Goudsche Courant, woensdag 12 maart 1879

n Naart 1879 N 2268 OPRüimiHG WAM K4TOfii€TTO mn af BiAANÓAG 10 MAART E i VERI E DAG EI I ER WE K Westhaven en Peperstraat j bij Gebr de IIAi B GOUDSCHE COURANT icuws cB AdvertenlieWad mx Gouda en Omstreken ADVEETBNTIÊN worden geplaatst I Tan 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTtTBS worden berekend naar plaatsmimte Afitonderlpe Nommera VUF CENTEN De inaending ran advertentien kao gescbieden tot éik aar daa namiddags van den dag der nitgare mm immi it mm Alle soorteji van B O RD E A U X en andere W IJ N M i EETERS f z 4 te Gouda Bizonder v ordt aanbevolen da gerep eer e BOHDEADXWUN van f 26 k ir met aöcijnL Stbed80 bel8 en vooi ri lier Ook bl pToeflttewBoben 3n hatfaakeara J i ijsoo antda worion p atia en Iranko vertèndea Allej v onU iTraiiliu nuis f cL i r l I fOGlA7eïsÏHtTliIlE r Ma atschappijl ageljks geopena va lo u 4 unr 1 J J y y j j ALGKMKKN zich minzaam aan tot flet verfaaroigen I Nbij HROMOTYPIEN Üaveiandeiljike i EN I ZqifDitG ü MAAR W9 Il I Theatre dis C up iKï Ri p VA 4 ufi i I I VaudeviUe in éAi li drife 0aaryi SNOjRKEN IS CONSmN E ViadeTiUe in één ÏJcdrgf Ceyolgu j r l3 A isrs sn l ixcke lOperettei Voor te dragen dorfr Me Nfl WEN MUI en den lieer J Scuuikkkb Tot Slot BALLET PAXÏOMIME Entréje Je Rang 0 40 2e iRung 0 3 Aanvang 7 j ure T Goxida 8 Maart ISToT De ondergeteekende vraagt DIRECT Hij beveelt zich ook opnieuw in de gimstzijner geachte Stadgenooten aan tot het makenon daarstellen van alle BOUWKUNDIGE WERKEN Uw Dw Dienaar P ROND PzN Mr Timmerman I 23 te Gouda JD E ï O X VAN 2oet Rogge Brood uit de Bakkerij van J B DOOBKÖEK TE S GR VEi nAGE alleen verkrijgbaar bij P VAN DAM Keizerstraat uiM mm Deze versterkende KINA WIJN wordt bereid Tiit de zeer geneeskrachtige roode J a v a k i n a door de Firma Wed EVERTS en JOxVC KERS te Nijmegen De Gewone per Flacon a 1 25 De IJzerhoudende a 4 40 Het depot voor Gouda is gevestigd by den Heer H G HOEFHAMER Turfmarkt J B EIEBERT markt gooda Photographisoh Atelier DAGELIJKS GEOPEND Op DONDERDAG CD ZOiXDAG 7 Porlrellen a I Portretten J HER31ANN ÉÜCKMANN T H I Eattenlingel Te koop een ZES OCTAAFS ENGELSCHE PIANO Te bevragen bij de Uitgever dezer Courant Met toestemming van de Directie der Raflerstoomboot d IJSSEL belast de ondergeteekende zich niet COMMISSIËIT te GOUDA ROITERÜAM en ÏUSSCllENGELEGEN PLAATSEN W VAN EIJSDEN Hofmeester Gouda aan de Punt B N 113 TE KOOP UIT DE liAi n Van VIJF WATERMOLENS van den Polder den Hoek en Schuwagt onder Lekkerkerk 3 IJzeren Bovenasse van af de binnen roede lang 5 57 tot 6 16 Meters 7 IJzeren lioeden lang 25 34 tot 2G 74 Meters 5 IJzeren Waterassen lang 5 30 tot 4 60 Meters O IJzeren Schepraderen met ronde Spiegels Voorts HOUTEN SPILLEN met ONDERen BOVEN IJZERS ONDER en BOVENWIELEN met SCHIJVEN STAARTEN TRAPPEN MOLENZEILEN enz Informatiën 74jn to bekomen ter Secretarie des polders te Lehkerkerk en bij den Heer W PRÜIJT Timnjermau en Molenmaker aldaar DSPMÏEMENT OOuBa WenBIuÏ VKUfiADEIllXG op Dinsdag den 11 Maait 1H7Ü des avonds te 7 uur prectM in hot Lotaal NUT i VERMAAK op de Haven Spreker de Heer 2 Ir Jac van Gigch uit s Graveiihage Entree voOr Stadgenooten Geen Leden der Maiitschappij zjjude 1 per Penooii Kaarten zijn tj bekomen bij den Heer A UIUNKMAN Boekhandelaar te Gouda De Secretaris D N BROUW KR ATTEITTIE Ondergeteekende bericht zijnen geachten Begunstigers dat hjj heden de NIEUWSTE heeft ontvangen en bljjlt zich minzaam aanbevelen Voor spoedige en prompte bediening zal de beste zorg gedragen worden W BOER Tailleur Adres Zeugstniat PILEPSIE VfTjIlenrle aiekte wordt bj raededeeüing per brief genezen door den Spetiaal Arts Dr KUliHch DbesUE3I Neustadt Reeds meer dan 9000 Lijders worden behandeld Tegen half MAART biedt zich aan EEN alleszins BEKWAME I OOÖHULP Brieven franco onder letter N aan deBoekverkoopers J va BENTUM Zoon te öourfa Gouda Pbuk van A Buinkman Denitgare dezer Conrant geschiedt ZONDAG W0EN8DA0 en VBUDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond Tan DINSDAG DONDEttpAG en ZATERDAG De prö per drie maanden i 1 76 frani per post 2 BÜITEiYLAND Bslleiilaailscli Overzicht De eoiiclutie vso het rapport in zake de teieohtstelliug van de iniuiateriëu dn Bri Ue eo Kooheboust zal Dooderdaf iii de PrauMbe KaBer ordeo behandeld Het rapport i lf ii een gued geticla tak doeh behelat weiuijc uieuwa lu parleaieBiaire kringen verwacht raeu dai d kamer de ooneluaie tot verrolging niet tal aauuemea Gre vjr hetuiuuterie eu Qambetta xyu op renchitleude grourira er tegen loodat de kamer wel niet het land in rep en roer xal willen brengen uor een prooea dat waar ohQHlykuieU lal u levereu lu eene sitting der comraiwie vow het overbrengen van den leiel van het Frausche ParUiueut naar Parya hebben de minuten verklaard dat ty er niet trgea waren maar begrepen dat het niet ion knanen geiohiedeo zoodcr hemruiiv der groBdwet daai an a lldrakk yk bepaalt e letel van het uitvoerend bewind en vandetwee ICaiDen i VenaiUri Na eene wiirme diteunie heeft de couimimie tioh inei dit gevoelen vereeoigd en men bewi ert dat h t ook oudrr de Udeu der linkerivdc veld wint Tronwen men weet dat er ruonent nog groot bexwaar traan tou om de vertegenwoordiging te Parya te hnitveaten eo dcse zaak lobgul dat nog uiet too tpoedig aau de orde te tullen komen Het nieuwe Spaanaehe miuitterie it gevormd onder voonilliug van Hartiues Campot den paa uit Cuba teruggekeerden De kolouie wil sich dut enuncipeeren vtn het oude Spasutahe koloniale tyiteem dat enkel aa gegrond op rrchUlreektoh voordeel voor het moederhind Om dit emauoipatie echter vrucht te doen dragen dient volgros het a fhej van gieueraiil Campot het moederiand eeo deel der latten over te nemen die op hel eiland nulen 0 1x1 heeft IBO milltoen piaiten rdollart vlottende ilkald ea de grond ia er tbaut belatt met 80 p vao de suivere opbrengit Dat s$a welaprektiAe cijfert en de bewouert van het eiland beweren daaruit dat niet ailwR tainigheid in dezen elaat van zaken orde kan brengen Zij verlangen de gafantie van Spanje om deie vlotlnide lohald in vatte sthald te oonverteeren Hel programma v a Hariine Campot eitcht dut groote opofferiageo vau deu santchen tiaat terwijl wordt het niet vervuld wedetom een tpoedig uitbartten van den onafbaukd kheidtoorlog in le knioaia it te waehien De keaSe at voor den jongen komug nitertt moeilijk eu hjj tad dan ook ongeveer aiie invloedrqke peitonen geraadpleegd van hel in ttaaulieden en parlgen too r ko Spanje In sommige dagbladen wordt beweerd dat gedurende eenigen tijd de beraadtlagingen II dm Dnitaehen Rgktdag tallen worden geaiaakt TMMto a Berlnntcben kvllhiganir mw M Tmi J mI Ir aelJpêtipMV aMsdedeeliog ttellig alt oajaiti te beeehoowen De voorraad ontwerpen welke in behandeling moelek genomen worden en terttond ter tafel kunnen komen is groot doarbg moet in aaumerknig genomen worden dat de flnaucWèle eommiaaic haren arbeid net den meetten gver voorliei loodat van die igde betrekkelgker wgia tpoeuig nieawe ilof ter bearbeiding tal worden verkregen B den Rgktdag it bet tiellige pUn beraamd om de bcgrooling niet alleen maar ook de overige ontwerpen welke reeji ter tafel ign gebracht voor Aprd af te doen Patcheo tallen de ontwerpen betreffende het nieuwe lariefitel n het ontworpen belatlinsilrltel iu behandeling komen Tot heden weel nog niemand buiten de eenlrumtfractie ttaaude hoedanig tg oordatlt over de eco om ttitehe plannen vau deu rijktknutelier Er ago er die beweren dat de leden vau het centrum zelven nog niet weten of tg ter guntte van die planneu tullen optreden Zij lijn dan o ik teer terugkoudrnd indien over drte uiiiigelegenheid wordt getpruken too bericht de W eur ZeUang Algemeen geooaeu lust tich aannemen dat de groote meerderheid der leden von het centrum het tielael van bitcberming in tiriefquaealiëu it toegedaan Dat dtrgelgke ondeittelliug indaad op een deugdelgken grondslag brrutl kau hiemil bigkru de bekende verkhiriug in take de w jtigiug taa de vrgzinuige handelspolitiek in een betchennend stelsel iuderigd door 204 leden onderteekeuil had ongeveer de helft dier voorstanders verkregen uit het centrum Thant echter eebguen er wel eenige b deukingen te cgn gerezen teo aaoiieu van de ondersteuning aan de plaooen van den rgkiktoielier gegeven De tlgemeeue ttaaikundige toestand is niet van dien aard dat van het centrum fnag verwacht worden onvoorwaardelijke ondersteuning der bedoelde planuen Volgent een mededeeliug der Otrmmma tal in de eerttvolgendo week ten aantien vau dese eu van andere belangrgke quaettién iu de fraoiievergadering en betluil worden genomen Het aantal pertoaen uit Berign en omttreken verwgderd op grond van de bepalingen vaa deu taal van beleg waarin dt hooblstad verkeer it met het einde der vorige raotnd geklommen tol S7 De litliiautche Koningimoordenaar Pattavante is door de jury achuldig vtrkliard tonder versMhtende omttandigheden eo daarop door het gtncfatthof nioordeeld tot de straffe det doodt Zgn advocaat zal gratie voor hem venoeken BINNENLAND GOÜDA 11 Maart 187 Z M heeft tot minitter van koloniën benoemd dei heer Oi o van Beet lid der Tweede Kamer o d vioe pretideut ran den raad van Ned Indië Het vergelgkeod examen voor de betrekking van hoofdonderwijzer aao de tweede openbare burgerschool voor jongens alhier tal plaats hebben op Donderdag 20 en Vrijdag 21 Maarte k Er hebbeu tich 19 sollicitanten aangemeld De knecht van den persoon die te Ctpclle atr wat dt oodtte ksedit van den verslagene Bfltdsil hg meermalen in verhoor genomen maar Ugfttgn schuld ontkennen Men heeft een torn van 1000 bg hem gevonden waarvan hg de berkomttniet kan aangeven Naar men om meldt wordtaangenomen dat hg den mooM niet heeft ge decgd maar sich liet omkoopen door anderen voor wiehg de gruweldaad mogelijk maakte Op welke wgtede moord ii gepleegd weten wij oog niet ilecfattvernemen wg dat het achterhoofd vermoedelgk 0 een hamer ia verbrgield H i t Margen tullen voor het kantongerecht te Alphen aan den Bgu de pleidooien worden gehouden in de iiu ik van kerkvoogdeu der Hervormde gemeente te Aarlauderveen tot betidiug van kerkelgkeo boofdeIgkeu omslag Mr J G A Faber van Botterdam zal voor de eiwheri mr F BeigiBia tan t Hage voor de gedaagden optreden De dag waarop Z M de Koning en U M de Koningiu hun feetlelgken intocht in Amiterdam houden tullen is op Maandag SS April e k bepaald De opeuiug vnn de bloeaiententoouttelliug in het Paleis voor Volksvlut is uitgeateld tot de komat van de kouiuklgke familie en H M de Koningia it uilj euoodigd de teuloouttelling te openen H K H primes Hendrik moet naar het W verneemt thani v tl besloten tgn haar woonphiatt in de hofstad gevestigd te bonden Dei lomert tal zg eenige wekeu bg haar bmilie in Duitschltnd doorbrengen Tot rapportenrt over het wetsontwerp lot invoering finer eff otenbelatting tgn gekozen de heeren Böeil Winlgeot Blut 4 Defden en Schagen V Leentrea De werving van vrgwilligert voor hel O I Iggeten dat hkr te lande waartoe een pitr maanden gd den in d versehillimde garniiuenen tta of inatr onderofficieren werdeu anngewcien it weder gettaaktt De uittlag lohgnl over het algemeen niet stergnntlig glweett te tgn B rl Ct Hel jongst vertohenen nummer vin 15igen Haard bevat ten welgrlgkrud portret vtn deu volktdicfater vau Zeggelen met eeu biugriphie van den keer A