Goudsche Courant, woensdag 5 maart 1879

T00RTZETTIN6 DM OPRUI van STOFFEN RATOEIV m lot ongekend LAGE PRIJZEN D 8Ail80il Nag eenige LAPPEN tot SPOTPRIJZEN Woensdag 5 Maart 1879 N 2265 GOUDSCHE COURANT en Advertentieblad v tor Gouda en Omstreken De inzending van advertentiön kan geschieden tot éWuur des namiddags van den dag der uitgave De 6e druk van ör AIBY S NATIJIJBGENEESWUZE kaïi aan alle ziekeii met recht aU een i oortrelfeUjk Ptpuloir Geneeskundig Werk worden aaubevoieu Prijs ƒ t Vcrkrygbaur by alle Boekhandelaren of reelUatrecks te outvau ea van RICHTER S Boekhandel te Rotterdam tegen iu2 adiug van li t b drag in polUegels J EKIEBERT uiiKT mA PhotograpMsch Atelier DAGELIJKS GEOPEND Op DONDERDAG co ZONDAG 7 Porlrellen fl EIDSCHE s m 6 s ® Leiden Amsterdam VAN LEIDEN Zondag nm 2 30 ilaandag nu 2 30 Overige 4sgen vm 5 2 30 Gouda Amsterdanl VAN GODDA Miwndag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrgdag Zaterdag Leiden Gouda VAN UaDBN Zondag x Maandag 1 Dinsdag j Woensdag I Donderdag Vrfldag vm 5 45 nm 12 30 1 30 4 40 Zaterdag vm 6 45 nm 1 4 40 Alphen Gouda V N ALPHEN Dageiyks vm 5 Amsterdam Leiden VAN AMSTERDAM Zondag vm 6 30 Maandag ym 6 30 nm 1 Overige dagen 6 30 2 De dienst 6 vervalt Zaterdag Amsterüam Gouda VAN iwSTERDAN Maandag j W n 1 ff DondelrSi l Vrfldag Z teïd Gouda LeJde h VAN GOUDA 8 2 vm 6 4 5 89 aanvang nemende MAANDAG 3 MAART 1879 Zondag Toom 6 46 nam 12 30 en 4 40 Tm t 11 15 nni 5 l6 Dinsdag Woensdag Donderdag Vrgdag vm 4 7 11 15 nm 5 1Q Zaterdagrm 5 30 7 11 15 nm 5 W Gouda Alphen VAN GOUDA Dagelflks nm 8 10 ZONDAG Van Tolhuis naar Amsterdam vm 6 30 MAANDAG Vbd Tolhuis naar Amsterdam vm 6 Tolhuis Vrouwenakker en Uithoorn naar Amsterdam en terug ZONDAG Van Ararterdam na r Uithoorn vm 9 30 4 6 12 3 6 9 30 B Uithoorn naar Amsterdam nm Amsterdam naar Tolhuis nm MAANDAG Van Amsterdam naar Uithoorn vm Uithoorn naar Amsterdam nm Amsterdam naar Tolhuis nm DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG en VRIJDAG Van Tolhuis naar Amsterdam vm 6 30 1 Van Amsterd n Vroawenakker vm Vronvrenak n Amsterdam nm 12 30 I n Tolhuis nm ZATERDAG GEEN DIENST Zaterdags van UITHOORN naar LEIDEN 2 30 Van Uithoorn naar Leiden nn 5 Vau Leiden naa Uithoorn nm Geen Dirast Nieuwjaarsdag Eerste Paaschdag Eerste Pinksterdag en eerste Kerstdag LIGPLAATS DER BOOTEN Te Leiden in de Haven te Gouda aan t Bolwerk te Amsterdam Binnen Amstel bg de Achtergracht Factory Bokin bg 4 Taiksteeg 1 DE DIRECTIE Tlientx T IVO LI ONDAO 2 MAART 1879 onder Directie van den Heer Hi W NIEOWENHÜIS D £ ONBCBTE ZOON Tooneehpel in 5 Bedrgven of 7 Tafereelen door A VAN KOr BBÜ Tot 8k t Komische Operette door M Ni jr niiniuis ea den Heer J ScHttiKKBit J t3ftn dv Plaotten Iste Rang 75 OUtti 2de £Mig 60 Cents 8d Bang 30 Cent Aanvang ten 7Vi nre Plaatsen zgn te bespreken op den Speeldag aan het Lokaal a 10 Cents extra NB Aangezien bovengenoemde Directie met zgn bghebbeud gezelsohap gedurende het wintersoisoeu alle pogingen m net werk heeft gesteld tot Tooroitgang en h knnstmianend publiek genotvolle avonden heeft verschaft doch zgne moeite vruchteloos is gebleven en zg ala fatsoenlgke meBsehen deze stad wenscheu te verlaten want niet alleen dat de slechte opkomst van het Publiek on heeit teleurgesteld maar nog grooter ramp moest ons te beurt vallen namentlgk hel overlgden van Z K H Prins Hendrik der Nederlanden Hoe gaarne wg het uitwendige van de ronw aannamen door stakmg van werkzaamhedeOr zoo zagen wg ons genoodzaakt dit inwendig ook te doen Om nu dit doorgestane leed te herstellen vleien wg ons met éen talrgk bezoek vereerd te worden H W NIBÜWENHUIS eubghebbend gezelschap SAASTr HAiSTlI ƒ 3 8é ƒ 3 25 WÉii M is dfc laooista m goedkoopste vanalle andere aiinbiedingen Men ontvangt voor 1 pestwisad i f 6 26 als volgt 1 mooie rondeMAT onder de tafel 180 cM middelIgn 1 flinke a MAT 150 bü 70 cM 4 GANGMATTEN 80 bg 63 0M S mooie MATJES op de Tafelenl dikke zware Ruige GANG ol RIJTUIGMAT 90 tg 70 Staan ze niet aan uw geldtemg JB aOVING Fi riksoord De van ouds gerenommeerde THEEËN uit den Koniuklgken Kederlandsclwn Wnrtemr bergsohea THEEEANDEL vjm P W TROÜSSELOT ZOON Hofleveranciers van de Hoven van Nederland en Wnrtemberg te Rotterdam steeds verkrggbaar te Gouda bg J J v d BANDEN Botermarkt Q M Dkviw ViB A Bmikiu De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 KENNISGEVING NATIONALE MILITIE EERSTE ZITTINQ van den Mllitieraad BURölJffliESTER en WETHOUDERS fan Gouda brengen Br kennis uu belanghebbendcnj dat do EERSTE ZIITING van den MILITIERAAÜ bedoeld by art 86 der l ran deu 19n Augustus 1881 Slaattblad no 72 ïal plaüts hebben op het BaadhuU alhier Dinsdag deu 18n M iart 1879 d s namiddags ten 12i ure roor hen die by de loting getrokken hebben No 1 tot en met 80 en voor de hoogere nominers Woensdag den 19n Maart daaraanvolgende mede des namiddags ten IS g ur In deze zitting moetfa verschijnen de Vri willigeri voor de Militie en de Lotelingen die vrihtelling verlangen wegene ziekelyke gesteldlieid geirAen of gemis vtm de gevorderde lengt ttne gl daan tevens uitfrvnk wordt gedaan omtrent km die vrijstelling hebben ingediend en alle verdere Lotelingtn Voorts vordt den Loteliug die lijn bewyzen tot vrgstelling nog niet heeft ingeleverd herinnerd Dat om vryslelling te erlangen wegens BUOEDERDIENST of te lya BENIGE WETl ipE ZOON de volgens art 21 van het Koniuk lyk besluit van den 8sten Mei 1862 Staatsblad no 4fi vereischle beifysstukkeu uiterlyk tien dagen vóór den Jng waarop de Eerste Zitting van den Mllitieraad wordt geopend by deu Burgemeester moeten worden ingeleverd en dal Jiy die voor boveugeuocmdeu Militieraad niet is verschenen gehouden wordt geene redenen tot vrijstelling te hebben en voor den dienst wordt naugewezeu terwyl bet niet ontvangen van eéne bijzonilere kennisgeving of van een oproepingsbiljet niet ontheft van de verplichting tot liet verschijnen voor den Militieraad of tot het indienen van de tot staving der redenen van vrystelliug gevorderde bervysstukkeu Gouda den 4 Maart 1879 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BBOUAVER NATIONALE MILITIK KENNISGEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS ren Gonda Gelet op art 160 der Wet op de Nationale Militie van den 19den Augustus 1861 Staatsblad No 72 Noodigen de Lotelingen die verlangen by de ZEEMILITIE te dienen uit om zich daartoe voor den Isten April aanstaande ter Plaatselijke Se cretarie aan te melden Gouda den 4n Maart 1879 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER Parleinentaire Werkzaamheden Verschillende onderwerpen hielden de Tweede Kamer in de afgeloopen week bezig Voor wg K de beraadslagingen dereyue laten plKeeren een 1 woord van dankbare hulde a n den staatsman die ons land ontvallen is 69jarigen leeftgd is de man overleden die het jwderlaud gedurende de laatste dertig jaren als minister en vertegen wooriiger gSrouw gediend heeft de man die doorkueed was in het beheer der geldmiddelen Mr P P van Bosae m uiet meer Verloor de regeering in den overleden minister vau oorlog een kracht dii nu eerst zijn beginselen in praktijk zou kunnen brenaen Van Bosse had een werkzaam leven a fter zich hij had gewerkt en jaren lang hebben wij de vruchten van zijn werkzaamheid genoten Hij ruste in vrede Ook de Katholidce partij in de kamer heelt een waardig lid te betreuren Wij mosfen met den heer Zinnicq Berg ann in beginselen verschild hebben de pverlgen afgevaardigde van Hertogenbeaeh wSwea au die uiet zelden door zijn invloed de ijveraars zijner partij in bedwang hieldj en zgn overtuiging volgde ook daar waar die in strgd was met de bevelen door anderen gegeven De zitting van Maandag werd geheel ingenomen door de behandeling van een ontwerp om de grensscheiding van een paar gemeenten te veranderen Stad Almelo is ingesloten door Ambt Almelo dat keorsljjfwerd te nauw grensverandering werd verlangd maar Ambt Almelo was daarmede minder ingenomen De ondafge vaardigde van Almelo de heer van der Linden verdedigde het ontwerp de tegenwoordige afgevaardigden bestreden het de meerderheid stelde hen in het ongelgk Wanneer men een s eenigen tfld bjj regeering en vertegenwoordiging beschikbaar krggt zou die uitmuntend kunnen beafeed worden om de grensregeling van vele gemeenten te herzien Door omstandigheden van velerlei aard toch is de toestand van vele gemeenten veranderd Hoe is het b v met llotterdnm en Kralingen Vereenigingeu van verschillende gemeenten zon tot bezuiniging leiden al strekte men die vereeniging in Zuid Holland dan ock niet zoo vér nit als in Friesland of de oostelijke provinciën De zitting van Dinsdag was gewjjd aan de behandeling van een ontwerp tot wgzigiug der wet op hot hooger ouderwys htt tweede ontwerp reeds na de aanneming der wet die met loven en bieden is tot stand gebracht Door den minister werd bij dat ontwerp voorgesteld een doctoraat in de geschiedenis in te stellen en om de eind examens aan de gymnasiën die als toelatings examen tot de universiteit moeten strekten uit te stellen omdat zoovele gymnasiën rf niet overeenkomstig de i ienwe wetgeving geregeld zijn Moeten de gemeenten die noch moeite iioeh kosten ontzien hebben om haar gymnasiaal onderwijs in overeenstemming met de wet te brengen opgeofferJ worden aan Ie genieep ten die zqover nog niet gevorderd zijn ot wel moeten deze nn de lasten ondervinden vanhun achterblijven was een der vragen die door dit ontwerp luöeat beslist worden Dij de behandeling der artikelen iu de zitting ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTB LETTERS worden berekejpd n plaatsruimte Afzonderlijke Noin ®i VUF CENTEN van Woensdag stelde de heer Patijn voor de doctoren in de klassieke of Nederlandsche letterkunde van het onderwijs iu de geschiedenis nit te sluiten wanneer daarvoor een speciaal doctoraat zou zijn Na bestrijding door den minister werd dat voorstel met 45 tegen 13 stemmen verworpen met 56 tegen 7 stemmen werd be paald dat personen met acte voor hoogere wiskunde als docenten op de gymnasiën konden optreden Bij de discussie over die bepaling die door den Teding van Berkhout bestreden werd verklaarde de minister dat bet in zgn bedoeling ligt om na de reorganisatie der CT nasiën en de invoering van de wet tot regeling vau he Jbger pnderwijs de herziening der wet tot regeling van hdi middelbaar onderwgs ter hand te nemen Het onderwgs zal djW ToormtA ttojf ni e tnimns g e ad vaa ids ageoda venq deid kunnen worden Een amendement van den heer van der Kaai om niet slechts de doctoren in de klassieke lett rkunde en de geschiedenis miaar ook die in de Nederlandsche letterkunde de bevoegdheid te geven om als rector of conrector op te treden werd na bestrijding door den minister met 45 tegen 20 stemmen verworpen Met 35 tegen 33 stemmen werd de gewijzigde bepaling omtrent de eind examens nadat de minister een amendement van den beer Lenting fhad overgenomen goedgekeurd maar daarop het geheele ontwerp met 35 tegen 34 stemmen verworpen Itj leden wiren afwezig De minister IS nn in de gelegenheid bij een afzonderlijk ontwerp het doctoraat en de geschiedenis in het leven te roepen terwijl de kleinere gymnasiën nu weten waaraan zi zich hebben te houden De minister van marine was gelukkiger met zgn ontwerp tot nndere regeling der militaire pensioenen bij de zeemacht waaromtrent een zeer ongunstig eindverslag was ikitgebracht zoo zelfs dat de heer Sandberg zich verwonderde dat dfe minister het niet had ingetrokken Die afgevaardigde achtte verhoogiug der pensioenen onuoodig inaar nu vooral met het oog op den financieelen toestand onraadzaam Het W8 s natuurhik dat de heer de Casembroot met kracht voorzin wapenbroeders opkwam en de minister naar zijn meening nog niet ver genoeg ging Hij ging zells zoo ver van een amendement voor te stellen en waarlijk de kamer die in het najaar bijeen gekomen was om onder den indruk der tekorten zoo zuinig inogeli k de huishouding van staat te ipipen beotureu nam dit voorstel met 41 tegp 23 stemmen aan Bij de eind stemming ednter staakten de stemmen 35 leden verklaarden zich voor en 35 tegen het ontwerp in de zitting van Donderdag is het echter met een meerderheid van 34 stemmen tegen 33 aangenomen Donderdag en Vrijdag was de wet tol afschaffing der procurtt r3 aan de orde Verder dan tot de algemeeiie beiaadslagingen is men niet gekomen L itvoeng verdedigde de minislef het ontwerp kracÉtig werd hg getteund door den