Goudsche Courant, vrijdag 14 maart 1879

pea kuweliji bewerkt nau het Fransoh van Molière Nmlat de heeren A C van A Ut eu G C vau Aelst die van den tgd der oprichting af steeds lid geblevrn syn door een viertal damee en heerun een hiilwenacl was toegeïongpii volgde he lilveren fetst der vereenigiug dramatisoh allegorisohe schets met tang In dit sink dat op verdiensttlijke wgze door eeu der leden was samengesteld traden behalve de ledeu van Borger nog negen zanggodinnen op Evenals bg vorige gelegenheden hadden zich ook thans eenige van Oudewaler s schoonen tol medewerking bereid veriilaard Hoogst voldaan aren dan ook allen die bij deze gelegenheid waren opgekomen en zeer zeker zal deze feestviering een aangeimraen indruk achterlaten Met onze beate wenschen voor deze zoo flink ingerichte kamer eindigen wg dit bericht De gala voorstelling in den aladsschouwbu g te Amsterdam die door HH MM den Koning en de Koningin zal worden bijgewoond zal plants hebben op Donderdag 24 April c k Ouder anderen zal daar worden uitgevoerd eu cautate an Heiuze woordi p van mevr Heinze Berg Mevr Kliiiie en mej De Groot zullen de luin scène uit Ie Maria Slnart spelen Eerstgenoemde treedt daarin op als Elisabeth In het Koninklijk Paleis te Amsterdam hebben voor s Konings komst in de hoofdstad groote verfraaiingen plaats gehad AUerwege zijn in de zalen de tapijten vervangen of vernieawd of verschillende nieuwe meubelen geplaatst In de Vau Speykzaal is eeu sohooiie liohtkroou gebangeti van buitengswonen omvang uit koper bestaande dat door middel van galvanoplastiek met wit metaal is gedekt Ook de troonzaal is van nieuwe liohtkronen voorzien wairrvan de hoofdkroon met koninklijke iusignién prgkt terwgl de kristal versiering dezer ornamenten bgzonder luisterrgk is De vertrekken der Koningin prijken met het kooinklyke salon ameublement van ingelegd hout iu oud Hollsudaohen styl dat door Z M op de Purgsohe wereldtentoonstelling ingezonden was Het onde klavier waarop koningin Hortense haar Pariant pour la S rie componeerde dat Koningin Sophia in dat salon weder had laten plaatsen zoodra zij vernomen had dat dit oude stuk nog bestond Is thans weder van daar verwgderd en die plaats ingenomen door een alontafel ran hout mozaiek De kleur van dit salonvertrek is donkerblauw terwgl de wanden en de meubelen van de bijzondere vertrekken der Koningin daarnevens orertVokken ign met gele z jde Overigens zgu al de vertrekken der Koningin opnieuw geschilderd in dof wit met goud beschilderd en gepUfonneerd De vertrekken van den Prins van Oranje z jn nieuw gemeubeld Stoelen en gordgnen zgn daar van licht kleurige brocntehgde De ingang aan de Damz de van het Paleis is thans van een mozaiekvloer voorzien de verlichting voor Eoo erre die niet met waslicht plaats heeft is in het gansche Paleis hernieuwd en overigens is bet gtbeele gebonw beschilderd Thans is bij de Tweede Kamer ingekomen het bg de staatsbegrooting door de regeering toegezegde welsontwerp houdende bepalingen op de handelsen fabriekmerken Zg dienen ter vervaugiug van de nog geldende gebrekkige en verouderde wetten te verorUeningen die geen waarborgen aanbieden tegen depdt van hetzelfde merk door vorsohilleude personen die het voor belanghebbenden zeer bezwaarlijk maken te weten welke merkeu gedeponeerd zgn die niet tegen alle strafwaardige handelingen behoorlijk straf bedreigen en die niet voorzien in het depdt van baitenlandsohe fabriekmerken Volgens een ingezonden stukje in het Utr Dagbt hgnt dr J Van Violen den officier van justitie te Amsterdam te willen mengen in zijn geschil met het HandeliUacl over de houding van den heer Van Vloten op het graf van Polgieter Iu eene der jongste zittingen van het centraal eoititj oor landhuishoudkunde te Darmstadt gehouden is het belangrgke feit geoonstateerd dat aldaar ten gevolge vau het toezicht op de melk dat met de niterste gestrengheid gehaudhanfd wordt de sterfte van kinderen aan diarrhea vergeleken bg vroeger 60 pCt verminderd is Voor den eersten boekdrukker in Busland Iwan Fedorowitsoh zal te Moskou een gedenkteeken worden opgenoht Het Oudheidkundig Genootschap heeft te dien einde reeds 9000 roebel bijeengebracht Gedurende het jaar 1878 zgn uit laoda leedientt M mauadiappen jreggez onden Uit B nieveld mel4t men Op een paar m rktMfM w d op de markt aldaar kunstboter te koop aangeboden in uiterl k eu imadk bgns niet van de gewone te onderscheiden De verkooper wist die met het onnoozciste gezicht ter wereld voor 1 35 per kilogr 5 cent miuder da voor gewone boter van dd hand te doen Daar clize daid onder de striif et valt is de polioie reed er intde bekend Het Fad wensoht dat s j die de door den minister van liaautien voorgestelde belasting op het kapitaal in portefeuille kritiseeren zich op een bilIgk standpunt tegenover hem zullen laalseu De regeeriog heeft bg herhaling verklaard dat g afzi ude van eene algemeeue iukomstenbelastiug de verschillende bronnen van inkomsten afzouderlijk wil heffen In dien gedachtengniig kan men niet vorderen dat door dit eeue ontwerp alle soorten van inkomsten of bezittingen gelijktijdig zullen worden belast want dan zou men looh weer komen tot eene algemeeue inkomstruof knpitaalbelasting die deze regeeriug niet wil Aan haar kan men slechts den eisch stellen 1 dat zij die soorten van iukomsten en bezittingen het eerst treft die nog in t geheel niet belast zijn eu daarvoor op dit oogeublik het meest in aanmerking komen i dat zij zel daar waar zij nog slechts gedeeltelijk haar plannen blootlegt toch reeds het bewgs geeft van gehecht te zijn aan het belaitingpriiicipe van Smith elk uaai zgn krachten en 3 dat zij een bepaald soort van inkomsten en bizittingeu willende treffen ook de ncodige maatregelen neemt om alles wat binnen dat kader valt zooveel mogelijk biuneu het bereik vau diu fiscus te brengen Deze efTeclenbelaating voldoet naar de overtuiging vau het Fad niet ten vuile aan die kriteria het blad is geenszins met alle détails vah de voordracht ingenomen De minisier die een bepaald soort van inkomsten en bezitliugen wit treffiU treft gcenstins allrs nat tot die bepaal le soort gerekend dient te orden hij draagt eene effectenbelasting voor in pl ials van eene belasting van het kapitaal in portefiuille Niet op den naam maar op het iveZen van de Ziiak konil het aan EffLClen zijn ook sohnldfor ler ng n eu het ia een verkeerd krilerium dt belastbaarheid der schuldvorderingen te laten afhangen vau du qualileit der debiteuren Wij staan zegt het Fad op hetzelfde standpunt als de regeering maar wenschen een meer consequente toepasseiig van het beginsel een toepassing die de regeering lelf bg het ontwerp eener belasting op de goederen in de doode hand heeft voorgestt td Uad de miuister terstond kunnen besluiten hél Mt V van kapitaal in portefeuille ruimer op te vatten hg zou veel meer instemming met zyue plantten gevonden hebben B j een geacht Hagenaar werden sedert lang belangrgke geldsommen vermist Eindelijk kneeg men kwaad virinOeden op een der dienstbodeu Na eeuingesteld onderzoek der politie moet de schold derverdachte zijn bewe ei Zij werd dan ook gearressteerd Doch hiermede as de zaak niet uit wanthet ontvreemde geld en banfcpapier wtrd niet inhaar bezit gevonden Er moest dus nog een derdein het misdrgf gemoeid wezen Dit moet ook alzgn geconstateerd Een kameraad der misdadigedienstbode had nl een broeder bg dezen werd hetgestolene geborgen Jl Zaterdag werd hg eu zijnvrouw gevangen genomen Aanvankelijk moet hgalles hebben ontkend doch ten slotte vroeg hij ofhg vrg zou komen als hij mededeelde waar hetgeld zich bevond Nu was men er Men kreeg debekentenis er uit en het geld werd gevonden ineen kous van een der kinderen Man en vrouwschijnen dus beiden van de zaak te hebben geweten De instructie wordt voortgezet O r Z H Uit een statistiek door prof A B J Modderman te Leiden bg zgu reotorale redevoering gevoegd bigkt dat hier te lande het getal misdrgven waartegen vroeger de doodstraf was bedreigd na de afschaffing dier straf iu 1870 belangrijk is verminderd Van 1864 1 69 hadden 50 veroordeelingen plaats wegens moord diefstal met zeer verzwarende omstandigheden en brniidstiohting met gevaar voor meiischi nievens Iu het eerste zesjarig tijdvak van de afschaffing der doodstraf 1371 tot 187 was het geheele aantal 2S Wegens de verschillende soorten van moord kwamen van 1864 1869 voor 24 veroordeelingen van 1871 1876 slechts 14 wegens diefstaf met geweld enz 1864 1869 7 1871 1876 O wegens brandsticihting met gevaar voor menschenlevrns 1864 1869 19 1871 1876 II gevallen Men weet dat in Nederland nog steeds de soldaten buiten dienst wapenen dragen en wel t meest op die dagen alt veel vr je tgd aanleiding geeft tot veel drinken Zoo heeft nu weder Zondag avond te Arnhem een vechtpartij tosseheo burgers en militi ren plaats gehad waarbij deze laatsten van hnn sabels gebruik maakten en o choon gelukkig geen persoonlijke dan toch veel materiële onheilen aanrichtten Als bijlage van het Tgdschrifl von het Aardrijke imi dij GenooUehaf bteft het licht gezien het eerste gedeelte van de verslagen omtrent deu tocht met de Willem Barimti naar en in de IJszee iu den zomer van 1878 De beschrijving vau de uitrusting van het poolsohip en van de reis is van de hand van den luit t z 2e kl L B Koolemans Beyaeii Het uitvoerige reisjournaal dat voorufgegauu wordt door eeu rebai van de rgze waarop de Nederlandsobe Uszee toohten hervat werden en van de voorbereiding der expeditie munt uit door de levcudige voorstelling van de interessante feiten die door deu ooggetuige te boek werden gesteld De jonge marine oCSoier wiens wakker initiatief zooveel bgdroeg tot het welslagen van den eersten Nederlaiidsoheu Pooltocht heeft zich dunkt ons ook van 2gn taak als verslaggever uitstekend gekweten door üe talrgke bijzonderheden aan deze wetenschappelijke reis zoo bevattelijk mogelijk mede te deelen Het is zeker niet aan alle gezagvoerden gegeven hun journalen in zulk een aangenaam kleed te steken Van zuiver wetensehappelgke waarde z jn de b langrijke verslagen van den oommandatit A de Bruyiie en luit jhr H M Speelman besohrgvende de magnetische meteorologische eu temperatuurwaarnemiugen waarmede de expeditie naar het vaderland terugkeerde Omtrent de resultaten van dezen eersten tocht veruemen wij uit het verslag dat het natuurkundig onderzoek de geringe middelen waarover men beschikken kon iu aaiiinerkiug genomen betere uitkomsleu heeft opgeleverd dan mea aauvaukelgk verwachtte De grenzen van het west gs in de Spitsbergen Zee en van het zuid js in de BarentsZi e zgn met juistheid voor 1878 bepaald tot vergelgkiug met deu toestaud in volgende jaren Een eerste poging is gedaan om den warmen stroom in Ie diepte na te sporen en te zien naar wdke stiedt lig zich in de B ireutEtzee richt Voor het eerst werden in tee hoogst belangr e magnetische waaruemingen gedaan en aan den wal voongezet cu tul van liydrographiaolle en meteorologische naarnemiiigen gemaakt Er werd een geschikte plaats gekozen voor eeu eveuiurel Nederlandsche waarnemingsstution in de Nuordehjke IJszee n eiadelijk door het plaalsen van eeu grafsteen op Amsterdameiland een nederige hulde gebracht ntt onze stoute voorgangers Ten slofte schrgft luit B ynen Al die bandetingen en verriditiugen gaveu aan ieder aan boord het bewustzijn dat hg een beUingrgke taAk te vervullen had hel wekte op tot iuspanuiug en schonk bij welslagen der pogingeu de voldoeuiug vsn ook als Nederlander iets tot uatuarkundig onderzoek van zeeën te hebbeu bijgedrageu wiuirin andere zeevarende natiën zich in de laatste jaren zoozeer verdienstelgk hebben gemaakt Daariu tooh vindt een klein volk een schoone gelegenheid om in tijd van vrede zich lauweren te verwerven door veroveringen in het bel ing der wetenschap te maken Moge deze eerste tocht door meerdere tochten onk op grnoter schiial gevolgd wordeu en mochten de middelen niet toelaten om daartoe een toomsehip te gebruiken luiit ons dau voortgaan Ie doen wat door de Willem Oarenli gedaan is en ook zeitgen als de Spartaan tot z jn zoon die zich beklaagde dat zgn zwaard te kort waa Zoon doe een stap in tt tot den vgaiid Aan dit eerste gedeelte van de rapporjen sijii ter opheldering toe evoegd een fraaie kaart van de Bartnlttet en vencheiden platen waaronder een SI rie grafische voorstellingen van de waarnemingen Het tweede gedeelte bevattende het verslag van den zoöloog dr Sluiter en vau den arts Hgmans van Anrooy volgt spoedig De rapporten z jn ook in den hnndd verkrijgbaar gesteld I NGEZONDEN Het KOHIER der Plaatselijke Directe Belastingen Een woord tot mgne medeburgers gerichi De gemeenteraad nam 25 October il het verstandig besluit om de kohieren der pi air belasting algemeen verkrijgbaar te stelleo Men behoeft nu slechts een bedieude naar het raadhuis te zenden om in bét bezit daarvan te gerakeu en men kan op zijn gemak de aanslagen vergelgken en nagaan Doet men dit dau zal er nog nl rena redeu bestaan voor verbazing Mensiiheu met bloeiende zaken personen die het er bigkbaar goed ian kunnen nemen staan voor een bedrag genoteerd dat zeer klein is iu vergelgking met liunuc werkelijke inkomsten terwijl daarentegen menigeen die met groote moeite moet trachten rond te komen wat hun vaak niet gelukt voor een burgermatis inkomea staat aangeschreven Is het kohier alzoo verre von juist den per ionen die het opmaakten nl Burg eu Welh is die onjuistheid niet geheel en al te wijten Zg kunnen niet meer doen dan bij gissing het iiikomeu begroolen en dat die gissing diktierf eeu vergissing uordt kan uiet vreemd geacht norden daar huu collegie slechts bestaat uit drie personen die imluurlgk niet van al huu medeburgers kunnen weteii hoevccl ongeveer hun iukomen bedraagt De ambtenaren en ofiieieren wordon op bun tractement aaugesUgen en bij de overigen gaat men af op wat men zegt op wat meft meent op wat ineu deukt Die men nu is vaak verkeerd ingelicht eu aUoo zijn de aauslagea steunende op die inlichtingen ook dikwerf verkeerd U H $ het kohier du lüet op jtiisihgid bogen dan volgt aanstonds de vraag aan wie de taak on bet te verbeteren Aan de burger zelf Er wordt door zeer vele personen in deze gemeente gemopperd over te hoogea aouslag eu de klachten zijs velen doch de eenige weg die tot verbetering kan leiden woldt nog te weiuig ingeslagen Men weet dat men bezwaarschriften kan indieueu tegen ja aanslag bij deu gemeenter iad maar hue velen doen dat Slechts enkelen vau hen die biuoeuskamers of onder vier oogen zich er over beklagen dienen een reclame in Wanrom f Vooreerst verkeeren niet weinigen In de meeniug dat B ra W liever niet zien dat men outevredeu is met den aanslag Voorts wil men met besproken worden in den Kaad Verder ziel men tegen de moeite op of laat soms door onachtzaamheid deu tgd voorbijgaan voor het reobtmeeren gesteld Deze redenen kunnen het daglicht niet verdragen Vooreent moet er op gewezen worden dat B en W volstrekt niet met tegenzin zien dat er liezwaarechriften wordei ingediend Zg erkennen van ganscher harte dat hun arbeid in deze onvolledig is zg stemmen het gaaf en onvoorwaardelijk toe dot de aanelagen met alle juist zgn z j zgu het ten volle eens dat er personen zgn die te hoog cu personeu die te laag staan aangeslagen maar de eeuige weg die in de tot verbeteriug kan leiden is dat iedeh Dig ONTEVBIDEN IS OVEB ZIJN AANSI O EEN BEZWAAESCItBln INDIENT Ook de overige bezwaren hiertegen beteekeneu weiuig In den od wordt de fiuautieele toettuud van hem die reclameert besproken dat is waar maar in de laatste jareo had dat plaat in eeu bnlote vergadering en niemand dan de raadsleden die wg zelf uit ons midden kozen om onze belaugen te Ijehartigen neemt daarvan kennis Dat bezwaar is dus ook opgeheven en wanneer men verder bedenkt dat slechts met een enkel woord de bezwaren behoeven te worden aangetoond die men tegen igu aanslag heeft dan zal moeten worden erkend dat het vreemd is dat er loo vele klagen nogaltgd niet klagen Aiit waar zalka alleen te paa komt a t waar zulks alleen kan leiden tot verbetering Og allen die thans zoo herhaaldelgk uwe grieven lucht geeft die in koffiehuis eu sociëteit in vriendeukring en gezelsohap niet uitgepraat zijt over de onbillijkheid van uw aanslag gg die uw inkomeu veel te hoog vindt geraamd in vergelijking van uw buuruiun eilieve zwg g eens even neem een pen op en eeu stuk papier en sehrijf een bezwaarschrift onu den Kond Doet gg dat niet dan hebt gij niet langer recht tot klagen daar gij toont dat uwe grieven uiet den toets vsn een onpartgdig onder zoek kunnen doontaan Eent op deze wijze eerat als ieder ontevredene reclameert is er kans dat het kohier langzamerhand de juistheid uabgkomt Jeder die daartoe wil medewerken wekke zijne klagende kennissen op tot het indienen van bezwaarschriften Het kohier men weet het is algemeen verkrijgbaar op de Secretarie voor 40 Gmts Klachten daartegen kunnen worden ingediend alleen nog deze week en den eersten dag der volgende I Daarna ia de tgd verstreken Een Goudsch Inoezetxne STAAT VAN BRIEVEN geadresseerd aan onbekenden in de Ie helft der maand Februari jl uit Gutida veizonrieu en diK tussohenkoimt von het Postkantoor aldaar terug te bekomen B van der 8Ur Amsterdam C Visser Wed J van Bodegragen J Kings L Neuwieller A van Buuren Hotterdam Klegnendont Soelermeer P Mathcwsen Utrecht BHIEFKAAET F Pa ost s Gravenhage Gouda den 11 Maart 1879 De Directeur v h Postkantoor te Gouda VAN KEUUNE FOLITIEI Gevonden en aan het Bureau van Politie gedeponeerd Een ZILVEREN POTLOODPEN Kaïitoiigefccht te Gonda Terechtzitting van Woensdag 12 Maart l879 Kantonrechter Mr J H tan MIEUOP Ambtenaar van het Openbaar Ministerie Mr W C A SCIIOLTEN te Rotterdam VEROORDEELD A B ïcIHwsohter wonende te Nieuwerkerk a d IJsel tot eene boete vnn ƒ 12 of gevang van drie dagen egens voor het kantongereeht te Gouda bij de behandeling van eene sirafeaak niet Is getuige verschguen niettegenstaande hg behoorlijk als getuige gedagvaard was en geeo gegroude reden van verhindering had dcgtlnige verscheen bijna eea half uur te laat op de terechtzitting W vau T slaapstedehouder wonende te Gouda tot eene boete van ƒ 3 of gevang van één dag wegens in het door hem te hondeu register niet vermelden van den naam van een meisje dat bij hem iu z jne slaapstede een nacht gelogeerd had na uit het huis van hare moeder te zgu weggeloopru W L jongen wonende te Gouda tot eene boete tan 1 of gevang van één dag wegens op den openbaren weg op de Markt te Gouda werpen met sueeuw I M V d Z jongen wonende te Gouda tot eene boete van ƒ 1 of gevang van ééu dag wegens op den openbaren weg op de Markt te Gouda werpen met sneeuwballeu L V koopman wonende ta Gondo tot eene botte ïa l of gevang van ééa dag wegens iu de Zeugstraat te Gouda laten losloopen van zijn houd zonder dat deze voorzien was van een halsband met den naam des eigecaan daarop 1 8 M koopman wonende te Schoonhoven tot eene I boete van ƒ 1 of gevang van ééu dag wegens in het Plantsoen aan den Fluweelen Singel te Gouda rijden met een met twee honden bespannen kar M H dienstbode wonende te Gouda tot eene t boete van 1 of gevang van één dag wegens wer pen van asch in het water van de Nieuwe Haven te Gouda VRIJGESPROKEN G A H G jongen wonende te Gouda van de aanklacht op deu openbaren weg op de Markt It Gouda met sneeuwballeu te hfbben gegooid Ter terechtzitting van Woensdag 26 Vebrnari U is naar ij reeds vroeger melfliUu door den Kantonrechter alhier veroordeeld O van E kaashandelaar alhier wegens op 31 Januari 1879 tgdens óe hardrijderg op schaatsen op den Bleekerssingel alhier gerleeltelgk belemmeren van den openbaren weg met een hem toebehoorend oiiaangespannen voertuig zonder uoodziikelijkheid en zonder vergunning van B eu W O V E heeft naar wg vernemen in deze veroordeeling niet berust maar is in hooger beroep gekomen MARKTBERICHTEN Gouds 13 Maart 1879 Tot ongeveer vorige prgaen was de omzet niet groot Poldertarwe puike ƒ 9 26 a ƒ 9 75 Mindere 8 26 4 9 Rogge puike ƒ 6 76 a ƒ 7 Mindere ƒ 6 a ƒ 6 50 Voer ƒ 4 75 i ƒ 5 Gent puike ƒ 7 ƒ 7 60 Mindere ƒ 6j6 a ƒ 6 76 Haver zware ƒ 4 i ƒ 8 Ijgte ƒ 3 ï fi lh De veemarkt met weiuig aanvoer den handel traag magere varkens en biggen vlug te verkoopiu Boter ƒ 1 16 a ƒ 1 36 Ter kaasmarkt vau gisteren werden aaiigivoerd 61 partijen hooikuas vrn ƒ 20 a ƒ 28 herfstkaas van ƒ 31 i f 32 Burgerlüke Stand Uouda GEBOREN 11 Maart C rolma Daviua ondvra II lloinudouru en A 1 Lcerneubttih Habtfiiia oudtra J Oilcin ei A E ilgdoriuk r erril ouder J van den heuvel en A van Spenjten Ellanbeth Curulina oiidtra J Verboom en E C Clae ena HLudrtcul oudera M Nabbe en li Heirkrni OVtULEDEN 10 M art IC de Meijer eil J Sjiruiil 80 j 11 A R Kon 3 m C Fenacl Hm 11 J de Haan ed J Springmeyer 84 jaar GBHUWD 12 Maart U A van Straatm en U J Vmjk Burgerlijke Stand van onderstaande gemeenten van 6 tot 13 Maart 1879 Moordrecht OBOORRV Maria oudera J au den Krul en van Ede OVEIll EDl N M Hoere 2 m fi Rietveld 8 m GEHUWD h NiKirde raiif en N Verboau Gouderak QEBORSN I Huibert ondef Bluol n Al da JiOlf OVElllEDENi W de Kw ad teoiet 23 m Haastrecht iEBOBEN Gerrit ouders J C van Gorkom en 1 E Geerlnig Alella Helena Theodara oudere A van Wongaarden en T tan Speiigen Adrians Jueuba ouder i Virboom en N Surk RoeuwUk OBBtTSHfj Harii Sodtn L Ttrlidj W WArlli OVKliLKDEM M Verheul 60 j I GrofDeudijk 79 j A ï n £ ljk 1 j W tan Bodegnivea 23 j Waddinxveen GKBOHBN Lteiidert oaim i ie Kooter ea M Kerfer J iciiU i ttendrikB oaden M d Hotjg ea O an der Haven Sjphia ouders J an Tciet en M HitojEenboom Uil helmus onder M MataB en P de £ o r Huig ODJers Moraal en J C fao Oa Jao oudera J Alphenaar en van liiilken Johanaea oitdera P vaa der Olaa en i I ema Fop Martinua oudera M ttalling en P Snoek APVERTEWTIÈWa Voor de vele bewijzen v n belangstellingen deelneming onder het langdnrig lijden enbij het afsterven mgner geliefde Echtgenoote j A G SCHELTEMA geb tak Sonsbbïk zooveel hier ala van elders ondervonden betuig ik mede namens mgne kinderen mgn oprechtendank J N SCHELTEMA Gouda 12 Maart 1879 De Heer en Mevro aw J M NOOTHOVEN VAN GOOR Rot48T TAN LiHBUBO betuigen hunnen dank voor de blijken van beliingstelUng ondervonden bg de geboorte van hunnen Zoon Gouda 12 Maart 1879 Visites worden afgewacht Maandag en Dinsdag 17 en 18 Maart a s De ondergeteekenden betuigen hunnen hartelijken dank voor de vele bewgzen van deelneming en belangstelling ondervonden bg het overlgden van hunne oudste Dochter Jhr M C F J DE BOTTE EN £ CHT0E 0OTE Gouda 13 M aart 1879 Een ieder die iets te vorderen heeft van of verschuldigd is aan wijlen Mevrouw de Wed KELLERMAN N geb van Lakeeveld alhier op den 1 Maart 11 ten huize van de Wed van DER Linden op de Markt overleden gelieve daarvan opgave te doen tnnen acid dagen aan Gouda 3 N SCHELTEMA 12 Maait 1879 Gouwe C 103 DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van Rijnland brengen bij deze ter kenniase van de ingelanden Dat de lijsten der stemgeregtigde ingelanden van het Hoogheemraadschap voor het jaar 1879 zoo als die door de Veieeoigde Vergadering jn vastgesteld van af den 11 dezer iigelgks behalve des Zondags van des mOrgens negeirtot des middags twaalf ure ter inzage zullen liggen op de Secretarie van Rijnland te Leiden en wgders op de Gemeente Seeratariëa van de hoofd plaatsen der districten en onder districten ala ook in de lokalen van de stoomgeraaalwerktuigen de Cruijnitts de landen ea de Leegwater R OkVIM lJW Men vraagt eene KOOKVftOÜW toihawdof ongehuwd zonder kost of inwoning tegen 14 s inaiinds voor een tafel van plus minas 9 personen Adres in persoon oi met franco brieven onder luottu Kookvromv aan het AdvertentieBureau van A KOK Coup Boek en Kantoorfaandel te Gouda KOST EN INWOHIHIi gezocht bji Fatsoenlijke Burgerlteden voor eeiï JONGMENSCH egv bcjighede buiten huishebbende Brieven franco onder letter O ann de Boekhandelaars J VAN BKNTüM Zoon alhier liH Aaimiiiiers cu i lt selaars4 PRUISSlSrH METSELSTEENBN 23 V 11 i en 6 Cmt rroot v ii goede qualiteit en tegen coneurfeerende prijzen Fabnek ann den Nieuwen R ii boven Lisbith GeiB ktelgk ter vervoer en billgke vrachtprijzen Prijscouranten worden op aanvrage franco toegezoijden door THIEODOR vax OWEJIBN te Kletf