Goudsche Courant, woensdag 5 maart 1879

Jjj hoenderei en iu z verschillende kleuren aalbessen K J Marcère gericht met betrekking tot de prefectuur van polttie die bg meende dat eene reorganisatie moest ondergaan door haar te zniveren van verécliillende leden van het personeel De heer Marcère na vooraf te hebben gezegd dat hij alleen voor zich zelf en niet uit naam zijner collega s sprak antwoordde in hoofdzaak dat zulk eene goed bloeien 12 nieuwe Japansche lelieioorttn iveriug eenigermatc een vogelvrgverklaring is en waarbij een die groote blauwe bloemen beeft met d i enquête ter zake der prefectuur is gesloten rood gestreept en nog ee andere met roode bloe o = J had opgeleverd wat hg bad willen weten men en blauwe strepen Napclsche aspergesoorlen Naar aanleiding van dit antwoord stelde de heer die helz llde jaar van de i naiing reeds gesloken M = e r houdende dat de Kakuirncn worden niet alleen maar altijd doorgaande P haar leedwezen de ontvangen inlichtingen opmerking dat c n p roQt aantal soldaten zich dun zoo dronken drinken dat zij als pakgoe ieren = f iXirn bijur zon lér ê enige w aanle 17 vèrkoöpen worden vervoerd eu geeft n overweging met le teleurstellenen den eerlijken menschen af te rekenen in de haven vau aankomst h jehar zeer benadeelen wat aan het Rgk nog een aanzienlijke besparing van kosten zou verschnffon Dezen wenk nemen wij over zonder natuurlijk inhesS minst te gelooven dat dit zou bijdragen om hemte doen volgen Wie ooit iets heeft leercn keiHieiivan de administratie van de burgerlijke zoowel als van de militaire in Nederland z d besiiFeu dat zulkeen ree fcUjkc onregelmatigheid om een officier vauhet Werfdepot zoo maar van zijn burejiu te nemen en naar een hnvenplaats te zenden ten eenemnie met Jalle usanticn en oostamen zou dmiiiistrateur moet reedS dekillen schrik op het lijf jagen Arnh Cl Koloniëfi BATAVIA 18 26 Jan Ann het Mail OvevMoht van dsn Jaoa Bode ontleeiien wjj het volgende De reiren raoussón doet zich hier duchtig j den laen len eenema e mej j J j b je berichten uit m tijrteiv J n goed j de moussons aldaar het gedachte daaraan een p t zich naar d e van Java te regelen trnn i i ci de Atjeher zelf nu maar dit goede voorbeeld j i IJ L I 1 vob en en naar de wensclien van de Nederlandseh Wij weten reeds dat het geen zeldzaamheid is als 1 t mi v ji i t u j diire volksvertegenwoordiger uit den Haag de heer drankgebruik overgeven geeft men zich de moei e j i i be o i g or bij de alojholiéi ouzer ziekenhuizen de omstandig heden op te sporen waaroijder de gewoonte van zich te b drinken is ontslaan dno komt men picdig lot de oviriuiging dat in de eerste plaats verdient genoemd te worden de invloed der erftlijkhpid Z lf lieb ik op 813 door mij bestudeerde gevallen bevonden dat bij 174 de erfelijkheid als oorzaak meet gelden In die gevallen heb ik mij meestal hiirv iii kunnen overtuigen dat het voorb cld hoe geniriiH geen werking of te weinig i J f p teni bela ting VVel heeft een aantal sollicitanten kunni uitoefenen en dat de neiging o n sterken f drank te gebruiken en hier veischil ik lijiirooht Naar men verneemt heeft de JRaad van beheer vaqtfhet Nederlandsch Tooneel imar aanleiding van de kwetsende beooïdeeliug waaraan hij dezer dagen van de zgöe der Botterdamsche afdeeling van het Nsderlandsch Tooneelverbond in openbare vergadering blootstond zich gewend tot het Hoofdbestuur van ffemeld Verbond eu een onderzoek verzocht omtrent het gebeurde vóór en bij de aanneming der l eer voor lingen van de Toonecischool bij de vereeniging heer Van der Hoeven maar niet minder kracbllg was de aanral Van bevriende zgde werd de constitationeele quaestie opgeworpen na aanneming van dit ontwerp zal de zaak verder bij koninklgk beslnit geregeld worden dat achtte men in gtrjjd mét de grondwet Een vermindering der gerechtskosten werd door de verdedigers der wet als gevolg der aanneming voorgespiegeld terwijl de bestrijders die bezuiniging liever door afschaffing van registratie en zegel rechten wilden verkrijgen Wat zullen wy uit die wet krijgen werd gevraagd procureursadvocaten of advocaten procureurs Maandag zal bg de behandeling der artikelen bitjken hoe of de meerderheid over de verschillende artikelen in de geheele wet denkt Intusschen is reeds nu de noodzakelijkheid gebleken om by de behandeling van het wetboek van strafrecht van de gewone wijze van werken af te wijken Heeft men reeds twee zittingen noodig voor de algemeene beraadslagingen over een ontwerp tot afsehnffiug der procureurs hoeveel tijd zal dan niet zoek gemaakt worden als alle rechtsgeleerden in de kamer over dat wetboek willen spreken hoe zal het gaan wanneer allen door amendementen verbetering willen aanbrengen Terecht is dan ook door den hear Pntijn een voorstel ingediend om van het reglement van orde af te wijken en een commissie uit de Kamer door de voorzitter of de kamer gekozen met het voornaamste werk der herziening te belasten Daardoor zal voorkomen worden dat door de meerderheid van één of twee stemmen de eenheid zal verbroken worden die in een wetboek van strafrecht onmisbaar is üe eindverslagen van verschillende kleinewetten zjju gereed zoodat ook in de volgendeweek nog velschillende ontwerpen zullen behandeld worden L SüÏTËNXA NDT Bultcniaiidsch Ovcrziciit De Fransobe minister van financiën de heer Ijóon fiay heeft in de begrootingsoommissie onbewimpeld kla8rd dat hij met het oog op den toeslan l van handel en nijverheid thans het oogeublik niet geschikt aoht om over te gaan tot eeiie conversie tier B percent s elaalfschuld iu 4 percent s Deze conversie waarvi n reeds lang sprake is en welke de schatkist eene besparing van 30 a 40 millioeu pu buorgen werd waaraohgnlgk geacht toen Ie niebwe benoemingen voor de begrootingscommissie waren gedaan ea men gezien had dat de meerderheid daarvoor was gestemd als een middel om voort te kannen gaan met de vermindering van belasting waarmede in het vorige jaar een a TOvang is gemaakt Op de berichten van deze benoemingen meende men de conversie reeds als eene zekere zaak te mogen beschouwen Den II n Februari interpellccrd de heer Sourigues over de wijze waarop hij de conversie wilde tot stand brengen waarop de heer Sny aut woordde dat hij zich gcene opinie vormde over den vorm vóór bij er eene had over het fond der taak nl of bet nu wel het geschikte oogenblik was voor dien maatregel Bit nntnoord duidde allerminst aan dat men binnen kort van dezen minisier eene conversie had te wachten en zijne mededeeling aan de begrootingsoommissie kon dan ook gcene groote verwondering wekken Niettej enstaande dat verweet hem gisteren een lid der oppositie dat hg zoolang met die mededeeling had ge wacht en daardoor eene bed oevende speculatie in het bedoelde fonds had in de hand gewerkt De minister antwoordde dat men niet van de regeering kon wachten dat zg lederen dag aan de kamers zou fieggen wat zg van plan was niet te doen en al gebeurde dat dan zouden juist daardoor voortdurend emoties worden in het teven geroepen Eerst toen de samenstelling van de speciale financieele commiuie der kamer die recht heeft van medespreken in deie taak bekend was had hij het zyu ptloht geacht de taak ter sprake te brengen De heer Marcèrr is nog steeds in eene moeilgke positie door de aanvallen der pers op de politie waarop gegronde aanmerkingen schijnen gemaakt te tgo ea iga persoon daar men hem beschuldigt tich af te geven met bêurs speoulatiën ter verbetering tijoer eigen finaneiiot Gisteren zou Hij Vior eene interpellatie in s t gesteld worden zich in de Kamer te verantwoorden 1iet ontwerp Vrijdag aan met£63 tegen 86 stemmen De heer Victor Hugo heenmerst nog een pleidooi gllercrd voor i amnestie tonder uilzr Aan de amnestie ontbreekt thans nog slechts de bandteekening van den heer 6róvy De senaat nam de vergetelheid Hij z idi dat do burgeroorlog do eomnmte te wijten was aan iedereen en nnn niemand dat waar men aan de eene zijde zag de commune die dj nationale eenheid poogde af te breken aan de andere zijde drie monarcliieun slrijd voerden tegen de republiek De zeker toer mirkw iiirdigs redevoering van den grgzen dichter vond eo hli r zSoala reeds met zekerheid te voorzien was iu dcu senaat géén weerklank en het ontwerp van de regeering zoonls d it in de kamer was aangenomen verkreeg ook de genoemde aanzienlijke mecrd rhiid iu den senaat Groote seus Uie heeft vooral in de aan Kusland jjicntende landen liet bericht gemaakt dal iu Peteribur zich een geval van pesl heeft voorgedaan Offioicil is het bericht tegengesproken doch de geneesheer welke het geval het eerst constateerde houdt des ondanks zijne moiniug vol Volgens een teUgram zou de dood van den emir van Afghanistan voor Engeland misschien gunstiger gevolgen hebben dan eersl werden verwacht Men meldt dat Takoeb Khnn herstel heeft gevraagd der vroegere vrieuilschappehjke verhouding Dit zou dan althans een begin zijn van onderhandeling Dj nieuwe Emir eoliter zal dan wel genoegen moeten nemen roet de vaststelling der nieuwe wetenschappelijke grenzen Maar van de andere zijde zal Eugeland denkelijk gretig de gelegenheid aangrijpen om aan dezen oorlog een eind te maken Het heeft nu ook elders ile handen vol l it de Kaap verneemt men dat Ketsjwayo boodschappers heeft gezonden aan onderscheiilen hoofden in Transvaal ten einde dezen op te zetten tegen de blanken Tot dusver echter hielden zg zich stil De meeste bezorgdheid heerschl natuurlijk omtrent de houding van Sckokoeui Maar ook hij had nog niels van zich doen hooren Ouder de boereu sohijnt verschil van gevoelen te zyn De meerderheid houdt zich onzijdig De paniek in Natal is over Do Zoeloes hebben het goede oogenblik verzuimd om voordeel van hunne overwinuiug te trekken Ze durfden naar het schijnt niet zich over de rivier ivagen De verliezen bij het gevecht te Isaudoela worden nu begroot op 400 man Daaronder zijn de officieren der iulandsche troepen Van de inlanders met inbegrip van de geleiders van het oonvooi enz worden meer dan twee iaal zooveel manschappen vermist BINNENLAND GOUDA 4 Maart 1879 De Slaatt Courant No 51 bevat een kon besluit houdende vaststelling van een voorluopig algemeen reglement voor den dienst e het vervoer op de spoorwegen Ook bij de agoprwegen blijkt het worden vrouwelijke beambten toegelaten behalve nis stationschef ti triinbeambten Uit Cappelle a d IJscl wordt van 28 Februari g ïrteld Er heeft hier vermoedelgk eene afgrijselijke misdaad plaats gehad In een hooiberg nabij de woning van den heer mr Kleij aMiier werd heden nacht omstreeks 4 ure Ifand ontdekt Bij de blussching kwam een verkoold Igk te voorschijn hetwelk herkend werd als dat van den landbouwer L Maarleveld Vermoedelijk is deze op zgn bed vermoord en is zijn Igk daarop naar den hooiberg gebracht waarop men dezen in brand gestoken heefi in de hoop daardoor het spoor van den moord te verbergen De justitie nas reeds spoedig aanwezig en heeft tot laat in den avond zich met een onderzoek bezig gehouden Bij kon besluif van 23 Februari jl is bepaald ditt lichting der militie va het jaar 1879 bedraact I IOOO man waarvan 600 voor de dienst ter zee te bestemmen Het aandeel van de provincie ZuidHolland is 3084 man De manschappen bij de onderscheidene corpsen des legers y te lijven worden tot eerste oefening 12 maanden ouder de w apeuen gehouden De heeren Goeman Ijorgesius van der Kaay L enting de Meijier en de Beaufort hebben voorgesteld uit het wela oniwerp tot aanvulling der wet op het middelbaar onderwijs weg te laten de bepaling dat de acte B alleen kan verkregen worden door heil die reeds de acte A bezitten liet Nederlandtch Tooneel en in verband met de voorstellen en voorspiegelingen dien leerlingen gedaan door den heer Jacobson voorzitter van de Rotterdamsche afdeeling Naar wg vernemen zal den IBden Mei a s vermoedelijk de spoorweglijn Arnhem Nijmegen in txploitaiie komen Onder den naam Recht voor allen is te Amsterdam een nieuw weekblad versohenen Het zal t orgaan zijn eeuer pang die nog gevormd moet worden en waaraan het deu naam van democratische parlij geeft Blijkens de door het Hoofdbestuur der vereenigiiig Eigen Hulp aan de districten gedane opgave telt de Vereeniging thans 60 districten De heer G J KolfF schrijver van het tooneelspel dat door de afdeeling Rotterdam van het Tooneelverbond bekroond werd heeft zich verstaan met de Directie van den Schouwburg te llottcrdara zoodat ook zijn stuk zal worden opgevoerd maar om het vergevorderd seizoen eerst in het najaar De postkar rijdende tusschen Dordrecht en s Hnge is Zaterdag nacht omstreeks 8 uur Ie Hillesluia van den dijk gevallen tengevolge van den mi t De conducteur is ernstig aan den borst gekwetst terwijl de pjstiljon met den schrik is vrij gekomen Ern commissionair in grauen die eene partij tarwe ten einde d iaraaii een beter aanzien en een grooter geivicht te geren had geolied is tot 2 maanden gevangenisstraf veroordeeld Dit is niet in Nederland gebeurd maar te Altona Krachtens een bevel van gevangenneinilttï door de correctioneele kamer van de Kolterdauische rechtbank gegeven is de heer I De Jough Sr te Rotterdam Dondeidag avond in hechtenis genomea Waarschijnlijk zal hij roeds in de volgende wtck terechiataun Behirfve iu China behoort het feil van Verkoop van e fa spoorweg met het doel dien op te ruiuiin tot de niizonderingen Aan de lligi Soheideck lyn zal dit lot echter te beurt vjillen De Maatschappij failliet verklaard zijnde werd de verkoop in het openbaar der lijn bg vonnis der rechtbank bevolen aan dien verkoop was de voorwaarde verbonden dat de kooper gehouden zou zijn den weg te ejploitecren Geen hooger bod ook bij een tweede poging tot verkoop gedaan zijnde dan fr 10 000 heeft de rechter bevolen dal een derde openbare verkoop z il worden b proefii ouder voorwaarde tbans voor ilun kooper oiu den weg te ruimen HoUnudsohe melk een merkwaardig vonnis William Pilbv besohuVligd van melk te hebben verkocht waarin blijkens de analyse Ie weiuig botervof voorkwam werd vrijgesproken door den reqjiter van het kerspel omdat de bewering van den vitkooper dal hij de uk Ik verkocht zooals die van de Hollandsohe koe kwam door de deskundigen niet inrt zekerheid kon worden Irgeugesprokeu De verkooper voegde rr bij dat het bekend ms dat Hnllandsoho koeien veel melk geven maar lat melk door eene koe in groote hoeveelheid gegeven niet zoo vet was als melk door eene koe in kleiner hoeveelheid gegeven De geneesk itispeotenr W Boflh erkende dat er een verschil bestond in de melk van de HoUandsche koeien maar dat hg niet kon zeggen dat dit vcrsQhil ép het vet meer dan 45 pet bedroeg zoo als iu casa De reohlfcr zei le dat de verkooper tgne klanten bthoorde te vertellen dat hij HoUaiidsche melk verwht Op welk eene kleingeestige wijze in Oos tenrgk hetverbod om tabak aan te kweeken wordt toegepast blijkt o a hieruit dal op het verzoek ten vorigenjare gedaan om in een schooltuin te Troppan zettabaksplanten te mogen kweeken ten einde die alt hulpmiddelen voor het aanschouwelijk onderwijs tebezigen niet alleen afwijzend werd beschikf maarzelfs de K K Finantwachcontrols bezirksleitung wie vertaalt ons dit woord last ontving om mochten de planten reeds in den bedoelden tuin aanweügzijn miiptregelen te nemen dat die ten spoedigsteopgeruimd werdMi Siéi Bij vernieuwing wordt de aandacht gevestigd Ihans door de ff kker op de nadeelige gevolgen van het gebru ik van de lei op school omdat zij de kinderen dwingt lot scheef zitten en het oog tot buitengewone inspanning noopt Prof Hotner verkondigt dit Het schijnt echter dat hij niet veel gehoor vindt want op alle scholen is en was en blijft de lei in zwang en wij kunnen toch niet zeggen dat het mensohdom in meerdere mate den naam van 1 krom en verdraaid geslacht waardig is dien het ireeds droeg lang vóórdat de eerste griffel het eerste schrapje op de eerste schoollei had gezet Naar men verneemt zal zich te Vlissingen eerlang cue Engelsohe raai tschappij vestigen met bet doel Sm levend en geslacht vee bestemd voor Duitschlaud iwibtstreeks uit Amerika tot verder vervoer naarTlissingen over te brengen Aanvankelijk zullen totjat einde twee gro dte booten in de vaart gebrachtforden Ubl De zoon van Napoleon III verliet Dondsidagoohtend Londen om te Southampton scheep te guari mar de Zueloe s van wie hg den vuurdoop hoopt ts ontvangen Het jonge mensch wetd naar Soulhamptun gebracht door zijue moeder Eugenie benevens een gevolg van 15 personen Bij het uitstappen aan bet station werd het paar door de menigte toegejuicht Louis Napoleon zal bij den staf van Lord Chelmsford dienst doen als vrgwilliger buitengewoon lide de oamp met den rang van kapitein Hg begint zjjne militaire loopbaan vol van de schoonste illusién ofschoon niet juist op een veld van eer waar zijn vader en oudoom ooit van droomden Het zou jammer zgn indien de Zoeloc s hem opaten Te Stockton in Califuruie waren ecnige honderden nieuwsgierigen bijeengekomen om een proefneming met een nieuwe pimp welke een vijver droog zou malen liy te wonen De pomp werd door een locomobiel in beweging gebracht Daar de stoomHrukkiiig te zwak scheen sloot de machinist de veiligheidsklep lücu k v irtier later sproug de ketel der machine uit elkaar en werden de stukkei te midden der menigte geslingerd wat het dooden en kwetsen van een groot a intal personen len gevolge had Zi Sticii lijken waai onder dat vaU den machinist erden gevonden ditls zonder hoofd terwijl 26 personejii erg gekwetst werden zoons van verslaafde drinkers zich aan buitensporig Als de koloniale troepen uit Indië terugkomen worden zij naar Harderwgk gedirigeerd om daar huu afrekening te ontvangen Het Handelsblad maakt de vaa ik ineeniiSj van Magnus Huss het gevolg was cenor overgeërfde wijziging van het organisme De aangenomen gewoonte de geschapen behoefte planten zich derhalve even zoo goed over als de physieko én morele hoedanigheden ziedaar een feit dat wel over egiug verdient Oordeel van dr iLunier medegedeeld in De Folktnrieiid De heer van der Bruijn te s Hage geeft in De Wekker aan tijn collega s in het onderwijsvak in overweging een grafsteeu af gmfmouummt Ie helpen oprichten voor wgleii P J Andriessen door de Nederlandsche kinderen Als b v iedere leerling 1 cent gaf zegt de heer v d B dan zou daiirdoor zeker ongeveer ƒ 3000 bijeen Mmen De Redactie van Ds Wekker betuigt haar ingenomenheid met dit plan De kindermeisjes krijgen drukke concurrentie Onlangs werd gemeld dat de Koffers zoo uitstekend voor deze betrekking geschikt zijn zoodat raeu spoedig den invoer van mannelijke bonnet uit Zuid Afrika kon tegemoetaen Maar nu loopt het aog erger Iu het Utr DagW van Donderdag komt een adverteotie voor waarbij woMt gevraagd een ezel gewhikt om met jkinderen om te gaan Alt tegenhanger verdient vermelding djit in het nieuwe weekblad ReM voor allen onder de adverlentiën te koop gevraagd wordt een hondje gewoon met kinderen te spelen liefst niet wit van hoar Uit Zwartsluis wordt bericht In het gs tusschen de kribben van het Zwolsche Diep zitten zestien vaartuigen vast die uit zee zijn gekomen en daar hunne reis hebben moeten staken Een dertigtal sjouwerlieden heeft er zich heen begeven om ze naar binnen te brengen hetgeen echter voor hei oogenblik uiterst moeilijk zal zijn wegens al het gs dat er zich heeft vastgezet Ojk hier zijn onderscheiden schippers onder welke eukele bcurllieijen door de vorst opgehouden De heer R C Affoortit waarschuwt in Semperviren het publiek voor de Gebroeders Ben bodinkHeekers uit Angers in Fr inkrijk die onlangs aankondigden eene tentoonstelling en veftoop van vruohlbooineu sierplanten rozen bloemzaden gewassen zaden iu alle soorten in de Utrechtschestraat n 7 te Amsterdam zonder pitten in trossen elk ter zwaarte van 280 wichtjes peren van twee kilo en sappig als een jutje persiken zouder pit en aardbezicn uit NovaZeinbla met bluawe bl en enz Scilla b llen zoo groot als een manshoed hyacinten die twee jareij achtereen uit deu grond kunnen blijven en even niet te Tergeten een vijg van Jeruzalem He drie mtili U s jaar rijp vructfleiv voorlbren t enz AUius trachten deze heeren voor hooge prijzen Indische Regeering zich schikken wil tal de waar Alle artikelen die er in natura waren noemt hij zeer ordinair schraal goedje en wat zij aanbieden mair niet bij zich hebben zijn dingen die kant noch wal raken en gefingeerde namen dragen aiuur bl iuwe anjelieren een goudgele mosroos een boompioenroos met geele bloemen en een dito blaflwe met roode strepen frainbozm ter grootte van een 18S0 niet meer behoeven te spreken over de nood zaktlijpeid van afdoende m iatregeleu Ie nemen welke een einde kunnen maken aan een oorlog die ons ten gronde richt De resident van Batavia i s er nog niet in geslaagd even personen te vinden die zo doir Imu positie iu de inaatsoliappij als door hun keunis vau zaken iu aaaincrking kunnen komen voor de benoeming tot lid der commissie van aanslag iu de zich aangemiM doch die heeren behoeven oralreiit ilc n uitslag van hun poging tot het verkrijgen van een daggeld ad ƒ 20 zich geen illusiuii te maken De Kamer van Koophandel en Nijverheid alhier heeft zich tol 10 personen iJit den handfl gewend met de vraag of zij bereid waren 0 q een binocmiug tot lid der oramissic aan Ie nemen Zooals men weet schrijft ari 16 der ordonnantie betri ffeude het patentrecht voor dat op plaatsen waar een Karatr van Koophandel eu Ngverheid gevesligd is de comj missie uit zeven leden zal bestaan drie van elke benoemd orden uit een voordracht van vijf personen door die Kamer op te maken en in den loop der maand Jannati in te zenden Daar geen der heeren van het dubbel 5tal een benoeming tot lid der commissie wilde aannemen heeft de Kamer van het inzenden eener voordracht afgezien De Kamer van Koophondel en Nijverheid te Saraarang daarentegen heeft drie personen uit den handelgevonden die huu raede ingczotenen willen helpenaanslaan Men schijnt te Samarang uit te gaan van het denkbeeld dat het verstandiger is den handel een zoo al niet overwegendèn dan toch groolen invloeiL in de commissie te verzekeren dan zich van alle deelneming in den aanslag te onlhouden Er is voor Zulke redcucering zejfer veel ie zeggen doch wat er tegen aangevoerd kan worden heeft niet minder gewicht De handelsstaud van B itavia zal een adros in dienen aan Z Exo den Gouverneur G ineraal niet om te verzoeken dat de belasting onder den naam van het patentrecht worde ingetrokken maar om aan te dringen op het vervangen dier belasting welke volgens dat request een inkomsten belasting wezen zon door een werjtelijke patent belasting E n tweede adres zal naar het schijnt van de ingezetenen uitgaan De redacteur van de Txicomotief mr Cohen Stuart heeft een drukpers vervolging wegens laster zich op den hals gehaald door zijn artikel Ben riyid dia wij niet noemen willen voorkomende ia de Ijxomotief van den 7n dezer In dat opstel wordt gezegd dat de GouverneurGeneraal iemand kwijtschelding heeft verleend v nn l j jl r gevangenisstraf en tegelijk beweerd dat dit zon zijn geschied op last van de Begeeriug in Nederland die door den vader van deu gestrafte daartoe zou zijn overgehaald Laagste BerichteQ Versailles 3 Maart In de Kamer van afgevaardigden heeft de heer Clemenceau een heftigen nan onvoldoende achtende enz Daarop werd de zitting geschorst Tijdens deze 8chorsii g hebben de ministers eene vergadering gehouden Naar mtn verzekert heeft de heer Marcère in die bijeenkomst verklaard zijn ontslag te tullen nemen onverschillig of hij als overwinnaar dsn wel overwonuei het strijdperk zou verlaten 15 j düiprvnttiiig van de werkzaamheden der Kamer stelde de fer Rameau voor eenvoudig te bi sluiten over te gaan lot de orde vnn den dag met welk voorstel de heer Clemenceau zich vereeuigde op grond dat ook dit eene natuurMjke conblusie op zgne inierpellntie zou zijn Al uu werd het voorstel van den heer Rameau met bijiia algemeene stemmes aangenomen De heer Marcère heeft bij den heer Waddington zijn aanvraag om ontslag ingediend In de heden voormiddag gehouden zitting derWammissie van enquête ter zake van 16 Mei hem de heer Waddington medegedéfeld om welke redenen het Gouvernement zich verzette tegen het derfkbeeM om de daarbij betrokken ministers in staat van beschuldiging te stellen Daarna heeft de Commissie het nemen van een besluit tot Woensdag rdaagd Burgerlijke Sta d GEHORËN 1 Maart Mattheus Jacobus ooders 6 Lsarifr en V J Fr it t ll i MoRca ouders A Monaach eii KR bi i R 2 Simonn Aitriana Grietloa ouders A de Bhiijn pn I K t Miiria Picternelta oudrrs J Kooiman n E M iin L eawen 2 Agnps Geerlrnda ouders T N Jooslen ca AI A van Keroberpen Adnanns ouders A an der Hoeve en P VV van Beiirekom 3 Hendrika Josepliina onJcrs J plam en M Verberg Pieler ouder W Hanik en M Iliiisman Adriana Geertroida ouders T Bons en K M agcnaar OVERl F DE V 1 M ai E van I Veld Sm A M nn Hossein Ij 1 ra C Dekker 2 w A A de Knecht 1 m 2 Tgbout O m J van der Slnija 1 j 9 ra G Boor lij Sm 3 J Menet 43j C A VV nn Ddlcn Ij 7 m J M Sproijt 7 m P Jvan Vught 2j D 1 Loivcy 3 w i A van der Heg 1 j 2 ra ABVERTENTIÉN 50 JARIKE mi të VAN JACOB 1 EBUWENH0EK BN JACOBA TEN BRUMMELER Stein bij Gouda il Receptie 6 Maa r t 1879 Hu NKE Daukba ius Ivindbbeh KM Behuwdki jdïbkn fes Sil iii ¥