Goudsche Courant, zondag 2 maart 1879

luMie Bjet raldotiule ie heriiiiwrd te voideD aan cjiue verpUchtiugen is voor veku nog zoo aoodig De aauwetigeu stemdea zeker gi heel ia met dewoorden dea voorültcra die de Afdecling voor het rfolg aaubeval in d heriuuering vaa deu heerStenferl Kroeat De kantonrechler s Hage bail Donderdag niet miudcr dan tumdtri tlf dronkaards manuen eu vrouwen te vcroordeelcu daaronder vele recidivisten o a ecu vrouwmensoh voor de 27e maal Staten Geaoraal TttzEDE Kaueh Zitti jgeu Tan 27 en 28 Februari 1870 In de littiug v nii Donderdag is bij de herstemming over het wetsontwerp tot wijziging der wet roeiende ds militaire penaioeaed t ij de zeemacht dit aangenomen met 34 tegen 83 stemmen De beraadslaging is aangevangen over het ontwerp ot het Terlaeuen der bevoegdheid aan procureurs om bnrgerlqke zaken te bepleiten en tot wijziging der regeling van de kosten in die zaken De heer Dyokmeester bestreed het ontwerp dat alle doctoren In de rechten als prokureura toelaat daardoor verwarring sticht en het doel rufschafling vnn den verplichten dobbelen rechtsbijstand eu bezuiniging in net recht niet zal bereiken De heer Wiutgens kearde het ontwerp ouk af Volgens hem ging de ♦ r je adrokutie er meê verloren en wordt de ïeohtsfpaotgk er door bedorven terwijl bij hem ook zeer oog het oonstitutioutel bezwaar dat niet bij de Wet naar bQ koninklijk besluit de hoüfd7 a ik zal Vrorden geregeld In de zitting van gisteren zijn de ulgemeeue beraadslagingen Qvcr de prooureurswet voorgezet De bil Tan der Hoeven eu Leniing verklaarden zich Toor h t ontwerp De heer van Eek was er tegen op grond van een constitutioneel bezwaar De miuistu van justitie verdedigde het ontwerp uitvoerig O faettrced vooral het oonslitutioneel bezwaar iék de regeeriug volkomen bevoegd was bij besluit nader te regelen wat in hoofdzaak rn dit ontwerp werd voorgesteld Het outwerp strekte ter verzekering van goedWooper recht Het algemeen debut werd daarop gesloten Woensdag voortzetting Het voorstel vaa de hh Oodefroi o s tot wjjWging T u het reglement van orde der Tweede Kamer voor de behandeling van het ontwerp vnn een nieuw ifetboek van strafrecht strekt om die behaiideling ftt doen plaats hebben overeenkomstig het bestaande teflement in zooverre daarvan by de voorgestelde rtikden niet wordt afgeweken lu plaats vuo de benoeming van eene commissie van rapporteurs zal tp n fc overweging in elke afdceling door een door de afdeelingeu daartoe te benoemen lid een procesverbaal worden opgemaakt bevattende een ovenicht Tan de gehouden overweging zoo in het algemeen 4i omtrent de bgzonderheden van hat ontwerp Het procesverbaal wordt vastgesteld en oudertee Itend door den voorzitter der afdeeling en het benoemde lid of door den tweeden voorzitter Nadat de overwegiig in de afdeelingen is afgeloopen wordt zonder nadere overweging het nader onderzoek van het onti erp ter verdere voorbereiding der openbare beraadslaging opgedrag n aan eene oommissie waarvan de leden tot een door de kamer te bepalen getal jloor deu voorzitter worden benoemd tenzij de kamer anders beslist Die commissie onderzoekt het wets vBorstel ook u iar aanleiding van den inhoud der processenverbaal der nfdeelingen treedt daarover in schriftelijk of mondeling overleg met de regeeriug en brengt een beredeneerd verslag uit Bit verslag bevat de mededeeling der uilkomsten en van het gehouden overleg met de regcering alsmede de ontwerpen der wijzigingen die de commissie lu het wetsvoorstcl raadzaam acht Over elke wijziging door de regeering na het uitbrengen van het verslag der commissie vóór of gedurende de beraadslaging in htt ontwerp gebracht gelijk mede over elke wijziging van de zijde der leden voorgesteld wordt gedurende de beraadslaging het oordeel der eommissie gevraagd Op voorstel van vyf leden ran de eommissie of van den voorzitter kan de kiuner de beraadslaging over elke door leden o door de regeering voorgestelde wqziging uitstellen De eommissie is bevoegd over de voorgestelde wyzigingen met de regeering in overleg te treden Het T r vermeldt de uitkomsten van dit overleg Gaarne voldoen wij aan het tof ons gericht ver ID k onderstaande circulaire op te nemen s Gravenhage 26 Febrnari 1879 Hel is niet goed dat wg onze dooden vergeten Tooral dao niet wanneer iq ons ten voorbeeld itiekken kunnen WILHELMUS JOSEPHUS VAN ZEOGELEK behoort onder hen wier nagedachtenis in dë herinnering mag biyven leven H j had geen vijanden ziedaar zijn schoonste lat Z n U moedigheid e u ber etiu bf felle slagen van het A iqja bestdieidenhetd en hulpvaardigheid namen ieder voor hem in De Volksdichter die veertig jaren lang zoo veler harten vcrvroolgkt en opgewekt heeft zonder ooit in zijn luimige zangen personen te kreuken of onreiie gedachten te verspreiden de man die door eigen veerkracht en vlijt ïioh tol een gezeten burger verhief verdient ook na zijn dood als zoon van het Volk zooals hij zelf zich noemde een blijk vuii hulde en waardcering van dat Volk te ontvangen Daarom achtten de ondergeteekendeu het iih goede gedachte om te trachten door het algemeen in alle kringen vragen van kleine bijdragen van vijf en twintig eentt eene om bijeen te brengen waarvoor een zichtbaar herinneringteeken als uit den boezem van het Volk aan VAN ZEGGELEN zou kunnen verrijzen Zg roepen de medewerking in van allen die Kunst eu Nijverheid lief hebben van de werklieden niet het minst en in het bijzonder van hen die even als de overledene lich aan de typografie wgdeii Overtuigd dat het blgkeu zal hoe VAN ZEGGELEN werkelijk in zeer ruimen kring gekend en geliefd was bieden de ondergetet kenden met het volste vertrouwen U dezen rondgaandeu brief aan en vragen zij Uwe welwillende medewerking om door het inzamelen van bijdragen in Uwen kring deze geduchte te verheffen tot een daad Bijzonder aangenaam zou het bun zgn die bgdragen vóór 1 April a s betzij per poslwissel hetzg op andere zekere wgze aan het adres van een der onilergeleekeudeu te mogen ontvangen A L H ISING Ouder vourzitter van het letterkundig genootschap Oefening kweekt kennis J MABGAUANT Penningmeester als van buven J STRANG Voorzitter der letterlievende vereeuiging Nieuwland J J ESTOE Vooraitter der letterlieven Ie vereeuiging Joost van den Vondel D A C ARTZ Voorzitter van het schilderkundig genootsuhap Pulchri Studio W VAN OORDT Voorzitter van het Dept s Gnij venhage der maatschappg tot Nut van t Algemeen J V MANSVELT BECK Vooraitter der Kamer van Koophandel en Fabrieken A VAN DEK Velde Az Secretariji der Kamer van Koophandel en Fabrieken De Th MOUTON Voorsilter der verecnigiug ter bevordering van Fabriek en Handwerksnijver beid in Nederland G P JRANDIA Bestuurslid van de afd s Gravenhage der vereelhigiug ter bevordering van Fabrieken Handwcrksnijverheid W VAN BE SALM Voorzitter der Typografische vereeuiüing Door Eendragt t Zaiiraverbondeu D A THIEME Voorzitter der s Gravenhaagsohe Boekhaudelaorsvereenigiug Namens den ministervan binneulandsche zaken heeft de commissaris des kohings in de provincie Zuidholland ter kennis van de burgemeesters in deze provincie gebracht dat de verklaritlgeS voor vcevervoer naar Rotterdam bedoeld bg prov blad no 77 van 1878 voor het vervolg ook kunnen worden afgegeven door den burgemeester der woonplaats van den eigenaar van het vee hetwelk bestemd is of wordt voor de genoemde gemeente De minister van financiën heeft aan onderscheidene provinciale inspecteurs der directe belastingen enz vcrzocKt do ontvangers der directe belastingen in hunne inspectie aan te bevelen om geen bevel tot uitlegging ter invordering der direolei belastingen uit to vaardigen dat na zich vooraf overtuigd te hebbe u dat de belastingschuldige voldoende gegoed is om den garnisaire van het uoodige te voorzien Voor de 69e algemeene vergadering der Vereeniging van en voor Industriëelen die Woensdag 6 Maart te s Hage zal worden gehouden zgn o a de volgende punten aan de orde gesteld als vervolg der beraadslaging over de wererdlentoonstelling te Pargs de oorzaken barer over het algemeen minder gunstige resultaten en wat er zou te doen zijn om hierin voor de toekomst verbetering te brengen de nieuwe riohtiiig der bnitenlandsche tariefwetgeving en wat den Ne derl industriëelen in verband daarmede te doen staat uitbreiding van s rijks briev nvervoer tot verzending van goederen rau hooger gewicht ef meerdere omvang dan thans vergund is ADe SIdf bevut de statuten van het Bond gevormd nit de lanle oomité s of corrrs pondentschappen van het volk titionnement onder het motto Een school met deu Bijbel en onder den naam de Unie Tevens bericht het blad dat de eerste algemeene vergadering van het Bond hi October zal plaats hebben Het bestuur bestaat uit de heeren dr J A Gerth van Wijk W Hovy jhr mr A F de Savornin Lohraan M lijta tg dr A VV Bronsveld ds A Twi Toienenber Hp Voorhoeve H Cz d H Piereon mr B l L baron de Oe r van Jutphnas dr A Kuyper ds H Beuker W M Oppedgk E Derksen De leiding der zaken is opgedragen aan de leden jhr mr A F de Savornio Lohman voonittev R Derksen secretaris J Voorhoeve H Cz penningmeester dr A Kuyper en dr M Noordzg De eerste inaehrijving voor de oprichting eener diergaarde te Utrecht heeft geen voldoeuden uitslag opgeleverd slechts voor ƒ 16 000 van de gewenschte 240 000 was ingeschreven Men verwacht echter dat de zaak toch wel tot staud loiu komen De zeeschilder Pleysier te Amsterdam heeft voor rekening van een Belgisch kunstkabinet de opdracht ontvangen tot het ontwerpen van een kapitaal zeesluk een episode voorstellejide uit het zeemanslereu van wijlen Z K H Prins Hendrik Dit paneel 3 bij 2 i Rfoo feit voor dat in 1847 in de Spnansche Zee voorviel toen de heer Pleysier ter wille zijner studie door Z K H uilgeuoodigd was een kruistocht mede te maken aan boord van het admiraalscbip de Prins van Oranje gtcommandecrd door deu Prins In de Spaansche Zee o itinoetle het eskader na zwaar stormweer bij hooggaande zeeën een sehip varende onder Spaanscue vlag dat de noodsignalen gehescben had Naauwelijks was aan boord van het admiraalscbip bet uoodseiu opgemerkt en aan den vorstelgken bevelhebber gerapporteerd of de Prins gaf niettegenstaande gevaarlijke zee bevel hulp te biedev De schililerij stelt dan ook het oogenblik voor waarop de barkas van het admiraalscbip den geleisterden bodem welken de storm van zgne verschan singen en stengen beroofde ter hulp suelt kampende met de hooge golven Het gelukte der barkas het schip in nood te bereiken De bemanning der barkas rapporteerde op het oorlogschip teruggekeerd dnt de brik behoefte had aan victualiën en scheepsvolk éMr een deel der bemanning overboord was gesbigen Met zgn gewone bereidwilligheid liet de Prins de brik van al het noodige voorzien om de rei te kunnen vervolgen en de Olivier bereikte daardoor behouden hare bestemming Op initiatief der HoU maatschappg an landbouw heeft zich in een Zaterdag te Haarlem gehouden ver gadering een hsrddraverij vereenigiivg geconstitueerd die zich ten doel stelt voornameigk harddraverijen van jonge paarden te doen honden om daardoor he t fokken van harddravers aan te moedigen eO ook om harddraverijeB oit te schrgven op banen langer dau nu in gebruik zgn coodat het harddra ven meer ten algemeenen nutte komen zal Zuodra een voldoend aantal leden zich zal hebben opgegeven zal op een algemeene vergadering te Amsterdam het bestuur verkozen worden Tot het bijwonen van deze vengadering waren fiitgenoodigd de borddraverg vereenigingen van Alkmaar Hoorn en Farmerend d twee carousselsocieteitcn te Amsterdam de Bottèrdamsohe Joekeyclub en de heeren b tn va Verschner van d r Ouderraeuleii mr W van d r Vlfct J Breebaart Elias Hacke de Kat van Hardini eld Rees Bax H van Wickevoort CromiwMB jhr Mook Schadd en F W baron van TuyR Wn Serooskerken De arrond reohlbauk te Amsterdam heeft Woensdag een begin gemiuikt jnct de behandeling der nak ren de makelaars te Ledeboer en Dndok de Wit aldaar betretfende het leveren van monsters suikers waar door zg bij hunne koopers de hoop en bet vertrou wen opwekten dnt deze sulkers kochten of gekocht hadden van betere aard eu die ook meer voor deelige uitkomsten bij raffinage zouden opleveren dan werkelijk het geval was en door betaling op genoemde grondslagen te ontvangen of te doeo ontvangen zich bedrigelgk meester hebben gemaakt van een gedeelte van de bezittingen hunner afnemers Voorgelezen werden eeuige op deze zaak betrekking hebbende bescheiden waaronder een brief van E Vos aan do curatoren in het faillissement van de internationale sttikerraflinaderij waarin genoemde Vos vroeger bij de hk de Wit Zonen in dienst zgnde zgn voormalige patroons beschuldigd door knoeien met monsters die raffinaderij voor een ton gouSs te hebben bestolen Verder eeu brief van de heeren A Ë de Wit Zonen aan de curatoren in dit faillissement waarin zg erkennen lat mon sters Belgische beetwortelsuiker zgn vervalsoht dan eens in hun voordeel dan eens in hub nadeel dat dit buiten bun voorkennis door E Vos is geschiedt en dat zg zoowel ourotoren als andere benadeelden vergoeding aanbieden voor het onwillekeurig door hen aan partgei berokkende verlies Do ofiicier viln jnstitie nam het woord en verklaarde dat de getuige E Vos fcich in den afgeloopen nacht door een pistoolschot tin het leven had beM de ofiicier wensohte eohter dat de ver klaring vstn deaen geluigeu zou worden voorgeieaen en met de behandeling der zaak worden voortgegaan Na do overlegging van de lijst der 00 getuigen verklaarde de verdediger dat hij met ontzetting het zooeven door deu ofiicier van justitie medegedeeUle bad vernomen daar hem daardoor de gelegenheid was ontnomen dien getuige vragen te en Nu moest hg zich met de voorlezing der door getuige afgelegde verklaring tevreden stellen Met bet getuigeverhour dat versehcidenr dagen cal duren werd daarop een aanvang gemaakt Aan de op Vrgdag 28 Febr te Schoonhoven gehouden loting voor de Nationale Militie narsen 6 jongelingen uit Berg Ainbacht deel ToevalligcrKÏjze was het laatst getrokken üommer No 36 dat door den S6en loteliug getrokken weril Men meldt uit Stolwgk Donderdag werdt alhier ten overslaan van notaris Molenaar publiek verkocht eene hofstede met circa 8 i H A tand voor de som van ƒ 24700 Hoewel hel land tot de beste stukkeu van den polder behoort is het toch overmatg iuur Dezer dagen heeft zich alhier een gsclubgerevcsligd die zich ten doel steil aan de arbeidende klasse verdieusteu Ie verschaffen D it de bevolking dit doel prgst en in de hand werkt blijU ilaaruit dat zich binnen enkele dagen reeds 30 leden bij de commissie hebben aangeineld Tot directeur der Utrcchtsche niUkiiirichtiug is benoemd de heer A Boers te Stol wijk Een kapitein tot een schutter die bullen de scliijf ohoot OuhaodigB kerel gei f mij uw eweer het is doodeenvoudig Hij aehiel en mist nuar zonder vnu zgn stuk te raken zegt hij Ziet ge zoo doet gij let uu op Opnieuw schiet hij eu mist wiêr Ziet ge zegt hij zoo doen andere eu hij legt voor den derden keer aan Ditmaal raakt hg de schijf Ziet ge zoo moet gg un doen sprak hij daarop Wat de schutter antwoordde woitlt uiit vermeUI In Dublin is een gierigaard overleden die eeu l y millioen gulden nalaat en zich het noodige onthield Het is de heer Law vroeger goudsmid en juwelier in aaokvillestreet te Dublin Het was moeielgk zgn huis binnen te dringen welks kamers en gangen voeten hoog gevuld waren met bet verwonderlijkste mengelinnes van voorwerpen uat men zich kttii voorsttllen boeken papieren ledige un olie Aesscheu kiaten alles lag dooreen bedekt ro t een laag stof welke jaren lang was toegenomen n van de eigenaardighei n van den gierigaard W 18 dat hij nooit besluiten kon iets weg te werpen en dat hij bijv al zijn oude theebladen bewaarde die in kannen emmers en kisttn werden opgepot Hti schynt geen tastamenl te hebben aohtergeluteu en vaB alle igden striMmen Ainriliebetrekitingeu aan die erven willen Eeu dokter op het eiland Wight wonende en verplioht dagelgks igae zieken naai vir afgelegen pliuitsen te gaan bezoeken bedient zich van reisduiven om de recepten door hem voorgeschreven naar zijne woning over te brengen Wanneer de dokter uitrijdt neemt hij eenige duliven mede en wanneer het noodig is wordt het recept in een pennenschacht gestoken welke op de niidtlelste staartpen van de duif is bevestigd Deze vliegt pijlsnel naar huis en vóór de dokter zich bij zijn tweeden patiënt bevindt ligt het recept ter klaarmaking in zgne apotheek gereed In den bloeitijd van de Amsterdnmsche snijkamer toen men met kermis de polsierlijk aangekleede geraamten van den Achtkanteu boer en Doortje Donker bij wgze van lokvogels nog in de hoogopgesohoven Tjnsters van de Waag te Amsterdam kou zien prijken waren er menicheu die zich aan de sngkamer verkochten Zg kregen daarvoor altgd naar t volkspraatje een aardige Igfrente maar moesten dagelijks een hard ei zonder zout eten Dat verhaastte hun dood en dau werden ze gesneden en gekorven dat het eeu lust was Een Amerikaan is nu rrggeviger geweest dan de ontaarde Amsterdammers die huil stoffeiyk overschot verkwanselden De man heeft bij uiterste wilsbeschikking zijn schedel aan ee schouwburg ie PbiMadelphia vermaakt ora dienst te doen bij de opvoering van Runlet Dat ia de ware Shakespearevereering Eenigen tgd geleden kwam en net gekleed heer te Toulouse buurde er fraaie vertrekken en stak eene roodgelo vlag uit waarop de woorden vioe consulaat der Republiek Guatemala De vice consul schafte zich prachtige meubels aan en kocht voor 26 000 fr jnweelen teubehoeve van zgne echlgenoote die hij naar hg zeidé uit Bordeaux verwachtte Middelerwgl Torgastte hg zich au de open tafel Tan het beste hotel bracht zijne IjPoekën aan de autoritejten enz Alles ging twee maanden lang goed Toen echter dezer dagen de juwelier met zijne rekening kwam was het vioe consulaat gesloten en de vice consul verdwenen INGEZONDEN Aldus iuitlt de titel iraii een nieuw tooneelstuk dat n Woensdagavond door htt tooneelgezeUchap Onder directie rau de heeren Le Gras van Zuyleu en Haspels alhier sal worden opgevoerd Toen bekend w rd dat dit stak hier zou worden gespeeld boorde ik iemaud Eeggen dat is zeker niet ffveel bijzonders een iiefdesbistorie zeker van eeu foude baker of zoo iets Ik zal er altbays maar niet naar toe gaan Misschien zijn er meer mensoheu die aldus redeneeren of oordeelen en om zulke onjuiste en onbilIgke bcoordeelingeu zooveel mogelijk te voorkomen wil ik bij deze voor bet eerst of bij veruieuwiu meedeelen wat me oevallig uangaaude dit stuk bo keud is door het navolgt nde te beriunereu Anue Mie heet het stuk van den geuiiilen acteur Faassen dat by getegeuheid van den tuoneelwetlstrijd te Antwerpen in 1878 deu ee sten prijs verwierf Toen hel gepassterdcn Dinsdag te Rotterdam voor het eerst werd opgevoerd was volgens de Nieuwe RiftUrdummer van gisteren de Sctiouwburg vol tot Uun den nok geen pbtats was opbezet alle gangen rol eu dal die mrédeeling de voUe waarheid bevat en dat het Eotterdamsch Schouwburgpubliek blijkeus het oorverdooveud upplaudisaemeut eu de groote hoeveelheid lauwerkransen als het ware opgetogen was zouwei over het stak als over de wijze waarop het werd vertolkt zoa bevestigd kunnen worden door een der Com miaearissen van Ons Genoegeu die Dinsdag de opvoering bijwoonde en loo ten volle met de publieke opinie instemde dat de Directie van vÖas Genoegen zich gehaast schijnt te hebben om niettegenstaande belangrijke geldelüke opo ringen de opvoering van dit sJuk in onzen échouwburg op aausiaanden WwnvdagavoKd onmiddellijk te verzekeren Wie alzoo Woensdag de comedic voorstelling in Ons Genoegen gaal bijwonen kan zich verzekerd hüudea een der beste comédiettukkeB misschien wei het beste te zien opvoeren eHte tot nogioe le dezer stede werden vertoond en dat ook de uitvoering niels te weaschen zal overlaten ver tkeren da aameH vau Mij B ersii qp lie de titelrol vervbU en der Meeren W van Zuijlen ftiatsen de autheor en Haspel die de hooHrolïen teitlillen Tevens zij een talryk bezoek dier voorstelling een blyk Tan waa rdeering van den ijver en de zorg der Toonceictomraissie uït Ons Genocgen s Besluar hetwelk deze veelbelovende buittngewone Morslellitig ons te genieten geeft t Gouda 28 Febr 1879 O Vergadering van den Oemeenteraad VRIJDJIG 28 Februari Tegtnwoordig da beer via Bergen IJzendoorn Toorzitlcren il de leden De notulen der vorige vergideria worden gelezen co goedgekeurd Ue Ingekomen ia Ken voorbtel v d H eti W nMr aantetding der vroeger ingekomen missife du L ommibsie van Tueziclit op het Mtieeiim m Oudheden b trekkelijk d benoemmg van een rt aciergeVHii ArliIjefti B en W L rkenncu daariti liu groote bolung dat het Maaeuia heeft b debcooi ming tan cco geschikt cuiicjirge en rij tHgfelen niet uf de raad zit de dcHir geuoeatde Oiimnntsie gegeven wenken gnarne ter hirte nenieu doch zyachten hel toeslaan vin liet lerzbejc om door genoeiode coinmiaste eeu voo dracht te doen indieucn niet nsdhelijk daar dil de btlangen vuu bel museum wellicht e veel up deuvoorgrujud suu duea kutneo en dit uiet bïllgk zou zqntegcnoier de andere vereenijtingeii die bij de benoeming vau deuconciërge belang hebben T r visir Missives vau J B van Dongen Bolduig A Bout eu F C B W Verschoor verzoekende benoemd tti worden tot concierge in vArti Ugi Tit viaie Dü vuorsiUcr ttplt daarop voor aan niej C J F A KIe baar verzoek io de vorige Vergadering ingekomen toe t ataau om met 21 April i at eervol ontslag le onttiagenala bi lpoaderwijierea biu de ÏHcede Armeuacbool Het ontilsg wordt rvul verleend tegen 81 April e k Daarop worden de voorstellen tot wijziging der gemeentebcgrooti ng dienst 1876 tot wijilging der begrootiiig vau het burg rmltestuur diepst 1878 ea tot wijziging der begrooting voor het atedelgk Museum van Oodhedcn dienst lb78 zonder discussie en zonder hoofd atemming alg goedgekeurd Aan de orde ia het voorstel loL wijziging der concrssievoorwurden voor den aanleg eener waterleiding alhieis Dit voorstel strekt om B en W te laacdligeD voor fi500 iwce perceel gronds te koopen om cumceraionarisMu vour de walerteiffng in do gelegenbetd t stellen daarop hnn gebouwen op te Tichten Daartoe wordt bealolcnJ Aan lie or le is het vouritel tot openbare aanbesteding vau alle gemeentewerkeo De heer i udyk opcpt de rei der spreker eegt zich niet i kunnen verecnigen met het gevoelen on H en W cd vorkiuart ïich vcór ern aaiibestedilig De heer Luijttn haalt voorbeelden aan om te be gxen dat ook bij übricage d erken oma fbt woiden aitgevoerd De beer v Straateii ia tegen annbettt dinfE van het onderhoud AU kerkvoogd deed hij ondervinding op bg de kerk waar aii be teding stechie resoltalen iad De heer Sansora verklHdrl zich voor lanbeateding met bet oog op de gunstige resultaten te Zutphenco Deienter Nadat de heer Oudijk den heer v Striatea geantnoord ti er Of gewezen had dat de aanbesteding Itr kerk uit een t0d dateerde dat men tegenzin had lu Hnbeslediiigen en het niet gew n was terklaren Je hb Muller en Droogleevir zicb tegen aanbefitcding ï e keer Kranenburg spreekt in tegenofergcslelden geest Nadit nog enkele sprekers bet oord bidden gevoerd neemt de toorz bet woord bealrijdt liet voorstel van den heer Luijteu en verdedigt hf t rapiiort van B en W Dit geeft tot aolwoordea aanlMding waarop bet vooratel vau den heer Luijten ora tol aasbeatediag over te gaan wurdt verworpen met 11 ttfien 6 at zijnde die der hb Luqten Kranenburg Oudgk de Rotte Straver ra Stamaom Het voorstel om een ix f t BemeHi voor dit jaar o de aanbesteding rtn bet onderhoud der kaïifnureo en werdt na eenige dïacuaaie door B en W ingetrokken Daarna ii aan de orde bet oorstel betreffende de iostelliog eener commissie tan bijstand oor da gemeentewerken De heer Lnijlen toont Itet wcascbehjke aan eener comaiaaie van hij tawd u betuigt zijn verwondering ev Aet rapport van B en W De hetr KraoL ahurg bespreekt eveneens dit rippoit waarna de Voorr itter het voorstel bestrgdt Daan voerden een aantal leden het woord gaten beschouwlages ten beste die wederom antwoorden uitlokten waarna teo slotte het voorstel der zes raadsleden oio B en W uit te nooéïgen liet initialief te neiaen tot bet ia t teven roepen eener commissie van bgstand Herd in rondvraag gebracht en werd verworpen met 11 legen 6 stemmen zgnde a der be eu luijten Kranenburg Oudijk de Botte Straver en Samsoa Daarop wordt benoemd tot stads vroed vrouw niej A i ap le Nieuwerkerk aan de IJfael Na machtiging om aan de genomen besluiten oitioering te geven zunder resamptte eindigt de vergadering STAAÏ ViN BEIeVeN geadreMeerd an onbekenden geiKirende liet 4e kwartaal lS78t uit Goadfi naar het Buitenland verzonden en aan het Fostkantuor aldaar terug le bekomen Verzouden geweest naar Nooed Amkkika a p Lambrécht Tfew Tork BïUiiE I K Wouter Antwerpen P PeerensFiqucr Bfusscl i uiT3CHLAKB iT P de Megere Cobleuzj Gebr Gohnen M GUdbach P de Jong llemagen Fr vmeuijk G Iitngeraar Hiu Harriett I Samsoin Parijs Oonda den 28 Febru 1879 De Directeur fa Pottkantoor tt Goada VAN KRUIJNE Gevonden én aan het Bureau an Politie gedeponeerd Een iwart wollen Damea Omslagdoek eo Tjf zakken Vogeizajid Laatste Berichten Fest X8 Febr De Kamer van afgcraanltgden heeft beslaten tot öe ber a hlaging der afzouderlgke artikelen van de begrooting o er te gaan D liberale parlij en ook en groot deel der refeenigde Offositie stemden voor het bodget Berlijn 28 Febr De Bgksdng heeft keden bij krde tizi g de internationale postOTcreenkoBiit aangenomen Versailles 28 Febr In den Senaat had de diseussic ovir het amnestie ontwerp plaas Victor Hugo sprak ten gunste van eene algemeene en geheele umncstie en werd beantwoord doer den heer Fresiieau De Senaat nam ten slotte het ontwerp zooals iiei door de Kamer was goedgekeurd aaji met 163 tegen 86 stemmen Londen 28 Febr Reuters office verneemt van Il deicr uit Kanps ad dnt de £ ugel shen in afwachting van de versterkingen lioh tot defensie blijven bepalen Aan de grenzen heerschte volkomen rust De boeren der Transvaal bleven weigerachtig om de Ëiigelscheii te helpen Rome 28 Fibr Do quarantaine voorgoederen afkomstig uil de Zuidelyke Staled der Amerikaansche Unie is ogisJie tu oDUfiliet i Burg eTl ij k e Sta nd OVEKI EDEN 20 F br W P Burgen 84 J 27 B L Hree ourt 17 J ttU Me S m M OMr Luidei 3 ni Ü C ScMiKr 77 j CKUOKëN 27 K br liousje oiid n E S CfXt u ds Vries 2S itmt ouder F Hik m M Bosm Bernard Jacub i iouird oodera U J tcB Cslê t K P HU Nifttrik ONUEKTHOUVVD 8 I lbr l vso Strmtio 83 J ea B i Vuijk 22 j ADVERTEWTIÊï £ a Beralleii vaa een Zoon H P TEN CATE gab va Nwibsk Otuda 28 P bru ri 1879 i ft e