Goudsche Courant, zondag 2 maart 1879

l lil lil r WK K V K l HIT Den 6en MAAKT a s hopen ji onze Geliefde Ouders M JACOB LEEUWENHOEK 1 JACOBA TEN BRUMMELER hunne VIJPTIG JaHge ECHT rJEBJEHNlGIAG te Tieren HusKE Daukbabe Kindbeeh EN BlHDWDKIHDKRliN Zondag 2 Waart 1879 Adverlentiën QIVSAiOD i m FUnké mëmmsm LeoB tot Jc20 ïl ldeii nanrmate vaa beknaaml ü A4a i iSmom SOBili Cnéethatbat 12V JABIÖE VAV W P TAS EDE TAN DIB PALS wms mm Tegfii toeiendiog posèwisrf l a f l iJO revti ii rfc dao h t gefwel Rgk ÏO iii n iis veiHchilletidd MANDEN waaronder zijii 1 mooie wit B ilu clitDaad 1 faoodw p 1 brood1 gi fen4e A nes en mandje en g i witeii alle roor de huuhoudm ouiti buar Adres R HOV ING Fr wlf Ifcsoord A M F KRAMER Gouda 2 Maart 1879 Hej BE HESR C pelU d Ut4 ratgt tegen MEI a si en BROOOBAKKBIISKHECHT liefat een van t Ptatti Land Zich iu persoon te vervofgen Zeer rierelgk voor het publiek van UOÜDA en OMSTREKMt III van der HOEK GEZICHTKÜNDIüE Brillenslijper vam Sckiïöam heeft Je eer te berichten dat hj voornemens Groote Yooijaars Opruiming VAN EENE PARTIJ LAKEi S en Bl liSKII S lat h iw kJi is de eerste DlNSOir aanving nemende eV MAART tón huize voi Hier il BOOT Mr Iviie maker tiirfmarLt e ulzjjamet eene Pi aclitige Collectie AVO NUBKILLEN vervaardigd uit Ki ooii Vlint en Kristalglas die zeer gcichikt en Verzr i e i l voor t gezicht zijn Brieven of boodaehi pcen kannen by den Heer G BOOT bezorgd wo dea tevens is van deb HOKK am bnis te ontbfe a ere i maa id ia Ce maki a en verdere Artikelen tot ZEE V W SFML EN LIJSTENFAEBÉANT Wmil heeft de eer zjjne geachte Begunstigers te benei iten dat hg van af HEDEN zgn FABRIEK en MAGAZIJN heeft VERPLAATST van de BLAAUWSÏRAAT naar de Korte Tiendeweg nabij de Markt alwaar hy hoopt de gunst en het vertrouwen tot hedien zoo ruimschoots genoten deelachtig te blijven Eene zorgvuldige en billijke bediening belovende lleveelt hg pch bg vernieuwing beleefdelgt voor een RülM DEBlBt aan ook voor het ijn LIJST ZETTEN VAN OLEOGRAPHIËN EN ANDERE GRAVURES GEf a MCf 8 i 8 BEKWAME Ti miner lieden Adres K KONINGS Hz Laag Tletideiref D 59 Dü ir Door den BoekbanMaav A BBCifUÏA alüier is mtg even ea alom te bekomen BE mim MM of de beschr ving der beroemde geschilderde Kerkglazea vAn oe Groote of SL Janskei te Ter Ooude beeeTeBS d geschiedenis der St Jaaskerk lftGkueilf der CarteoteekeDingen ene waarbü is toegevoegd een afzonderlijk levensbericht der beroemde Qlasschildersde Gebroeders DirJi m WoQter Crabeth DOOK CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Knnsten enz Kunstschilder Architect en Diïecteur der Academie TBia Bonwknnde te Utrechts Prijs 80 Gejxten De ondergeteekeuden betuigen ook naBwni hanne kinderen hunnen haitclijken dank aan alle Vrianden en Bekenden en in het bijconder aan den Weledel Gestr Heer Mr A TAN BERGEN IJZENDOORN Bui eraeester dezer stad Toor de vele en hartelijke bewijzen Tan beloogsipUiug bij gelegenheid hunner 25JARIQ ECHTVKREBNIGING ontvangen J UÜIJÜRECHT A HüüBRECHTPaauw Goud 27 Febr 1879 DieiLjfetroSea jitor het afsterven van nsaen gifliefden Echtgenoot KRIJN JOHANNES DE BEUN in den ouderdom tbu 61 jaren betuig ik by deze ook namens müne Kindereu en Behnwdkinderen mguen opregten dank aan llen en in t bijzonder aan de leden van de Metselaarsvereeuiging ONDERLING HULPBETOON die blijken Tan huune deelneminghebbea gegeven en voor de mij door gen Yereeniging geschonken gift Wed N K BEUN VAK Vtirr Qoudct I Maart 1879 Aan allen die bewijzen van belangstelling garen tgdeus het ziek zijn en het overlijden van onzen jongsteu lieveling betuigen wü door deze onzen hartelyken dank E S CATS S CATS Davidson Gouda 1 Maart 1879 ♦ Voor de vele blyken Tan deelneming etoond bg het overlijden onzer geliefde Moeder betuigen wg onzen hartelgken dank H RIESSELMANN E RIESSELMANN Peetebs JVte 9 iMp 1 Maart 1879 De ondergeteekende heeft de eer te berichten dat hg DONDERDAG 6 AART a s GoüDA met zgne Artikelen zal bezoeken en alsdan te spreken of te ontbieden zal zgn bij Mejdfrronw de Wed A HARDIJZER Sociëteit Vr debest op de Mabkt s HaOE OWICIEN lo de Sociëteit Ons Genoegen wordt een ZINSEBMEISJE GEVRAAGD genegen LIGT HUISWERK te dMn Het Bestuur der DAMESZAN6VEREENI GING lAUROUAt heeft de eer hiermede aan de Buitengewone Leden Donateurs en Donatrices ouder vriendelijke dankbetuiging voor den ondeiTonden steuu keunis te geven dat deze Yereeniging thans heelt opgehouden te bestaan en alle Werkende Leden zich hebben aangesloten bij de nieuw opgerichte GOUDSCHE ZANGVEREBNIGINU Mevr de Wed LUDERÜS Cokaht kei G W DE JONG S VAN MILLIOEN GOÜDSCHË ZAUGVEEEEFIQIFG Ingevolge 1 ovecstaande kennisgeving noodigt het Bestuur der Goudsche Zangvereeuigiug de Buitengewone Leden Donateurs en Donatrices van de Dames Zaugrereenigiug wanneer zij niet tot de nieuwe Zangvereeuiging wenschen toe te treden beleefdelijk mt hiervan aan den Secretans schriftelijk kennis te geven De jaarlvjksche Contributiën blijven bepaald als volgt Buitengewone Leden 2 50 Donateurs en Donatnces minstens 5 Over de contribution voor het loopende jaar Februari 1879 tot Januari 1880 zal dezer dagen woideu beschiVt Dr D TERPSTRA President H G HOEFHAMER A VAN REEDT DORTLAND J H BEÜSEKAMP Dr H IJSSEL DB SCHEPPER Secr SALIIAK PASTILLEST voor Verkoudheid Hoesten enz in doozeL van 25 en 20 cents bij J C Zeldenrijk Met toestemming van de Directie der Raderstoomboot d I TSSEL belast dé ondergeteekende zich met C O M M I s ail N te GOUDA ROïTERqAM iPtuSSCHENGELE6EN PLAATSEN W VAN EIJSDEN Hofmeester Gonda aan de Punt B N 113 GoiiD Dkck tan A B1kinkV V Soc ctelt ONS GEXOEGEi k o o R S T E L L I N G door de lücutpc Hotlcri JJrhoutüburj ïrMmjiitg onder Directie van de Heeren LEGRAS VMmLEHi H4SPEl $ WOENSDAG 5 MAART 1879 mmm mm Schets uit het Zeenwsche Volksleven in 4 bedrijveri door Rosieu Kaassen Mise en Scène van tjen Regisseur A J ie Geas Nieuwe i Costumes van J G Düeivou Dit stuk werd Lij den prijfkamp van Tooneelleilerknnde te Antwerpen in 1878 bekroond met den Eéjrsten Pry Gevolgd door iMilEEyTlllVËRfJËROLLEKKA Blijsp4 in 1 bedrgf naar het Fransch van Ct+BBViLtB EN Lambbet Thiboüst door oRoslEB FaASSEN Aanvang tea 7 ure precies Ent ee HH Leden hunne Dames en Kinderen per persoon 0 90 De reeds verschenen AbonnementsKaartek Seizoen 78 79 n 1 5 zvjn voor deze voorstelling geldig Loting voor te bespreken plaatsen voor HH Leden op DINSDAG 4 MAART 1879 des avonds ten 7 uur precies UflT Alleen des Dinsdagsavonds zgn kaarten a 0 90 verkrijgbaar Op DEN DAO DEB VooESTEU iNG entree HH Leden Dames en Kinderen 1 10 per persoon Bureau tot het bespreken van plaatsen WOENSDAG 5 MAART van 10 3 uur LAGE PRIJZEN SCHEJ K Men zie verder de programma s Sjtadgenooten De ondergeteekende heeft de eer te berichten dat hg zich alhier gevestigd heeft als Huisschilder en Giazcnmalïer zich minzaam in UEd gnnst aanbevelende hopende die door eene nette bediening waardigif te zuUeoi zgn P REVET Goud Februari 1879 Veerstal B 137 Zie vervolg Advertentiën Bgvoegsel De WRECTIB der ALGEMEEN GKÖN i GÏ aa iMENSVEIU iEERIi G MAATSCHAPPIJ Traagt een iiMT EU SOBE TOfir GOUDA eA 0M8TR E KE N De tegenwoordige Agent neeft eervol on tbhig gevrstagd Groiiinofn Pebrnari 1879 De Duectetiren UUiZiXOA IK BCHELTSMA Kantoor Oude Kijkiiitjatitraiit I 32 W N BAAUMAAKERS DanBetbaitker flavra Voorbanduo Vencli Appelbollötr KoniagttinatNKOd Prii B0B8eb x d ISerliner Koeken I Heerebanket Tbrteoh € bftk Sattea tej geQ4 divei Ueiu gfibak eas ONTVAN iE F té de f aisans et de volaUle auk toufiea CtMWolat de la c bftQoe l AJgle Fruita au ixa et a V OtXL de vle etc etc + VEILINQ VAN HOUTWAREN TB ROTTERDAM op WOENSDAG 5 MAART U879 des middags ten ti nW in tet Atgtmeen Verkooplokaal aan den Oosteingel te Rotterdam ten overstaan van den Deurwaarder Mao Coenraad Lacli Tan circa 150 000 tuks droge Vuren en Grenen Petersborger CrOonstadsche Zweedsche Meme sche en Wgbnrger helen en jPtotem Wijburgei Grenen Delen Rign Vurjhi balken Wagenschot eerste soort cop Vuren Delett ea Mibben Amerikaansche Pitoh Piae Balken Mulentoeêtn Kolders TSparlt uten enz Coulant zal geTeild wordeU Eene nieuwe lading circa 14 00 stoks Vuren Delen en 1 soort Grenen Platen Verseh uit Me asrdgebracbt liggende voor den wal en op de Werf van den heer H db HOOG te üelfshaven voor den wal en op de Werf € tteirdamseh Welvaren aan den Hooien Zeedijk te Rotterdam zoomede in de riienwe loods in de Elizabethstraat aui deb Boogeti Zeedfk te R me¥dtum nader iq de notitie vermeld alnaai het 5 dagen vóór den Terkoop gekareld is te bezichtige i Liggende deze houtwaren gemakkelgkr Toor het Tervoer te vratèr en per ati NotitiSn der veiling z te bekomen b gen Dearwaankl 9 Depot van THKE T HET Magazijn van M Ravenswaay Zonen GORINCHEH Deze THEEËN worden afgeleverd in Veoagelde pakjea Tan t f twee en een half en een Ned bnt met Termelding Tan Nonuner en Prjs Toorzien Tan neTenstaand Merk rolgena de Wet gedeponeerd Zich tot de nitToering van geëerde orders aanbeTelende j BREEBAART LZ Boteruarkt te Gouda De BORST CARAMELS tegen hoest en leitondheid zgn wrkrSgbaar b § W N BAAUMAAKERS Haven Urbanus Pillen bereid volgenë het aloude en echte fiAcept waarop men in het MJaoader attent maakt Zijn zeer nalt iii oi esit Idhedeii der MAA6 en werken heilziuiiD op de SHU VERTEBINO Zg cijn uitmuntend te cH He kh SCHERPTE in het BLOEI en UITSLAG der HUID lü zijn ZACHT LAXEKENI eii Ll MAFDRUVBa I Ver eftelile ilonï n vnn tT j Cent en dubbolt dnozfii ZTjii veikrijiihii ir hij de bb AlUaisrrditm J de 3l r Jiftttrdam M rie lmn C Atog lieiliftr weg D r32 Botkoop J A van t ttoudl Deift H W de KruöB Gmia L Schenk op de Hoogitnat Haattreeit K Oosterling v t Sage J L F C Snsbüié Buitenhof Le den 3 T Totbingh Haarlem hoek BalÜe Oèeg Moortb cU G H Posl Ouieuttter Pr Vree i Oudtioorn H van den Boom ISoUeriiM d Toon k Beker Wests Wageaattaat Schoonkmen A Woiff Utrtcht Alteua fc Kroon op het Stcenw orer den Donkentr n 372 lieerden J Tl BivremMn Zemttuize A Prins Bodegraam B Versloot Het dep6t dner echte Vrbaniu Pillen sinds morele jaren met roem kekeiid en in algemeen gebruik iB door ona te Qouda aUeen en Tilt sluitend geplaatat bq den heer L SCUÜNK op de Hoogstnut WAABSCHUWING Men wordt ioataotelyk renooht wet attent te wüleii lijn dat door oa bjj niemand anders de UrbanasPillen bereid voljcena hel oude en eohteKeApt in Déptt zyii rerkrggliiuir gesteld i n ii iierboeen opgegeven Steden e PliutÜen dm lij d iierbmengenoemde Di 6tk mdm In rHc doosje is een biljet roorzieo met de eigenHandige paamteekening Tan de rerraardigers Wed Keunïn Zoon Apotheken welke Uandtèekrning zich ook bevindt ophet Zegellak waarmede de Soosjes verzegeld zgn Wij verjoeken de geHrnikera inatantelyk dlur wel op t letten en raden hiin aan wel toe te Zien bg wieu men de Uoosjts Pillen haalt Alleen die Doosjes waarin een biljet met onze Handleskening ia doh aan te aefaaffim en zioh te wachten roor het gebrmk van de vela namaikaeli h