Goudsche Courant, vrijdag 7 maart 1879

Des raorgens vond men voor de bedstede een in ger lilecdings ukken liisrcn verspreid in liuis en bui ten bloed wai ïichtbanr vnu af de huisdeur otwiet ver van den hooiberg waarin men hel lijkgevonden heeft Dete iiouiberg stond ooals minweet op de plaats van den heer Klei misiohicn 12 Meter van de boerenwoning verwijilerd op de boerthr stonden twee bergen welke men is voorbij gegaan Toen de brand gebhisobt was en men met hakeahet hooi uit den berg haalde ontdekte men eerstvederen en daarna beddetijk daarop ging men aanhet onderzoeken en vond het verkoolde lijk dat nietmeer te herkennen was De persoon raii Maiirleveltmoet rijk geweest sijn of er veel of weinig gestolenis weet men niet Alle kasten waren gesloten en de Jenlela waren verdwenen meene volksteHiug vMtil ft haudeu CB dnt de voorschriften betreffende de tienjiirige nlgeraeene volkstelling door den Koning bij nlgemeenen raiatr Jel van inweiidiug bestuur worden vastgesteld Iq de liiemorie van toelieh in wordt gezegd dat tot dusverre de nlgeineeue voorschriften voor de tienjarige volks lilingen overeenkomstig het kon besluit van 29 Sjplember 182S bij algeraeenen rannlregel vfln inwendig bestuur zgn vastgesteld De minister van binnenlf z iken vindt met hel oog op het arn st van den hoogen raad ivan 13 Januari 1879 If niil V h HecU II 4330 b zwaar om de in 1879 te houden volkstelling builen de medewerking der wetgevende macht te regelen Dj regeeriiig achtte zicli verplicht eeno wetsToordraclit aan te bieden waardoor tie bevoegdheid des Koniiigs tot regeling der Volkst liiag ven eiken twgfel vetbOven werdt Naar Ilel T iitierlaxd veriicerai is er ernstig sprake van het cplredin Van den heer O vaq Kees als Minisltjr van Mb oiiiêii Bg e bespifking vraagl de MijSelbiir te lj jjaangif ii of staan 1 bepalen do i overli i Jciid blijkt J i zijn leven gi inoïskt 1 toegcljr ielite nadeel op Zoo fels bestaat raeeji l ik Miclr Mis4hieii is echtir H h t sflokkel or lan b sterkcf ontn kk ld da i ibij oiisj kijker wonen I van De belastingontvwerpen é te Courant inet liet ooa r geen mogelijkheid zt J wailmer bij het pvi rl it leii bel sliMg 4iuldigi 1 Beeft hel aan Se scha Ie 1 l üeilel vij i iald ajiWoi fcn Pru poor een ziflkuni k iinyslB de bwo ii vij L I zoavi tl wft t 1 Gral nhhagii Ui het dei de jiiaiaerelag der jecbalinrichting Ivoor imiiivermogpnil gen badseizoen i IS7S blijkt dat uj menijcB en 11 f ingfl ïis de zeeb ldeu gebruikten Zi j aren voor lq rootste gedeoltie afkomstig uit s irnvenhlige tó mstiicken de q erigen uit het KindiTziekenljui M Anslerdani nil een weeshuis te Lejden en Rotjcl i dam en icrder uit IfeKl Djrdrechl Loeawardin Naarden Wormerveer Woerden crt Ziandam Van deze 35 kinderen zijn i genezen ontslagen 14 zeer veel beter vertrokken van 4 kon de genezing dit j i ir niet verkregen woiden hunne terugkomst in het volgende jaar wordt yerwaclit 4 te Scheveii Men schrijft a in de C Niet minder dan zes maanden hebben de polders overlast van water gehad Nog ziju zij er niet nu bevrijd Vóór den winter die zoo vroegtij lig begonnen is was er reeds veel verdronken weiiaiiil Door de toenemen ie vorst werdde gelegenheid afgesneden het water uit te malenen met den kortstondigen dooi kwam de regen denoverlast van watt vermeerderen Polders die dooreen stoomgemaal bediend worden zijn er het bestebij gevaren De bouwboer z ig bij de vorst zijn winlefgraau gcspnard voor ondergang en het weiland werd grootemleels onttogen aan het water Hoeschadelijk ook cenc dikke ijskorst is voor het grasop de half verdronken weiden van meer gewichtis het den met graan bi bouwden akker boven tehouden Op lerre na is niet overal die toestanddoor de poldermolens btr ikt kunnen worden Inzulke gevallen blgkt de waarde van een sloongemaal Menig stuk weiland toch zal dezen aomcr nog de sporen dragen van het dezen winter beloopeii onheil Nog is het winter De zon Iaat zich niet ofnauwelijks zien Sommige naoliten zijn helder endan vriest het hard zoodut de scheepvaart telkensdoor het gs bemoeielijkt wordl Ook verhindert devorst de verzending van boomen en heesters Opden dag daalt de duisternis neer De spade blijftnog onaangeroerd het land is ongeschikt ter bearbeiding Geen vogel laat zich hooren de leeuwrik stijgt nog niet jnijelend naar het luchtruim op maar houdt zich zwijgend schuil in de duinen Geenebloem bloeit het sneeuwklokje treurt De gele pruimis anders in bloei en de üydonin Japonica ontloken De laatste begint uit te botten maar deeerste is nog dor levenloos koud als zoo meniggeboomte In New York zgn eene menigte bedriegers die de onnoozelcn in den lande beet nemen door hun circulaires en brieven met allerlei schitterende voorspiegelingen per post te zenden en hen tot het overmaken van gelden te verlokken waarvoor zij in het gunstigste geval in spanen doozen gepakte prullen zonder waarde ontvangen Beeds waren er bij het gerecht te New York tnllooze aanklachten van op die wgze bedrogen personen ingeleverd maar tot dusverre waren de sluwe klanten niet te vangen geweest want of het ontbrak aan voldoende bewgzen of de bedrogenen zagen tegen de kosten en het tgdverlies van eene reis naar New York op De bedriegergen konden dus ongehinderd voortgezet worden en gedurig waren er onnoozele halzen ge I ïn eene op den 2 n Februari laatstl gclionden vergadering van Stenigen clitigde Iiigclandeii la i den poltler llonaard Gemeente Haastrecht is met algemeene stemmen benoemd tot Polder Schout deheer B van Vliet in plaats v iii den heer ï A Dupper die Is zoodauig heeft bedai kt y Verontrustend zijn de giruchten welke te Alphen a d Rijn in omloop ryii oier de verzakking van het staiioiisgibouw Dezer d igen viel een stuk pleister op den tclegrafecrtocBld VVate dit stuk op ren mecsoh gevallen loorzeker had hit ernstige kwetsuren veroorzaakt De ibewoners van ïiet gibouw worden nu en dan s ii ielits wakker gehouden do r een verdacht gekraak ii sommige deuren die uit de wachtkamers toegang geven tot liet perron kunnen niet meer dicht ged ian worden Er is rnislig sprake van dat het gebouw zal moeten worden afgebroken om opnieuw gebouwd te worden De elatioiis chtf inoct verklaard hebben dat hyj met groote vrees in zijne woning verbUjfl en zeerilgde zal Z jn als hij die kan verUtm Voorzeker wel ecu bewijs voor de vaarlieid fan het gezegde hnnslige spoid is zelden goed IJuskun digen verklaarden reeds toen men bszig was Bet slation te bouwen dat het niet duurzaim kon z n De minister van oorlog ontvangen hebbende Ms tesluit van 22 Pebruiri 1S79 wnirbij het k i beelait Tan 27 Febr 1878 behoudens eeno nkele daarin gebrachte wijziging betrrtftnile miiitie piifchlige hulponderwijzers voor zoover zij werkelijk in de school fuugeeren ook toepasselijk wordt verklaard voor de milioiens der lichting van 1879 lieifl den inhoud der artikelen van het aldus gewijzigd besluit in de Staatteouraiit ter kennis van belanghebbenden gebracht Onder de daarbg gestelde voorwaar ieij kan de tijd Tsor eerste oefening bepaald van 12 manaden op 6 en op 9 maanden worden gebracht Staten Qeneraal Tweede Kamer Zittingen mn 4 en B Maart 1879 In de zitting van Dinsdag werd de discussie over de prokureurswet voortgezet liet amen dementvan Houten op art 2 werd na bestriding door den minister verworpen met 55 tegen 8 stemmen waarna art 2 vereffening van salarissen en kosten bij het vonnis door den rechter is goedgekeurd Eveneens is na discussie goedgekeurd art 3 bepalende dat aan de verliezende party nooit meer in rekening zal gebracht worden dan de kosten voor elikelen rechtsbijstand ook al treedt nevens den procureur een advocaat op Art 4 verd goedgekeurd art 5 door den Minister gewijzigd trekt in de nrtt 41 en 42 van het tarief der Justitiekosten De heer van Houten slclt als amendcmeut voor ook littcra D van art 29 van dat tarief te Uien vervallen regelende de salarissen voor hel houden en bflwonen der pleidooien Het amendement van Houten op art 5 is overgenomen door de Kegeering De overige artikelen ïjja goedgekeurd De in werking lrediiig der wet is bepaald op 1 Aug 1879 De net is in haar geheel aangenomen met 51 tegen 14 stemmen De discussie over het ontwerp van wijziging der wet op het i iiildelbaar onderwijs werd aangevangen In de zitting van gisteren is het ontwerp tot aanvulling der wel op het middelbaar onderwijs regelende lioofdzakclijk de bevoegdbeden aan acten voor taalonderwijs verbonden aangenomen met 57 tegen 8 stemmen met eonige wijziging onder anderen is het uiet verplichtend gesteld acte A te bezitten om examen B af te leggen Voorts werden nog aangenomen verschillende ontwerpen ook dat buitengewone maatregelen voorschrijvende tot nfwe ding van de pest In de volgende week is de herziening van de belastbare opbrenst der ongebouwde eigendommen aan de orde Bg de Tweede Kamer de Slaten generaal is ingekomen een wets ontwerp tot wettelgke regeling der tienjarige algemeene volkstellingen Bij dat ontwerp wordt bepaald dat in het jaar 1879 en vervolgens telkens na tien jaren in bet rgk eeno alge noeg die op den Igmstok kwamen Na heeft echter de postdirecteur generaal Key in Washington den bedriegers den oorlog verklaard en met republikeinsche ongegeneefdheid eene verordening uitgevaardigd wasj g het aan de New Yorksche postdirecteuren veroSlen wordt aan ene opgemaakte Igst van zulke beMjegers firma s op hun naam gestelde ppstwissels t jV te betalen met last de inzenders daarvan te vMritligen dat zij op vertoon van het inlevcringsbewi hun geld terug kunnen krijgen aan het postlplitoor waar zij het gestort heblwn Verder moetji ie New Yorksoho postdireclenr alle aangeteekendfl irieven aan die firma s geadresseerd aan het P stj Hoor waar fij afgegeven zijn terugzenden eu om het couvert het woord bedriegerg duidelijk schifflr in of stempelen Z4V h N v tl £ ksche dagblad Me Sm deelt de volleden mede over eene vitvind ng of a nieuwe theorie op het gebied van Eenige jaren ontwierp een iiwonerde heer Winads den form van en ffie coaslr6otie i iar zgne overtttif i g Ine iKlheid het Mvolg zou zg M rr dat hij zijpe uitwerpen liad kunhen n inadat hg i illio ueneèi d opgeoor hem geroomde mM lvaattuigiriebgen to ve kortpn eilop allerlei tred ilJ I lebben zijn 1 p oefuenftii fen eo geloufjeu jth ns hl fibreikt e elMen i JLreed on eenl staogM Irauwen en époklii ijl pn 4 IJl 0C voet laüg zg l dilt Het Newi geilde bgzoni beter geriegdi leh cheepsb van Baltimoi schip nu 4 een boiteiigeil hij stierf vd verwezenljjke offerd om lii te boawen i wijzen te veM ejlazön zo Ii ng I d plan bhipiulien da4 inede 503 n eer Zgne koiiJmi werk voorlg ffl nagestrlefde fkiM teekenilgen Jrij ijl ovcreeiAowstig u eeu aaimtiig m M lÖeze iioot zal Jj heal m torijii f inenvtan ftekn Aan het ai h i rs e gij eelle 150 vcfet j derff ü el r kin iiBeen tóorni W kenr kil vefliW del va clit ii gelang iér t i feil e n hollen ctlfnder loii£ert fl aarichlteplaalst wordt iBtl aai i lek on verlaagd worden JpaaËjmid j fht I dnt geregeld moet flrdeU paar li j me vplgens de uitvi d ersi alle slingeringen 1 van hei schip voorkomen en door de lengte het tampcL Deie monalerboot z t met stoomraiichines van 100 000 paardenkracht worden voorzien en door twee sobroeven san den sobtersteven geplaatst warden ben ogen De ontwerpirs beekenen dat de genuddelds snelheid 23 mglen iu h t uur zal zgn De groote leeszaal van het Briluh Miiteum te Londen wordt thans ook met elektrisch licht verliobt Het is deze week voor het eerst ontstoken en voldoet aan de verwachting Met acht lichten is het op alle punten in het lokaal zoo helder dat men overal de rugtitels der boeken enz duidelijk le n kan ld den berderlgken brief tan den nartsbiswhop Schaepman komt het volgende voor omtrent de houding van de Ciitholieken tegenover het onderwijs i e aartsbisschop houdt godsilienstig ooderwgs op de scholen voor nooilziiketgk De mogelijkheid beslaat echter zegt Hö dat de Oatholieken niet in de gelegenheid zijn hun kindereu naar de Gatholieke school te zenden en in de droevige noodzakelgkheid verkeereu van het zoogenaamd onzijdig godsdienstloos oiiderwgs gebruik te maken e Kerk duldt dit ma ir geeft daardoor haar beginsel niet prgs en trekt haar veroordeeling van dat onderwijs niet in Maar zoo vcrvoljft de prelaat daar zij weet dat tot het maatsohappelgk natuurlijk bestaan van den mensch het onderwgs uoodig is daar zij telkens het onzgdig onderwgs wel als gebrekkig en daarom ohadelijk veroordeelt maar het toch in het algemeen niet kali verwerpen als stdiig ton kwade voerende zoo bukt ook ig voor de droevige nooézakelgkheid Bij dat alles vertrouwt zjj echter dat de ouders die hiertoe wonlen gedwongen met bijzondere zorg met n wlett nden angst zullen waken over hunne kinderen dat zij hun g d rig zullen bezig houden met het gebed en do christelijke leering en vooral dat zg bg de ontdekking van het minste stellige gevaar getrouw zuilen blijven aan de leer der zaligheid Wat baat het de wereld te winnen zoo men schade Jgdt aan zgne zielP Laat u dus niet verleiden door wie teggen dat de godidiestlooze school door nws Icerkelgke overheid niet volstrekt veroordeeld wordt wg veroordeelen en verwerpen haar all d en overal als gebrekkig nis onvoldoende als mitsende het hoofdbestanddeel van alle waarachtig oiiderwijs Maar daar zg naar hare instelling niet noodzakelgk en op stellige wgze ten kwade voert daarom laten wg het toe dat men haar bezoeke maar deze toelating wordt ons afgedwongen door een betreurenswaardige noodzakelgkheid Even als in Frankrijk heeft er in Italië een geweldige storm gewoed De daardoor veroorzaakte schade is n t te berekenen Ook vele persoonlijke ngdukken hebben filiniU gebad Zoo is te MonteRiggiöni in de provincie Sujnna terwijl de pastoor de mis in de kerk las de torenklok neergeslagen en op het dak geslingerd dat onder een verschrikkelijk gekraak instortte De pastoor die den dienst verrichtte en een nabg hem slaande priester benevens drie andere personen werden gedood terwgl een 20 a 30 tal gewond werden oqder welke verscheidene gevaarlijk In eene Andere gemeente te Montauto nabij Aseiano ia een gedeelte van het gewelf der kerk ingestort onder le godsdienstoefening ook daar werd de priester gedood Te Livorno zgn twee schepen legen de klippen geloopen De bemanning is echter gered Een Grieksoh vaartuig buiten de haven zag men in gevaar vcrkeeren maar het was niet mogelijk hulp te verleenen Ook in het uiden van Italië vooral te Napels heeft de orkaan gew en verwoestingen aangericht K hél t zich dezer dagen te Londen eeno vereeniging gevormd van heeren en dames ijlie zich ten doel stelt het volk te vermaken Op het eerste gezicht zou men zeggen dat er van die soort vereenigingen al méér dan genoeg bestaan Kent men niet de mannen die akker de banden ineenslaan en grootmoediglgk de beurzen trekken om terwgl z j zelf rondom een vorstelgken feestdisoh bg het klinken der bokalen samenïitten hun minijer bevoorrechte meilemenschen beKcpte masten te iRjeu beklanleren lot het halen van eene braadwfrst of lien te doen zakloopen Aaar en bsif varkei of ook tirel voor deu winter bg epne hnrdd verij op klompen den prijs uiiioven van een zilverAi hóniogep Wemelt hel niet ia Engeland vooral i van wcimeenende zielin die eiken winter raeetingl beleggen van WAwh rouwen tohoorsteenvegert tla rsknechts en balletmeisjes ten ei de deze met leven vrengdl zoo schraal Tjedeiiden te vergasten op theej warme broodjesien eene lezing ov r de eene of andere raaaltchappelijke deUjTd Maar de nieuwe vereenigiiig waarvan hier sprake isjij stelt zich toch réne gehele andere manier van arbeiden voor Zoogmaamde volksspelen heeft zij aU min oS meer middeneeuwsch geheel van haar pfbgmmraa geschrapt En venlir gaat zg af op mie zeer mime pvtttiug van de les wal gg niet wilt dat n geschiedt doe dat ook aan anderen niet U e leden hebben elkander afgevraagil wili gij 4at men u vervele en het u toerekeiie als vermaak Het antwoord hierop eenstemmig ontkenuenil luidende zoo heeft men besloten Doen wij dil dan ook den werltmnn niet mitsgaders zijne vrouw en kinderen De Sofciety for the Entertainment of the People gaat op de volgende wijze te werk In de behoeftige wijken der hoofdstad wordt eiken Zaterdagavond een schoollokaal afgehunrd en hier tracht men den lieden den tijd te verdrgvrn op dszelfde wijze als in de salons der rgken Wie lust heeft aan kaart rifpel vindt een tafeltje gereed staan Wie liever praat mag praten Inmiddels vertoonen de leden der vereeniging of dilettanten uit het publiek hunne i iuist op een geïmproviseerd tooneel Een draagt er oen viool solo voor een tweede geeft bigk van xgne bedrevenheid op de trombone eenderde zingt een lied bg voorkeur met en daverend refrein waarbg de jongens kunnen invallen anderen voeren in koet yim een toonecistukje op Zóó houdt men de lui bezig tot het uur wanneer de kroegen gefloten worden Dan zingt men samen het Rule Britannia tot slot en gaat naar hnis Terwgl men alle gemeenheid weeit Eorgt men voor afwisseling onderhoudt de vroolgkheid en laat een ieder zooveel mogelgk vrgheid De professor Buijs Ballot ia uitgegeven de statistieke vergelijking van de Nederlandsche waarschuwingen en de New Yorksche weervoorspellingen met de uitkomst toegelicht door uitvoerige fabelen van de maanden Februari 1877 tot en met November 1878 De heer Bugs Ballot deelt als slotsom zgner ervaring mede dat de mcdédeellngen van de overT de van den Atlantisohen Oceaan nog te te onzekere beleekenit hebben dat zg voornamelgk waarde hebben om te vergelijken wat een voorafgaande toestand aldaar in Europa te weeg brengt en dat het nut steeds zal toenemen naarmate men meer zal hebben bereikt wat de heeren Neumnycr Hoffmeijer en hij zelf op de Conferentie van 12 14 Dec 1873 te Hamburg als hun wensch uitdrukten eene telegra jrilisohe veroeniging van de Azoren Amerika IJsland töfoenland met Enropa en eene reeks van schildwathten in den vorm van schepen in een kring ten westen van Engeland opdat wij althans van een storm nog eens na het verlaten der Amerikaanscbe kust tgding bekomen wat er van gen orden ia en vat er van Iders bijgekomen is TOOITEELIIEUWS Wederom gisteren eene tooncelvoorstelling in Ons Gcnoegen s schouwburgzaal en wederom een aan zienlijk aantal personen die haar bijwoonde Ditmaal optrediiig van het Botterdamsclie gezelschap der bh Le Gras van Zuijlen en Haspels en opvoering van Rosier Faassen s Anke Mie De heer Faassen is een van de weinige tooneclsohrgvers in ons land die volhardt met telkens iets te leveren voor het tooneel De meeaten laten het bij een eerste poging De raeesten voelen zicli reeds terstond ontmoedigd als de eerste schrede niet genoeg wordl toegejuicht en worden hon eerstelingen door de critiek als uiterst zwak gekenmerkt zij laten het hoofd liangen en wijden ziet aan anderen arbeid Zelfs zij die een eerste poging met goeden uilslag Zagen bekroond waagden zich zeWen aan een tweede wellicht uit vrees van hun oanvsnkclijken roem Ie zullen verliezen Voorbeelden zijn slechts voor het grijpen Gl nior H Beyermar G Keiler en Cremer b V behaalden aanvankelijk succes doch nauwlijks laten zij hun eersteling volgen dooreene tweede proeve die nM in den smaak valt of zij zwijgen voor het tooneel Dr Jan ten Brink en M Einants lati n het zelfs bij een eerste poging en schijnen door een afkeurende critiek op hun werk geheel terueirge shigen De heer Faass n niet nlzoo Deze gaat voort met schrijven neemt gegronde aanmerkingen ter Ii irte dpet daarmede zijn voordeel en levert kleine juweellj es als de Uilttaire lyUlemnortlé Mmm de Snorder de IVerkitahug fe leitlge Wify of meer grootere stokken als Thuu bleven Oude iJienModen en nu JaneMie Hoe moet ons oordeel zyn over het gisteren opgevoerde stuk Vrij gunstig Het voldoet althans aan dezeneisch een niet weinig beteekenende dat helin slaat is een uit verschillende beslanddeelen bestaand publiek Ie amuseeren en bezig te hou len Wel is liet bekende gezegde dat alle genres goedzgn behalve het vervelende evenmin waar voor tooneelslukken als voor andere letterkundige voortbrengselen maar het doel van een stuk is te worden opgevoerd en dat niet voor een schare uitgelezen lettcrkuniligen maar voor een zaM waar naast den hoogbesoli i fde ook de minder ontwikkelde plaats neemt waar naast den gcstudeerdt ook de praclisolie man uit h i volk naast de geletterde d ime ook devrouw zit die voor een avond de huiskamer ontloopt Ziovéleri die daaraan zulke verschillende eischen stellen tegelijk te boeien en gifnot te schenken is uit den aard der zaak een hoogst moeilijke taak en toch een onmtsb tre voorwaarde Daaraan voldoet AnnkMie en om die reden mag het oordeel daarover gunstig luiden Bjvendien tal van aardige tooneelljes komen daarin voor die soms deden deiken aan het ook hier opgevoerde Vriend Fntz D t wairin Koenraad nau Anne Mie de h uid vraagt vin lA e dat wn ir hg zich bevindt te midden der Meren en boerinnetjes en ook dat waar hg lAze wederliefde vraagt zijn keurig geteekend Het eerstfc bedrijf eigen lijk een voorspel beviel ons helt minst De overgangen zijn dai ir een weinig tj plotseling en de slotscène in dat bedrijf die tri op was aangelegd aangrgpend te zgn verloor daardoor veel van het elfict Het spel der meeste leden van het gezelschap liet weinig te wcnschen over Bij den aanvang werd aangekc ndigd dat de beer D Haspels de rol zou vervullen v lor den heer Chrispiju die door ongesteldheid verhii derd was in welke verwisseling gaarne berust werd Mej Beersinaus vervulde de titelrol naar algcroceu genoegen i De nangrgppude looneeltjes wtrdcn aangrgpend vvcêrgegiven en de teederheid en vaardigheid in ilen toon waarop jinne Mie raoesl spreken kwamen geheel tot hun rwht Zij acteert meental uitnemend en weet de uooilige afwissiling in s em en gebaren te brengen ook gisteren ras dat het geval Do heer van Zuylen die de bjangrgke rol van Koenraad Deel bod was geheel de roiale flinke rgke boereiijongcling die hg moest zi n open en rond fideel en prettig was hij de ziel van het boerengezelsohap door ieder bemind door niemand bengd behalve door Jan Scliuif Deze lakste persoon werd verdienstelgk weêrgeaeven door de i heer J Haspels Den heer Faassen leerden wy gis eren weder vai verschillende kanten kennen en he tzij dan ali aut ur hetzij als acteur hetzg als vertaler het ntstukje was door hem uit t Fransoh overgebracht in alle opzichten was de vernieuwde kenpismakiug hoogst aangenaam Mevr Figencr van D im en Mdvr Faassen kwelen zich cveniens goed van hunne taak als JJse en als de vrouw van Kteai den 1 erbergier terwgl de heer van Nieuwland als lontstgei oemde een woord vnn lof verdient De costumen waren nel en gel ouw Trouwens daaraan is veel zorg besteed blijkens een schrijven van den auteur aan de N U Cl Hg zegt daar toch het volgende De modellen der mannen en tronwi akh cdiflg die van mej Beersmans mevr Egener den heer Van Znylen en mij zijn echt tot in de kkinste bijzonderheden zijn door mg persoonlijk te Middelburg en Go S aangekocht en besteld na die behoorlijk bestudeerd te hebben in gezelschap van den heer W v in Zuylen en een bekend en talentvol teekenaar Zulk een zorg voor getrouwe costumes mag wel zeer op prijs worden gesteld er blykt uit hoe consciëntieus men bij de opvoering te werk ging Dit bepaal Ie zich niet tot de costumes maar was overal zicrtb lar Laatste Berichten Parijs 5 Maart De heer Tirard is benoemd lot Minister van koophandel en heeft de portefeuille aanvaard na met de minister Waddingtoi en Say lot overeenstemming te zijn gekomen omtrent de qoaestic vnn het algemeene tarief en de handelsiractateii Beriiin 5 Maart De Rijksdag heeft heden de eerste lezing der wet op zijne disciplinaire rechtspraak ten vinile gebracht Het voorstel om het ontwerp aan eene onimissie van r ipporteurs te verzenden is met groote meerderheid van stemmen verworpen Alleen de beide fraclien der rechterzijde stemden er voor De tweede lezing ia plenum is bepaald op aanstaanden Vrijdag Weonen 6 Maart In de commissie van de Oostenrijksche delegatie heefi Andrassy verscheidene vragen b antwoord Oostenrgks staatsiechlelijke positie in fle b zette gewesten zal als het tijdsiip daarvoor aangebroken is door de beide wetgevenden machten bepaald worden Thans is de beraadslaging hierover ontijdig Rusland heeft de Mogendheden uitgenoodingd om nan de commissien voor de grensregeling uitvoerige iiislructieii te zenden Eene herziening van bet Berlijnsche tractaat of een voorstel lol het houden eener conferentie van gezanten te Berlijn is met te berde gebracht Kaiitoii i crceltt c Gouda Terechtzitting van Woensdag 5 Maart 1879 Kautourechter Mr J H van MIEROP Ambtenaar van het Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLTEN te Rotterdam VEROORDEELD C van D arbeider wonende te Waddinxveen to eene boete van ƒ 1 0 of gevang van twee ilageu met veibeurdverklariiig en bevel tot vernieling van de wildslrik wegens zich bevinden iu het veld onder de gemeente Waddinxveen buiten openbare wegen en voetpaden met een wildslrik A van der P visscher wonende te Reeuwgk tol twee boeten van ƒ 3 of gevang van één dag voor iedere boete wegens onder de gemeente Goana vissohen met fleuren in met ijs bedekt water zonder machtiging van tien Commissaris des Kouiogs in de provincie Zuid Holland en zonder schriftelijk bewijs van vergunning van den eigenaar of rechthebbende van het vischwaler L den H weduwe van N V wonende te Boskoop lot f ee boeten van ƒ 1 of gevang van één ilng voor iedere boete wegï ns bij eene schouw en herschouw te Waddinxveen bevonden worden als ocdurhoudsplichtige van een pad dit niet met scherp zand of grind te hebben bestrooid H huisvrouw van J B wonende te sGra venhage tot eene bocie van ƒ 5 of gevang van drie dagen vt egens inde Spoorstraat te Goud Jp rkoopen van ïisch voordat deie gekeurd was C de W koopman wonende te Gouda tot eene boete van 1 of gevang van één dag wegens werpen van roet in het water aan de Groeneweg te Gouda M M P huisvj ouw van F N wonende te Gouda tot eene boete van ƒ 1 of gevang van één dag wegens werpen van asch in het water aan de Raam te Gouda C K jongen wonende te Gouda tot eene boete van ƒ 1 of gevang van één dag wegens beschadigen van de verw van een l intaarnpaal op de Bleekerssiiigel te Gonda door die pnal te beklimmen J B bouwman wonende te Bleiswijk lot eene boete van ƒ 3 of gevang vnn één dag wegens rijden in draf over de beweegia Ijrng un den Kleiweg te Gouda rr TT jii Li 11 s rr j j jj i MARKTBERICHTEN Gouda o Ma irt 1879 Tol ongeveer vorige prijzen was de mzet niet groot Poldertarwe puike ƒ 9 25 4 9 76 Mindere ƒ 8 50 a 9 Rogge puike ƒ 6 75 a ƒ 7 20 Mindere ƒ 6 a ƒ 50 Voer ƒ 4 70 k ƒ 5 25 Gerst puike ƒ 7 ƒ 7 50 Mindere ƒ 6 25 a ƒ 0 75 Haver zwase ƒ 4 i ƒ 4 80 Ligta ƒ 3 25 it ƒ 3 75