Goudsche Courant, zondag 9 maart 1879

I Zondag 9 Maart 1879 N 2267 GOÏÏDSCHE COURAW Nieuws eD Advcrleütiebiad voor Gouda en Onistrei eo bi D veemarkt met weinig aanvoer den handel traag ette varkens van 25 a 28 ot varkens voor Londen an IS H 20 et per half kilo magere varkeus en ifrgen vlug verkocht Kaas Aaugevoerd 1 partyen prijs ƒ 24 Goeboter ƒ 1 20 a ƒ 1 40 12 Maart GEOOTE KAASMAHKT Burgerlijko Stand GEBOREN 3 Mnart Beroardaa Michael Johaonei ouders J Gosaelinpt D A V UelIcfciTt 4 Adria a Coroelia ooderB L de Uriiga en B ouk Mans CorDelia oudere J h aan der Hoeveo eo C M Blok OVERLEDEN 3 Maart E J Verkerk hui r vau A de I cede 62 j P J Loweu 3 w 4 A Muleoaar 38 j J O Konsel 4 m L Virmij 12 m J C Molcuaar 29 j 5 V de Wtijer Ij 8 m J Groeucadaa 3 w GEHUVÏD 5 Maart P Rond eo M S W Kok P an der Toin en C van dt r Velden Burgerlijke Stand van onderstaande gem euten van 19 Eebr tot 5 Maan 1879 Moordrecht GBBOREN Pciru JaliBiints ouders W Steenbergen en G Hoaland OVERLEDEN C Brandse 2j Gouderak OEHUWS VV Verboom tii L de Jong Stolwijk GEBOREN Leeudeft oaders U Hunkoup en J de BrttjJQ Jan oudere G Muedjniel en W Anker Haastrecht Alhier hehben gecne aaigiften plaulagehad Waddiaxveen GEBOREN Jai iiifije Je lna ouders G ran Maaoiu rn J M van Huif 8moii uiidtra M HkI en N ran Daio Johanna onders C Plo np en J G llao ïeiibuoui JacoboB ouder J Tsu Rijn en C Boere llendiik oudersC P ran der Kuyl en W Dog Neellje oudere W vatiWilgen en A ai Vees Jan oudcra P Vis ep W P ran Triet OVERIEDEX D van Dam 4 m A Dijni 13 6 W A Ralelaud 3 m II Ver oerd 23 m A J Brandhorst 6 DB E van Veen 8Te ADVERTENTIEM Heden morgen trof ons het smartelijk verlies van onzen geliefden Broeder en Behuwdhroeder ANT0N1Ü3 MOLENAAE en heden namiddag dat van onze geliefde Zoster en Behnwdzoster JOANNA COBNELIA MOLENAAB heide voorzien van de HH ijacramenten in den onderdqm van 38 en 30 jaren Namens de Familie Th A MOLENAAR Gouda 4 Maart 1879 LEZING DI SDAG 18 MAAIIT 1879 in het lokaal n iüTi VEHMAAK Oosthaven Tot aan den dag der Lezing zallen kaart n Terkrggbaar zijn a 1 op dien dag a 1 50 Aanvang 8 uurGevraagd tegen MEI een FLINKE DlEi $TBODE tegen goed loon Men adresseere zich liefst in persoon bg Mej A J dï UÜITEB Kleiweg Gouda ailNA LAROCIIE van KR tEPELIE ¥ en UOLH jlpotktkeri te ZtUt De eenife QIU 4 LtBOC UE welke door de Red lan de ir neesk Conlr nan IIH Ge ee kaodJfen is aEKubetOlen tegen slgemerne Kwakte gebrek aan eetlust slechte spijsvertering ICBHTiiekte in het tqdperk der herstelling na nrare liekte of kraambed koorts en hare gevolgen IJzerhoudende Quina Laroche tegen Ueekzaciit teringachiigkeid groote zwakte bloedarmoede etc Prijs ƒ 1 90 per flaeon bij den Heer Apothdin G Thim ie Gouda Bij L P HOOGENDIJK op de Hoog straat alhier wordt in de BabbelaarsKokerij een ENECHT aEVSAAGD K indermeisje gevraagd van Iftjarigen leeftyd genegen om met Kinderen om te gaan en licht Huiswerk te verrichten Adres aan het Bureau dezer Courant onder No 232 BEKWAME WüKADOOKa gevraagd bij J VAK REENEN S500N Binnenweg liolierdam De BORSTCABA MELS tegen hoest en verkoudheid zijn verkrijgbaar bij W N RAAIJMAAKEBS Haven Openbare vrijwillige verliooping De afslag P PJai Uuar jï8 9 beide dagen de voormiddags ten 11 ure in het Lokaal voor publieke verkoopingfen aan den Oostsingel Rotterdam t n overstaan van den Notaris A N MOLENAAR te Waddin ioeen van ruim 100 Ileclaron uitmautendy oede onlangs drooggemaakte en geheel verkaveld liggende met de daarop gebouwde 2 zeer solide BOÜWIIMSWÖNINSEU en verdere gotimmerten alles aan een blok gelegen in den PBINH ALEXAlfDER polder nabij het dorp binnen de Gemeente Nieuwerkerk aan den IJsel zjjnde kavels 15 10 17 18 en 19 van dien polder De orde van veiling en combinatiën zal worden opgegeven in Catalogussen welke verkrjjgbaar zullen zjjn ten kantore van de Notarissen ACHTEBBEBG te CopeUe op d IJeel BOBBEMOND te Ilarmelen en MOLEN AA B voornoemd alwaar ook alle verdere informatiën te verkrijgen zjjn WiTKOBtST voor Igders aan Bbnmatiek daar ziJ door gebraik der Abshaubbins of Anti Bhumatische Watten zich van bovengenoemde ondrageljjke pijnen kannen bevrfden © e zekere en doeltreffende werking dezer watten in reeds in zooverre tewezen dat het den plicht is de nog onwetende hiermede bekend te maken Verkrjjgbaar a 30 ets per pakje by den Hoofddepothonder A BREETVELT Az te Delft en verifcr te T A G eaa DCTH ogdi Mij d Wei Boanao Oonda t W Ut Cil belioonhoren A Prins Zevcnholtiii tl J Oomi tir Boakwp O HoO ln4gk Üipclle S é t Kraal B1eis ijk Ü H Verbeol Oodentgr A Rob Herkei van l orp Z ietermeer A KatiliQ Alphen l b E C vlilBttinau Bodegraf en K Oottcriiiig llaastiecbl Wed G WilKiluiaa Uoird n Tegen Mei aanstaande wordt verlangd © êneA DIENSTBODE die goed kan koken en werken Adres Mevrouw LUIJTEN Markt Een beduidende RUHRKOLENHANDEL zoekt een degelijk VSmmWOOESISEIl voor GOUDA on OMSTREKEN Offerten onder H L No 36 Poste restante Duisburg Openbare Verkooping op I MAANDAG 17 MA ABT 1879 des voormiddags ten Elf ore in de herberg van BOOGENBOEZEM op het Slnipwjjkgche dorp te REEUWIJK van Ttvee Huisen TWEE TURFSCHUREN en ruim 9 Hektaren Land en Water in de Nieuwenbroek en Gravekoopsehe polder te REEUWIJK Nadere inUchtingen zgn te bekomen tenKantore van den NoUrU W J FOBTUUN DBOOGLEEVER te Gouda No 743 HAAR Ontwikkeling M Daar a reeds 742 getnigschriiten hebt betreffende de goede uitwerking van uwe haarbalsem zoo mag n van mgn naam gebruik gebruik maken alleen ten doel hebiwnde nwe balsem aan te bevelen omdat uw preparaat myn hoofdhaar weder heeft doen groeien 22 Dec 1878 Get F DE WANDEL jSa van Gent Maréehautêée te paard Uitval van Haar Rooe of Schilfers dun Haar Kale Plekken Fijn in de Scbedeltiuid Haarof Baardworm Vroegtijdig Grijs worden al deze onaangenaamheden worden verbanaeA door mijn IIAAH 0NTWIKKEHNÖ3 BALSEM Binnen kort tjjd verkrijgt de behaarde huid haar vonge groeikracht wedtr Franco aanvraag a 2 de flacon tegen postwissel postzegels als ook tegen ittiuboura by THEOPHILE Haarkundige Frederiltsplein Nu 32 AnuterdaM VP De bestellingsbrief wordt ouvoor Xl Oi waardelyk terug gezonden Om mij te vrijwaren van misleiding nit aardigheid van een of ander grappenmaker otcoueurrent zoo tracht ik altjjd een duplicaat van de schenkers te ontvangen Aldus de 743 attesten zjjn van duplicaten en postbrief stempels voorzien en by my voor een ieder ter lezing Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen BE mum 8L0 of de beschrijving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der Cartonteekeningen enz waarbij is toegevoegd een afzonderljjk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders DIrli en Wouter Crabeth DOOR CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kansten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht Pr ij s 8 o Ce nten GoüDi Druk van A Bsinkk Parlementaire Werlizaamlicden In de zitting van Dinsdag werd het rocareurs wetje na een discussie van bijna 4 dagen met SI tpgen 14 stemmen aangenomen In weerwil van de Ijcstrijding door de heeren van der Linden en van Eek werd art 1 zonder hoofdelijke stemming aangenomen AUeeu gegradueerden zullen nu volgens het stelsel van den minister ah procureurs worden toegelaten terwijl atleen gegradueerde persontSn als gemachtigden by de recbtbaukeu en hoven zullen kuunen optreden Bij art 2 wordt bdpaald omtrent de kosten die een proces na zich sleept en die het procedecren alleen luoifelijk maken voor i ijken of iirmen zooais wel eens ie ca d wordt dat onraiddelijk na alloop di r zaak df procureurs en advocaten hun rcletiin ter goedkeuring aan den rechter zullen iverleg i n Heeft die overlegging geen plai ts dun Ijegroot de rechter de kosten de noodeloos gcmiutkte kosten voor rekening der partjj brcnge ide die ze gemaakt heeft Een amendement van den heer van Houten werd met 55 tegen 8 stemmen envori en Deze wilde alleen de salarissen door den reclitc r laten regelen tcrwyl hij de rekening der voorschotten aan de pleitbizor jers wilile overlaten 55al deze wet de gerechtsl osten verniindpreu en het daardoor mogelijk maken dat men mei tegen de groote kosten behoeft op te zien wanneer men zich voor verongi lijrft houdt Zal de e wet bet begin ïg i feth veranderiugejQ die iu odig zyn ou het recht go dkooper te maken dan het tolnu toe geneest is Daardoor zou zeker een weldaad atiu de maatschappij bewezen worden Na de aanneming der wet kwam bet ontwerp in behandeling om de wet tot regeling van het middelbaar onderwijs in enkele punten in overeenstemming te brenp en met de vastgestelde wet tot regehng van het lager onderwijs Het hooldpnnt was de rfgeling der examen s om de bevoegdheid te vor rii i n tut het geven van imderwijs in de drit moderne t ilen welke aclou tot na toe tot de pioviiuiale commissiëu zjiu uitgereikt en in het veivolj zullen uitgereikt worden door de conimi s sio die de examens voor het middelbaar onderwijs afneemt De minister stelde voor een acte A waarvoor letterkunde niet noodig zal ziJn en die de bevoegdheid zal geven om taal ondcrwijs te geven op lagere scholen en middelbar scholen me t jarigen cursui en een acte U de tegenwoordige acte voor het middelbaar onderwijs Een verlaging dus der eischen om aan een middelbare school inet driejarigen cursus geplaatst te kunnen worden De lieer Moous achtte het voorgestelde allerxerderfelykst zoowel voor het lagerals middelbaar onderwijl De bepaling dat alleen hoofdonderwijzers de acte van taalonder wys konden verkrijgüu die zeer in het belang der studie is vervalt hierdoor wanrom sjireker den minister in overweging geeft dit ontwerp terug te nemen omdat de wijzigingen door hem voorgesteld thans nog volstrekt niet noodig ziJn De heer Saaymans Vader hield zjjn zwanenzang Ernstig wees hj op de noodzakelijkheid dat ook het middelbaar onderwjjs doordrongen zij van den christelijken geest Ten tweede male bracht h het werkje ter sprake door den directeur der hoogere burgerschool te Winterswijk vertaald Het socialisme en de woelingen in Duitschland moesten dienst doen om bij den minister aan te dringen om ook in de wet tot regeling van het middelbaar onderwijs de bepaling op te nemen dat het onderwijs moest strekken voor opleiding tot maatschappeltjke en christelijke dengden en om de leeraren de verplichting op te leggen de godsdienstige begrippen van andersdenkenden te eerbiedjg ea Door den heer Heijdenrrjck werd aangedrongen om ook de lokalen der middelbare cholen voor de godsdienstleeraren beschikbaA te stellen de invoering der wet op het l er onderwijs wil hy afhankelijk stellen van en verbeterden financieelen toestand haast Us in dit opzicht naar zyn meening geheel misplaatst De minister verzekerde in antwoord op bet gesprokene dat de invoering der wet volstrekt i iet was vertraagd door den finanoieelen toestand De heer iSaaijmans Vader werd geantwoord dat de regeering streng zal waken voor de neutraliteit van hut onderwijs doch dat zj geen toezicht kan houden op de Icttervruclften der leeraren Op de repliek van dftl minister antwoordt de lieer Moens dat het louderwijs wel niet zal Ujden maar wel h lager onderwijs dour de hulponderwijzers te verlokken tot het doen van een gemakkelijker examen om t komen tot het middelbaar onderwijs De Heeren van Wassenaer en Teding v n Berkhout brengen nogmaals de neutraliteiSs quaestie ter sprake Art 2 inhoudende dat de bepalingen omtrent de liygiène uit de wet op het lager onderwijs ook op de middelbare seholm toeifsssclijk zullen zijn werd met 41 tegen 20 stemmen aangenuiiieu By art 4 liep hoofdzakeliifc hot debat over een amendement van de commissie van rapporteurs orti de bepaling te doen vervallen dat de acte B alleen kaïf uwM eu woidsa 4oac den Ijezitter van de arte A De minister t londe zich meegaande door het amendement over te nemen even als een paar andere wijzigingen van minder beteekenia De bepaling dat de bezitters d r acte van hoofdonderwijzer vrij gesteld zyn van het examen in de theorie van onlerwys en opvoeding achtte de heer Borgesius bedenkelijk omdat daardoor het peil van kennis zal dalen Hoenel de Heer Moens dit bezwaar deelt wordt het artikel toch zonder stemminggoedgekeuid Het voor stel der commissie van rapporteurs oin de b Jtters der act A van het middelbaar oiiderAvijs nit te sluiten lokte een langdurig debat uit in weerwil van den èteun aan de rapporteurs verleend werd hun voorstel met 41 tegen 24 stemmen verworpen Met 57 tegen 8 stemmen werd Ie wet a ineenomen Van liberale zijde waren de heeren Moens tn Borgesius onder de tegenstemmers Vervolgens werden nog eenige wetten aangenomen tot naturalisatie tot afstand of ruiling vim gioiid ti t onteigening en eindelijk dcwi t tot het iieineii van buitengewone maatregelen tot afwending vnn besmettelijke Ziekten en tot wering harcr uitbreiding en gevolgen Lokten de andere onderwerpen geen discussie uit het laatste ontwerp gaf den heer Idscrda gelegenheid den minister nog op eenige maatregelen te wijzen die in het belang der volksgezondheid moeten genomen worden indien onverhoopt de pest tot hier mocht doordringen Mot algemeene stemmen heeft de TweedeKamer de regeering gemachtigd tot het nemender voorgcisteldo maatregelen Van harte hopenwij dat zjj niet noodig zullen zijn L Bultenlandscli Overziclit Voorloopig is de miiiisleriecle crisie in Fr nikrijk nu wier teu ciiide duor ie benoeming vnn den beer J rpère tut iniiilsUr vmi binoenlandsche ziikeu in van den heer Xirard tot minister van koophandel iu plaat van den heer Lepere l e heer Lepere was vroeger secretaris generaal bg biuuci l uiken en is met dit departement voldoende vertrouwd De Irrr Tirard is een zeer bekwaam en rechtschapen man en door zijne vroegere betrekking voor den post van minifter vun koophandel zeer geschikt Een telegram meldl dat de heer Tirard alvorens Je portefeuille te aanvuurden met de heeren WadJiiigtou en Uay een onderhoud had om lich over de al emeeue béginsilen Ie verslaan Hij ia voorslunder van den vrijen handel De coii erratieTe republikeinsche dagbladen hopen nu dat het bij deze veraiytering zal blijven en de annial op deu heer Marcère niet door andere gevolgd worden z il Men kan daarvan nog zoo zeker niet 7 ijn cfsclioou de storm uu is gaan liggen Ia den Sen mt al hans heeft men afgezien van het plan om over de conversie leae iulcrpellalie te richten tol den heer Say Trouivens men was daar nageaoeg zeker dat deze poging slechts op een votum van terlrouwen kon uitloopen Andrieux is beuoFmd tot prefect van politie Het is een jong man van 38 jaar en afgevaardigde voor Lyon sterk tegenstander der commune De commissie van enquête naar de gebeurtenissen van den ISden Mei schijut van gevoelen te wesen dat zij Ubt oordeel over haar rapport moet overlaten i iu de kniner De conclusie van het rapport is d it dtf niiiiislers in staat van beschuldiginjr werden jtesUjB en eene nieuwe commissie worde benoemd bek épd met de macht om getnigeo te dagvaarden konom te handelen als een rechter van iustniotie e Hïgecring zal zich tegen deze onclnaiever l ren ma ar wrnsoht de zaak mi too spoedig mo ijn r de Xsmtr fe hebben Men vertekett l de heer Waddington dan eene belangrjjke verkluriug tal afleggen houdende uiteenieliing van de algemeene staatkunde vau het Kabinet De Minister moet reeds voornemens zijn geweest dit te doen bij den aanval op den heer Marcère maar zag er van af omdat de gehetle discussie toch eigenlijk meer betrekking had up hetgeen was voergevalleu vóór hel optreden van liet tegenwoordig Kabinet De muilkorfwet crd in den Duilsehen Rijksdag uiet naar een commissie verwezen eu daarmee ia het lot der wel d i de verwerping beslist Bismarck kou moeilijk iets anCrrs hebben verwacht De natio nnnllibrrale bladen dringen er thans op aan dat de Kijksil ig ui eigen beweging tjjn reglement van orde Zü herzien en b v aan den president het recht zal worden toegekend om na een eerste vermaning aan stoute sprekers hel woord te ontnemen Hel plan van den Rijkskanselier om iu verband met de nieuwe flnancieele plannen de spoorwegtarieven vust te stellen bij de wet ligt zoo goed als in duigen de ineeslr Bondsstaten willen er uiet van welen en Bi ieren heeft zelfs nadrukkelijk geprotesteerd Kussische berichten over de pest luiden gunstig de gczondhudstoesland te Berlijn gaat echter achteruit er hrerscht veel gevlekte typhus en naar het tioh aanzien is de epidemie nog slechts in het bq in De Khedive heeft het zaak geacht aan het vervangen van Engeland en Frank ijk toe te geven eu Niibar pacha weder tol minister te benoemeo Hij wordt echter geen minister prLsident Al brengt de van Turkije bedongen oorlogfindemuiteit niet veel geld in Huslauds slaatikus zij dient der Russische regeeriug toch wel degeljjk als wapen tegen het ongelukkige land dat zjj zoo gaarne aU hare prooi in de loekunist beschouwt Volgens een plan van den h er de Tocqueville zouden ceuige bankiers aan de Purtu een voorschot doen ter iatnkkiug van de Xame ê papieren geld mils de Porte zich verbond tot zekerhtid voor de lerugbeluliiig van dat tuorschut renige nog niet verpande btliistingen te verbinden en het beheer daarover aan eene Engt lsch Fr ii sch Turksche commissie af te slami Dal plan nog niet eens grheel tut rijpheid gt kutiieu scheen aan Turkije ten weg Ie opcntn om uit den ouhandb irtu lot tand ie geiukeii waaronder het tengevolge viyi de vcimindeiiug ia waarde van het pnpifnu gild Ihniis zunht Dat maakt eoliter volsirckl de rekening niet vau de Ruaaische rtgeeriug