Goudsche Courant, woensdag 12 maart 1879

ssi5 a Kf einig be fan den Bandjir voor zoover duidend Iiiug Bielteilis en Itrcusschets vormen een waar en waardig geheel Trouwecs nagenopg elk noinmer iran Eigen Haard liandbnaft den roem dien Hut weekblad zich in betrekkelijk korten tijd beeft wofca te verwerven Iii allerlei hoogere en lagere kriu ftB behoort hel tot de meest welkome leetour ooli bij H M oige Koningin too ds ons van gMderltaud word meegedeeld Oroof 13 het getal irateBrs tan W meest onderscheiden richting en kleur die tol dusverre aan dit blad hebben meegewerkt Te Vise In S iS ip d ifti iild d r Nederlandscbe greiizcn is bij A a ntndboQwer l abrie de longüekte onder bet vee uitgebroken op last van twee veeartsen iijn terstond twee runderen afgemaakt en de noodige t ooreorgsmaatregelea ffxutmea Het Kederlandsch gouiérnement heeft dadelyk ecnonder oek doen instellen Omtrent den tabnkshandel vernemen wij het volgende Met den verkoop gaat het leer langzaam Slechts op enkele plaatsen vooral in de Neder Betuwe werden deser dagen partijen Verkocht tegen ƒ 14 a ƒ 16 per 60 kilo meer ordinaire soorten warenleUs nogbiger iit fr a De jilante lyn fda ongenegen htt gevv is voor dat geld te verkoopen daar itj tegen dien prijs steen tabak kunnen verbouwen zonder sgh tde te liidep In Maas en Waal is hel met Vten lnlMiksWindel met Mtl beter g syJ Te JLraham Sëp KU kaffl fiheden de Steeg en ijgsterbeek is het gewas up enkele pa t jen na opgernimd tegen ƒ 13 a ƒ 14 per 60 kilo de gehéele plant r 4 Cï Voor het gerechtshof te Hage verscheen Zaterdag een deftig heertje G ii B genaatmi app Hant T neen onu der üotterdamsone rechtbank waarbij liij tot 18 maanden eenzame opsluiting was veroordeeld omdat hg te Kotterdam onder roor geven van kapitein de Klerk te zijn van een te Antwerpen liggend koopvaardijschip zich 60 gulden door den heer S had doen afgeven Evenals voor de rechtbank hield de appellant vol var deze zaak niets af te weten en geen valschen naam te hebben gevoerd hoewel erkennende voor een soortgelgk feit UI 1877 door de rechtbank te Breda terecht veroordeeld te lijn Do man hield nu eene zeer opgewonden rede waarin hg trachtte aan te toonen dat hg zich geheel had gebeterd en thans onschuldig was De advocaat generaal mr Gregory las hierop n Mndenjre ister van den npellant voor waarBit bleet dat deie ook in het buitenland als een atlgke oplichter bekend stond Z E G A requireerde tot bevestiging van het vonnis der rechtbank t igdag uitspraak üütn meldt uit Graningen Zaterdag had alhier eene hoogstgewichtige plechtigheid plaats Aletta Henriette Jacobs arts is toen gepromoveerd als debtor in de geneeskunde Tot onderwetpvoor haar acadeinisch proef aehrift heeft zij gekozen de Localisatie van physiologi fte en pathologische verschijnselen in de groote hersenen Het boekske is niet groot maar ziet er eenvoudig en vriendelijk uit Het is versierd met 2 steendrukpUten De stellingen zyn niet vele maar geven bewijs dat mcj Jacobs baar vak aandorft en de zwarigheden aan haar promoveeren als meisje verbonden onder de oogen wil zien Aan de voorrede irauia i J op gebruikelgke wijze hareh professoren en Ttiendei een woord van dank geeft gaat eene opdracht vooraf aan mevrouw de douairière prinses Hendrik der Nederlanden Het geheel maakt een aangenattien indruk en moge eeg voorteeken zijn Van haar werken in de maatschappij In bet begin dezer maand heeft men Edison inlichtingen gevraagd omtrent den sti nd van zijne vrertZaamhedeo vqor het iflectrische licht naar aanleiding vad een artikel m de Mening Èulletin va Philadelpfa i nartn betoogd werd dat ab Edisdrn verlangde dat het publiek vertrouwen bleef stellen in tgn elecirisch licht hg dan spoedig eene practische voorstelling zou moeten geven dat zijne wgze om licht te verspreiden nilvoerbaar was Edison bracht zijn bezoeker in de nieuwe erk S laatsen raapte eenige stukken op van het model er laatste lamp die hg gemaakt had Hg lette alle ineen en vertoonde de inrichting van een mooie lamp maar die nog niet was wat hg er van dacht te maken O laoip bettond boofdukelgk uit eene boile buis door en knop gedekt Om deien knop w ren geplaatst twaalf spiralen van platina en iridttm j voor elke apiraal was noodig vier voet lengte dnud de verlichtingsoppervhikte was eeu vierkante Bug duim groot Da staaf met de spiralen wa bedoten in een glazen ballon hnmetisch bevestigd op de draaglast de baDon werd niet luchtledig gemaakt Voot Kover mocht de inrichting deier lamp sleohts ordes bekend gemaakt Bdiion ging toen naar een tafel waarop les en vgftig lampen v Mè grplkaftt tl I OMNdt fl Ter deeling van den etêolrischen stroom praclisoh kon vooralellen Elke lamp had ijzeren spiralen inplaatsvau platina diit voor prpefneniiiig te duur was De 1 impea waren verbonden mtt de Gtramme mdohinc l j de prijefhemi eu werden de SBir en tot deroodé gloeSiitte gefc icht de wit gloeihitlogcbBiikt hg niet dmdat j de i fira eo zoaden verbrnnden De gloeihitte i akte voot proefnemingen geen verschil want om van roode gloeihitte te gaan naarwit gloeihitte was alleen fermeerdping van beweigkraoht noodig Bi Gkmml nacbine wae ingericht foor twee paardenkraoht en gaf licht voor tien van de platina lampen met een machine voor vier paardeukracht kon men twintig lampen Ikleu schitteren Het licht was zonder flikkeiiug kiaobtig en gemakkelijk te reguleerenj de kracht was gelijk aan lestien kaarsen voor elke lamp De eenige moeilijkheid die Edison noj hnd was dat de piatina spiralen niet zuiver bleveit maar inroestten of verteerden veroorzahkt door gebreken aan hst metaal of de lamp kon hg dat verbeteren dan was zijn lainp volmaakt en zooall Ike uitvinder gaf bij het niet op om ook dete verbetering te Jrerkrggen De bezwaren tegen de voorgesteMe effectenbelasting komen over het algemeen op hetzelfde neer Zooltrag het de belasting zelve betreft is de taal van alle opposanten onverschillig tot welke politieke party zg overigen behooren vrg algemeen De Standaard die de belasting ook uitvoerig bestrijdt heeft daarenboven ernstig bezwaar tegen de wgze van aangifte en speciaal ook tegen den gevorderden eed Niet geheel ten onrechte zegt het antirevolutionaire orgaan o a Dezelfde Kegeeriug die beambten vrgstelt van het alleggen van den eed omdat zg God daarbg moeten aanroepen legt aan heel de natie dus ook aan die ongeloovige ambtenaren op om telken jare opnieuw een plechtigen eed uit te zweren I Zij doet dat omdat ala zy dat naliet de wet onuitvoerbaar zou zgn Dat is spelen met de heiligste dingen Ter wille van de vrgheid der consciéutie ontslaat man ons van den eed behalve waar de schatkist er onder zou kunnen Igden Onzedelgk is dit Haar nog Onzedelijker is het ook hier wederom de eerlgkheid ten voordecle van de oneerlgkheid te belasten Want wie zullen gedwongen warden den eed werkelgk nit te zweren P Natuurlijk ig van wie men geeu val tfl ocj Bi a k Z Ui a a oncorlgk lïokcud Staan zg kunnen gerust den eed aanbieden Men zal hem niet aannemen 1 De oud minister mr J Heemskerk Az geeft in zijn belangrijke opstallen over de praktijk der grondwet ook eenige beschouwingen over de artt 42 49 die haudelfq van het geval dat de koning buiten staat geraakt de regeeriiig waar te nemen Hg gei fi een léwiraé van die artikelen lu den zin waarin ze z i moeten wolden opgevat dat hierop neerkomt In geval de koning builen atnat geraakt de regeering waar te nemen moet eerst een vereenigde vergadering van den Eaud van State met de hoofden der ministerieele departementen na onderzoek uitmaken of het onderstelde geval aanwezig is Beslist de vergadering dat bet geval haar gebleken is aaiiwezig te zgn dan roept zij de Staten Generaal iii dubbelen etdle bijeen aan delen wordt lu vereenigde zitting verslag gedaan van den toestand des Konings en door hen wordt beraadslnigd en btelist over een voorstel van wet Waarby verklaard wordt dat de Koning buiten staat is geraakt de regeering waar te nemen Is die wet aangenomen bekrachtigd en plechtig afgekondigd dan wordt de Prins van Oranje meerderjarig zynde van rechtswege Kegeiit en wordt ala B gent bêeedigd in eene vereenigde zitting der StatenGeneraal De schr heeft tegen deze regeling het bezwaar dat daarbg uiet voorzien ia wie het gezag voert in den tijd die noodwendig verioopen moet om de Staten Geperaal in dubbelen getale te doen bijeenkomen De wet waarbg verklaard wordt dat de koning buiten slaat is de regeering waar te nemen bestaat dan nog niet Is nu vraagt de schr de prins van Oranje toch van rechtswege regent ook in dien tusaofaentijd P Ontneemt het besluit van de vergadering van den raad van State en de ministers feitelgk bet beiHuur lan den koning Men moet haast denken dat dit bedoeld is maar het staat er niet De N R Ct meent evenwel dat omtrent de bedoeling van den grondwetgever io dezen geen twijfel kan bestaan Bg overweging van den inhoud van de artt 42 en 43 bigkt dat de Staten Generaal niet in eerste en eenige ibstastie beslissen of de koning builen staat it geraakt de reegeeriog waar te nemen maar in hoogere instantie de juistheid hebben te bevestigen van een door anderen reeds uitgesproken oordeel De N R Ct meent dat de heer Heemskerk niet genoeg elet heeft op art 46 luidende Wanneer de Prins van Oranje zgn achttiende jaar vervuld boef is h in het geval an art 42 van rechtf Mge r gett Niet dus eerst by en door de einduitspraak der Staten Generaal maar zoodra art 42 m toepassing gebr bt en aan d da bedoelde vergadeci s konings onSekwaamheid gebleken is gaat tptajure het koninkiyk gezag over in d handen van den ffins van Oranje Us regent i Kunstmatige hongersnood BijnS ongelooflijk is wat de heer Paul Leroy Beaulieu in de Véttals mededeelt Er heeft zich in Frankrijk een vereeniejug gevormd ter glinslt van 4e landbouwer ïbt IJe burgeraeesten heeft deik vereti gftig het v ifoSfe gtricttt om verzoekschriften door ffe garde cliltmpitre ter feekening te laten rondbrengen opdat all die bij landbouw belang hebben mogen teekenen en tot denf president der Bepubliek het verzoek neuten om eeu inkomend recht van vier frank per 100 pond te eiacken vaB buitcnUndsch meel va tatx de prfjs VM het btood 16 pCt worden opgedreven en alle burgert duur brood moeten eten ter wille der landbouwert 4 j ouden dus niet kunnen genieten van de graanvelden van Amerika en het oedkoope vervoer en bi mtslutking van den oogst hongersnood moeten Igden De heer Beaulieu vraagt wat beschaafde menschen van dit onzinnig plan denken De Uniaer stimnt het De vereeniging tot bevordering van den landbonw in Uollands Noorderkwartier heeft betkrlen de aandacht van den minister van bioucnlandsche zaken te vestigen op het gevaar dat onzen veestapel dreigt doof dei invoer van levend vee uit Amerika Men vrc Damelgk dat op die wijze lotgnek vee kan worden ingevoerd waardoor de maatregelen die men hier te lande neemt tot wepkg der Ungv iekle kraehtelooS gemaakt zouden Worden N ar de Jrnh Ct verneemt zal doof het departement van oorlog eene proef worden genomen tot aankoop van paarden voor het w ipeii der kaï bllerie in Oostenrijk Een gunstig ter naam slnéiitt paardenhandelaar te Buda Pest heeft anii dat departement aangeboden die paarden voor eni bi langrijk lazeren prijs te leveren dan lot bedeu werd betaald en neemt de katten van het transport en de ritiko der reit voor zgne rekening Er zullen $ 0 paaVden voAr elk regiment 20 worden aangeschaft De commiitie die de paarden zal keuren i ii in ontvangtt neigen en die daartoe weldra nanr Oustenrgk zal vertrekken bestaat uit de heeren G Holtiut luit kol van het 4e regiment hussaren K C W Juckema Van Burmania baron Béngen ritmeeiter van het Se regiment hnssjiren jhr M van Eeigertberg Verslaijs Ie luit by het 2e regiment hussaren terwijl de panrdenarts Ie klasse p A Ludwig daaraan alt deskundig adviseur is toegevoegd De vcrwnSgïng tot veredeling van het volksvermaak te Amsterdam heeft zich tot den gemeenteraad gewend met het verzoek om afitand van gemeentegrond voor een openbaren speeltuhi Waar op eenbehoorlijk omrasterd terrein de kinderen van betvolk builen de schooluren zich onder bekoorlijktoezicht knullen vermaken met gyinnastitohe oefeningen met de bal kigel kaati crieket en andere spelen die zoowel een anngeunmfe ontspanning alt eeit gezonde lichaamsoefening VertohaffeB Zgverzocht daartoe in bruikleen eene plek in hetplantsoen san de Wetetiiigschans nawt de gasfabriek van dé heeren C de Brnyn Zotieüi die ala wandelplaats weinig in trek it qn gekgén p de grenilgn van de onde en nieuwe stad en in de Anbyheid van verscheidene openbare en bijzoriürte scholen v oorhet doel uitnemend geschikt zon yn Zij zal rich met de zofg voor de behoorlijke inrichting van enhet noodzakelijk toezicht op het terrein belasten en it bereid de daaromtrent door haar te Ontwerpen bepalingen aan dr goedkeuring van het DageiykachBestuur te oÈderWerifcn Het véHbëlf wotdt ondersteund door een BOtal der m st geabhle Amster damsche burgers m Naar den gang vata het Werk te oordeelen l jdt S bat thans geen twijfel meer dat de lanfj Verwachte ttoomtraraweg vntt het ttation van deta Rgnspoorweg te t Hnge naar het Badhnit te Sdhevéningen tegen den aanstaanden zomer gereed zal komen Het noodige materieel werd besteld om In t ds gereed te zgn tot het doen van 86 dnbbele ritten daagt met 2 klassen van 6 r jtui n waorvan 12 bg voorkeur ten behoeve van wcKlttreektohe reizigers in aansluiting aan de treinen van den Rijnspoorweg en 24 meer uitsluitend voor het plaatselijk verkeer Zander oponthoud onderweg vordert een rit sleohts 20 minuten en voor eenig ander oponthoud dan tot het inen uitlaten van reizigers ondtnveg bestaat weinig vrees daar d weg voor dubbel spoor wordt aangelegd Voor Ie klasse werd de vraObt voovloopig op 26 en voor 2e klasse op 16 cents bepaald terWgl het voornemen is te kennen gegeven deze pi een bg het nemen van kaarten voor een zeker aantal ritten tot op 1 £ en 10 cents per rit tf v inder f In het reohtstreeksch verkeer zal de spoorwegwacht vnn den Haag vermeerderd worden met 26 cents voor Ie 20 o voor 2e en 16 0 voor 3e kl reizigers met het dirt ete voof fetourBBtótten De fiïuii in aansluiting Mn da spoorlreiten vertrekken van Scheveningeu een hatf uur v S 5r het vertrek van den trein uit t Hage en van den Haag 6 minuten na aankomst van den trein lilaar Ook te Kotterdam is ecB fnifrouV iel stóchtoSer g4warden van d mode om zakken te dragen dis ior ieder open Sggen I jufvrdnw heeft diks fcasr fasntel Ha r de mod met ƒ S en een portcmonnaie bove de waarde betaald Een Venlo sche dame heeft dezelfde ihrarüig È ê Mja leest in het IV c D i ik meilte igel ken Kt doc zoogeni ipringSn vaii pnrolMmlauiJie n onttttaif worded itrootzaakt door het vlam vatten van de deeltjes der vsrkwltlB pit die bij hei i oon mak n in de buis van den brander vallen en uief altijd met de noodige iorg verwijderd worden Er zgn tegenwooidig pitten in den handel wg hebben er zelien beproefd die dergelijke ongelukken niet knnnen veroorzaken om de eenvoudige reden dat z niet verbranden dUs ook niet verkolen en niet behoeven schoongeveegd te worden Dexe pitten under den naam van oncerbrandbare glatlamfkouun in den handel gebracht bettaan grooteiideets uit draden van Mieit eec onverbrandbare minerale zelfstandigheid Zg bestaan in vier grooUeu voqf de platbranders en in vyf grootten voor de rondbrauders Door het branden Worden zg niet korter In het dorpje Bremm aan den Mosel leefde een arme onderwgzer die in zgn vaderland niet vooruit kon komen en daarom besloot elders zgn fortuin te beproeven Hg begaf zich naar Zuid Ainerika In betrekkelijk korten tgd leerde hg de Spaansche taal en weldra was hij in staat in die taal redevoeringen te honden in Lima De afgevaardigden dier stad velgden dezen met groote belangstelling Hg was als t ware de apostel om de leer ingang te doen vinden dat lleett volktouderwga verbetering in deU toestand van het volk kon brengen De arme dorpt ichoolmeester is thans Minjster van mderwijt in de republiek Peru Z M de Koning heeft betloten voor het nieuwe tooneelteSioen het subsidie van ƒ 10 000 voor s Orsvenhage en van 5000 voor Amsterdam opnieuwaan de Vereeniging Het NederlaniKh Tooneel toe te eggen Uit Joure wordt gemeld De ellendige hut waarin een hier algemeen bekend bedelaar sedert jaren ep de koramerlgkste tryze geheel alleen leefde is door de politie opengebroken omdat de bewoner van wien men wel zeker meende te weten dat hg thuit moest zgn in langen tgd geeu tceken vau leven gaf Men vond den man op een weinig vunzig stroo en met vodden en lorren gedekt blykbaar door eene beroerte getroffen en zoo het scheea den dood nabg Toen het bestuur den patient ter verpleging naar het armenhuis had laten vervoeren vond men in zgn krot onder alleriei ontuig ruim 1400 aan contanten terwgl men nu reden meent te hebbeu om aan te nemen dat hg nog meer geld uitgeleend heeft Vroeger leefde bg met niemand in eenige gemeenschap nu komen echter de neven en de nichten van alle alle zgden op alleszins bereid om s mans boedel te aanvaarden Het schgnt echter wel dat zg nog wat gednld zullen moeten oefenen want lijn toeeland doet zich iets beter voor Koloniën BATAVIA 1 Febr Aan het verslag van den gouverneur van Atjéh en onderhoorigheden ontleent men het volgends dd Zondag 6 Januari Aangezien de lucht helder was en men dadrom hoop koesterde dat de bahdjir zich niet meer tonde herhalen werd een aanvang gemaakt met het weder éim Wtmekes Hv het onde Mvalc te ttaagtfoeéng 1 Eene oompigilie at rieds daarin tenggekaerd fien het verder overbrengen der troepen moest geAaakt worden omdat het bivak in den namiddag weder overstroomd werd Het water bereikte eene gemiddelde hoogte van 0 4 Meter Ten 8 ure i avonds oegon het weder te vallen i J troepen hielden zich bezig met het in orde Irengen der bivakken ïkandag 6 Januari In den morgen waren ds bivajtkan vrg ion water en was de A eh riviet binnen hare oevAra teruggekeerd US bivaitl è te Ao aloe ing en te iJilfassik Wett werden weder door de troepen bsjrokl n Dinsdag 7 Januari Wegens het regenodftifc weder kon eene parade gehouden worden lei gelegenheid van s Konings humiijk Woensdag 8 Januari D troepen h el f f zichbezig met het in a de biengen der hivpkeu en werkten aan de ijieuwe versterking te Anagaloeëng en aan het verbeteren van dei i weg tuss eu MantasaüiMit i en SeWlo De gewone transpbrtok naar La mbaroe kouden weder plaats hebben Vrijdag 10 Januari jWeefegesteldheid gunstiger de gezamenlijke weAing vac ton en tVilffl hebben het terrein binnen de bivakken geheel doen opdragen en is opk merkbaar in de r rnjindsring van de hoeveelheid water op de tahah s de waterstand Ij draagt than sleekts 17 tot i centidieti f Zondag l J ni ii In den namiddïg en avond hevige r enl ïeïinidhcidstl ps snd tainMghgknstig Waterstand om de aawahs 17 tot 22 ceiml k ter Ten tervolge van het voorkomende in de Javatche Courant vaq 24 Jan omtrent de overstriibming in Demak wordt medegedeeld dat blijkens een nadar telegram van den resident van Saiuarang van 18 Jan negen dgkbrenken hebben pl ts g lwd de dgk te BMkas brak zelfs over eene leu e b 0 roeden door Ofschoon het water sedert 4 voet zakte tlrOotnde hdl aog iMet geweld doot de openingen De onderdistnoten Dampak district Samboeng Karangrajueng en Pecawangan Manggar stonden gedeeltelyk nog ouder water Naar schatting werden Ai i ÏOOO baboes sawah zoowel beplante als pas bewerklè overstroomd Ouk de lage velden te Singenkoelen regentsehap Semarang deelden in dit lot Men vreest voor veel verlies van zaadpadie indien het Iter niet spoedig afloopt De gouverneur van Alchin en onderhoorigheden telegrapbeerde dd 24 Jan De gezondheidstoestand by de ogeerende kolonnes is over t algemeen gunstig ook de weersgesteldheid W s in de laatstedagen gunstig en er bestaat gegronde hoop dat degoede moesson zich eindelyk beeArIngrzet Op desawahs staat echter nog veel wat By Anngaloeeuhs van 14 tot 18 en een half centimetei Algemeene gezondheidstoestand bevredigend ziekte en sterftecijfer stationair In den nacht van 28 Januari ie in het telegraafkantoor te Batavia een diefstal gepleegd ten bedragevan ruim 10 000 De dief moet zich hebben laten insluiten daar niet blgkt dat er van buiten is ingebroken Er waren 4 gaten in het deksel der geldkist geboord om het slott kannen openen Torn dit geschied was is het bovenste vak der kist opengebroken waarin de geldtrommel stond men beeft dit gedaan door de pennetjesuit te aohraniereo te halen den getdlrommel heeft men ledig laten staan Al wat van het geld is teruggevonden is 1 rgksdaalder 1 halve gulden 1 dubbeltje en 121 j ent Oau kÓpSrgsld ook z n tWee fleschjes waar petrolenmiampjes van waren gemaakt des margen iferonden De Jav Ct van 81 JsiL behelst eet fetluit waarbg aan de inlandscbe onderwgzers de rang vansommige klassen van hoofden en de onderscheidiogsteekenen daarvan worden toegekend Heeredienstplichtigen die eigenlgk by den rang van hootd van oudsherbehooren worden hun natuurlijk niet meer toegestaan Deze nttatregel tfil teker byaragen om de kwaal te verhslpea dat de voor bet onderwgs opgeleide inlanders later hef oilderwgs verlaten Volgens van den resident van Kembang op 26 en 28 dezer dagen ontvangen telegrammen hebben hevige regens in dat gewest zware bandjirs veroorzaakt D pylers van d l r S Qidan en eene noodbrug van dien naam fn den grooten postweg sloegen geheel eg De gemeeniohap ward door middel van een pont onderhouden In de Dessa Tandjong Doeri wa iy 4gen ohen levens te betreuren Aan de Usamen en bruggen in htt district Djatirogo werd veel schade toeg ebraoht versèbeidene sloegen geheel weg De rivier Loesi trad buiten hare oevers en overstroomde het grootste gedeelte der direoten KarangDjati en Ngaweu In laatstgenoemd district kwamen tes msuiohen in den vloed om ook een drietal karbouwen verdronken De publieke Werkeii hadden betrekkelijk weinig geleden Ook de sohttdr aan de ingezetenen toegebracht viel mede hoewel zg niet ouaauzienlgk was De hoofdplaats der afdeeling Blora stond nagenoeg geheel onder water op ymmige plmitsett v f Wet diep De hade aldaar door den bandjir aangericht waa groot vooral in liet chineesche kamp De gemeenschap met Rembanj was voor eenigen tijd gestremd doch werd sedSrl weder hersteld In Eerabang en Botjonegoro waren de gevolgen Burgerlijke Sta nd ÖEIIÜBLN 7 Haart Jaa Coraelii oaderi J iir de Fatte R S de Klerck Jeaoette Maria CathariDa ouden J Hoogenboom en B C van Wftckem 8 Albert ouders p tan Eyk en M Zaal Maria Cornelia ouder A H Uoarnik en J Schooteo Oiliam onders G van Leest eu 3 vsa der 1 840 Jacob ouders W M van Zee Sxalto eo M fiorkua 4 Aofbooie Theodorus ouders A T Polet en J tolk Hendrik ouders A Beonis eo A fan deo Usacl Willem Fredtrik ouders C P Kerper eu vao lloveae 10 litrt ouders i Wakkier en C Melkert Wilheloloa udera W Sirre ea 8 Ho Wezel OVERLEDEN 7 Maart A A van Eeden 22 J 8 I de Jong 1 j 1 1 m J M Woltman 19 j U m ü U Jongerheld 9 m G J Trenre 8 w A an Ondshoorn 1 j 3 m 9 H Blok 45 j B J IJsael de Schepper 2 d 10 J C Spoor 1 m Keeuwijk GEBOREN Gijabertus ouder A Hoogenboom en G van Dijk Gerardup ouders C Verkley en C de Frankrijker OVfcHI EDflN W Vermeulen 18 m B van Dijk 10 iS B Buitelaar 16 111 O Penlijk 20 n OVDERTKOUWD J V U Trut OlHUWl S Koster an I Jooker ADVERTENTIËN 25 JABiaE VAN PIETER KBTEL M EN OORNEMA BLISA BETH t a WH K Moordrechl 12 Maart 1879 HUNNK DANKBAEE ExND£Il£N Eenige kennUgeving Ons kindje dea 7 Maart geboren overleed heden i 1 tï IJSSEL ói SCHEPPER A E IJSSEL DE SCHEPPERGQuda 9 Maart 1879 YnHioa Eenige kennisgeving Voor de bewgzen van deelnetnalg hg bet oVert jdett ran cm kindje ottdlnrroudéti betoigeu wg onzen dank P C SCHEIEK M G SCHEISK Jabm eo fa 11 Maart 1879 Voor de zeer vele bewijzen ran dè i ming zoo vata hier ala van elders ontvangen gedurende de ziekte en bij het overlyden van mgn geliefden Broeder en Zoeter bettiig ik mede namens de familie m nen hartel ben danfe Th A MOLBNMBy Gouda 11 Maart 1879 ftarles Howald Bern 15Feftrnari 1876 Notwre a wn BERNE vï 6each te heet Door dezen verzoek ik U vriendelgk mgvoor mgne zieke vrouw die veel aan hoesten lijdt 6 halven flacons van uwen Rijnlandschen DruivanBorstboDig onder remboers te zendeA Ik heb Whonig reeds vroeger gebruikt en kan de goede hMdauigheden van dit preparaat slecht Iwvestigeu Hoogachtend Ch Howald 1 v Druiven Borsthonig is alleen echt verkrijgbaar uit de fabriek van W ZICKBNiHBIMER te MAINZ in flacpn a fl 2 4 fl 1 eBli65 Cints f voorzien l van een metalen capsule waarop nevenstaand fabrieksiempel gedrukt is Te Oondtt bö F H A Wolff fibskoop bij J van Bergen Wa inxveen bjj C van EeO lBg Ê Haastrecht bjj J D den Hartog Oudetoater bg F Jonker Idenburg v