Goudsche Courant, vrijdag 14 maart 1879

OPRlJlIIIMG ¥ 4Ü li4ülf4€Traiü mn af IH A AND AG f O MAART E DE OVERIGE DAGEl DEZER WEEK Westhaven en Peperstraat bij Gebr de RAADT Vrijdag 14 JMairt N 2269a 1879a GOÏÏDSCHE COÏÏRAWT en Adverlentieblad voor Gouda m Omstreken uil VA iimmiii Opgengl in den Jare 1807 Ie Amsterdam KAPITAAL EEK mUOEN GEDEN v i$crournecrd Directeur Jiir Mr C HARTSM Jbsz Tweede Directonr Mr J P PORTIEUE Kantoor RegnUersdwarsstraat bg het Koningsplein X 12 wSw P TIJDELIJKE Kapitaal Verzekeringen WEDCWEN en WEEZEN PENSIOENEN MEï OF ZONDER HEBVERZERERING VAN BETAALDE PfiEMIËN OP STORTLVüKN DADELIJK INGAANDE en UITGESTELDE LIJFRENTEN EKERAAL A6EST DE BEER T DRAIJER TE S fiRAVESBA6E BEEREKGRACBT 5 Te Gouda £ rielle J el t Dordrecht Gorinehem s Gravenliage Leiden Oudewater t Rotterdam Schiedam Vlaardingen Woerdm Correspondenten in de Provincie Zuid Holland de Heer W J Fortuijn Droogleever Notari Heeren de Kanter Ve ns Heer Mr C E Orergasuw Penuis H Vriesendorp Heeren C de Ggselaar Co Heer P J Landrg Heeren Lezwgn Eigeman Heer II W Haentjens Dekker Burgemeester Heeren Jan Tan der Hoop Zoon P Loopagt Co Heer Paalus er G akkert Groeneveld In den Binnen en Buitenlandschen Boekhandel van KOKSMA S MUZIEEUITGAVE ongeveer 800 Diverse Nnmiüers COMPLEET voorhanden Catalogussen zgn gratis verkrggbaar terwjjl alle andere Muziek uitgaven ten spoedigste geleverd worden VERLOREIS op VRUDAG 28 FEBRUARI des avonds ten 8 nre een xwart lederen PoHemoiinaie met gon HoHoge Juweelen Ring 2 gouden Tienguldenstuklten en eenig klein geld rermoedelük by het afstappen aan de Stoomboot Volharding aan het Bolwerk De earl ke riuder die dit aan het Bureau defer Courant terugbezorgt kan op een goede belooning rekenen In een Klein Gezin bestaat gel nheid roor en Heer Toor NATIONALE lELOONINB Van fr 16 600 Gra SOUDEN DAILIE EOST EN MONINS DIT DE HAND TE KOOP en NIEUWE WINKEL met OPSTAND tegen 1 MEI a sL Te bevragen Lange Tiendeweg Iioek Hontmansgracht wgk D 44 met VRUE KAMER Men gelieve zich te dresseeren onder N 234 aan het Bureau dezer Courant D 1 Verêlerkêtid êpijtvtrterend koorltverdriwmd Dtt wjnhoudeu4 elihiter bevat alle hoe danlghe en der 3 verschillende kinasoortan vereenigd hel is icer aangenaam en wordt zeer doofde geneesheeren aanbevolen testen Btnedsgebreh gebrek aan krachten ziekelijke bleehheid aandoeningen van de maag bloedarmoede Ï evolgen van het raambed aan iou Qouda Oosthavon B n 14 beveelt zich beleefd aan tot het vervaardigen van Zeer Fgn UITGEVOERDE LEVENSGEOOTB dende hoorteen tan yC o JgzMme herstelling em Cyf C Lé rASRIEKSHIRK Jj T I lu l l SESEPONEEaD r w rtmtt ui BwMr n ia uu tam mHtu Te Qouda WJ Zoldenrljk drogist GoDOA Dan tam A Briiikhaii Abshftvbbln ti of Antf RheomatlMhe Witten De in dit jaargetgde zoo veelvuldige en plotselinge weersveranderingen zgn oorzaak van veel gevatte koude en daardoor ontstane rheumatiek tenvgl die Igderg die eenmaal kennis maakten met die vaste ofschoon verwensebie bezoekster reeds bare voorboden herkennen ia zich nu en dan opdoende pgnen in knie of g wricht arm of schouder al wie bg zichzelvea is overtuigd dat hg tot het offer dier vgandea behoort zoekt reeds naar het dure in de krap geverfde ondergoed met zooveel geld betaald met zoo weinig baat gedragen of laat zich mst een stinkend smeersel iuwrgven om daarbg tt kunnen twgfelen wat meer pgn doet de kwaal of de inwrgving Gg kent dau de ongeloofelgke uitkomsten niet door de toepassing van AB3HAÜBBIN 8 of ANTI UHEÜMATI8CHB WATTEN tegen de rheumatiek en alle daarmede verwante kwalen zooals jicht kramp rheumatiscbe hoofdpgn aandoeningen in den mg en zgden verkregen een middel dat noch duur als het kostbare jichtvries noch bg de aanwending pijn veroorzaakt gelgk de smeersels welke ingewreven moeten worden en dug goedkoop en eenvoudig is Haast n dan I gjj die de proef nog niet genomen heb van deze WÓNDER WATTEN die bovendien nog dat voordeel hebben dat zg gedurende eene geueeskundige behandeling aangewend daaraan volstrekt geen nadeel kunnen toebrengen en dus zonder eeuige vrees voor gevaar door ieder kunueu gebruikt worden De prgs per pakje is slechts 30 cents De verdiende roem dezer WATTEN heeft reeds onderscheidene namaaksels in bet leven geroepen die echter niets gelgk met de echte ABSHAUBBIN S hebben dan hun niterlgk voorkomen als watten Men koope dus om tegen alle bedrog gevrgwoard to zgn deze WATTEN alleen in de onderstaande depots en overtaige zich of ieder pakje wel is gerold in een blauw papier houdende behalve de gebruiksaanwijzing de namen van al de depdthouders iu Nederland en onderteekend door den bereider en hoofddepóthonder A BREETVBLT Az te JJel t En verder bg T A 6 no DETH Gondi lü B Verb iul Oadiwaler Mq de Wed BMtnio Goud k Bol Berkel K W den Uil bctojabsien I na Dorp Z ten er A Prins Zoveahotirn A Kkuliox AlpIjcD M J Goudkadi Roikoop r H B C Si hUttia o 8odegnr O Hooneodük Capella K Oofterlini HiHiraokt S v o dfr Knui Bleiiwflk IWed 0 Wllhelmol Woefdaa De verachrnea nieuwe druk van het werk JICHT EN RHEUMATIEK bevat brproefde saDMrgMngen om Jicht én Bheninatick met het beste icevolg self te behandelen en te Keneieo Allen die san deie kwalen Igden kan dit boek ten zeerste worden aanbevolen Prga 30 eeuta Te verkrjJKea bg alle fiockhaudeluren of reohtsireeks te outbieden van Rlolltor s Boekhandel te SoUerJam tegen oeteiidiof vnn het bedruf ke v isgevi g De BUEQEMEESTER vam GOÜD V brengt bg deze ter keiini van de belunftbebbenilen dat door deu Heer Proviuoialen Inspecteur der Diri Cte Behutiugea enz te fiotlerdam op den 6ii Haart 1879 ia exeoaloir verklaard Het Se KWAUTAALS KOHIEa van het PATENTKEGT dieuat 1878 79 Dat voormeld Kohier ter iuvorilerin ia geateld iu haudeu van dcu lieer Oatvaugt r dat ieiler daarop voorkomende verpligt is zgueii aanslag op deu bg de wet bepaalden voet te voldotu m dat bedeu lugaiit de termijn van DRIE MAANLtK f biuueu weikeu de rcclarara bchoorcu te Wi rdeu ingediend Goiub den 10 Maart 1879 De Burgemtester vooriiorind VAN BKRUEN IJZti VDOUll V KENNISGEVING De BURGEMEESTER van GOUDA brengt bij deie ter kenuia van de beLin hebluudcn dut door deu Heer Fruvincialen Inapioleur der D r ote B laatingea enz te Rouenlau up deu ü M art 1879 ia eM utoir verklairl Het Se KWARÏ vALS KOIIIER voor de Bela tinu op het PERSONEEL dieuat 1878 79 Dat voornielil Kohier tir invordeiing ia geateld in banden vau den Heer Ontvanger dat ieder daarop voorkomende verpligt ia zguen amitlai op deu kg de wet bepaalden voet te voldoen en d it heJeu ingaat de termga van DRIE MAANDE V binnen welken de reelamea b hooren te worden iugedieuil i den 10 Haart 1879 t jj Borgrniei ter voornoemd V N BEa iK f IJZENDOORN BUITENLAND Buiteiilaudscti üverzicht Iu de beaulwoordiug der vraag of de miuiatera van 19 Mei al dau niet in ataat vau beaohuldigiug zullen wordeu geateld lal de btsaliate houding van het ministerie Wnddingtou den duoralag geveu tot de meest praotisobe oploaaing det zaak De gehecU rcpublikeiuaehe pera van de Ij óali tut ie Siids en daartuaaoheu ligt eeue groote ruimte verklaart zich tegeu de concluaie vnu het rapport Inderdaad moet men al teer doctrinair zgn om ter wille van eeu idee aan Fniukrgk thana een proces op deu hala te baleu dat maauden lang een der kamera kan bezig houden en bet gansehe laud in zenuwachtige apauuiug kan doen verkeercu Buiteudien ia bet uog twgfeluchtig of het rapport al neemt men ook de volledige jaiatbeiil ervan aan wel rechtagrouden kau oplevereu voor eeue verourdeeliug Vooral wat betre t het ministerie de Rochebouét dat wel ia waar veel heeft gereed gemaakt voor een coiif i e lat doeh iu werkelijkheid toch niet tot ecu begin van uitvoeriug ia gekomen Werd het pruoea doorgezet en moeat het eindigen met eene vrgapraak voor aommige miuiatera met eene lichte veroordceliug voor andere dau zou de antirepublikeinaohe partg er eer kracht nitputten dan tot aoknamte cu twggen wordeu geatemd De atemmiug over de concluaiën tal geheel of nlihaua bgua geheel het karakter drugeu eeuer uitdrukking van meer of aiiuder vertrouwen in de regeering wijl de heer Wuddiugtou de diaeusBJo zal te baat uemeu om nameua het kabinet niet eeu programma voor deu dag te komen Indien dun de rechterzijde deu raad van deu JPaj s volgt eu zich onthoudt vau stemmen tal voor de eerste maal de ouvermgdelijke eclieidiug aan den dag komen tusaehen de republikeinen ondcrliug De richting eu wtllicht bet behoud der republiek hangt er vuii af op welke hoogte der banken de scheidiugaliju ziil worden getrokken Zaterdag beeft iu deu Duitsohen rijksdag weder eeu conflict plauta gehad tuischen prtua Bisniurck CU den heer Luskor Het ouderairp der discussie waa het gevoar voor de votppft die zeer in de baud wordt gewerkt door smokkelurij uit Rusland wuur die plaag inheemach kan gelMiemd worden De kanselier leide dat de wetten eovoldoeude waren dank zij do lieden die bg h t maken van atrafwetteu meer het belang van den niadadiger meeodru in acht te moeten nemen daifi die van de eerlijke liftlen De heer Laaker die iiaar deu toon zijner rf pliek te ourdeelen waarachguHk eenige persooulijke reilen had om dit gezegde alsfeene hatelijkheid op zich z Iven of op zgue poliAke vrienden te bewhouwen zeide dat de wooivHa van d n kanselier het duidelijk blgk gaven vaolwelke zgde de bitterheid iu de debatten steeds jrerd uitgelokt De hfir Liaker meende dat de BHidiag der regeeriug t srenwoordi nie s anders wa dau eene agitatie iu hel irroot tegen den rijksdag Het incident liep diiarmcfte uf Het was wedefleene aanwijzins voor de lioe langer met dea te meefigrond v ld winnende pn ie dat het in Doitachlalal wenachelgk Wordt au lere mannen aan het hoMl der regeering te kriji iMi indien althana het Doitsche volk besloten is ileu uoustitutioneeleD ataat te handhaven Eeu vau de conservatieve lofeu in ddiFDnitsehenrijksdag achgut vooroemena te weten het plan teopperen eener algeraeeue ontwapening Naar aanleiding daarvan heeft prins roé Bismarck Zaterdagjl op zijn gewone soiree gezegd dat wel ia waarde verhouding van Dailsoblaud tot de mogendhedenbuitengewoon goed waa maar bet plan eener ontwapening toch onuitvoerbaar mqesl worden genoemd Allbana kou Duilachland ouQiagelijk daarmede begihiii n De beriohtea uit het WobpHtlal blijven gelukkig gunstig en zg komen tliaus vgit vaa de uiet Russische doktera d OosteurijkvUle dokters seinden dat iu 4U dagen geen KfVUMv l eb heeft voorgedaan rn de epidemie au geweken kon worden beschouwd De maairegelen van voorzorg tallen echter nog geruimen tgd worden gehandhaafd De vreemde medici geven het grtaigenia dat de Russen iie zauk flink hebben aangepakt en het daaraan te danken is dat de epidemie lioh cirt heeft uitgebreid In het igelaohe Lagerhuis werd giateren mcege deeld dat er ouderhaudehiigen over den vrede zgn aangeknoopt met Jakub Khau Het zal nu spoedig blijken of het doel van de Afghanen is werkelijk vrede te maken of de zaak op de lange baan te schuiven wat teer in het nadeel is van de Engelschen De Ouderkoning van Egypte heeft in zoover zijn tin dat hij Nubar Pacha uiet weder als Minister behoeft te verdragen de kroonprins Mohammed Tewsik ia president van het Ministerie Engeland ea Frauk rijk hebbeu met deze achikkiug genoeg u genomen oindiit zij meeuen dat Tewsik meer iuscbikkelgk ia eu minder iulrigaul dan zijn vader BINNENLAND GOUDA 13 Mmirt 1879 Naar ij v riieineu is de Di colie der Jfaa jcio toor menu tcclioinrJe Gaiiereidiiif aWntt door Burgemeester CU V i thouders ALfet gtnii eiile aaiigischrrven om den prijs van h gaz die zouals men M iet 14 CLiit bedrujigt te iiiiudereu tot op 13 et ingevolge een bepaHug van het cuntriict dat de prijs hier büogstews 15 ot mag bedragen doch dut wuiiueer op vier plaatsen van gilijke grootie of kleiner dun Gouda de prijs bij particaliere fabrit keu minder ia deze ook tier evenzeer moet wordeu verlaugil Dit ge al doet zich thans voor ea van duar de aanschrijving van B en W die door onze sladgenooteu zeker met genoegen zal wordeu vernomen Naar wij vrruemen zijn door den Algeraeenen Kerkeruad der Nid Herv Giraeentealhier de oflredeiide ouderliugeu en diakrueii licrbciioemd met uitzoiidering van den o irierliug G Lingeriinr in wiens plaats is gtkoteu de heer P W KaniphugZLU die de bejiociniiig hetft nungrnumeu Te eiis werd bislolen de opbrengst viin de Pinkstfrcolltote niet niter uitsluitend uuu het Kuttei damsche zcnde iinggenootsch p maar voor de helft nau het ütrtohtsche zendiliii enootschap uit te kecna Op ïl April a st zal de verkiezing plaatshebben voor leden van de administratieve 9olleges der N H Kerk alhier Aan de beurt vau aftreding zijn de Kerkvoogden C Knaap C Hoogenboom eu W B vau Straaten de Notabelen H Oïereijnder W de Jong A pW van Kluijve en H Jager terwijl er nog eene vacature is door het bedanken vanden beer J P C Prince de Commissarissen van oppertoezicht H van Zauen W Post Drost Dr D Terpstra C Kooijman eu J A Remy daarenboven eene vacature door de benoeming van den heer G Straver in 1877 tot kerkvoogd Indien de benoeming van den heer P W Kamphuijzeu tot ouderling wordt bekrachtigd ontstaat in het college van notabelen uog eene vacature daar genoemde beer beide betrekkingen niet gelgktijdig kan vervullen Bij voldoende inteekening tal de beroemde Bsry touzauger Carl Hill op 2S dezer alhier zich doen hoorcu Daar slechts gedurende weinige dagen genoemde datum voor het Comité ia besehikboar gesteld z il men verstandig handelen door de reede in omloop ziji de lijsten zoo spoedig mogelijk te teekeuen Carl Hdl is otgeus bevoegde beoordeebiars de meest verjjBOlirde I iederenzanger van dezen tijd en voorzekef ifl door velen de zoo goed als eenige gelegeuhÊid worden aangegrepen om hem te hooreu Niuir wij vernemen heeft de Liedertafel Apollo ontslag verleend aan den heer 3 van MiUigeu als haren directeur Dinsdagavond had eene vergadering plaats van het hier gevestigde Departement der Maatschappij tot Nut vui t Algemeeu Als spreker trad op de heer mr Jac van Gigch advocaat te s Orarenhage doeh vooraf had nog een plechtigheid plaats die vermelding verdient Nadat de vergader ug geopend was werd nl aan twee personen CoBMEua VAN nea VzoT eu Johanna Bobst een bewijs gegeven van holde voor langdurige getrouwe plichubetrachting De eerste oud 68 jaar was iu Juni van het vorige jaar gedurende ZEsTia jaren eerst als joiigea l iter ala spinner iu dezelfde baan werkzaam geweest en wel de laatste 50 jaren iu dienst van den beer van Galen De tweede herdacht 2 Augustus 1878 horen vuï TiGjarigeu dienst als dienstbode bij raej de Wed van Berkel De voorzitter de heer J M Noothoven van Goor overhandigde hen ieder een medaille van de Maatschappij uatnetis het Hoofdbestuur en uog eeu geldelijke bgd rage namens hetGuu lsche Departement na hen ieder hartelijk Ie hebben toegesproken en er op te hebben geweten ilat zij hoi wel in nederige betrekking hadden getoond hoe ieder door getrouwe pliohlsbetraohtiiig een sieraad vau zijn omgeving kau tijn Daarop hield de beer van Gigoh zgn voordracht Hg verhaalde eene novelle getiteld Eeu moordenaar of niet wa irvnu de gebeurtenissen alle in werki lijkhtid De feiten wareu door spreker gedramatiseerd eu het verhaal werd op oudeftuudeude boeieude wgze voorgi dragen Spreker werd daa ook ten alotte luide loigpjuioht Het aandeel iu de lichting der nationale militie vo r h i ja r 18 9 bi lra i0 iu het 17e kanton voor Gunda 45 Hiinsircohl 6 Siolmjk S Berkenwoude i Krimpen a d IJsel ti Ouderkerk a UJ el 7 Gouderak 5 Moordrecht S eu Rieuwqk 6 niauscliappeu Üit Oudcwaler schrijft men ons Zeldt 11 was de x ial v m de Doelen alhier zoo bi et ala 11 Vrijdagavond Eu geen wonder de nilerijkcrskniiitr linger vierde baar 25 jari itjuüilB til gd bij die giligmbud üur hare kui siliev endc Irikn eeue cMra voi i alUi g Nad it de vuitizi itr de biir A C vau Ailal een ftiiik ovcrziobl vau de gtsciiicdeias dir k nur gegeïtn had werd uchtencniulmiis opgevoenl fle schuld tem broeders gcdianiyisctrd door W J Hofdijk en Aray fro