een diner aangeboden door Granville voorg i3ten die in een toost een groot doel der Engelsohe politiek van cjezn dagen de revue liet passeeren Zg ne woorden ademden onder Anderen een zeer VBnoeue iden geest jegeus Eusl iiid h j kon niet begrijpen dat bet een van telde landen of geheelEuropa uut en voordeel zoK oaiibreugen dat deoverdreven en ziekelijke verafsAuwiag vau elkander die hij vreesde van beide rgden uici zooveelzorg was gekweekt de normale staat der betrekkingmtuaseben beide landen zou t ven Dtze in iu ofmeer tegei hel ministerie Beaflousfteld gerichte uitvalontlokte den nieuweu gezalit en htt pleit Voorzijne diplomatieke handigheid r gejia antivoord daneen als tusschenzin schijnba op deu achlergroiidgezette verklaring dat zijn j ieuwe post iia ir zijnoordeel terecht en zeer geposU bischouwii werd alste liggen buiten deu kring vai biuutulaudsclie p iri ijpolitiek L e Duitsche Rijksdag heeft et handelsverdrag met Oostenrijk in derde leting ga Igekeurd en evei eens het wereldpostverdrag in eer t en tweede leïing De volgende week zal de b roatiag in deu Itijksdag in eerste lezing aan de rde komen men zegtdat van deze gelegenheid ge nik zal worden ge jniiiakt om van den kant der meerderheid een verklaring le geven tegen de proKctiouittische planneuvau Bismaick men wil daanoor de beslissing vaiideu Bondsraad over de besliuea van de tariefcommissie voor zijn T De Bgksdag zal waarschiju nk nog in deze zitting kennis mikeu met eeu ontweiU waarbij £ Iz isLatha ringen tot een zc lfstaudigen idstaat wordt gemaakt de zetel van de Hegeering zof verlegd worilcu naar Straatsburg en een door deu Kroonprins benoemde minister bestendig daar zetcltu hrt Uijkslaiid zpu zijn eigen vertegenwoordigiuj hebbeu en door drie gevolmochligilen in den Bondwaad zgn vertegenwoordigd Ook Oostenrijk heeft in aav0lging van Duitschland met bet oog op de gereiou IMi lijkhedea tussoben Rusland en Rumenid aan de Regeeriiig van het laatstgenoemde land doen weten dat het geen aanspraak kan maken op de naleving van het J lijusche verdrag zoolang men zelf nog zoo vsak n strijd met dat verdrag handelde Omtrent den uitslag dtr beraadslagingeu over dat geschil IS nog niets bekend geworden De gezanten der mogendheden te Kunstaotiuopel schgnen op grootere zwarigheden te stuatiin dau meu zich voorgesULd had De beide delegaties van Oostenrijk en Hongarije zijn te Pest vergaderd Ier bespreking Von de gemeenschappelijke belangen der twee Rijken Gedurende de zittingen zal de Keizer met de Ministers van Builenlandsohe Ziken Oorlog en Financien iu de hoofdstod van Hougarge verblijf houden BINNENLAND GOUDA 1 Maart 1879 Dinsdag 18 Maart e k zal iu de z iaj rA ai en yermaak eeu voordracht wordeu jj lïoudeu door MULTATUU Dell geniüleii schrijver van Max Havelmr den dichter der Vursleuechool te kunneu hoeren spreken z d gewis door vtleii iu deze gemeente op hoogen pr js worden gesteld Het zal zonder twgft 1 velen aangenaam ziju le vernemen dut de D ira szaiigvereeniging Aurora zich heeft uitgebreid tot een Goudsche Z ingvereeuiging voor gemengd koor Zij telt ongeveer CO leden evenveel dames als heeren AU Directeur treedt op de lieer 8 vau Milligen als Bestuur de Heeren Dr D ïerpstra H G Hoef hamer A van Efedt Doriland H J Bcusekanip en Dr H JJssel dfr ohepper De wckelijksche oefehingeu zijn reeds begoiincu eu de muzitkverzajntling van CaecUia dat onder Bekker s leiding Voorol zich too link ontwikkelde en door haar góéd geslnagile uitvoefiiigeli nog voort letft in velcr heriiiiifriiig is iu eigendom overgegaan auii du nieyftre vireeiiiging De buüeiigowoiie Ie dm ƒ 2 50 donauurs eu doiiatri s ƒ h of mier vnn AuroM kunnen op dcZelf e voorw iiirilen toeiredtn tot de Goudsche Z itigvcrfeni iiig Er zulkn twee uilvooringen wor n grgi vBj waartoe de buileiigew i8 led n met 1 l il li l I il eeu de donateurs en donatricea met twee dames kos teloos toegang zullen hebben iVg ziju er zeker vaii dat alle die ziqb de gpnotvolle avonden van Aurora uitvoerijigwi Jierjonerpj en wie die ze bijwoonde doet dat uietf gaaru tut de uil uwe vereenigiug zullen toetreden dtf door in erdcre afwisseling en het rgke répertoire voor gemengd koor buloofl Aurora te zallfo overlrelfen Wij wensoheu nog op eene omstauf digheid te wgzen die toont hoeveel belang de werkende leden der nieuwe vereeuiging in haar welslaïeu stellin De repetUit onkoslen een niet onbtl iiigrijk bi lr ig met het oog op de wekelijksohe repetitieu zulleu uiislnitend door de werkeudo leden orden gedragen zuo lat een groot gedeelle der oootribulie kan worden bestemd voor solisten Moge de uiruwe fereeuigiiig weldra even geliefd zgu als Ceiialui is gewcesl moge zij ioar in luister eu bloei overtreffen I Op de gebruiklijke wijze werd gisteren de 82ste verjaardag van Z K H Prins Predcrik der Neder lauileu herd icht Bij de Tweede Kamer is ingekomen een wetsoutwerp tot wettelijke regeUug van de tieujarigs algemeene volkstelling Donderdagavond liad eene builengewone verg idering plaats van de Afdeeling Gouela cu Omstreken vau het Niderlaiid ch Protestantenbond Als spreker irad op de heer W K Stenfert Krocsc Jr predikant te Nieuw Hel voet Spr behaiideble de Tolgende vraag Wat h i UA der Leden van het N derUiidsch Proteslaateuboadt Hij trad eerst in eene verklaring vun de penooulijkheid van Jeius schetste ons de wgze wkuop kU cent ala Qodheid werd MOgebedea dook Mw iaat de aanhangers der nieuvtere beschouwing als een niensch vau gelgke bewegingen als zij werd geacht Hij schetste ons het Christendom zooaU ii kerkhet gemaakt heeft en het Christendom zooals hetoorspronkelijk was en zooals het opnieuw ttoel worden Het is de taak der L dai ym bet Protestantenbond om dat wezenlijke Chrislend im weder ingang te doenvinden om den liefdedienst die in de plaats irgrkomeitvoor den eeredienst te doen veld winnen eu te doeüzegevieren l rijkeid en vroomheid zijn de beginselen waarvoor zij moeten strijden echte Godsditmt is helgeen moet worden lielnicht in navolging der uitnemende persoonlijkheid Jezus De Leden van het Protestantenbond moeten meer dau tot heden strijden voor de oeile za ik zij moeten zich daarvoor offers willen getroosten daarvoor tijd moeite en ook gtld over hebbeu Juist den modernen wordt wel eens terecht verweten niet voldoende te ijveren voor hun zaak spr drukte het ieder op t hart toch te oryen dat het niet vau de Leden van het Prolestantenbnnd moet gunnen worden gelegd Int zij wel veel groote woorden gebruiken maar neiiiig doen Voorts zijn onder de vaan vau liet Proleslaiitenboiid velen vereenigd die daaronder niet beliooren de vrijheidsleus trok elen aan die niets met de begiuseleii van het bond e doen willen hebben Alleen de anrlijk godadiauligen moeten daarin blijven De on rigen 1 ite men varen Meu heeft meer aan eene kleine schare getrouwe vrienden i waarop te reltbnen valt in ile ure des gevaars dan aan een groote vereenigiuji vnn personen waarvan velen u verlaten in den slrijil lyie iet voor ons it i tei eH on zij de leuze van het Proti Staulenbond De vcrgideriug werd slechts door een klein aantal personen iiijgewooud Hel was ja mmer dat de Leden de l Afdeeling niet talrijVe waren opgekomen bovenal nu zij wisten herinnerd le zullen wordin aan de tank die zg te vervullen li bben jjj yf meeiien zij ilie reiils voldeeiioe te kennen en zich daarvan behoorlijk te kwgten eeimja El d De wijze waarop de heer Sleufcrt Kroese dfO aanwezigen die taak v oor ojg n hield wasuitaemend geschikt om de min of meer ofiverschiUige Leden met uieuwe belangstelling de z i ik ter harte te doen nemen waarmede ziJ eeiijji ijl zcideu le synipathisoeren Te vaak word vrrgcijfdat h t bctaleu der oioui