Goudsche Courant, woensdag 5 maart 1879

Leidsche Schroefstoomboot Maatschappij Qi i S 1 6 1 m ® aanvang nemende MAANDAG 3 MAART 1879 GOUDSCHE COURANT Nieuws en AdverlentieMad voor Gouda en Omstreken Leiden Amsterdam VAN LEIDEN nm Zolidag Maandag Overige dagen 2 30 2 80 2 30 4 5 vm vm Gouda Ainsterdam VAN GOUDA Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrjjdag Zaterdag vm 6 4 5 30 Leiden Gouda VAN LEIDEN Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag vm voorm 6 45 nam 12 30 en 4 40 5 45 nm 12 30 1 80 4 40 Zaterdag vm 6 45 nm 1 4 40 Alphen Gouda VAN ALPHEN Dagelijks Vm 5 Dagelgka nm 8 10 Tolhuis Vrouwenakker en Uithoorn naar Amsterdam en terug ZONDAG V an Amsterdam naar Uithoorn vm 9 30 Uithoorn naar Amsterdam urn Amsterdam naar Tolhuis nm MAANDAG Van Amsterdam naar Uiihoom vm Uithoorn naar Amsterdam nm Amsterdam ntar T hulB nm DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG en VRIJDAG Van Tolhuis naar Amsterdam vm 6 30 Van Amsterd n Vroowenakker vm Vrouwenaktn Amsterdam nm 1 30 1 n Tolhaia nm ZATERDAG GEEN DIENST Zaterdags van UITHOORN naar LEIDI N Van Uithoorn naar Leiden vm 5 Van Leiden naar Uithoorn nm Geen Dienst Nieuwjaarsdag Eerste Paaschdag Eerste Pinksterdag en eerste Kerstdag LIGPLAATS DER BOOTEN Te Leiden in de Haven te Gouda aan t Bolwerk te Amste rdam Binnen Amstel bg de Achtergracht Factory Rokin bg de Taksteeg nE DIRECTIE Heden overleed ou3 eenigst Zoontje JOHANNES MARINUS slechU zeven maanden ond M SPRÜIJT Jz H SPRÜUT NlEWLAND Gouda 3 Maart 1879 Heden overleed plotseling de jongste onzer lievelingen CORNELIS WILHELMUS ANTHONIUS A H VAN DILLEN L P TAN DILLEN VAM Dam Gouda 3 Maart 1879 Heden overleed in den ouderdom van 62 jaren onze geliefde Moeder en Behuwdmoeder ELISABETH JÜHANÏ A de LEEDE geb Verkebk vroeger weduwe van den Heer E SE KEIZER W G N DE KEIZER M DE KEIZER RUTGEES Gouda 3 Maart 1879 Heden overleed na een langdurig smartelijk doch geduldig lyden voorzien van de H H Ejacramenten der kerk onze geliefde Broeder en Behuwdbroeder ANTONIUS MOLENAAR in de4 ouderdom van 33 jaren Nitmens de Familie l Th A MOLENAAR Gou da 4 Maart 1879 Voor de vele bewjjzen van belangstelling ondervonden bij het overlijden van onzen Behuwdbroeder den WelEd Heer C C GIPS DzK te Schiedam betuigen wij hartelijken dank J A VAN DE GARDE A VRULANDT Gouda 3 Maart 1879 LEZING DINSDAG 18 MAAUT 1879 in bet lokaal NUT en VERMAAK Oosthaven Tot aan den dag der Lezing zullen kaarten verkrggbaar z n a f 1 op dien dag a 1 50 Aanvang 8 uur BIJNLANDSCHE DRÜÏVEN BOaST UO IG het beste middel tegen HoOSten HoOSCh beid enz PATERSWOLBE 28 Mei 1876 Prov Groniugen De ondergeteekende verklaart dat zyue vrouw na het gebruik van twee flesohje RUNLANDleheDRUIVBNBORST leheDRUIVBNBORSTHONIQ uit de fabriek van den Heer W H Ziekenheimer te Maini geheel genezen ia van een bniiengew n iwaren herat W J Rutgers landbouwer Ter voorkoming van bedrog is elke Flacon voorzien an een capsule met nevensgaand Pubriekslempel terwijl buitenilien de aam van den Fabrifkant W H ZICKENHEIMER te Mainz in de kurk gebrand is Te Gouda bg F H A Wolff Boikoop bg J van Bergen Waddmxveen bjj C van Eenwen Haoêtrecht bg J D den Hartog Oudaoater bg S Jonker Idenburg ZONDAG Van Tolhuis nqar Amsterdam vm 6 30 MAANDAG Van Tolhuis naar Amsterdam vm 6 Men VERLANGT zoo spoedig mogelgk m DAGSIEISJË om de vroDW des huizes behulpzaam te zgn in de huishouding Adres bg den Boekhandelaar H C EDAUW Je Oosthaven B 44 alhier LOOPJONGEN Wordt GEVRAAGD een knappe JONGEN omstreeks 14 i 16 jaren voor Loopwerk DU Adres in persoon bg de firma P G MAAS Jk Haven alhier Gouda Oosthaven B n 14 beveelt zich beleefd aan tot het vervaardigen van Zeer ïgu UITGEVOERDE LEVENSGROOTE Gouda Deuk van A Bhinkman Amsterdam Leiden VAN AMSTERDAM 6 30 1 2 Zondag vm Maandag vm 6 30 nm Overige dagen 6 30 De dienst 6 30 vervalt Zaterdag Amsterdam Gouda VAN AM8TERDAN nm 3 8 Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Gouda Leiden VAN GOUDA Zondag Maandag vm 7 11 15 nm 5 lö Dinsdag Woensdag Donderdag 4 7 11 15 nm 5 10 5 30 7 11 15 nm 5 10 Gouda AIphen VAN GOUDA Vrjdag vm 12 3 5 9 30 6 2 30 Zaterdag vm Sociëteit ONS GEi OEGK Commissarissen der Sociëteit On Genoegen brengen ter kennisse van RH Leden ingevolge Art 30 van het Reglement dat bg gelegenheid van de Tooneelvoorstelling op WOENSDAG den 5n MAART 1879 de SOCIBTEIT van at des avonds ZE8 UUR umi OESLOTEN zijn Namens Commissarissen Mr P J SNEL President E JAGER Secretarie Gouda 4 Maart 1879 OPENBARE VERKOOPING ten overstaan van Notaris MONTIJN te Gourfa op MAANDAG 17 MAART a s s vooimiddags Elf ore in het Koffijhuis de Haruokie VAN KIN HUIS en ERF in de Komgnsteeg Wgk K n 53 Kad Sectie D n 398 groot 62 Centiaren Breeder bg billetten Informatiën te bekomen bij Notaris MONTIJN UËICEi DM Vi i G BUEGEMEESTKH en WETHOÜDEBS van Gouda doen te weten DAT lirr KOHIER VOCE DE PLAATSELIJKE DIRECTE BELASTING dezer Oeiuecute voor hel dienstjaar 1879 door beu voorluopig vastgesttlcl gedurende veertien dagen van des yOurmtddags ten tien tot des namiddags ten een eif van drie tot vtjfi ure ter Secretarie der geineeiit voor een ieder Ier lezing is uede rgelegil BINNEN WELKEN TIJD elk aau e lageue t en zijiyOi uiiisUk bij deu Bnad bezwaren kan iubreiii en bij verzoekschrift o r ongezegeld papier gescbrtiraii dat van gezegd K er zoolang de voorraad strekt afdrukken ter Secrttarie voor era ieder verkry b uir zyu gesteld tegen betaling van f O IU per exciiipluar Gouda deu 4a Maart 1879 Burgeueeater en Wethouders voorimerad VAN BERGEN IJZHNDOORN De Secretaris BROUWER BUITiUNLAND Uuitcniauilseh üverziclit De Frausche milihter van biuneiil zaken de heer lie Marc re is gevallen ti iigc ulj e van de luterpil IniieOléinencean over de prtfeolunr v in poliln De interpellant haalde de geso iiedeuis op vuu litl proces van de Lanlerne die veroordeeld is regens oiiUiulliiigen betreffende sommige baudeliugeii der politie te Fur s In de openbare meeuiug had dat proces een ander gevolg ii prak het blad vrg an veroordeelde de politie Wat daarvan tij eeu onderzoek was noodig en op ni ipek van den prefect Albert ffiigot zelf werd eeiie ooiumissie van euquËle benoemd De prefect echter lid der commissie verliet hare ziiting toen een zijner ambtenaren ecne verklaring aflegde welke hg lu strijd achtte met de aan het ambt verbonden geheimhouding Deeeiutoren en kamerleden die in de couiiuissie iiitin hadden achtten toen een verder onderzoek tegeuovcr die door den prefect aangemoedigde gebeiinhuudiug onnoodig vcrmii men toch de waarheid mei lu haar gthccl zou vernemen De minister lu plaaU vau le ambtenaren te gelasten Het antwoord van den minister was zeer zwak en weifelend en droeg alle blijken dat hij hoe bekwaam overigens ook niet op de hoogte was van de prefectuur der politie zoodnt hij ook geene heldere overtuiging had van de eischen eener gotde reorganisatie van dezen tak van dienst Bceds voor do stemming over de motie van afkeibio die hem zeker getroffen zou hebben nam hif zyn ontslag zoadat de knmer kon volstaan met eenvoudig over te gaan tot de orde van den dag De heer Lepere minister van koophandel vervangt êe heer de Mniccre aan het dcparte neut van binnenlandsche zaken De heer Tirnrd wordt nu genoemd als minister van koophandel in plaats van den heer Lepere De Duilsche B ijkskanselier heeft Dinsdag in den Rijksdag zelf het beraohte straf etieke verdedigd maar daarmee niet veel eer ingelegd hoe kon het anders Dat er zekere erken moeten zgn vopr de vrijheid van spreken in hit Parlement iiierauud zal dit onikcnneu miuir het is de vrn i wie hier rechter zal zgn de Kgksdiig zilf of de Eegtering die aan het Parlement ipii ontwerp voorlegt tot bekrachtiging Bismarck heeft du onderscheid van beginsel niet genoeg iu htt oog gehouden en zelts niet eens erkend dat het beter was geweest met den Rijksdag eerst in overleg te treden opdat naar den eisch der omstandigheden het reglement van orde zou worden herzien Bismarck beschouwle het ontwerp als een voortielting van de soci disteuwet wat ook al niet nieuw is het eenige bejlaiigrijke maar tevens zonderlinge in zijn redevoering was de vergelijking tasschen de Bondraadsgevolmachtigden en de Rijksdagsledeii de eersten hebbeu niet dezelfde vrijbetd van spreken nis de afgevaardigdru een vergelijking die belachelijk 18 want van de eersten zal wel niemand oproerige uitingea verwachten De discussie zou gisteren worden voortgcztt Mto spreekt van een bemiddeUng iu de belaatingquaestie waartoe Delbruck de hand zou leenen het beginsel zou zijn eenige inkomende rechten v ist te stellen ten einde in de behoefte van de schatkist te voorzien en verder enkele beschermende rechten in te voeren Het bericht is echter nog zeer vaag men betwgfelt of Delbruck de man is om te transigeeren De Ëlzasser nutononiistea worden door hun protesteeiende collega s tügeugewerkt deze zullen een tegenvoorstel indienen waarbij geyraagd wordt een wetgevende vergadering tot herstelling van een zelfslaudige coustituiie voor Eli Lotharingen Daarvan kan natuurlijk niets inkomen Men verwacht nog een derde voorstel van de Pruisische couservaiiev u waarbg de wensch zal orden nilgedrukt dap fcrt Rgksland bij Pruisen wordt gevoegd Zaterdag zijn de geddegeerden van Oostenrijk en Hongarije vour hel eerst te Pesth bijeenkomen Men vermoedt dat deze zitting vtiu met veel gewicht en ook tan geen langen duur zal zgn De oppositie legen de bt zelling vun Bosnië en Uerzegowiua begint vetl te verzwakken ooral sgdert de beerea Hcrbsl en Giskra i f twee felste bestrijders hun ontslag genomen btfhjhOi over de bezeltingskosten voor het afgeloopeü w jHok vooM dit jaar hoopt men het spoedig eens tte men De Minister van Oprtog heeft de geruststellende verzekering gegeven d at spoedig de bezette provinciën voor hunne eigen Veiligheid zullen kunnen zorgen zoodat de tra pcn f die men daar noodig heefi gehad dun een belangr ke verminderiug zullen kunnenondergaan ƒ De Miali m nt te kuuncu verzekeren dut het plan bgval vindt oin in een der Europeesche hoofdsteden eene conferentie van gezanten bgem ie ro ptu ten einde te beslissen ouitreiit de punten die dour het verdr Lg van licrliju twijfelachtig muolUen zgn gebleven Het is to hopen dat dan ook het vraugsiuk beIrtSinde de bizetting van Oost Eunielie worde opgelost Op du oogenblik is r iu Bulg irye etr algenieene gisting ten gevolge van berichten ovei den toestand dtr bevolking in streken die door de Russische trot pen worden verlaten Men vre st namelijk dat lU vluchtelingen uit Thmcië en lluinelic over dei Biilkaii zuUi ii trekken en duurdoor ten laste komen van de toch reeds verarmde Bulgaren Ken correspondent bnveirt dat oulungs ifamens de l ranschc regeering aan invloedrijke Bulgaren openingen zgn gedaan betrctfcnde eeu I Vaiisch protectoraal over Ruiuelie Vei betering van den toestand van dit gewesl schijnt dus wel te worden overwogen Omtrent de Grieksch tXurksche grensregeling is nog niet veel naders bektnd geworden Alleen bericht uien dat Gritkeiilaud zoo begeerig is zich het dorp Jauiuu toebedeeld te zien dat htt aangeboden heeft daarïoor de som van 150 miliioen francs desnoods nog meer aan Turkije te betalen Het antwooid op dut aanbod is nog niet gekomen i e zaken in E ypte rijn nog met in het reine en zooals gewooidgK igdeus de ontwikkeling eener crisis wisselen de meest tegenstrijdige berichten elkander af Zuttrd ig heette het dat Eugelanrl en Frankrijk gizauienlgk bij den Khedive aandrongen op herstelling van Nubar pncha iu zijne betrekking op een formeel ougedunn maken dus van de gevolgiii vnii jlen oploop van 18 Fwbiuari Dal klonk ons dailelgk ydtVal ruw iu de ooren zoodat wg geenszins veriJiqfc rd waren heden te lezen dat de Obierser gisteren ochtend dat bericht bepaald tegensprak Wel zonden beide landen er op aandringen dat de Khedire zich honden zou aan de verplichtingen welke hij op zich heeft genomen doch die aandring zon niet dien harden vorm hebben aangenomen Dat klinkt heel wat waarschijnlijker In elk gev d kunnen de beide staten bet niet aanzien dat de Kliedive weer rustig zijn ouden weg van wanbestuur opgaat Beide hebbeu te groote belingen in Egypte Engeland voor zijn weg naar Indie en als houder vnn 176 602 aanrleelen in het Snezkanaal Frankrijk wijl liet grootste deel der Egyptische schuld in Fransche handen zit m QOUt BIN NENLAND UDA 6 Maart 1879 Naar wij vernemen zullen Dinsdag 23 Maart e k de meest gevorderde leerlingen der Tooueelschool iu Nut en Vermaak alhier optreden in een buitengewone vergadering der hier gevestigde afdeeling van het Nr DERUNDSCII ÏOONEELVERBOND Du optreden zou zooals men zich wellicht herinner reeds vroeger hebben plaats gehad doch ten gevolge van het overlijden van Z K H Prins Hendrik werd bet toen uitgesteld Wij vestigen de aandacht onzer stadgenooteD op de aan het hoofd van dit bliid staande bekendmaking van Burgprnee ter en Wethouders Daaruit bltjkt dat het Kokier voor de Plaatteltjke Directe Belasting dezer gemeente ter Secretarie ter inzage is ncdergclegd Elk aangeslagene kan binnea 14 d igeii tegen zgnen aanslag bezwaren inbreugeu bij den Raad Afilrukken van het Kohier ziJB verkrijgbaar voor 40 cents per exemplaar Gisterenavond werd voor dit winterseizoen de laatste voordracht gehouden vanwege de afdeeling Vülksonderwgs te VV iddinxveen Als sprekers traden dezen winter op de heeren C C Eegt en A Brandes Sr aldaar eu P Blok te Stolwijk Aan belangstelling van de zijde vaa het volk ontbrak het niet Het vervoer over den spoorweg Leiden Woerden heeft gedurende de maand Februari 1879 opgebrachl am reizigers ƒ 5 368 aan goederen ƒ 3 178 te urnen ƒ 7 546 Seelert 15 October 1878 was de opbrengst van reizigers en goederen ƒ 38 474 Het lijk vnh öen landbouwer Maarlereld die aan sGravenweg onder Capellc a d IJsel vermoedelg k vermoord en da iron verbrand is is naar bet ziekenhuis te R itterdam overgebracht om gerechtelgk geschouwil te worden N iar inen verneemt is het hoofd aii den romp gescheiden ten einde als overtnigiiigsbivvijs te dienen en zijn de overige verkoolde gedeelten begraven Gak voorwerpen die bg den afschuwelgken moord gediend hebben zijn bij de rechtbank gedeponeerd Het gerucht dat geloopen heeft dat de zoon van den vermoorden M en diens echtgenoote te s Graveuwt g zouden in hechtenis genomen zijn is onjuist Zij zijn alleen even als de knecht iu verhoor geweest Nog wordt gemr ld dat er sporen van diefstal aanwez g zijn in de woning van het ongelukkig slachtoffer doch levens is eene som gelds van ƒ SSOO die trouwens zeer gemukkelgk to vinden ware geweest aan hunne aandacht ontsnapt Aangaande deze giruclitmakeiide zauk wordt van een andere zijde htt volgende gemeld De persoon Van Maarlevcld was weduwnaar deeenige voorzoon lei f e nut in beste harmonie methein en bezocht rijn vader niet vele mnlen Drsnachts toen de gruweld iail moet hebben plaats gevonden had de dieiisiiiiml voetstappen gehoord wasnog opgestaan en bail den knecht genaarsohuwil maar elf e had hanr beknord eu gezegd dat zg altijd wat meende te hoorei da irop had zij zich zoo goed mogilgk ouder ile dekens verborgen gehouden eualioo uib s ineet gehoord of gezieu j