Goudsche Courant, zondag 16 maart 1879

Zaal Zondag lOiJHaart 1879 N 2270 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlentiebiad voor Gouda en Omstreken Wij ontvingen eene GROOTE COLLECTIE ZWASTE ZUDK THIBETS DIAGONAALS en meer andere Nieuwste ZWARTE GEWERKTE STOFFEN tot zeer voordeelige Prijzen GEKLEURDE KATOEN OXFORDS Gordijn I eleldoeken Lakens Buckskingps alsmede een partij MOOIE 700IIJAAIIS ST0FFEN VOOS BAUES COSMES Tevens ontvingen wij eene zeer fijne en voordeelig e Collectie Jonge Heercn Pakjes PARUS 17 119 ru Moiitinaltr S tlRATIS EN FRANCO toezending van de i raclitige geïllustreerde Alburn bevattende meer als 400 der nieuwste zomermodes aan ieder die dezelve aanvraagt aan MM SiLTKSTBÏ RoüVBlttOLLlS KT O GRANDS IAGASINS SAINT JOSEPH Verzeudinsen vry van vracht eu inkomende rechten van af 12 gulden tiancotoeïendÏDgv Btalen A Saint Joseph PARIJS LUC W KOHLBRUGGE Dubbele Buurl B 9 Ontvangen de Nieuwste Voorjaarsstoffen tot bljseonder Lage Prijxen DAMESJAPONSTOFFEN OXFORDS CALIC0T3 ZWART THIBET en RIPSEN MOIRÉ en WITTE BOEZELAARS GARNITURES KRAGEN CHATELAINES enz enz Heerenfronts Boorden en Cravates als ook zeer voordeelig Witten en Ponscau Flanellcn van af 25 Cts per El AMERSFOORTSCH en KEPER DIMET van af 1 95 het stuk van 20 El GESTREEPT en GEBLOEMD NETELDOEK van af 8 cent per EL GEELEN DAMASTEN RIPSEN in WOLLEN en MANILLA CRETONNES voor MEDBEL GORDIJNEN TAFELKLEEDEN enz enz enz Aan dit adres kan een LEERLING geplaatst worden TWEE BEKWAME SCmmEnSENECHTS gevraagd voor een geruimen tgd VAST WERK bij W VAN SOEST Lange Tiendeweg VAN Zoet Rogge Brood uit de Bakkerg van J B HOOBROËK TE S GRAVËIAGE alleen verkrggbaar bg P VAM DAM Keizerstraat Te KOOP gevraagd een goed onderhojjden SCnUTTE SiPMi Aanbiedingen ondefTétter B bfl den Boekhandelaar ü C EDAÜW Jr alhier maa dagItmaakt des avonds ten 7 ure hoopt de WelEerw Heer Ds Groenewcg van Rotterdam in het Lokaal aan de Bogen vroeger genaamd Okanjb en Nbdkbiand eene VOORDRACHT te houden over de Munstersche Vrede als bewijs der bemoeüenissen Gods met Nederland MT m VERMAAK Oosthaven VOOKDBAGIIT door op DINSDAG 18 MAART 1879 a avonds ten 8 ure Kaarten t 1 zgn verkrggbaar bfl de Heereu A KOK Comf Boekhandel de Heer e B HEEGEMAN Sociëteit Réünib Op den dag der Lezing aan het Bureau 1 50 Dienstbode Wordt gerraagd ineen Klein Gezin den laten MEI eene DIENSTBODE liefst DAGMEID Te bevragen onder N 235 aan het Bureau dezer Courant OPENBARE VERKOOPING ten overstaan van Notaris MONTIJNte ou Ai op MAANDAG 17 MAART a s s voormiddags Elf ure ie het Koffijhuis dk IlAKMOiciis VAN EEK HUIS en ERF in de Komijnsteeg Wijk K n 53 Kad Sectie 1 n 398 groot 62 Centiaren Breeder bij liillettcn luibrmatiën te bekomen b j Notaris MÜNTIJN Openbare Verkoopiiijf ir De Notarissen van dbu HOOP DK KUYPER resideerende te KoU filam zijn voornemens om op WOENSDAG deu 2den APRIL 1879 te veilen en op WOENSDAG den 9den APRIL 1879 te vefUoopen treide dagen des voormiddags ten U ure in het Hotel Heerenlogoment aan de Koestraat te Selioonhoven N 1 Eene HOFSTEDE bestaande in Uouwmnnswoning met Schuur en nog een Huia en MRF benevens diverse perceeleu uitmuntend Wet Hooi Houw Ofiend eu Itletland IDIJI ff ond Wey en Water in den polder Den Hoek onder de gemeente Lekkerkerk kadaster Sectie B Nos 1085 1086 1087 1089 1090 1091 1095 1112 ure 1117 1118 1146 1147 1157 1158 1439 en Sectie C Nos 1875 18 6 18 8 H81 1883 1884 1885 1889 1893 1894 1896 1897 1912 1922 1923 1935 1936 1912 1943 1951 2003 2004 2005 2015 2016 2017 2018 2520 2521 2536 2537 2547 3234 en 3674 te zamen groot IG Hectaren IS Aren 44 Centiaren Grondlasten over 1879 ƒ 56 72 N 2 Een Akker uitmuntend BOUWLAND met niJKGJtONl gelegen al voren kadaster Sectie C Nos 1913 1914 2543 2544 3358 te zamen groot 13 Aren 09 Centiaren Grondlasten over 1879 0 84 N 3 Een perceel uitmuntend BOUWLAND gelegen als voren kadaster Sectie 0 Nos 2014 en 3038 te zamen groot éO Aren 20 Centiaren en een perceel HOOILAND gelegen als voren kadaster Sectie C No 2001 groot 35 Aren 90 Centiaren Grondlasten over 1879 3 07 En N 4 Eenige perceelen uitmuntend WEI JIOOI en BOUWLAND en WATER gelegen als voren kadaster Sectie C Nos 1877 1880 1882 1888 1890 1891 1892 1879 1886 1887 en 3357 tezamengroot 1 Hectare S7 Aren 33 Centiaren Grondlasten over 1879 7 79 Alles te aanvaarden 1 1uli 1379 Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van de genoemde Notarissen terwj de te veilen perceelen dagelgks kunnen worden be zichtigd Gouda Dbuk van A Bkinkuan KEN ISGEVI G BÜHGEMEÏSTEE in WBTHOUDERS der gemeente OOUOA gelet op de Wet rau den 4den Dig 1860 iStaaUblttd n 37 regelende bet Kiesragt en de tteuoeming van afgc aardig leo ter Eente en Tveede Kamer der Staten Generaal mitsgaders den rooster huunnr afireding Brengen ter algemeene kennis dat de lyateu aanwijzende de personen die binnen deze Gemeente tot bet kiezen van I en van de Tweede Kamer der Slaten Geacraal van de Provmciale Staten en van den Oemeentenail bevoegd gn zoodanig ala die L gttrn nu zgn herzien alsmede de £ taat hen oanirgiendr die van dne Lgaten zgn moeten worden geschrapt gedurende veertien dagen van An voormiddagi 10 tot des liamiddaga 1 ure Ier inziige van een ieder op de Plaatselijke Sccrrta ie igu nedergelegd terwgl bovendien deze Lijsten en Staten zgn aangeplnkl i eente aan d a ingang run de St JiUkonir$traiU bij den KUaetf dr Iweede in d PaUriittf bg jiet IfeethuU en de laatstgenoemde aan d B ingang van den Korte Orornmdiwl bg de MarU Voorts wordt herinnerd dat elk de verrlicl teu van Kiezer beiitlemle lievoegd is trgru ile L jsti n bexwaieu in te dienen wanneer daarop 1 Zgn naam of die van ein ander tegen de bepaling van Art 8 di r Wet niet of met behoorlgk vootkomt t De naam van iemand is gcbragt die hil7g een of meer der in de Kiezers gevorderde virei chten mist of nitgesloteu is hetzg op de Kiezerslijst eener andere gemeente stuat ïn eindelgk dat de bezwaren biimen veertien dagen na de dajftefkenlwg er tHmlsgevfng verzoekschrift op ougezegcld papier door de noodige bewijsstukken geitaafd aan den Uemceutersud bchooreu te worden ingediend OiHda den 11 Uaart 1879 BirgemeeMer en Wethondera voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BHOUWBH BUITENLAND Rulteiilanilscli Uvu clil Gtlgk voorspelu werd is Donderdag iit de Fransoke Kamer met groote meerderheid bet voQ lfl verworpen om de ministers van den 16den Mei iu staat van biisohuldigiug Ie stellen Hel di bal duurde uiet lang eu voor de verwerping werden houfdr akclijk gronden van opportuniteit aangevotrd Trouwens niemand zal het wel hebben gewaagd zoo buitengewoon laakbare handelingen te verdedigen als dour hei rapport van den heer Brisson nogmaals in efn helder licht zijn gesteld De Kamer deed dan ook wel met een orde van den dag aan te nemen waardoor duidelgk uitkwam dat zij ofschoon de vervolging oBgeraden oordeelemle tccli de hnixlelingen der vroegere ministers teu zeerste laakbaar oordeelde Teg lgk is een voorstel begraven om een onderzoek in te stellen naar hetgeen invloed oefende op den koers der Fransohc fondsen tusschen it en 27 Februari Men zal zich herinneren dal de minister Léon Say door sommigen werd beschuldigd daarin de hand te hebben gehad of allhans de koerswisseling niet te hebben voorkomen door tijdige niededeeling omtrent zijne plannen ter conversie vnn de SpCts De verkiezingen voor de Kamerzclils opengevallen door da tiïnoeraing van Jules Grévy enz enr gezamenlijk tfo getale van iï zijn bepaald op 6 April Tot regeling der Turksche financiën zal niels geschieden vofrdat de Parte zich aan behoorlijk toer zicht onderwerpe Althans weigeren Kraukrgk en Engeland vooreerst eommissarisacn te benoemen De vraag is of het zelfa met aUe mogelijke voorzorgen in Turkge dan uiet bettr gaan zou als in Egypte waar men nu alles in banden dacht te hebiwu eu toch nists wil tlotlcc AsudenEngil schen n Franschen minister Cf u zegt men nu ieder 2 stemmen gegeven maar niemand houdt dit voor een ernstigen waarborg dot de Khidire niet neder zal kunnen temgkeeren tot zijn vroegere verspilling Het geheele ontslag van Nnbar pacha toont hoe sluw de Khedive bij zijn verzet te werk gaat Het kon dan ook weinig baten of de mogendheden op zijne herbenoeming aandrongen Nubar pacha zelf wilde niet meer duidelgk onder den indruk dat zgn leven gevaar liep wanneer hij legen den wensch van den Khedive aannam Turkije nl wel weder een nieuw voorbeeld leveren dat het niet aangaat Oostersche lauden richtig te beheeren tenzij men het geheele vroegere bewind eenvoudig van boord zet Deze moeilijkheden zullen evenwel grrn groot gevaar opleveren voor den Eoropreschen vred bij den wind van verbroedering ea plotselinge genegenheid die waa t tiuscheu Jyirulen en St Petersburg De ontruiming van Turkse door de Russische troepen staat gevolgd te worden door het vertrek der Êngelsche schepen nit de Harmora zee en de laatste veranderingen in het persolnael van Engelands diplomatie wijzen op toenadering tot Rusland Tot gezant te St Petersburg ia tfe oud gonvcrnenr van Canada bei md lurd DulTerin die de vriend en vertrou Teli was van lord John Bnnell den Turkenvreesir bij nitneinendbeid Uil Konslantinopel is de heer Layard tetnggerorpen aan wiens pcrsoonigkheid voor de Rmlirn nit den laalaten tijd niet veel a ligena ne herinneKngeM terbondi n zijn Ëngi land io de war met Zoelor s en Afghancn Rusland in groaten linancitelen nood hebben biide voor het oogenblik onmisXmtbare behoefte aan rust zoodat naar allen schgn ËtSnpa eenige jaren vrede Twee ivarl pmitan lijn nr nng Ten rente i onrast die in Denemarken heereeht Men aprerkt daar in het publiek van een aanstaanden oorlog met Dniltchlaud als van eene oak dit iedrren dag kan gebeuren Eene andere tijding vermengt zich daarmede dat namelijk Duiiachland aan Denemarkec den gebiedenden eisch loa stellen om althau voor de inen nilgaande rechten zich aan te sluiten bg den Duilacfaen bond Voegt men nog daarbq dat nit St Petersburg bij het Kopenhnagsch miiii terie de waaisehuwing is ontvangen om wat voorzichtig Ie zijn in de uitdrukkingen die men tegen de DnitBche regeering zou willen bezigen dan moet men lot de erkentenis komen dat er eenige reden tot ongernslhcid beslaat Deze wolk vertoont zich nog maar even aan den horizont Meer get aar voor eeno oogrnblikkelijke ventoring van Europa s zonneschijn biedt Oost Knmelié De Europeesohe commissie tot regeling tan dit ongeluksweik van het Berlgusche congres ontveinst zich niet dnt er gevaar bestaat dat onmiddellijk na het iertr k der Rnssische troepen een algemetiie upsland in het land tal ontstaan Allerlei verbitiering hrerscht daar De Bulgaarsvhe bevolking wil bij Bulg irije gevoegd worden de Mohammedanen die verdreven zijn zoeken hunne woningen en huu eigendom titvf In dien strijd zullen dan de Turksclie snlilaten een dtrde element vormen Die zaak IS netelig giiiorg I e DttiiBchc olHcieuse bladen spreken de geruchten tegru over de aanstaande ontbinding van den Kgksdag men zegt dat die grruohicu hun oorsprong ontleenden aan een gezegde of zin i eliug van Bismarck gericht tol een diputaiie die hem kwam onderhouden ever den zegen van het protfciionisme Todi is men door de officienre logen raffing volstrekt niet gemsigesteld en houdt het er yoot dat ineu de tegenspraak sleehts in dien tin n oet opvatten dat cirst nog een poging in de Rijksdag zal worden an igeweud of de Bismarcksobe plannen genoigtame oudersKuning vinden blijkt dit uiet het geval te zijn dan tuu Bismarck de ontbinding bg den Keizer trachten door te zetten wimt deze ton nog nligd voor een treilelietende oplossing zgn Wg moeien bierbg opmerken dat de stemmen in den Rgksdag uter de Biunaroksohe plannen zoo verdteld zgn dut niemand uug mtt eenige zekerheid kan locrspilliii wat de nftuap ign al In Belgiè gant het tegenwoordig als kort gtledi n by 0115 De nieuwe onderwijswet di spoedig iu de Kamer in behagdeliiig zal komen wekt alle mogelijke harlstoehten en verbittering tusschen ne verschillende parlgen op Van beide zijden wordt geiigierd in hoewel met leedwezen moeten wijbekeiiiii II il it men aan beide zgden de noodige gemanxlheid en waardigheid nit bet oog verliest Wat noodelooze verbittering daardoor gekweekt wordt z d ieder inzien G l ikkig dat de Regeering zich boven die kibbelarijen verheven acht en stil haar weg gaat met het volk omtrent den aard en de strekking der nieuwe wet voor te lichten waarbij men vooral wijst op de werking der wet in Nederland die hoewel de bestaande noj veel te wenschen overlaat rchler reeds ver boven die welke thaps in België nog kritcht heeft verheven is BINNENLAND GOUDA 16 Maart 187 Wg vpsligen aller aandacht op de voordracht vm MtlLTATDLI die Dinsdag e k plaats heeft A iii voordrachten is over het algemeen in deze gemeente geen gebrek maar deze verdient bijzondere belangstelling Weinig sohrgvere toch die als de genoemde uitmunten door oorspronkelijkheid van vinding en meesterlgke zeggiugakricht Doch genoeg een beroemde persoonlijkheid als Moltatuli ia behoeft onie aanbeveling niet waar bg O treedt Oiigelwgfeld ulles velen die met belangslrlhng kennis namen vau zijne geschriften deze gelegenheid aangrijpen om hem persoonlgk zijne ideeën te hooren openbaren Niet zelden bigkt het bg verkiezingen voor Ledn van Tsreede Kamer of Gemeenteraad dat peraonen die het stemrecht zouden behooreu te beiitlen niet op de kiezenlijsleu voorkonicu Dit wordt echter veelal te laat oildikt Om zulks zooved mogelgk te voorkomen wgzen wg daarop thans nu het uog tyd ia om in die lysteu verbetering te brengen Wij vestigen daartoe de aandacht op bovenstaande kennisgeving van B en W Niet weinigen tijii de klachten ook in deze gemeente over de qualitcit der melk die ta drinken wordt gegeven Bg de behandeliug van de gemeeotebegrooting werd zelfs in den Gemeenteraad dat onderwerp aangeroerd en een der raadsleden vertelde o a bg die gelegenheid wet Cens te heblien gehoord dat men van twea melkboeren melk knopende van den een water en melk en van den ander zoogoed alt aUeen wa ter krijgt I Niet lang geleden bevatte ons blad eveneens een ingezonden stuk waarin over de slechte melk geklaagd werd Het is daarom dat wij met genoegen kenili namen van achterstaande advertentie waarbij A Mooos kennis geeft Onveevalschte melk te leveren Ouvervalschte melk te kunnen krjjgeo tn dal voor een prgs die onze huisvrouwen alleaiins billgk zullen achten is iets dat zeker door velen mat genoegen zal worden vernomen Voor het gedcukteeken voor t n ZEoaELEK entvjiigen wij 25 cents slukkeii van J Hej CL A B W Mcj W F V B X Mej H Mej N en Y te z imen 2 BC Donderdag e k de laatste tooiieelvoorstelllnir Nl dit seizoen door de Verceniging Jfet fMtrliaili k Totmeel waartoe gekozen ia he stuk van Scbimn tZegr na SlryJ Deze kemte verWijilt oii vooral om ikte iftlen dat de rol daatin door Mevr Kleine te verrullen een barer litfeliiigsrulien is fr Moet moet door haar met teldzanie toewgding en onoverlref bai lS lunrlgkheid wordjm vertolkt en bcwondeitlea wij haar maeaial in ee rSl oit de hoogere ataudeu