Goudsche Courant, zondag 9 maart 1879

tJlrJoor b rcii geraul te Konstautmopel een protest tegen de Toorgenomen regeling heeft doen indienen op grond dat Kusl iuds yordcriiig fgen9 de oorlogsindemiiiteit prioriteit heefi bo en alle later door de Porte Ie maken schulden en dat dus geenerlei iiikoinsteu die tjjdens het bepalen der indemniteit onbelast waren voor later ontstane vorderingen kunnen worilcu verbonden Daarmede valt de hoeksteen vau het plande Tocqueville De Porte spreekt natuurlijk Ituslauds bewering tegon In Spanje is eene kamerontbinding en een nieuw ministerie Ic wachten geen van beide trouwens aken die in dat gezegende knd tot de ïeldiaarahedeu behooren Generaal Martinez Campos die den langdurige opstand op Cuba heeft bedwongen is van dat iland in het vaderland teruggekeerd en heeft aanstonds ene bi langrijke koloniale cjnaeslie opgeworpen Hy aoht dat het tijd wordt dat htl moederland eens iets voor de kolonie gaat doen beri ki iit de noo lige uitgaven ten behoeve van htt eiland op 20o niillioen francs en acht het noodig dat de tarieven oor de producten van het eiland die naar Spanie worden aitgevocrd worden verlaagd De minister hocBcer ook begaan met Cuba s lot hebben gewtzeii op den Ireurigen slaat waarin de schatkist van het moederland zelf verkeert In de Ooalennjksohe Delegatie vorderen de zaken niet zoo suel als men had lenvacht de kleingeestige ppositic rol door Herbst vroeger vervuld wordt voorlgesptld door Slurrn men zoekt de Ki geering e dwarsbooraen zonder daarmee den loop der zaken Ie kunnen tegenhouden het goed recht dat de DuitsehOoBtennjkers hebben wordt ook nu weder wrbeurd door de kleine wijze waarop zij dat recht wilton handhaven vandaar dan ook dat zij nooit populair zijn Dat weet ook Andrassy wd en daarom bekommert htj zich zoo weinig om de Duitsche oppositie lirivijl hij de Hongaren tracht slil te houden door liet bezit van Bosnië hsn voor te houden als een lokaas voor de ondersteuning of ahhiins betznijgen ien opzichte van zijn Bnexalic politick BINNENLAND GOUDA 8 Maart 1879 Wy plaatsten dezer dagen eene oproeping tot liet Nederlandtche eoli van eenige llaagsche hecren om een zichtbaar herinneringsteeken voor van Zeggelkn op te richten Thans vraagt de CommisM e ons daarvoor bedragen in ontvangst te willen nemen daar vele personen er wellicht legen zullen opzien die Jinar den Haag te zenden te meer daar slechts giften worden gevraagd van 25 Cknts en le omslag en kosten aan de verzending verbonden velen te lastig zullen zyn Wg willen gaarne aan dat verzoet voldoen Vly Zeogeikn was als dichter bij velen gezien als industrieel door allen die hem kenden bemind en zij die een kwartje willen aftonderen voor genoemd doel en bet door onze bemiddeling willen overmaken naar den Haag gelieven het te zenden of ter hand te stellen aan onzen Uitgever of aan de Kcdactie Later zal verantwoording geschieden in dit blud Het wets ontvverp tot helliug van rechten wegens de verrichtingen laii den burgerlijken stand werd over het alge neen in de afdeelingen der tweede kamer met ingenoinei heid begroet Niettemin vroeg men of de regeering uiet een stap verder had moeten gaan en besluiten tot eene algehetle herziening der artikelen van het Burgerlijk Wetboek die deze materie behandelen In alle afdeL liugeu achlte men het wensobelijk dat eene bepaling zou gemaakt worden waardoor de arnblen ireii van den bur erlijken stand voortaan ook buiten den gemeenteraad zouden knullen gekozen worden Kukele leden vereenigden zich echter niet met dit gevoelen daar zg de richtige bijhouding van de i burgerlijken stand van te groot gewicht achtten dan dat men haar aan oudergeseliikte en byv wegens de geringe geldelijke belooning minder bekwa ne personen zou kuiiia n opdragen In alle afdeelingen betuigde men zij iie instemming met de adressen door eenige grojte gemceuteu aan de regeering gericht betreffende splitsing der registers van den burgerlijken stand Ook nerd gevraagd of het niet billijk zou zijn de gemeenten te onthefien van de betaling der kosten van zegels voor de registers van den burgerlijken stand Naar men mededeelt is het thans zeker dat de heer Storm van s Gravcusande zich niet weder verkiesbaar zal stellen voor het lidmaatschap der Tweede Kamer In de by de arrond rechtbank te Amsterdam iu behandeling zijnde zaak van de makelaars Lcdeboer en Dudok de Wit betreffende het vervalschen van monsters suiker is nadat het getuigenverhuur vele dagen had geduurd en de beklaagden nader waren ondervraagd door het openbaar ministerie conclusie genomen Die cojiiclusie strekte tot schuldigverklariug aan bedriegelijke oplichting volgens art 405 C V en veroordeeliug tot 6 jaren correctioneele gevangenisstraf en geldboete van ƒ 1600 voor beide beklaagden Het contingent voor de lichting d r nationale militie van 1879 bcdra igt voor de provincie Zuid Holland 2084 man d i byna het 1 5 der geheele 1 cht ng Met uitzondering van 23 man die aan het bataljon mineurs ensappeurs moeten worden toegewezen worden alle overige manschappen van het contingent van ZuidHoUnnd ingedeeld by korpsen iu deze provincie in garnizoen te weten bij hel regiment grenadiers en jagers 674 man bij de vier bataljons van het 4 le regiment infanterie te Delft Leiden en Gouda 850 man bij de vijf escadrons van het 3de regiment huzaren te s Gravenhage 76 man bij de twee escadrons van het 4de regiment huzaren te Leiden 50 man bg de batterijen van het 2de regiTnent vestiug artillerie te Leiden en s Grayenhage 85 inau bij de compagnie van de lilde Vde en Vilde afdeeling vesting artillerie te sGravenhage Goriuohem en Hellevoetsluis 275 man by de torpedo compagnie 36 man en bg bet korps pontonniers 18 man Door den heer L J Lefèbre te s Hage werden Donderdafmnd vele zyner stadgenooten in de gelegenheid gesteld het merkwaardig feit waar te nemen dat het geluid van muziek of stem langs telephonischen weg hoorbaar is ook zonder dat die klanken onmiddellijk voor de trechtervormige opening van die telephon worden voortgebracht Een geluiJbntvanger is voor die proeven opgesteld in een der loges grillées van den schouwburg en door een geleiddroad is gemeenschap met een telephon die zich bevond iu een door den heer F Paulez daarvoor afgestaan salon van zyn hotel Hoewel de geluidontvanger niet onder de meest gunstige omstandigheden is geplaatst en dit voornamelijk van invloed was op het dien avond afwisselend geluid van zingen en spreken men voerde een operacjmique op bleef het geluid van zangers en orkest toch dnidelgk waarneembaar en vernam men bovenal de stem van den tenor Vaé y in alle schakeeringen Bij de opvoering van de grootó opera Ie Bugrenoti II Zaterdag was de gang van het muziekwerk geregeld te volgen Woensdag 12 Maart e k beeft eene vergadering plaats der Debati g duh alhier Door den heer H W G Koning zal dan een voordracht worden gehouden aver arbeid van m outcen De volgende stelling zal dnarbg door hem worden Ttrdedigd De vrouw moet evenals de man vrij zijn in hare keuze over den duur en de soort van arbeid dien zij verrichten wil de tuaschenkomst van den wetgever zon ongeoorloofd zijn en mag dus niet verlangd worden Gisterenavond beeft ongeveer ten negen ure in de kaze me alhier de korporaal t £ zich van het leven beroofd Miibruik van sterken drank schynt de aanleiding geweest te zyn Uit Capella a d Hael meldt men dat zekere Jan Tan der Meer die reeds meermalen met de justitie in aanraking is geweest en thans dienstbaar was by den verslagene L Maarleveld gevaukelyk overgebrabht is naar Botterdam Door den stoomboot Breda Amsterdam is Woensdag een defect aan de Gouwebrng ontstaan dooraanvaring legen de zuidzyde van het draaiend gedeelte der brug toen de brug over deii trein wasg loten De noodige borgtocht voor reparatie isdoor den gexagvoerder gesteld j De 6e of laatste leesvergadering der vereeniging fWinterlezingeB te Berg Ambaoht werd 11 Donderdag gehoaden De heer J Beamer van Beyersohe droeg op eene boeiende wyze voor Drie episoden uit het leven van een eenvoudig man Met onverdeeld genoegen werd deie rede aangehoord zoo ook daarna de bijdragen van den spreker en van de heereu J G Betliuk en 1 Oskam van Berg nrabaoht HH MJI de Koning en de Koningin zullen waarschijnlijk ia het laatst van Apiil gevolg geven aan hun Van 39 Januari tot 22 Fobruaii 1879 zijn blijkens ingekomen ambtsberichten door longziekte aangetast in Gelderl iud 3 rundereu Zuid Hulland 13 NoordHollaud 1 rand Totaal 16 runderen In het vorige tgdperk van vier eken waren 16 runderen djur die ziekte aangetast De 69e nlgemeene vergadering dft vertcnig ng van en voor Ned Industrieelen voorzitter de heet A H Eigeman werd geopend roet een herinnering bg monde van den voorzitter aan de dagen van zeer gemengde nandoeniiig die do Ncderlandsohe natie iii de jongste maanden met haar geëerbiedigd Vorstenhuis had doorleefd de brieven van deelneming namens de Vereeniging aan HH M U en H K il Prinses Hendrik en de daarop ontvangen aiitwourdeii Inzonderheid wydde de heer Jüigeman aan de uaged iohlenis Viln den diep betreurden Prins Hendrik een harlelgk woord als warm en onWatzuolitig vriend der vaderlaudsche volksvlijt in wier iliinkbaar aandenken de Vorstelg ke telg uit het Huis van Oranje onuitwischbaar voortleeft H t drieiua indelykicli overzicht van den sccrelaris werd met groote belaiigsiclliug aangehoord en leidde de Alg Vc g tot hel besluit om van harentwege nog nader te ondersteunep lo het vanwege het Bewind a iii den Minister van Waterstaat enz geriolit advies betreffende wijzigingen in het Alg Begl op de spuorwegdiensteu en een uitbreiding in den dieiist der poslery voor colli s van hooger gewicht en meerder omvang dan thans is veroorloofd 2a het adres vau de Kamer van Koophandel te s Hage aangaande een nieuwe ootruoiwet met deze ampliatie eveunel dat i e wet ook aan buitrnlandsche uitvindingen hier te lande voor hetzelfde aantal jaren bescherming verleene mits evenals in Frankrijk regel is die voorwerpen hier te lande zullen blgken te zyn vervaardigd De rekening en verantw 1878 79 door het bewind was het eveutvichl lussclien ontvangsten en uitgaven hersteld werd goedgekeurd en de CüUCLptbegruoting 1879 80 biiden tot een biilrag van ciroi ƒ 50J0 Aan den penuingineeslcr IS décharge veileeud Van de te behandelen punten is alleen aan de orde geweest dat rakende de vraag wat den Nederlaudsoheu industrieelen te doen slaat met het oog op de behiiigrijke wijzigingen welke de tariefwetgeving van het Tolvcrbond Fraukryk OostenrijkHongarye enz reeds hebbeu of weldra zullen ondergaan Keu hoogst bcUngryk debat had dienaangaande plaats Er werd ten laatste tot een krachlig of tredeu bg Uegeeringen Wetgevende Macht besloten De vergadering hoezeer niet byzondcr tairyfc bezocht heeft ruim drie uren geduurd OudejBcheiden 4edea hadden zich scbriftelgk wegi iis ongesteldheid verontschuldigd Verschillende nieuwe firma s waren toegetreden Belangstellenden worden verder verwezen naar het breedvoerig verslag dat als gewoonlijk iu het Weck blad der Vereeniging wordt opgeuoineu Het HU heeft in twee itvoerige artikelen de aandacht gevestigd op den Noorder Lekdgk en gewezen op de gevaren waaraan eene doorbraak van dien dgk een groot deel van ons land zou bloot stulltn t w het volkrijkste gedeelte van de provinciën Holland en Utrecht met de sleden Amste rdain s Hage Botterdam Leiden Utncht H iarlem Guudu en Schiedmn een streek van minstens 200 000 hectaren vuu het beste land De naasie aanleiding tot dit gevaar is dat de dijk ofschoon in zeer voldoenden stoat van onderhoud niet de afmetingen heeft uoodig om ouder alle oiiistandighedeii het overloopen van het rivierwater te beletlfen Vooral sedert 1855 is de toestand bgzuaide r ongunstig geworden daar de tegenoverliggende dgkeu ZuiderLokdyken aaiiinerkelyk zyn verhoogd en verzwaard zoodat nu de Noordcr Lekdyk lager werd dan de tegenoverliggende terwijl het vroeger omgekeerde plaats vond Zoodra mogelgkzoueen krachtig beginmoeten geuiaaktworden metde verhooging en de verzwaring van den Noorder Lekdyk ten eiuile bij volgeiule winters aan eventneele gevaren het hoofd te kunnen bieden IJverige en nauwgezette ingenieurs gesteund door wakkere waterschapsbesturcn hebben reeds het grootste gedeelte der voorbereidende werkzaamheden verricht en met belanghebbenden zijn de noodige onderhandelingen gevoerd De gebeele zaak is behandeld iu overleg met gecommitteerden uit Gtdepnteerde stoten der provinciën Utrecht Noord en Zuidholtand en bij de belangrijkste belanghebbende waterschappen vond men bereidwillige medewerking Uit denaard der zaak was het vooral het dijksbestUur zelf dat voor de gewensohte verhooging ijverde Maar het vond woldra krachtige bondgenooten in de hoogheemraadschappen Rynland en Amstelland Worden de kasten vau het gewone onderhoud gedragen door ingelanden van den Ijekdyk bovendams men begreep te recht dat het niet aanging ook deze buitengewone voorziening te hunnen loste te brengen Vandaar onderhandelingen om de hoodige 2 millioen te vinden door vrijwillige bydragen van al de door den dijk beschermde landen met andere woorden door een omslag bundersgew ze van 10 galden per hectare in eens af Door bovengenoeiade driit besturen zijn reeds drievierden van het bedrag der kosten beschikbaar gesteld mits ook de overige waterschappen hunne medewerking verleenen In en geschrift van den heer mr P F Hubrooht secretaris generaal bij het dep van binnenl zaken aan die zaak gewyd spreekt deze het gevoelen uit dat de kosten in het algemeen belang moeten gedrogen worden door het rijk Woensdag en Donderdag werden door de afdeelingen der Tweede Kamer verschillende wetsontwerpen onderzocht Maaud ig zal in de sectieu de overweging aanvangen van de ontwerpen tot heffing eencr belasting op effecten en op goederen in de doode hand bet voorstel van den heer van lloulen betrekkelijk de registratie belisting dat van de hee reu Godefroi o s tot herziening van bet reglement van orde en het ontwerp betrekkelijk den termijn voor de herziening van An aanslag der beetwortelsuikerfabriek Ten nndCf voor zoover tulks met de belangen van den dienst maar eenigszint is overeen te brengen den dienst bij de militaire macht zoo weinigdrnkkend mogelijk te maken en de bezwaren e verminderen welke tot het aaug un van een hunfelyk voor lc ingelijfden bij de militie te land bestaan heeft de Minister van oorlng de beschikking van zijn ambtgenoot van 27 Decembur 1861 ter uitvoering lan de inilitiewet ingetrokken Hy heeft thans b paald dat de coininandeerende officieri n va korpsen welke gedeeltelijk uit militie zijn samengesteld zich voor gemachtigd kunnen houde i voortaan op de daartoe strekkende aanvrage namens hem de toesieinming tot bet aangaan van een huwelgk te verleenen aan ieder verlofgangcr van de militie te land die zijn eerste diensJLir heeft volbracht gerekend van den dagzqnir iniij in mits vooraf door of ten behoeve van de cu ain dci chef van het korps worde overgelegd eene schnfiilijke verklaring waaruit deugdelgk bigkt dat bg eventueele opkomst onder de wapenen van den verlot anger in het onderhoud van het door dezen achter te laten gezin Zonder zorg van s Bgkswege naar behooreu zal kannen worden voorzien Het huwelgk zal den vcrlofganger niet kunnen onlhelFen van het verhullen van eenige verplicliting ten aanzien der nationale militie Op 1 Maart jl is met het oog op de belangen vanhet kader in werking getreden eene nieuwe regeling ran bet aantal militairen beneden den rang van officier die bg de korpsen gehuwd mogen ziju en van de aan hen toe te kennen voorrechten i Iu het algemeen zat de vergunning tot huwen slechts Diugeu worden verleend wanneer de overtuiging bestaat dat de betrokken militair de gevroagile gunst door plichtsbetrachting cm ijver ten volle verdient en dat de aanstaande echtgenoot van een oiibesproken gedrag is De verkoop van sterken drank d lor de vrouwen of door de met ben inwonende betrekkingen van militairen is verboden De gehuwde militairen beueden den rang van officier kunnen onverminderd hunne aanspraken op vriji geneeskundige behandeling voor hen en huu gezin aanspraak doen geluen op behoorlijke huisvesting in of buiten de kazerne een tweeinnus nacbtleger en vervoer yaii huu meubilaire goederen bg verandering van standplaats De Amerikaansche Rail road Qatelle bericht dat de proeven genomen om met gas in plaats van kolen de locomotieven te steken met den besten uitslag bekroond zyn De proeven op de Southern llail road deden zien dat de kosten 8 a 10 pet meer bedroegen dan voor kolen doch de andere aan gas verbonden voordeden hebben dit bezwaar overwonnen De Elevated Rail rood en Mauhattouroad zullen de gasvcrhitting ook invoeren Twee manden met tarbot werden Donderdag uit Leiden naar Parys verzonden omdat zij te loeiden niet genoeg konden opbrengen Iedere tarbot gold f 15 Zoo is de prys van de meeste andere visch naar evenredigheid De eerlyds onaonzienlgkste visch de rog moest dezer dogen f 1 doen Het buiteuloud vraagt b Mo naat geen prijzen X Ct Als volgens sommige bladen tol van kapitalisten het land zullen verloten na de invoering der effectenbelasting die 1 per mille zal bedrageni tullen zij zeker niet naar Zurich trekken waar het belastingstelsel by het onze vergeleken nog bfeel at zwaarder moet drukken In de nEconomist van Februari geeft de heer D Hartevelt eenige belongrgke mededeelingen over het belastingstelsel in Zwitserland Een brtefschryver vit Zurich meldde hem o a het volgende Tegenwoordig betaalt men 4 per mille ran de waarde Van het vermogen aan het kanton en S s per mille aan de stad Zurich u andere gemeenten van bet kanton is die belasting nog aonmerkelyk hooger Ik betaal dus 10 per mille of éen percent Mijn land brengt op 2 2V9 pcroent Voor het overige is mijn kapitaal belegd in fondsen van veriobillende landen de zekerste die ik maar kon vinden Over hel geheel of liever gemiddeld kou ik uiet meer dan 4 percent sjoars van mynkapitaal maken Alzoo gaat écn vierde von mijn inkomen weg aan directe belasting Maar hiermede is niet alles gezegd De belastingen kunnen niet mdersdan toenemen dat is onver nijrlelyk Hot kantonheeft jaarlyks een deficit en dat is met de meeste gemeenten het geval zg moeten dus wel steeds doorgaan me t belastingverhooging of wel zij moetenIcenen en dit voert naar het bankroet De meeste dorpen en steden zijn diep in schulden velen daarvan ha ldeu 30 i 40 jaren geleden geen bel istiiigcn maar sedert zijn zij aan het morsen gegaan metde kapitalen die zij bezaten Op de bniti nsporigste wijze hebben zij hun kapitaal aan scholen als paleizen ia aan andere prachtige gebouwen brsteed oniieodige wegen werden gemaakt maar vooral hebben de gemeenten zich op onvergeeflijke wijze vergvepen aan bespottel ke spoorwegen die niet eens tot voltooiing ku nnen komen Gevonden en aan het Bureau van Politie gedepone rd Ehi SLEUfEL Laatste Berichten Berlijn 7 Maart De Rijksdag heeft de door Von Helldorf voorgestelde amendementen op het regeeringsontvverp betreffeiide de parlementaire discipline verworpen Daarna heeft hij het rpgeerings ontwerp zelf verworpen Vervolgens werd het voorstel van Stauffcuberg aangenomen strekkende om eene commissie te benoemen die zal onderzoeken of het reglement van orde wgziging behoeft Voor du laatste stemden de conservatieven i de nationalen liberaleii en het centrum Parijs 7 Maart De ministers Lepere en Leroyer hebben in de coinmiss e van enquête naar de handelingen der ministers van 16 Mei 1877 verklaard dot de Hegeering na kennis genomen te hebben von hel rapport van den heer Brissou volhardt bij haar voornemen om zich te verzetten tegen het in slaat van beschuldiging stellen dier ministers Het schijnt niettcmiu zeker dat de com missie zal ooncludeercn tol bet in slaat van beschuldiging stellen von hel Kobinet de Broglie lieden zou naar verzekerd wordt 4 lle ministerpresident WaddingtoH in de oorauiissie over hei voorslcl om den zetel der rrgeering noar Parijs over te brengen de verklorieg afleggen dat de regeering voornemens is iu deze aangelegenheid het initiatief te nemen maar van oordeel is dot deze quoestie door de in congres vereeuigde Kamers behoort beslist te worden De oommissie van enqui te heeft met 21 tegen 7 stemmen besloten aan de Kamer voor te stellen de mii isten van 16 Mei 1877 in staat van beschuldiging te stellen Madrid 7 Maan Oflicieel Het nieuwe ministerie is aU volgt samengesteld Martinez Campos president en oorlog Molino buiteulandschc zaken Silvela binnenloiitlsche zaken A ala koloniën Povio marine Toreuo openbare werken Orovio financiën Auriolles justitie De Minsten zullen heden avond den eed iu s Konings handen afleggen Burgerlijlce Stand OEBOllBN 6 M rt Corntln oadcri P Koel icr en H J BenaiR Gvertrag Adrians onüers J Huisman ra A O van Kleitf 7 Arnoldua en Johanna oiidirs 11 Vcrstergt en ë Borst Itartfiold Jan ouders O IJssel de Schepptr en A E Vcmede Ellubelh oaderi 1 W Mone en E de Rena OVERLADEN Maart H Hens wed L M van Leenweii 73 J 7 A C Barlela 4 n A van der Muaa 2 ro P an lakerveld vted J C E Keileroian 85 j J Nieuw eld 63 j ONDERTROLWD 7 M rl D de Jon 80 j en J Zorg SC j C van Egii 21 j en J de Bruin 60 j ABVERTErtfTÏËN On tg dig bevallen van een Zoon A E IJSSEL DB SCHEPPEEGou4a 7 Maart 1879 VKRifiDE Eenitjt kennisgtving Bevallen van een Meisje E C HOOGENBOOM TA Wackem Ghuda 7 Maart 1879 Voorspoeoig bevallen van een welgeschapen Zoon E VAN DE PUTTE M Klebck Gouda 7 Maart 1879 Algemeene kennisgeving Aan allen die ons dezer dajyen bewijzen hnnner deelneming betoonden brengen wij onzen bartelyken dank A H VXN DILLEN L P VAN DILLEN VAN Dam Go uda 8 Maart 1879 jï De ondergeteekenden betuigen langs dezen weg namens de geheele familie hunnen hartelijken dank voor de ondervonden bewijzen van belangstelling bij de viering van hun GOUDEN HDWELIJKSFEEST J LEEÜWENROËK J LEEUWENHOEKTEM Bbumheleb Slein bji Gouda 7 Maart 1879 Dankbetuiging De ondergeteekende Echtgenoot van wijlen J MENET betuigt haren oprechten dank aan allen die hnlp en bijstand hebben verleend en inzonderheid aan den Heer J BKEEBAAKT voor de weldaden tijdens zyn ziekte en overlgden aan hem en mg bewezen De Wed J MENEI Gouda 8 Maart 1879 In het Bedden Magazijn van D HOOGENBOOM kan geplaatst worden een Flinke JONGEN niet beneden de 14 jaar Een ï soenhjk bIjHGERMEISJE P G van goede getuigen voorzien zag zich gaarne met Mei geplaatst als f V8BD1 UBIl of MEID ALLEEN in een niet al te grootgezin Adres met firanco brieven onder No 233 aan het Bureau dezer Courant Voor 5 2 per week bestaat gelegenheid voor 3 a 4 Personen tot KOST en INWONING in een Klein Gezin Te bevragen a n het Bureau deier Courant MASIAKM Tegen de laatste helft van MEI wordt gevraagd iemand die zich op voordeelige voorwaaien in eene fabriek op een Landgoed in Oost Pruissen met het maken van Iste kwa1 Hteit EDAMMER en GOÜDSCHE KAAS wil belasten Men adresseere zich met franco brieven aan den Heer A ÜFFHAÜSEN te Langendorf bg Tapiau in Oost Pruisen GEVEAAGD Tegen MEI a s bg Mevrouw HOFFMANN Gouwe No 33 EENE DIENSTBODE als MeidAlleen Bg L SCHENK Hoogstraat wordt gevraagd EEN JONGEN van 14 tot 16 jaar om behulpzaam te zijn in de Magazijnen die goed kan Lezen en Schrgven zal de voorkeur genieten STUKADOOKS BEKWAME STUKADOORS gevraagd bij J VAN REENEN ZOON Binnenweg Rotter dam mwM m m Het DEPOT der IHEÊEN uit het Magazijn van JAN van REES ZOON te Zwolle is gevestigd voor Gouda bg de Wed P J BERKHOUT LANGE TIENDEWEG D 44 alwaar gratis prijscouranten zijn ta bekomen Deze Theeën uitmuntende door tracht geur en vraterlioudeiidheid worden afgeleveid in pakjes van 5 2 t 1 en j ons verzegeld en voorsien van stempel prijs en nommer