Goudsche Courant, zondag 16 maart 1879

l I tramway vau f j Ein op y tter4ivn Qtfa hunner zal echter de ooneeasie bekomen ensdeels omdat de dyk te smal is anderdeels omdat Scfaieland bezwaar heeft tegen het telkens werken iu den dijk Nu zou eeu der aanvragers een reehtslreekselien weg op Botterdam willen aaulrggen nis hij daarvoor een onteigeningswet zoo kunnen bekomen Ook te Assen fs eene iorichliug in t leven geroepen waar meu onvervulachte inelk zal kuuueu bekutneu De onderneming gaat uit vuu een veehouder even buiten de stad gevestigd Er wordt door de ingezetenen ruim gebruik van gemaakt Het is niet onwaarschijnlijk zegt bet flandelsèlad dat Z M de Koning iu April e k te Aiu9terd im de mediiilles zul uitreiken aan de bekrooudeu ter Purijscbe lentoonslelliug De bekende ingeuieur Coifper heeft eeu sohryftelegrnaf uitgevonden eu in de vorige week unn ilc vereeuiging vnn iiigeuieurs te Londen vertoond Deze telegraaf moet uiet worden verivard met de vroeger reeds meermalen uitgevonden kopieer telegrufen Bevorderd te Utrecht tot doctor in de geneeskuude na verdediging vau het proefschrift Cystotouiia Hypogustrica de heer A Mijulieff arts geb te Nieuwerkerk u d IJsel Tegen den persoon die in Februari 11 bij ge legenheid van een dtr door de Amsterduioscbe ijsclub gehouden hurdryderyen op schaatseu gearresteerd werd verdacbt de portemonuaie vau eeu julfruuw te hebben gerohl werd Donderdag iu de zlttiui der arrondisseinents récbtbuuk te Amsterdum oori cclioneele kuu ceue veroordeeliiig tt dier zake gevraagd tot eeu ceHulaice gevaogeuissiruf vau 18J dagen In dezelfde zitting werd tegen twee oulslugeu nachlwaohts die voorgevende dat zij nog dieustdueude wareu by bewoners van verschilleu le huizi ii een turQe gevraagd en by meerdere huniier öU cent eu 25 cent of eeuige turven in ontvangst genomen hadden met aanneming vau verzachtende omstandigheden üeideu wuren zeer behoeftig de veroordeetiug tot een gevangenisstraf van fi dagen gevraagd Donderdag 20 dezer in beide zaken uitspraak Dinsdagavond was iu de Buitensociëteitslokulen van Tivoli Ie Utrecht eeue vergadering van aaucfeelhouders bijeen om het plan ter oprichting van eeu Bloem en Diergaarde aldaar te bespreken De heer Ge la h lichtte het prograinina toe wanrrèa hij de ontwerper was Hij zeide dat het hoofddoel wus Tivoli als ttitspanuingstuiu te behbudeii de krachten die in Utrecht wuren verspreid bijecu te breligcn eene aangeuame gelegenheid te dof n blijven beatnau ten einde des zomers goede muziek te hooreb en eene gezellige plaats vau samenkomst te hebben 270 aandeelhouders hadden voor ƒ 18 500 iugescbreveu dat was niet veel Niettegenstaande dit oyfer gering was wilde men bet plan niet opgeven en trachten door het verkrijgen van meer gelden Tivoli eo de Buiteusocléteit te koopen Het denkbeeld van een diergaarde werd roor een groot deel opgegeven eu men denkt zich tot een bloemgaarde te beperken Eene commissie van 26 leden zal benoemd worden door de aandeelhouders om eensdeels te trachteu het noodige kapitaal byeeu te krijgen en verdere financiëele plannen uit te werken anderdeels du Teischilleude punten vau t reglement nader te regelen Ia het Bussisebe dorp Wratschewa werd onlangs door de boeren eene trouw levend verbrand omdat zy onder verdenking stond van te kunuen heksen De vensters van het huis waarin ze woonde nismede de ingang werden met kruiselings over elkander gespijkerde planken afgesloten waarna de woning terwijl de heks er zioh iu bevond ia brand werd gestoken De inoode daad werd gepleegd onder aanvoering van het hoofd der gemeente Bereduikowo en in het byziju van ongeveer 200 boeren uit de omliggende dorp hetgeen zeker weinig pleit voor den grand van beschaving welke in die streken wordt gevonden Door de Utrechtsche vereeniging tot bevordering der volksgezondheU wordt een onderzoek ingesteld omtrent den toestand van de luoht in de scholen alsmede omtrent de raii te fa de doelmatigheid der iuriobting Onder den titel nNêcrlandt Ukoe tt aan len talrijk gtotjtni Uj er ié nut de natie heeft de majoor der artillerie F A H Oeraerds Theaing by den Bitgever J L Beyen te Utrecht een geschrift in het licht gegevïn waarin hy een nieuw plan ran legeirorming oDlwiUcelt Volgens dit plan zou men na 10 jaar een leger bekomen bestaande ait pi m IQ OOO man rrywilligen pi m 117 500 man milicieDt en pi m tluuu ml üj on als tnm uit M u i een oieitwe wda vau haar heerlgk talent doeu tien Een talrjk beioek zy dete laatale ToonteUiag toegeweoaoht lu de soo gernohtmakeiidc zaak van de makelaan LxsEBOxs en Uudok ue Wit beschuldigd ran het vervalsoheu an mousters suiki r voor de rechtbank te Amsterdam aanhangig is hedeumorgea uitspraak gedaan Beide beklaagden siju schuldio vesklaakd aan faedriegelqke opliohtiiig eu iidui van hen isTEUooscillj tot twee jsrtu pelatiaf en tot eene geldboete Tan ƒ 1600 s Lands middelen over de twee eerste maanden deus jaars hebben opuiebritoht i2 8 t4 846 5 iqnde ƒ 66 096 27 iniudei dau iu hetzelfde tijdvak au 1878 De raming bedroeg ƒ 16 484 760 20 Het afdeeliugs oudeizjtk vuu de reeds vermelde pntwerpeu en voorstelltn is gisteren in de Tneede Kamer ten einde gebracbt zoodat aaust Manudng openbare vergadering znl gehouden worden tut behandeling der herziening van de groudbelastiug De Sotterdamsche afdeeling der Yereeniging tol bescherming vnn dierju heeft tegen 1 April tot bode aangesteld J M Bruinswljk onbezoldigd Bijksen gemeenteveldwachter te W iddiuiveen De Tweede Kamer heeft tot raponeurs gekozen over de belasting op de goedereu iu de doode hand de heeren van Nuumen des Ainorie van der Hoeven de Bruyu Kops Blussé eu Soluigen van Leeuwen over het ontwerp vau Houten registralie enz de heeren Sandberg vau Kerkwijk Zijlker van Eek en van Heukelom Gislereuochtend is te s Huge na een langdurige ongesteldheid op gevorderden leeftijd ontslapen mevr de wed Groen van Priiisteier g boren van der Hoop Bchigeuoute van deu bekenden staatsman wist zy zioh luiu z iie zijde eeii geheel zelf ndigen werkkring te scbippeu die haar iinum in de r sideutie algemeen bekend maakte en haar nagedachtenis iu eere zal doen blijven Zij toch stichtte lm bestuurde tal van iiistelliagen en vereenigingen die allen ten doel hadden het godsdienstig en zedelijk leven vooral bij de lagere klassen ea lust tot rbeid by de jeugd aan te kweeken en te bevorderen O zg mocht bij haar leven de voldoening smaken iii aÜen te zien bloeien Tegen zekeren B r D te Heerde is procesTerbaal opgemaakt wegens t volgende feit Uy lott sioh ui jl Zondag bij H 1 v P te VTelsum n ei Olst vervoegd hebben om dezen te spreken over het terugbetalen van ƒ 200 die hy schuldig va8 Na eeuigen tyd aldaar vertoefd te hebben moet hy inzage van de destyds door hen getcekende ohaldbekeuteuis gevraagd hebben toen men hem deze ter goeder trouw even ter hand stelde tfierp bq die in ip kachel en maakte zich uit de voeten Giateren Is te Nieuwediep brand ontstaan in het stoomschip Koning der Neierlanien Eerst te half ven ure is men dien meester geworden nadat het aohterraim geheel ouder water was gezet De brand heeft zich tot het achterruim beperkt Twaalf brandspuiten benevens de slobmbrandspuit der Marine waren in werking en ook die der Suez boot Prinm Anudia heeft goede hulp verleend De vlawmen hebben veel schade aangericht Te Arnhem was men dezer dagen in de BuitenSooieteit bezig met het plaatsen van een nieuwen f ismeter waartoe de oude verwyderd moest worden ij het aansteken eener lucifer die te dicht in de nabyheid van dezen meter werd gebracht sprang hij cepsklaps uit elkander waarbij de werkman werd geivretst terwyl het gestukadoorde plafond geheel naar beueden tiel Woensdag werd te Ridderkerk de internationale damspel wedstryd gehouden uitgeschreven door de ridaar bestaande schaak en damdub De uitslag was als volgt r Ute setje 11 mededingerj eerste prys de heer A Smit te Slikkerveer met V s pnnteu by loting Btt d n heer K de Heer te Beemster welke evCn BS 7 i punten behaalde en aan wien dus de tweede prys ten deel viel derde prys 0 de Heer t Beemster met 7 punten de lerie 11 mededingers eerste prys de heer Ju Lds te Alblasserdam met S g punten tweede pros de heer H H Diepaveen te Qouda 3de serie 7 mededingers eeoige prijs de beer H Ptoog ie Formerende Na afloop werden 4e pryzen met een toepssselyk tlfpard door den voorzitter uitgereikt va Sobiedam meldt nen aan hat D tt Z S M n drh noTiagtn u a om aoaatmt roer een 90 000 man schutterij totaal pi m 17 600 geoefende mannen Uit Gelderraalsen meldt men Voor het kantongerecht werden Donderdag zaken behandeld die een ongunstig licht werpen op het karakter vau vele landbouwers In 1878 en 1877 werden door vele verbouwers vau uikerpeen oontracte gesloten met eene fabriek te Z reubergen De goot dier fabriek had vertrouwen iu de eerlijkheid der landlieden die zich echter vour veel meer hectaren verbonden dau zij vooruemcus wureii met suikerpeen te bezaaien Waarom deden zij d it Enkel om feel als voorschot te ontvangen Het is nl gebruikelijk dat ƒ 100 per hecture voorschot gegeven wordt Bij de levering in het najaar vau 1876 kwam aan bet lioht dat door velen tot een honger bedrag au voorschot was genomen dan zy nan suikerpeen konden afleveren Zoo giug t ook in 1877 De landbouwers hadden derb dre schulden te betalen aan de fabriek dooh zij hielden zich stil denkende iaat de fabriek ons manen Dit geschiedt nu Ons kantongereoht krygt daardoor de handen vol werk Men verneemt dat achtereenvolgens niet minder dan 80 personen gedagvaard zullen worden die te zatneo ongeveer 4000 zallea te betalen hebben Verliezen in de oorlogen vroeger en nu Het is eeu even opmerkenswaardig als heugelyk versohijasel dat de verliezen in gevechten en veldslagen met de verbetering der vuurwapens steeds belangrijk verminderd zyu Vóór de uitvinding van het buskruit bij het gevicht vau man tegen man beliep het verlies zihleu minder dan de helft der stryders Zoolang Ie Iroiupladers iu gebruik waren werd gemiddeld i 5 tot 1 4 lier strijdenden buiten gevecht gesteld Bij Zonsdurf echter een der bloedigste veldslagen werden van de 50 00 man 32 000 gedood of gewond Bg Austerlilz viel 1 7 bij Waterloo 1 6 bij Magenta 1 11 eu hg Kduiggrü z 1 15 van hel geheele oaulal Bij Worth bedroegen de verliezen 1 7 Geinijldeld kau meu bet aantal gesneuvelden en gekwetsten sedert de achterlader algemeen ingevoerd is op 1 9 stelleh Nutuurlyk liggen de oorzakui der betrekkelyk geringere verliezen aan een betere tactiek betere opleiding der mauBchappeo doelmatiger gebruik der dekkingsmiddeleu en belaas 1 vooral ook in de zooveel talryker sirijdkrachteu van den uieowereu tyd die op eeu groote ruimte verspreid optreden Mn de Almanach it Golha voor 1879 zyu de volgende byzouderheden ontleend Vulgeus de vergelijkende labellen is na België Nederland hel dichtst bevolkt der jiuropeesohe rykeu Gerangscliikt naar de uitgestrektheid der poorwigeu op het einde vuu 1877 in exploitatie staan België Luxemburg Gruol Britlaunie Zwitscrliiud en Duilscblullij in deze volgorde boven Nederland Ia Nederland bestaat dooreen gerekend ééa postkantoor op 25 vierl kil alleen Groot Brittauuie beeft er meer naar deze verhowling namelijk 1 op 23 vierk kil Naar verboudiug der bevolking worden de meeste brieven over de post verzonden iu Groot Briltnniiie namelijk 30 9 per hoofd Zwllterliyid verzendt er 23 6 per boofd Australié 28 4 tie Vereeiiigde Staten 21 5 eu Nederland 15 0 Al de andere Staten verzenden er minder naar verhouding Gerangschikt nnur do lengte der telegraaflynen op de 10000 vierk kil bekleedt Nederland de vierde filuals Op die oppervlakte bezit België aan telegraafijnen 1756 kil Zwitserland 1672 kil OrootBritlhnnie 1291 kil en Nederland 1067 kil Op de 100 inwoners worden er verzonden in Zwitserland 100 telegrammen in Groot Brittannio 64 en In Nederland 58 In alle overige landen worden er naar verhouding minder verzonden In de Staali Oouranl komen weder lysten voor van nalatenschappen vsu in ludié in 1876 I gestorven militairen Over het algemeen zijn het magere erfenissen een er van bedraagt de somma van 3 oenten De uitkeering ran deze 3 oenten die onder het beheer staan der Indische Weeskamers geschiedt aan het Ministerie van Koloniën in den Haag doch eerst dan wanneer uit Indië het bericht is ontvangen dal zich geen sqhuldeischers van den erflater meer hebben opgedaan De kadets der militaire academie zullen dit jaar weder het kamp bij Teteringen betrekken Het ktmp zal duren van 16 Juqi tot 15 Juli e k Er zal aldaar door de artillerie niet worden gevuurd hiervoor gaan de kadets van dit wapen omstreeks 1 Juli van de Teteringsohe naar de Oldebroeksche heide Een week later worden zy daarheen gevolgd door de overige kadets van het hoogste studiejaar zoodat gedurende de laatste week van het kamp bij Teteringen dit enk l door de kadets van het Se jaar met uitzondering van die der artillerie betrokken zal tyn Voor het gerechtshof t s Ha stonden Do erdag terecht i v d K A F en F ïau S uilen werklieden woueude t Vlissiiigen Zy waren beschuldigd van óp 11 December jl omstreeks balt zeven uur des afM l Mu bezoek 4 t hebben gebrooht de woning der echtelieden Kudde de Meliskerktf Een hunner P van 8 bleef buiten op wacbt jlaan terwijl de beide audereu de huiskamer bitu entraden waar zij eene oude vrouw eeue dielislbvda en een jongen van veertien jaar vonden Na eerst om wat vuur i or hou p yeu ge r igd te hebben iuformterdca iq of de baide maauel ke bewoners vau het huis ook ait waren Toen die vraag bevestigend werd beantwoord vroeg v d K de oude vrauw om ƒ 600 eu toen zij verkluurde geen geld te hebbeu brak hy zeer vrijmoedig een bureau open eu nam hy uit eens daarin liSende tubaksdoos ƒ 16 weg De twerfe beschuldigde A F iloud intussobeu binnen s hirfi op itfobi eu toen de meid d deur nit wilde om hulp te roepen belette hij haar dit Nadat de buit alzoo biunen was deelde v d K die mpt zijne beide helper en vertrqk hjj Niet lang daarna bevond het drietal zich in handen der justitie en werden v d K en A P door de meid en den jougen herkend die zioh tijdens deu diefstal in het woouverirek hadden bevondeu Door eeu aantal getuigen wareu alle drio te zameu kort voor en na het plegen der daad uubij de woning van Kodde gezien Iu weerwil jdanrvan bleef de eerst bf chald gde v d K zoowel iu instructie als ter tereohtzittiug ontkennen zioh uuu den diefstal te lebben sobuhlig gemankt docb de beide audereu bekenden hunne medewerking daaraan te hebbeu nrleepd Te Antwerpen is eeu paard van di n brouwer van deit Berg fc Co dat voor eeuige weken door een hond iu de lip was gebeten dol gewurdeu zoodat men het heeft moeten doodscbieteu Toen de houd op het paard aanvloog verdedigde de voerman zyn paard met de zweep De eigenaar van deu bond klaagde den voerman aan over mishandeliug van zijn hond Het paard beeft ook deu voerman iu de hand gebeten zoodat te vreezen is dat ook uug eeu menwbeoleren met de zaak gemoeid zal ziju De Ned Rijnspoorwegmsatschnppy heeft eeue niet onbeUugrijke wijziging gebraohi in de voorwnardm waaBop de by hoar in dienst zyude volouluirs worden aangenomen Deze plegen na een proeftijd van S raaauden in het genot e wordeu gesteld van een jaarwedde van ƒ 200 die de volgende jaren bij voortdurende plichtsbetrachting tol ƒ 300 en ƒ 400 verhoogd wordt Het Bestuur heeft thans besloten voor die volontair welke niet in de gemeente hunner inwoiiiag geplaatst wordeu den proeftijd te doen vervallen en hun eene toelage van f 160 voor het Ie ƒ 100 voor het ïe en ƒ 50 voor het 3e j iar toe te keuncn Ook voor die volontairs welke naar het oordeel van hun afdeeliugs chef blijken dadelgk voldoeude bekwaamheid voor het hun opgedrageu werk t bezitten vervalt de pro ijd Drie jaren geleden den 12n Maart 1876 werd de toren d r St Janskerk te Haastriebt welke voor de fraaiste van ous land wordt gehouden door e a orkaan zóó ontredderd dai onmiddelijke voorziening onvermijdelijk werd Het Eyk de Provincie en de Gemeente hebbeu gezamenigk het alleruoolzakelijkate laten verrichten maar voor een afdoende restauratie van het prachtige bouwstok is meer noodig Daar de kerkeHjkt Harvormde gemeente oninaehtlg is om hierin te vooralen blyft men op de voortdurende hulp der drie genoemde liohamen rekenen Beeds zyu naar tfiea verzekert fondsen towettaan roor eeu ryzi torenspits ma r ook het Gotfaieka lofwerk eisoht drinnnd herstel if De Tolgende advertentie is wotnrdelijk nit de Ame rikaamobe Sun vertaald Hiwhij btb ik de eer vrieaden en bekendenkennis te geven dat gisteren myue dierbare vrouwmij door den dool antBomep is het eigen oogeublik waarop zij mij verblijdde door de geboorte vaneen flinken jongen vopr wieu ik eeue goede minzoek U tda t ik et ia iwag als levens iellin eenebei innetyke en rijke dame te vinden in staat om voorloopig mijn weWermaarden linnenhandcl te bestifreo fkor welken alle orders binnen twaalf urenl d onberispeUjIc worden uitgevoerd Ik benvoornemena eepe ervaren directrice iu dieust te nemen op eene bezoldiging van 260 dollars s jaars loodra de uitverkoop voor spotprijzen waarmede ikthans bezig ben algelpop n is en mijne magazijnen ZtUaB overgebraaht zija naar de Broadstreet nb 11 waar ik eene verdieping te huur aanbied voor 600 dlpllar s i im De Vereening QueUin welke zich de bevordering van kunstonderwijs ten doel stelt is thans te Amsterdam geconstitueerd Zy zul haar werk begiuuen met de oprichting ecnifr tcek ilischaol waaraan eeu prootlsche oüfiiRSchool zal verbonden zijn Deze iurlchtiug zal onder directie van den heer E C E Colinel iu April worden geopend in het huis van den heer P J 11 Cuypers iu de Voudelstraat dat hiertoe door den eigenaar beschikbaar is gesteld Door den heer D B Thierry voormalig dooeut bij de inrichting tot opleiding van predikanteu te Doetinchem eu Utrecht was bet beheer daarvan beschuldigd van verwaarlooziug eu verduistering vuu gelden Een uanwgeiet oodenoek door de heeren 9 ivoruin Lohman Van der Hoop Van Lennep Btyuen en Beutinoki ingesteld hHft tbaus tw h t licht gebracht dat voor die bescbutaigingen geeuerlei grond beslaat de administratie nauwkeurig eu beboorlijk is gehouden eu alles i ieh iu de beste orde bevindt Op de noest nadrukkelyke wijze wordt de direotear de heer Vnn Dijk trijgesprobeu van al wut zweemt iinar daden die het libht uiet mogen zien Gevonden en aan brt Bureau van Politie gedeponeerd Een piiarsch kaloen VROÜWENJAK Burgerlijke Sta n d a BOBEN 12 Murt Ksnl Nieolaie oiide N A □ Baltïoij en M C Blydenstein 13 PietrruelU Cliristini ouden C i rsD der Waut en J M Larivt U Pictnaella ouiUrs F de Bram eu CL H da Uoal Ane oud r M l iulUart en M eawenstiMn H Heodrik ouder J Hnmincn en U ïi Umr Cornelu Aulfeouiti oadera J li Zwtirta vo M M Bergman Adrinuus oudcra C Hutat ea U Paicemier EDgelina Cornelia ouden C VtLoeiHl ial en C Kromme OV£Bf £i £Nt X Hurt H W Bogurd 5 m 14 B aa Zutphea l j 6 u ADVERTENTIËM ♦ Heden overleed ons jongste Kind ffllEU NAUDUS in den oaderdom vain een en een half jaar O TAK ZÜTPHEN M W J VAM ZUTPHENGouda 14 Maart 1879 Schouten Heden overleed na een langdurig en amartelyk doch geduldig Igden onze innig geliefde Zuster en Behnwdznster EMMETJE de JONO in den oaderdom van 44 jaar Uit aller naam A DB JONG Goudtrah 15 Maart 1879 Algemeene kennitgmnng V De Heer n Mevrouw J M NOOTHOVEN TAS GOOE Roest van Limbuiw betuigen hunnen dank voor de blgken vaii belnngstelling ondervonden bg de geboorte van himnea Zoon Gouda 12 Maart 1879 Visites worden afgewacht Maandag en Dinsdag 17 en 18 Maart a a TE HDOR OF TB KOOP gevraagd een U U I S met daaraan grenzende SCHUUR oJ WERKPLAATS Adre met franco brieven on er N 236 aan het Bureau dezer Courant Eene JUFFROUW middelbaren leeftijd verlangt met MEI eene OngemeubUeerde Kamer te HUREN onverschillig in het midden der stad of op een der Singels Adres met franco brieven ondgr N 237 bg den Uitgever dezer Courant KOOKVROUW Men vraagt eene KOOKyROÜW gehuwdof ongehuwd zonder kost of inwoning tegen f 14 s maunds voor een tafel van plus minus 9 personen Adres in persoon of met franco brieven onder motto Kookvrouw aan het AdvertentieBureau van A KOK Coup Boek en Kantoorhaudal te Gouda osANJE k mmm op MAANDAG 24 MAART a s des avondsten acht uur in het Geboaw cHiql des Voi its Peperstraat alhier waarin als sprekerzal optreden De Heer G I POST poofdooderwijzer aan de Willemschool te Hoge Onderwerp DE UNIE VAN ÜTEECHT Namens het Be tit ir Toegang Vrij TWEE BEKWAME SCHHDEnSEürECETS gevraagd voor een geruimen t d VAST WEBK bij W VAN SOEST Lange Tiendeweg gevraagd ter ADSISTENTIE in de Huishondhg van een Klein Geiin Brieven met opgave van leettgd enz onder N 238 aan het Bureau dezer Courant HOOTMANSaHACHT bigven zich aanbevelen tot het MAKEN vun UAHTELS EN GOSTÜUES Er kunnen nog een paar LEERLINGEN worden geplaatst om in bovengenoemd rak te worden opgeleid Met toestemming van de Directie der Radentoomboot d JJS L belast de ondergeteekende zich met COMMISSIlN te GOÜDA ROTTERDAM en TDSSCHENGELEGEN PLAATSEN W vAW EiJSDENi Ho eester Gouda aan de Punt B N 113 SAIIIAK PASnUES voor Verkoudheid Hoesten enz in doozesvan 25 en 20 cents b § J C Zeldenrijk nRüIVEH BeRSTflONie uit MAiNz llgerenonuneerd en aangenaam huismiddel bg HOEST HEESCHHEIÜ VERSLIJMING BORST en KEBLPIJN BLOEDHOEST HOEST bg KINDEREN duizendvoudig sedert jaren als zoodanig erkend De DRÜIVEN BORSTHONING van W H ZICKENHEIMER Maikz bekomt m ae Vrouw als middel tegen ho step zeer go 4i LANDRATH vos RlEBEJf op G lenbeck bö Priedl Mecklenb Stre Alleen echt verkrn in flesseheu vau twee w ee Gttlden en 65 Cent v rzien van nevensiaand Mt stempel te Te Gouda bg F H A Wolff So kpoB bg J van Baigeii t Waddmxvten bg C van Eeaww Uaattrecht bfl J D den Uirtogf jt Otidtto l0 bii if JWtM4 J l