Goudsche Courant, woensdag 19 maart 1879

Burgerlijke Stand GBHORBN 14 Maart Teontje oodera C Prijiltkkcr en F M de Voi 13 Adriini oudere G Slreeflnod ra C Stecnbergea Johanaet Christiaaa ouder D de Vnee en C H de Jong Cornelis Abraham ouders C A Prins ao A J an Vlaardingen Martina Johanna oudir M i Kinphnizen en J W C de Greef ld Bendncue oud rs t Slolk en C C Jaspcri Uana ouder M Cabout au N Me Helena Loam oudera J FlaUeel en H L Zweedgk 17 lehnona Lidewg onder J Louwerenfaurg CD M Kjüuo Tennis Hendrik oodera II Vermeulen en W kwhiktlenberg OVfcSIJSDE 16 Maart H Hooimeger 5 n P Tan Bcuickonn 68 j Xfi G Hoogérvortt 36 j j A 11 oogendoorn 73 j J B Barendje 4 w 17 W Dn Mucee 1 j 6 m D van der Noot 83 j Voorspoedig bevnllen tbb een DcdJhter J W C DE GREEF Echtgenoote vanj M J KAMPHUIZEN Gouda 15 Maart 1879 Heden overleed na een langdarig en smartelijk doch gedaldig lyden onze innig geliefde Zuster en Behuwdzaster EMMETJE de JONG in den oaderdom van 44 jaar Cit aller naam A DB JONG Gouderak 15 Maart 1879 Algemeene kennisgeving tul eo HMaf ia ït ht stelde de discussie nange Mg ü o er het ontwerp tot herziening der belastbare opbrengst op de ongebouwde eigendommen De heereu Veraitra Meinetien Saayman Vadtr bestreden dat ontwerp ïö beschouwden de grondbelasting als groudreule als lixuin waarin geen wijuging mocht gebracht worden dan door natuurlgke oonaken De hair ffi Jong wilde wel evenn digbeid in de grondbelasting brengen maar was bepaald tegen een verhooging daarvan De grond toch is reeds onevenredig ïwaar gedrukt De h er Cormr üoojt bestrijdt het denkbeeld dat grondbelasting een fixum zou zijn en is voor het brengen van evenredigheid in de belasting maar heeft bezwaar tegen den maatstaf der opbrengst en de wgze waarop die geregeld is Heden voartïettiog Blgkens een bij het departement van koloniën ontvangen telegram van den Gouverneur Generaal van IsederlandaohIndié dd 16 Maart worden de troepen die ia XXII Moekim gelegerd zijn nog steeds door de weersgesteldheid verhinderd om de operalien uit te voeren die na ds vermeestering van Moentassih en de onderwerping van Uabieb Abdul Kachman en Toekoe Moeda Bait nog noodig zyn gpaoht tot fuuikiug van het verst der vyandige hpofdea in A eh die zich in den laataten tijd VQoral in de XXVI Moekim vereeiiigd hebben Tengevolge van de aanhoudende regens en overstrooraingen stond het torrein nog gedeelirlijk nndcr water of was het loor de artillerie te drassig Men heeft er zich du toe moeten bepalen verkenningen t doen en aan de verbetering der wegen te werken De gezondheidatoesti nd der troepen in de XXII Moekim wordt niet ongunstig genoemd Een gedeelte der rijks sieraden van de vroegere sultan van Atjeh ia door Toekoe Madoe Bait aan onze antoHteiie ter hand gesteld In de onderhoorigheden heersoht rust Het Bestuur der Arnhemsehe tenloonstelliug nam het besluit om eene ruimte besohikbaar te stellen voor werkstukken vervaardigd door werklieden waarVfior geen plaatsgeld zal worden geheven De vereeuiging HmiKerktbloei erkentelijk voor dit besluit heeft daarop aan het Bestuur der tentoonstelling tWee lilveren medaille aangeboden uitsluitend voor erklieden geslagen met het stempel der teutoonfltelling en door de jury toe te wgzen Gelyk bekend is zgn reeds sedert geruimen tijd plannen in overweging om eenheid te brengen in de adviezen d r Kamers van koophandel De verwezejtlgking van dit denkbeeld is reeds zoover gevorderd dat tbaps de Kamers te Amsterdam Rotterdam Dordrecht Middelburg en Groningen een ootwerp reglement voor vereeuigJe vergaderingvan aan de Begeering hebbeu gezonden Omti nt de verhalen van schijndooden die men Tan tigd tol tgd aantreft maakt dr L J ï geling in het tijdschrift De Gezondheid de opmerking dat ie bijna nooit hg zou haast durven zeggen nooit waar zgn Zoo herinnert meo zich het verhaal dat ta Havre c a persoon die verlamd was en iu het hospitaal verpleegd werd zoodanig door een aanval van oatalepsie zou getroffen zijn dat men hem dood verklaarde Hg werd naar de snijkamer gebracht om den volgeuden dag onder het ontleedmes gebracht t9 worden doch s nachts wa de catalepaie geWeken zoodat de wakers in plaats van een doode een leveude vonden Overtuigd dat het niet waar kon zijn schreef dr Egeling aan den geneesheerdirecteur van dat ziekenhuis en verzocht dezen beleefd hein wel te willen mededeelen wat er waar ia van dit verhaal Deze dr Ferrichot antwoordde je suis heureux de vou apporter Ie plus formel démenti du canard da Jownal du Hawe Uit dit blad was de vertelling afkomstig Dr E ontving daarbij een andere courant Le Havre van 18 November waarin de ware toedracht der zaak wordt medegedeeld Ziehier wat daaruit blgkt Den 6eu November des avonds ten 6 ure brathten agenten van politie iu hel ziekenhuis eenen onden man dien zg bewuateloo op straat hadden gevonden De man werd terstond in een der ziekenlalen in een goed bed gelegd en door den interne van dienst in behandeling genomen Den volgenden ochtend verliet de man op zgn verzoek het ziekenhuis Een ander geval zon le Lemberg gebeurd zjjn Een 70jarige man wiens dood behoorlijk geconstateerd scheen te zijn zou terwijl hg reed op de lykbaar lag overeind zgn gerezen enz Dr E vroeg den Burgemeester van Lemberg inlichting omtrent het gebeurde en deze antwoordde dat het geheele crhül verzonnen waa Het verhaal had te Lemberg ia een klein blaadje gestaan ra ar er was niet van waar m san gernststellend artikel waa dan ook reed in een der blad versoh en Zoa het vraogt dr Ëgehng niet raadzaam zijn Bllka verhalen niet mav blindeling geloovenP en gebouwen ntook een einde aan hunne heersohapp als zg verslagen lyn Doe hunne schepen verga in bunne kanonnen eu geweren baraten keer hui ne irnpencn en hun bedrog en hunne looveuarij tegen heuzelven O Godl maak hunne wapenen atomp en ala hen in Let gezicht en veratrooi hen over de wereld zooala de wind de aprinkhaoen uitcenjaagt O oiizo Heer I o Verhoorder I o Spoeiler I spoed U ons te verhuoren ter wille tan onzen Propheet Mohammed den Propheet dis volks en ter wille van 1 zgne geuooten door Uwe genade o barmhattigale der erbarmer Amen o Heer der ehepaeleii In de vroeger te Utreiïht gehouden algemeene vergadering van de Vereeniging voor christelijk nal onaal schoolonderwgs is tüspsald dat door onderwgzers voor scholen der Vereeniging een examen afgenomeu zal worden in vakken die oen behalte die van het gewoon IngCr ouderwq noodig ncbt Tot het aflegi en van zulk een exnmen zal eerlang gelegenheid bealaan naar het volgende programma De vakken in welke het examen zal worden afgenomen l U I Da bghilache geschiedenis De geschiedenis der christelijke kerk De oesohiedeni des vaderlamli De cnristclijko opvoedkunde De verei ohten tot het verkrijgen eener akte van toelating zgn I Voor de bijbelsche geeehiedeuis tt Gcondige bekendheid met ilen historischen inhoud van de boeken des Ouden £ ii Nieuwen Testaments b Eenige bekendheid met de gewijile aardrgkakunde eu met zulke oudheidkundige bijzonderheden die tot de juiste kenui van den inhoud der Heilige eehriftrn behooren c Vaardigheid om de eene of andere bgbelache geschiedenis te verhalen in eeiicn vorm pasaei devoor de leerlingen van eene aangegeven klaaac derlagere achool II Voor de geschiedenis der ohriatelgke kerk Kennis van de voornaamste gebenrlenissen eu het opstellen eener levenabeachrgving van een hoofdpei aan nit de kerkhistorie enz III Voor de geaehiedeuis de vaderlands Zoodanige bekendheid met de hoofdzaken der Tolkshislorie in haar verband en samenhang dat daardoor duidelgk aan het licht komen a De waardg van de beginselen der hervorming iin den strgd zoowel met het roomache bggcloof aUmet bet revointionnaire ongeloof b de roeping en verdienste van de veraten uithet Huia van Oranje en Naaaau met betrekkingtot de Nederlnndaohe natie IV Voor de ohriatelgke opvoedkande a Schrifiunrlijke kennis van de zonde en deverlosting der meuschen b Kenni van de grondbegiu elen en de in ddelen waardoor orde en tucht in de school worden gehandhaafd en de tonde wordt bestreden e Kennis van de wgze waarop het schoolonderwy aan ehristelgke opvoeding kan worden dienatbaar gemaakt d Eenige bekendheid met de leermethode degeschiedenis van de opvoeding en het ondcrwgs van het Neilerlandaoho echoolwezen en de hoofdperaonon die lich in den strgd voor of tegen het christelijk ichoolonderwgs hebben bekend gemaakt U D In het kamp der Zigeuners die zich thans in Limburg ophouden werd terwgl het builen Maastricht was gelegerd een kind geboren De kleine werd van het hoofd tot de voelen dik met vet en olie ingesmeerd en toen b ven een houtvuur goed ingedroogd Ook een sterfgeval viel kort geleden in de buurt van Luik i in het Zigennerk mp voor De doode werd op het I algemeen kerkhof rechtop in zgn graf geplaatst in de rene houd een kam in de andere een atuk zeep houdende terwgl buitendien elke hand nog een tweefrankstuk bevatte Uit dete bgzoiiderheid blijkt da de Zigeuner eerst na hun dood werk van hun toilet maken Wutersnood iti HongarUe Het vreeeelgke ongeluk dat Oostenrgk iu een tgner meest iiidustriéele lauden door den Wik tersnood in Hongarije heeft getroffen heeft overal waar de mare zich verbreidde diepe onteteltenia veroorzaakt De gevolgen die dat onheil oor de ongelukkige bevolking van de getroffen landatreek heeft zyu ontzettend De nacht werd zij plotseling door watermassa a overvallen eenen condvtoeti gelqk In weinjge oogenblikkeu waa zg in de diepste ellende geatort Tal van mensclienlevens vleien heV woedende element ten offer Duizende huisgezinnen zgn van have en goed beroofd Duizende bunders vruchtbaar land zgn vcrwoe l en voor jarcntcr bcbouwiiig onbruikbaar bespied als bij in z ju getdkatt geweett zgnde deze sloot ten einde te weten waar de sleutel werd geborgen t geen haar moet zgn gelukt Dagblad Te Grenoble i een werkman Reyuicr genaamd tengevolge van een aardstorting in een put begraven Men kan door middel van een gat ter lengte van 20 en ter wgdte van 10 centimeters met hem spreken en hem voedsel kaarsen en lucifers doen toekomen Steeds blgfl iemand in zgn nabgheid om hem moed in te spreken terwgl men arbeidt om hem te verlossen Hg slaat met de voeten in het water en heeft een ledige ruimte van 30 centimeters boven zich Bij de afzending van de jongste berichten roerden zich de on elukkige met groote heftigheid wegens gebrek aan lucht zoodat men voor zijn leven vreesde Een geueesbeer schreef een sbiapmiddcl voof en ratu arbeidde met inspanning van alle krachten om Bcyuier te redden Een AI jinee ohe preek Onder dezen titel geeft prof De Goeje in de Speet de volgende vertaling van een Arabiaohe preek dezer dogen namens den heer Hooze te Wissekerke voor de verzameling van Oostersche handaohrifien te Leideu aaugebo len De lof zij ann Qod onder alle omstandigheden en de dank zij aan Hem voor Zijne weldaden die Hg zonder ophouden bewgsti Ik getuig dat er geen God ia dan iod het getuigenis waarvloor degene die het uitspreekt ontkomt aan het helsche vuur En ik geinig dat onze Heer en Propheet Mahomed zijn knecht en zgn gezant is die het woord des ongcloof en des vrrzets heeft te niet gedaan O Gotl t rheerlgk en Zfgen onzen Heer Mohammed en zijn hnis eu zijtic iiietgezelleu de leidalirden van den wareii weg en i i ü godadicuat met eene verheerlgking en zegening die voortdurend bg het voorbijgaan van maanden en jaren O men ch n I vreeat God gelijk Hg behoort gevreead le worden en sterft niet alvorens ware geloovigen geivorrlen te zijn O God I verheerlijk en zegen onzen Heer Mohammed en zgn hu s en zgn metgezellen zgnc hel ier8 de Medinensers en zgn medevluchtelingen nit Mekka en de overige tijdgenooten en hunne volgelingen in oprechtheid tot den dag des oordeels £ ii vergeef o God I aan ons en alle geloovigen mannen en vrouwen de levenden en de doodeii En help o God den godsdienst des lalnms door de Begerriiig te beschermen ran onzen Heer den Sultan zoou des Sultans Abdo lAzier Kkftn den zoon van den aan God genade bevolen MahmovdKh n den zoon van de aan God genade bevolen Abrio l Hamiecl Kbfln En wy bekeereu ons tot U o God den Allerhoogste I wegens hetgeen wij misdniui hebbeu en wij roepen Uw achuldvergeving In voor onze tekortkomingen Want wg zgn Uw knechten de zwakken en indien Og ona niet vergeeft en ü over on erbarmt dan voorw iar zullen wij tot de verlorenen behooren Op U alleen hopen wij En iielp o God I de vrome etr ders en verdediger die V v woord en Uwen godsdienst trachten omhoog te houden tegtn de ougrloovipv lieden uit Holland en hun vol eKugen en helper Weer van on af hun kwaad en hun listen bedrog en doe het op hen nederkumeu I Want zg hebix u 011 leeil gedaan in on onrechtvaardii liehnndild n zij zgn oiirrchlvnardig W j danriiilegen Uwe knechten zgn de iwakkm die onrecht lijden en wij hebben geen helper dan U o uiiatekenilste Beechermer o uitstekeudste Helper I O Heer van den oordeeladag U dienen wij en U roepen w j aan om hulp Door U en dooi Uwe heirsoharen zullen wij de overwinning behalen op onze vganden de HDllarolers en hun volgelingen en helpers O God I doe hun li t en hun bedrog en hun too nnrg op hun hoofd naderkomeni O God 1 belemmer hen in hun pknnen tegen ona door een ja door vele bezwaren die zg niet kunnen ophiifen O onze Heer veriioordcr der gebeden I Qg weet dat onze vijanden dq Hollander slecht een klein getal zgn verstrooi dan hun vergadering en laat niet één van hen in Atohin overblijven Want Og Gg alleen zgt het die Ugft in ceuwtgt heid o levende o onverj ankelgke I Og habt alle dingeiT geschapen zooali Og wilt en aan alle een bepaalden duur gegeven O Pod I doe op hen nederdalen melaatschheid en besmetting en pest en watersnood en andere volkarampen die zg niet kunnen keeren O God I doe op hunne lichamen de krankheden en ziekten de pg nen en kwalen nederkoment die hun het bloed in da aderen bederven en hunne ledematen doen bederven en afvallen Gg toch zijt het die wonderen doet en alles bestuurt gelijk G j wilt O bezitter van heerlijkheid en groothieid I O eigenaar van geweldige maaht O wreker neem wraak van Holland en doe hen met hunne volgelingen en helpers ontkomen en verdelg ben zoonis Gg de volken Aad en Tbamoed verdelgd hebt Zie Go l is machtig over alle dingen O GodI verstrooi bun vereeniging en drgf hun vergadering uiteen en doe hunne plannen verkeerd nitloopen en verkeer hun voorspoed in tegenapoed Doe hunne voeten wanktlen terwgl t vao on vluohlen vetwoest hun t den Heden overleed na een korte ziekte A HOOGENDOOBX in het Oade Mannenhuis in den onderdotn van mim 75 jaar Zijne Bedroefde Kleinkindeben Gouda 16 Manrt 1879 Heden overleed ten onzen huize onze waarde Vader en Behnwdvader DANIEL van DEK NOOT in den oaderdom van bijna 84 jareg B VAN BEtt MAAS D VAN DEE MAAS VAN DB N Krs Gouda 17 Maart 1879 Voor de vele blijken van belangsteUiiig den 14 Maart ondervonden betaigen w onzen hartelgken dank D G TAN VREÜMINGEN Ai VAN VBEUMINGtN t I VAN WlJNGAAttDEN Heden gedenk ik den dag waarop Heintje Bloin vóór 25 jaar in mijnen dienst trad Wed van SONSBEEK Gouda l8 Maart 79 Sodetcit 0 S GENOEGEN Commissarissen der Sociëteit Om Genoegen brengen ter keuoisse van HH Leden ingevolge Art 30 van het Reglement dat bg gel nheid van de 6e laatste Abonnements Tooneelvoor stelling op DONDERDAG den 20n MAART 1879 de SOCIËTEIT van ƒ dea avonds ZES UUR xal GESLOTEN Jn Namens Commissarissen Mr P J SNEL Prendent H JAGER Seixttarit Gouda 18 Maart 1879 EEN BnOODRAKKEIlSNOODlIlJL I gevraagd bvj B BESZELZEN Gonwe t Gouda Brieven franco EENE ZINDELIJKE WERKSTER gevraagd des Vrijdags Adres b dfeil Ba h A BRINKMAN Lange Tieadewïft j De volgende pplinbtirii te AnuJwdaai roorgekomen De secretaris van de vereenigiug Hulpbetoon aan arm ontving de bon waarop brood of turf was afgegeven terug Hg verscheurde die bon en wierp de etukken weg Do dienstbode verzamelde die stukjes bewaarde ze en gaf ze aan hare moeder De moeder zocht die atukkeu uit legde ze netjes nanat elkander zoo dat ze een geheeltn bon uitmaakten en plakte daarop de tukje op een papier en ontving daarop de brooden of turf Hat bedrog werd spotdig ontJekt Ook te Helmond zal weer eene nieuwe fabriek van kaustboter in werking worden gebracht Du daar reeds bestaande kan nnnweUjks alle orders uitvoeren Het meeste wordt naar Engel ind verscheept Iu het iiabg Helmond gelegen Asten kivnin vèót een pilar weken mede eene dergelgke fabriek iu werking De algemeene commiasie van liquidatie van het beheer der voormalige wees eu momboirkamers heeft hare mueielgke en zeer omvangrgke luuk nagenoeg volbracht Het tgdatip zal dientengevolge eerlang daar zijn dat de wetgever die haar iu het leven riep haar we ler om binden kan A iu die ontbinding moeten echter twee maatregelen voorafgaan Eerst moet ordeu voorzien in het beheer der enkele met fiilei comraiasaire of usufruciuaire niikeeriiig die na zekereu tgd kan of zal ophouden en moet bovendien de beateinining worden geregeld niet alecbts van de kapitalen die niet bepaaldelgk tot eenigen boedel te brengen waren de saldo s der voormalige weeskamers maar ook van do vermeerdering welke het gezaraeulg k bedrag dier aaldo s sedert de algemeene commissie die van de vorige beheerders ovcnuim door opleg van renlc heeft ondergaan Een ontwerp van wet bg de tweede kamer dtr staten geueraal ingediend strekt tot die taorzicuing en tot bep iling teveit van het tijdstip na verloop van negen maanden na de afkondiging dezer wu waarop de algemeene commissie in verband daarmede geacht zal wezen te zgn ontbonden Omtrent de zoo veel en zoo geruchtmakende diefstallen van tuaschen de drie en vier duiz nd gulden geplcfgcf van een onzer voornnamate kunstschilders te aHage woonachtig en waarvan door ons reeds melding is gemaakt verneemt men thans dat tengevolge van de met veel overleg en tact ingestelde nnvorschingen van de politie vier personen twee vrouwelgke dif natboden een zuster en haar man zich als verdachten in hechtenis bevinden alsmede dat ongeveer de helft van het gestolrue baukpapier reeds in handen der justitie is terwgl de aangekochte bjoutericn horlogicn en meer ook iu beslag zgn kunnen genomen worden Ds gearresteertlen moeten ook nog al van brossen gehouden hebben en in naburige gemeenten bezoeken hebben gebracht die og al geld gekost hebben De eerste diefstal misschien wel niet de eerste van een bankbiljet van ƒ 1000 was reed eenige maanden geleden bedreven de bestolene had echter zoo men wil om alle moeite en tgdverlie uit een aangifte al van zelve voortvloeiende voor te komen verzwegen Ruim een paar weken geleden van een ongesteldheid van eenige dagen hersteld en in zijn brandkast moetende zijn Werd de heer T K tot zijn niet geringe ontsteltenis gewaar dat er weder een ontvreemding waa gepleegd en wel van het annzieiilgko bedrag van ruim ƒ 2500 mede aan bankpapier Daarvan ditmaal de politie in kennis gesteld hebbende viel het eerste vermoeden op een oppasser doch het bleek al spoedig dat deze onschuldig was Nu werd gedurende renigc achtereenvolgende dagen een zee streng onderzoek ingesteld Ofschoon aanvankelijk wel is waar zondei sucoèa verflauwde de gver vau den onderzoekenden ambtenaar echter niet maar werd deze eiudelgk tot eer der politie met een gewenschten uitslag bekroond wgl men immers tot de ontdekking kwam dat het bankpapier op zekeren avond door een nichtje dat gewoon was a avonds aan de dienst van tante te komen in een couvert gesloten was medegenomen om de familie in de Wagenstraat ter hitnd te stellen Een in die woning gedane huiszoeking leidde dan ook de ontdekking van een groot gedeelte van het vermiste en dat wel naar men verhaalt nil het voetschoeisel van den zeitien jarigen zoon die er mede uitging en den sohat du altgd bg zich had De zwager en de zuster van een der riienitboden dezwfge ondervraagd moeten nieltegenstaaiide zg aanvankelgk alle scEuIdplichtigheid ontkenden in I verzekerde bewaring zgn genomen maar zouden eindelgk naar men meent te weten in een nachtelgk verhoor tot de bekentenis zgn gekomen en verklaard hebben dat hun zuster en haar kameraad in het bezit van het bankpapier waren geweeat tn zg het van haar hadden gekregen Volgen hetgeen men van builen af hoort verhalan zanden d beide diantfaoden den heer K bo ben De NieuKe Rolt Cl bevat daarover o a de 1 volgende ootieapondentie van Zaterdag De sedert gisteren ingewonnen benohten bereetigen dat de stad Szegediu letterlijk verdronken i en na het wegloopen der wateren opnieuw zal moeten opgebouwd worden Geen plaats ia er van het water bevrijd gebleven De van leem gebonwde huizen zijn in den Icttcrigken zin dea woonla gebarsten door de persing van het water dat thaus 6 a 7 voet hoog in de straten staat Overal ziet men lijk n van meuschen eu vee en ook veel huisraad drijven Sedert drie dagen en twee nachten woedt een orkaan die huizen boomen en alles wegveegt eu het rcddiugswelk uitermate bemoeil kt Eene schatting van het aantal dooden te geven is nog ondoeblgic Vele meuschen wilde hun goed eu have niet verlaten eu kwamen daardoor ellendig om het leren Anderen kropen op schoorsteenen en boomen maar het water spoot uil de schoorsteenen als een fomiin en zij die in de boomen aen toevlucht waanden gevonden te hebben bevroren Voegt men bicrbg dat duur boosdoeners op verschillende plaataen brand ia gesticht toudat geheele gezinnen de kena huilden tuaacben den dood door vuur oi door water dan kunt ge u een begrip maken van de jammertafereelen I Een vreeselijk oogenblik was het toen het water de I gasfabriek bereikte en midden in den nacht alle I lichten uitgedoofd werden De talrijke schuiten en ponton zgn onvoldoende voor de behoeften terwgl de pontons d iarenboveu nog dikwijs kantelen zoodat de opvarenden verdriukeu Maar erger is het dat nog drie andere steden I Czoiigrad Szentes Uoldmezó Basarhely en een aauuil j dorpen in hetzelfde gevaar verkeeren Hoewel men dag en nacht werkt om die steden te redden zgn zg onfeilbaar verloren als de orkaan niet ophoudt I I te woeden De berichten uit die plaatsen itgu wanhopend en de menschelgke krachten schijnen onvoldoende om de werking der elementen ta beteugelen Mocht ook daar eene catastrophe plaats hebben dan gaai wederom voor 30 000 meusoheu have en goed verloren Men kan zich de sensatie voorstellen die iu geheel Hongarije heersoht Van alle kanten vloeien giften 1 naar de ben iuwde streek De Keizer gaat allen meteen goed voorbeeld voor Behalve het reeds ge schoiikene gaf hg heden uit zijn privaatkas nog eens fl 40 UOO I Niettegenstaande de Regeering door de overstroo mingeu welke twee jaren geleden roudom Szegedin hadden plaats gehuü voldoende gewaarschuwd was zoo waa tr toch niet verriehtilm de herhaling van dergelijke rampen te voorkomen en men liet nog ateeda ongeatoard de zorg der rivierverbetering over aan de verschillende gemeenten die door den vloed bespeeld werden Men kon begtgpen wat er onder I het bestuur vau Huugaarache burgemeeaier van die z iak terechtkwam Nu reeds is de schade enorm Wat Szegedin betreft berekent men haar op 5 millioen de verloren gegane oogst Wordt op 10 millioen geichat de belastingen zullen een tekort van minstens een millioen aanwgzeu en dat alJes zonder I nog iu aanmerking te nemen de algemeene verarI miug De overstroomde oppervlakte ter grootte van 60 vierkante mglen behoort onder de vruchtbaarste van geheel Hongarije Zoowel do aBicici le verslagen als de berichten van ooggetuigen wgzen op de HAKTVEaacuEUBENDG ILLINDE eener bevolking oie trooateloos ronddwaalt zonder voedsel kleeiliug eu woning In alle hoofdsteden van Europa warden ter I SPORDIOE hulp inzameliiigeu gedaan Tel spoedige I hulpe want alles ontbreekt Alleen sutlle bgauud I kau leniging aanbrengen De heereu Lippmann Rosentbal CoMP te Amsterdam zijn uitgenoodigd om op dc erkenden weldadigheidszin van Nederland een dringend beroep te doen Dczo deugd heeft nog nooit in Nederland zich verloochend Thans viiide zij een spoorslag te meer in de herinneiiug aan de edele bereidwilligheid waarmede in Oostenrgk soortgclgk beroep wt erklank vond toen in het jaar 1361 aaiifienigke declen van ons laud door dergelgke rampen werd geteisterd Op nitnoodiging van genoemde heereu heeft zich de firma Hoffhan Comp te dezer stede bereid verklaard zich tot harestadgeuQOIen te wenden met de bede om een gift le willen afzonderen voor de bewoi era van Ste in eu omliggende geteisterde streken die door den watersnood zgu verwflest De ingekomen gelden zullen ann de bevoegde aulorileiten ter hand gesteld en daarvan later verontwoording gedaan worden Vele Goudtolie ingiictcnen zullen ongetwijfeld gaarne de lg i welke hun van wege de firma lloPFMAN EN Comp dezer dagen zal worden aangeboden teekeiicu mot vermelding eener grootere of kleinere bgdriige die zg voor dnt doel over hebben Ook aan het kantoor der genoemde heereu en door de Reduotie dezer Courant zullen geldelgke bijdragen I met genoegen in oiiivai st worden genome