Goudsche Courant, woensdag 19 maart 1879

Woensdag t9 Éaart OPRUIMING ¥ 4Ü ü4Mlf 4€f TOlit van af MAAIVDAG 17 MAART en de volgende dagen dezer Week bij Gouwe Kauliiig é BeDtlage 1879 N 2271 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlentiebiad voor Gouda en Omstreken Stcletelt 0 S GENOEGEN Zesde LAATSTE Yoorstellin in het Abonnement IKH B DE VeBKKNIOINO HET XK DEBLA DSCn T OOXEEL DONDERDAG 20 Maart 1879 ZEGE NA STRIJD DRAMA in 4 Bedrijven of 9 Tafereelen Op nieuw bewerkt naar Schimmïi s Roman JBet gezin txm Baat van Ommeren door Bd van dee HoiSPK De rpl van Vronw Moea zal vervuld worden door Mevrouw KLEINE Gartman Aanvang ten 7 ure precies Eerste Rang voor HH Leden hunne Dames en Kinderen ƒ 1 10 per persoon Het Bureau tot het bespreken der plaatsen is geopend DOÜTDERDAG 20 MAART van 10 tot 3 ure jfl Voor de loting van HH Inteekenaren enz lie men de programma s Zaal IIT E VlillMAAR Ooatbaven VOORDRACHT door op DINSDAG 18 MAART 1879 s avonds ten 8 ure Kurien i 1 zgu verkrggbaar bg de Betren A KOK ft Cohp Boekhandel de Heer B B HSEGËMAN Sociëteit cRédnii Op den dag der Lezing aan het Bureau 1 50 Voor de ONTVANGST der Nieuwe Artikelen GROOTS OPRDfflING van Mandewerk en Entouscas bij J H SCHMIDT Dubbele Buurt bij de Haven B N 6 NB Blflft zich voortdurend aanbevelen voor den Verkoop de Reparatie en het Overtrekken T n PAEAPLDIES en ENTOÜSCAS Stier dagen is veraobenen Se beste behiBdeling der BORST en LONGZIEKTE door eeuToudige maar beproefde middt len Sekeo die meenen aan dese gevaarlgke ziekte te Iqden ontbieden boreogenoemd werkje het ül ban trooat brengen en voor loorer er mogelgkheid op bestaat ook de verwachte geneiing Verkrijgbaar bij alle Boekhandelaare of rechtstreeks bij Blchters Boekhandel te SoUtrimm tegen Mescndiug ran 30 cents De ondergeteekende bericht hiermede dat op Morgen ZONDAG NAMIDDAG ten 4 ure een begin zal gema l t worden met Versche 0H7EmLSSHTE mi geen Spoeling of I ulpmelk te verkoopen tegen 6 OENTEN de PINT venier gedurende de volgende dagen van s morgens 3 8 ore en van s middags 4 t ure in het riaschertjc PILËPSIE vallende lelcte wordt bjj mededeeling per brief genezen door den SpeciaalArts Dr KiUisch DbksDRN Neustadt Reeds meer dan 9000 Laders worden behandeld Keizerlijk Koninklijk ftfprioilfffiferd en eertte Amerikaansch en Engelnch ffepatentecrd Anaiherii Piondwaler vau Dr J G PCHpP K K Ifof T nfUrt ran 7i M den KcisMiT Wü Oostenrijk te W ecnen is bet vourtriff lijIcRtt middel t g n rhuniHltschc tandfign b j otitstrkmir xnellen en z ttvw laii het andthesrh het o den Aiinweiig n farfdsfeen Itf rxt toutkomt ik nit nwe Tormmg üaarV in mankt losstannde binden weder vnBt drmr teriterkniK van het tandvhfench en r bet vhd nllc srhndeltjke tlorf n rtinigt jtceft het Ach munJ een aangeniurtfii friischcii reuk ter yl het den o aarlgellam n n nk nt Ura liutl nlwijiiiHt 0tF On dit nangeDsine ojiontbeerlyk gcnorden praepaparnRt voor alle tanden f rkrij banr te mnken z n flrficht n n onderscheidene grootte als l groote flricb ü 1 75 1 luiddelsoort a l £ 0 en 1 kleines 60 ceotiverkr tcbanr gesteld Dr Popi s Analhcrin Tandpasta tot reiniging veratcrkiug en behond der tanden tot terwgdering van een oiiaangenamen renk rn v in kalk Dr POPP s Aromatische Tandzeep Zg maakt de Tanden zoi er wit zonder het émiil aan Ie doen bewaart re loor ziekelgke nandoeitingen en bondt d ii mond friach Het stok tt 40 Cli en ii toereikende voor een bilr janr ör POPP s PiaiitaardiflT Tandpoeder reinigt de tanden verdrgft de zoo lastige kalk en mukt het gUzunr ijeedi helderder eo Jner Dr l aPP g Tsndptombeersel woarmedo men zelf holI t itdtR kan vullvn De iromatigclie greneeskuiidlge Kruiden Zeep chcmiirh grintl Merd en duor clc f n kund e Crifbri cilcn via Europi sl het Vit tZ Ji t EN BESI E VOOR SE HUID kend urn Attentie s v p Ter Toorkomiufi tan vrrfalichiitit worlt het geachte rabltek opraerkzaam gemeakt dat ipdrre fleach bchaUt het Hnndelamerk Firma Uy ea nnd Anatlierin Praparate Dog inrft ecD onihularl ürogeirD ia hetwelk m düldelyken waterdruk den Rgksadelaar ca de Firma be al Depots twD alleen eehte A oatheriD Preparaten i n gexeatigd en te verkrijgen t Gouda bij L Schenk winkelier op de Hoogstraat A 123 leHotterdam bg F E vnu Santen Kolff apoth en A Schipperevjn Co blauwe porceleinwinkel te s Hage bij J L F Snabilié apoth ta Delft b j A 11 van Btjn n J K Kauwenboven te Schiedam bq C SÉidta Qe te Leiden bq E Noord jke te Utrecht b j P Alteiia en Kraan te Amaterdam bq F V Windheim Co en H H üloth fcCt apotheek te Ondewaler b j T J ra Vrcumiiigen te Schoonhoven bg A Wolff GOOTA DEÜxr VAN A BrIKKJIAN Openbare Verkooping TE GOUDA Op DINSDAG 25 MAART 1879 des voormiddags ten 9 dre aan het Lokaal Wgk K N 237 in de Peperstraat aldaar van eenen bestaande in Mahoniehouten en andere staande en draagbare MEUBELEN HUISRAAD BEDDEN en UEDDEGOED enz voorts eene partij WINKELGEREËDSCHAPPEN TOONBANKEN enz Daags te voren des vooraiiddags van 9 tot 12 en des nniiiiddags van 2 tot 5 uren te zien Nadere inlichtingen zyn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FOBTÜIJN DROOGL KEVER te Gouda J H KIEBERT uRiT i DA Photographisob Atelier DAGELIJKS GEOPEND Op DOVüKRÜAt co ZOXOAG 7 Po rtretten k fï TE KOOP UIT IIE IIAIVO Van VUF WATERMOLENS van den Polder tien Hoek en SehWli agt onder Lekkerkerk i lefzeren llovenassen vuu af de binnenroede lang 5 57 tot 6 16 Meters 7 Itfzcreii Roeden lang 25 34 tot 2Ü 74 Meters Iflzcren Walerassen lang 5 30 tot 4 60 Meters O Mzeren Schepraderen met ronde Spiegels Voorts HOUTEN SPILLEN met ONDERen BOVEN IJZKRS ONDER en BOVENWIELEN met SCHIJVEN STAARTEN TRAPPEN MOLENZEILEN eni Informatiën z jn te bekomen ter Secretarie des polders te Lekkerkerk en bn den Heer W PRUIJ T Timmerman en Molenmuer aldaar i r ChanlonKlaous Oogenwaler krachtig werkend middel voior alle oogkwalen als verzwakking afmatting zware drukkende stekende en jeukende oogen ontstaan door lang ingespannen zieh of l zen bloedroode en druipende oogen ook oop en waaruit dikwijls vocht ontloopt vooral bfl koud weder enz enz Allen ooglijders wordt dit middel ten sterkste aanbevolen Prjjs per flacon met gebruiksoanwjang 60 ets Verkrögbaar biJ T 4 o B DETH Omda Benzemakir en Co IMin 1 H heller rn Zn W Wagenat A B ti Ninxkoop L A Sshonteni chliiter A Piiaa gmelllmien Ooitnoleoilraal Btlttritm KENNISGEVING INKICHTINGEN WELKE GEVAAH SCHAp i OF NADEEL KUNNEN VEROOBZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Goud Griet op artt 6 en 7 der wet van den ta Juni 1875 SlaaltUad No 95 Brengen ter algemeene kennis dat op de Secretarie ter visie is gelegd eeu verzoek met bijlagen raa de Directie der Steariue Kaaraeufabriek om irergunning tot het pliiatsen van eeu Stoomwerktuig in het peraeel gelegen aan de Bleckerekade wijk V No 12 kadaster aectie E No 1012 Dat op Woensdag den 3 April 187 de namiddags ten 1 ure op het Raadhuis gelegenheid il om bezwaren tegen de gevraagde vfr unniiig iii te brengen en dat gedurende drie dagen vuór dien dag op de Secretarie der gemeeitie vuu de ter zake ingekomen schrifturen kan worden kcunia genomen Oonda den 19 Maart 1879 BurgemeeatO en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Stcrelnri BROUWER BUITENLAND Bultenlamlsch Ovvrzkiit Het vonnis bij motie tan orde orer de beide Fr insche niiuiateriën van 1877 geveld luidt al volgt De kamer al oreaa over te gaau tol de urJe vau deu dag ooustateert nagmfiUs dat de miuisters van 17 Mei en van ÏS November door hunne strafbare onderneming legen de republiek de regeeriug welke zg dieuden hebben verraden di wetten de vrghiden va het stnat hebben roet voeten getreden en met lyn geweken na Frankrijk aan den vooravond van eeu burgeroorlog gebracht te hebben dan voor de verontwaardiging en de maniielgke vastberadenheid des laudi Doch overtuigd dat de staat van minachting waarin ig thans iijii vervallen der zegevierende republiek veroorlooft lioh niet op te houden bg de vervolging riran vgandeu die voortaan met onmacht ziju geslagen overwegende drit om het kwiuiil te hersfeUeu dat zg het Inud gedaan hebben Fruiikrgk rust eu bfdaring nuodig heeft en dat het uur voor het republikeiusche parlement gekomen is om zich bg uitsluiting te wij Ien aan de behandeling van de groote economische iudustrièt le en Auaiioiêele wHt ii welke het land cischt en waarvan het de ontwikkeling verwacht van zgn rijkdom en zgue wilvnart levert de plannen en de misdadige handelingen van de ministers van 17 Mei en 23 November over aan het geweten der natie dat ze reeds plechtig heeft afgekeurd en noodigt deu minister van binneulandiohe taken uit dit besluit in alle gemeenten van Frankrijk te doen aanplakken Aan deze wel wat lange en gezwollen vei klaring van de vertegenwoordiging hebben de heeren de Broglie de Fourtou en oonaorten voorloopig genoeg Zy zullen tot wederopvatting hunner plannen Iwtere tgden moeten afwachten De conaervatieve dagbladen bevatten reeds een protest der ministers uit het kabinet van 16 Mei tegen bovengenoemde motie van orde door de Kamer van Afgevaardigden aangenomen waarbg hunne handelingen ten Btrcugste worden gulaakt Zg ontkennen nan de Kamer alle gezag tot zoodanige handeling want indien zg het recht heeft om de ministers te beachuldigen lij heeft daarom nog het recht niet hen te veroordeelen Zg had de macht om hen in hunne vtgheid te treffen niet het recht om hen in hunne eer aan te tasten De voormalige ministers laten het oordeel over de motie aan het volk over overtuigd d t alle vrienden van recht eu billgkheid haar zullen afkeuren Denkelijk zullen de heeren vnn den stap uiet veel wil van hebben De feiten aangevoerd in bet rapport van den heer Brisson spreken te duidelgk en de beste verdediging voor hun gedrag altgd van hun slandpunt ia nog die van AeJFigaro die de zaken zelve n ct in tugCel trekt nsir alt veront chuldiging aanvoert dat ecB groot gedeelte der ustie toen van een coup d état gediend zon zijn geweest omdat zy er het eeidge middel in zag tot redding Volgens ofScieehbericbt is He heer Albert Grcvy tijdelijk beUst met een zendttg te Algiers benoemd tot civiel gouvemeur genenril van Algerié Het officieele rt geertugsblud deelt fevens een groot aantal mutatién onder de prefecten aiéde In de zitting Zaterdag dooÉ de Kamer der afgevaardigden gehouden heeft Mlbeer Ferry een wetsontwerp ingediend over de vf heid van het hooger onderwas waarbij het toekenijfen van graden weder uiitlniiend den Staat wordt opgwragen De indiening van dit voorstel werd door de linkerzijde in de Kamer met ingenoraeuheid betruet Het bedoelde wclsoutwcrp nelt de afschaffing voor van de bepalingen der wet i n 1875 waarbg de gemengde jury werd ingevoerd Voorts wordt daarin bep ialcl dat leden eener niet erkende godsdienstige vereeniging in Fiankrigk geen onderwgs zal mogen geven Te Berlijn wordt steeds gettwgd over de politieke oiizpkerheid wat men wel zul kunnen blijven doen totdat het F iasch rcces is vemreken m a w totdat de belastingplannen van Biamftck geheel bekend stjn en een stemming daarover it Jeu Rijksdag heeft plaats gehad £ e commissie tchrapt en vermindert verschillende pasten van de oorlogsbegrooling om ook hier zoo zuinig mogelijk te zijn De iiitcrprllalie van de Farischrit iart $ oter het iuvoerrrcht op het graan is nog niet iu orde men weet nog niet of er iets van koincu 1 daar de bespreking op dit oogenbhk toch tot gem resultaat kan leiden De heer Stafford NojTt o Mdeed Vrgd in het Engtlsche Ligerliuls meded nngen omtrent den toestand in Birmanic Hij zeide dot de oorlogzuchtige handelingen van den Vorst van dat Rgk in den Uatsten tgd het noodig gemaakt hadden het gdfuizocn iu Britsch Birmanië te versterken en wel op verzoek van den Eiigelschen resident aldaar Die versterking moest echter slechts dienen om de inlandscbe bevolking te beschermen Vermoedelgk had het belicht van het afdanken van een gedeelte van Cetewaya s troepen de Engelschcu op de gedachte gebracht dat de Koning der Zoeloes Jen vrede verliingde allhans de heer Sullivan ondervroeg den heer HIcks Beuch daaromtrent die eohttr verzekerde dat de Regeeriug niets daarvan vernomen had en ook zeker eerst den geleden neerbiag te Isandula zou Killen herstellen De vervnnging van lord Chelmsford wordt tegengesproken Ook de Honganrsohe delegatie heeft Vrgdag de aauvullingscredleten ter bestrijding der bczettlngskostrn van Bosnic en Herzegowlna goedgekeurd Graaf Andrassy heeft das ook den laatsten tegenstand die zgu builenlandsche politiek totnogtoe ondervond weten te overwinnen Het schrikkelijk onheil dat de Hongaarsche stad Szegedin hcift getroffen zal waarschijnlijk nog zeer onaangename gevolgen hebben loor het Hongaarsche miiiisterte De Regeering en hare ambtenaren schenen geheel bet hoofd te hi bben verloren Volkomen aar is wat de heer Tista iu den Rgksdug verklaarde dat de geweldige storm die ten slotte het onheil veroorzaakte door de Regeeriug niet kon worden voorzien Maar men wist zeer goed dat de dijk onmogelgk stand houden kon wanneer een storm het water in beroering bracht Vgf dagen achtereen bleef de vloed wassen en toch was nlit een tiende gedeelte voorhanden van de reddingsmiddelen die eene bevolking van 65 000 zielen lou behoeven Zoo zijn door echt Oostersche zorgeloosheid der be ambten honderden menschen ten prooi aan de grootste ellende die anders had kunnen worden roorkomeu BINNENLAND GOUDA IS Maart 1879 Wij vestigen de aandacht onzer stadgenooten op achterstaand sluk btlrtffi nde den Watersnood iu Hongarije Ook iu Gouda bleek ipeermaleu dat nooit te vcr g efs een beroep werd gedaan op den liefdadigbeidsziii der inwoners Ook thans zal dit naar wg hopen op nieuw blijken Ziterdag jl had In het Gemeenlandshnis te Leiden de a iiibi sleding plaats van het maken van een Wonlu r voor den Machinist aan Rijnlands Stoomgemaal te Gouda Naar wg vernemen werd ingeschreven door D Amesz ƒ 2482 P van Roogeii ƒ 2393 A Gravesteijn 2366 45 J W de Jongh ƒ 2343 J F Welter f 2319 E Sliedrecbt ƒ 2289 L van Blokland ƒ 2278 A Snelleman ƒ 2236 W Bokhoven 2198 H J Ne erhor8t 2190 P vou Mentz 2175 G Lugeudgk ƒ 2026 P A Burghoat ƒ 1989 Wg vestigden reeds de aandacht op het hier ter stede te geven concert waarop Cakl Hill zich zal doen hooren Men weet hoe alom zijne medewerking op prgs wordt gesteld Ten overvloede blijkt dit ook nog uit het volgende door ons uit een oer bladen overgenomen bericht Mevrouw Nissen Saloman geeft ook dit wintCTseizoen in Petersburg des Zondags Muzikale Matinees welke evenals vroeger de élite in kunst ea wetenschap zoowel als de hoogste aristocratie nu geboorte eu geest in hare salons vereenigt De beroemde Mecklenburgsohe kamerzanger Csrl HiM die door zijne medewerking in t oratorium Eliss zooveel Zondagmorgen is in den vroegen ochtend uit het water aan de Turfmarkt opgehaald het lijk vau een meisje dat zich naar men vermeent in een toestand van krankzinnigheid eenige uren te voren daarin bad geworpen Zondag jl werd in t lokaal Nut en Fermaak al hier de gewone 3 maandelgksche vergadering geho den van het Zieken en IFediiKenfmdt Providentia Uit het verslag van den secr boekh bleek dat in Jat kwartatj aan 46 zieken en 30 kraamvrouwen W 1S uitgekeerd m t inbegrip vsn bodeloon etc ƒ 686 77 en de ontvangsten luddeu bedragen ƒ 664 28 zoodat een nadctlig saldo was van ƒ ÏÏ 49 Vervolgens werd op initiatief van den secr boekh door 60 leden een begin gemaakt tot het verkrijgen vau een eigen lakail geheel afgesoheiden van Providentitt door eene wekelgkache bgdrage van 10 ets per persoon te n einde later coöperatief op te treden Ruim 200 leden waren ter vergadering tegenwoordig Z M de Koning en Z K H prins Alexander hebben bijdragen doen toekomen aan de commissie welke in Deu Haag werkzaam is tot het bgeenbrengen der grhien benoodigd voor een twoxlea Noordpooliocht van de JfilleM Barendt De Commissie van oppertoezicht en beheer der Kweekschool voor ze vaart te Leiden heeft bekend gemaakt dat op M uindag 31 dezer s morgens 1 U uur in voornoemde inrichting eene keuring zal plaals hebben au jongens die eene verbintenis ia 8 Rgks zeedienst weuschen aan te gaan Van het vonnis Ziterdag tegen de beklaagden LeJeboer en de Wit niigesproken is door dezen appel aangsteekend zuodat de zaak binnen eenigen tgd voor het Gereehishuf te Amsterdam zal worden bihandelJ Staten Qeneraal Twiedi Kamm Zitting van 17 Maart 1879 In deze zitting werd na aanneming der ontwerpen tot verhoogiiig van hoofdstuk II en wjjsiginfK van hoofdstuk VIW der begrooling van 1878 wasrby de Minisler het iu uuiluop bruugeu der S t eut t