Goudsche Courant, vrijdag 21 maart 1879

Vrijdag Zi Maart OPRUIMING ¥ 41 imüimlTTOiü van af AlAAIVDAG 17 MAART en de volgende dagen dezer Week bij Gouwe Rauling f Bentlage 187a N 2272 GOUDSCHE COURANT lenws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Sociëteit 0 S GKNOËGËN Zesde LAATSTE Voorstelling iii het AlMinnemeiit DIT M DËRLA D SCH ÏOOIEL DONDERDAG 20 Maart 1879 ZEGE NA STRIJD DRAMA in 4 Bedrgven of 9 Tafereelen Op nieuw bewerkt naar Schimmel s Roman Hel geiin van Baas van Ommeren door Ed vak deb Hokck De rol van Vrouw Moes zal vervuld worden door Mevrouw KLEINE Gaktuan Aanvang ten 7 ure precies Eerste Rang voor HH Leden hunne Dames en Kinderen ƒ I IO par persoon Het Bureau tot het bespreken der plaatsen M geopend DONDERDAG 20 MAART van 10 tot 3 ure f0f Voor de loting van HH Inteekenaren enz zie me de programma s Er wordt TE KOOP aangeboden EEN BEST Umm TAPIJT niet minder als nieuw groot 90 □ Ellen van 69 Centimeter Informatiën zijn te bekomen bfl D VAN STÜAATEN jsn Zoon Westhaven B 178 Oouda ER WORDEN TERSTOND BEKWAME SCHILDEB2HNECHTS gevraagd bij de Wed A van GENT Zeugstraat Gouda Men vraagt IEMAND geschikt tot het verlichten van LOOPWERK eenige nren daags Adres onder No 239 aan het Bareaa dezer Courant Eene Naaister drie dagen der week disponibel hebbende beveelt zich minzaam aan Adres met franco brieven D HOBSMAN Boekbinder Lange Oroenendsal L 98a lifiAPimii IP ia jL RTi3sr 3 Oouda Oosthaven B 14 Portraits Portraits Cartes Portraits Albums Dessins Spécialité d Agrandissemeuts et de Porirsits emaillés De ondergeteekonde bericht hiermede dat hij heden DINSDAG NAMIDDAG ten 4 ure een begin heeft gemaakt met VEBSCHE 0N7EE7ALS0HTE MELE geen Spoeling of Pulpmelk te verkoopen tegen 6 CENTEN de PLNT verder gedurende de volijende dagen van s morgens 5 8 ure en van s middags 4 ï ure OUDE GOUWE S 22 Slijm en Haagpiilcn Peze PILLEN die sinds vele jaren mpt liH beste Rerolu tegen d Slijm en kU maagversterkend gebruikt worden door liari werdiii de spijsvertering zeer bevorderen bij ofider Toeii tf jeii de gal en zeer zacht laxerend zijn zijn tejjen 32 3 cent het dootje luct beritfi ran het K b ik verkrijgbaar by de natolftcnde Ileeren te Amstrrilnm M Clübau C Drjqg Heilige wej D S21 lilcisivijk S V d Krnals üjuiiuf Zult J d Vegte Dü ft E Wilschut DelMiaven A T Schilpero ort Dtvenler Gebroed Tinirin Dordiochl H J Gilt iy Gouda L Schenk op de Hoogstraat s Graveiihise J V sser Zoon in de Spaittrant Guriuoliem U J B Buscli lirma I 1 Linondet Uaastiecht K Oosterling Legden J T Terburgh Uaarlemmerstraat Lckkerkerk A den Oudsten Linschotru U Kruithof Rotterdam f Santen Kolff korte Hoofilslefg Stjlwijk Wed A Zijdrrlaan Schiedam Wed A H Komboata Tiel A J Fnassen Utrecht Altena Krjon Btetnweg orer de Dub kerstr 372 Zevenhui eii A Prins De SLIJM en MAAGPILLEN bereid volgens bet echte recept iju door mij te üouda alleen en MUsluitend lérkrijgbaar gesteld bij den hrer L SCHENK op de Hoogstraat LET WEL Om fik doosje der echte en sints oi heugelijke jaren gebrnikte SLIJM en MAAUl lLLKN is een biljet voorzien met de handteekening van J J SCHBËUDEK apotheker uelko bandl ekeniDg zich ook bevindt op het ze elink waarmede het doosje veizegeld is Men gelieve dnar we attent op t zgo en zich te wachten voor het gebruik van een namaaksel dat ijjen tracht in omloop te brengen aUI A LAROCHE van KBAEPËLIEN en UOLH ApoUiekerê ie Zeist e eenige QUWA LAROCHE welke door de Red van üe geneesk Cour aan IIH ieneeskniidii eii is aanbevolen tegen algemeeue zwakte gebrek aan eetlust slechte spysverteriiig zenuwziekte in het tydperk der herstelling na zware ziekte of kraambed koorts en hare gevolgen IJzerhoudende Quina Laroohe tegen bleekzucht teringachtigheid groote zwakte bloedarmoede etc Prij ƒ 1 90 per flacon bg den Heer Apotheker C Thim te Gouda FAECALIËN vallende aan de St e a r i n e K aarsen fabriek GOUDA in Tonnen verzameld worden te KOOP aangeboden Aanbiedingen in persoon bjj flen Meesterknecht DE MINK aan de Fabriek Er biedt zich aan tegen 1 MEI a s eene KEUKENMEID liefst als MEID ALLBEN Adres onder letter P bg den Boekhandflaar H C EDAUW Jr alhier OPENBARE VERKOÖPÏNG op MAANDAC 31 MAART a s s voormiddagü 11 ure in het Koffiehuis Uk Uasmonie aan de Markt te Gouda van 8 PEROEELEN BOUWTERREIN gelegen te Gouda aan de Oostzijde der Crabcthstraat en ten Noorden van de nieuw aan te leggen straat breeder bij billetten luformntiën te bekomen ten kantore van de Notarissen te Gouda Tcgcii JICIITj Rhumatiek verkrijgbaar te Gouda Wed Bosman Alphen L Vabossiad Zn rB0NBONS3OZfEP25CT UaoaKÜMa Bodegraven P Vkbsi oot i Boskoop 3 GotJDKADE P LOOMAN Ilarmelen W G KvRVKiis Hazersmoude J Gaarkeuken Monifoort J A Jacobi Noorden D W Bok Oudewater 3 Liefland S ioon iot n Wed Wolfï Z Waarder Boüthoobn AANDOENINCiEN J Woerden Gebr Pfenniko Zegwaard A Hekkeb God DA Druk van A Bbinkman Op Toordeelige voorwaarden worden Depots geplaatst aanvraag aan het Hoofd Dépót bg M J C HAM te UtredU BUITENLAND Bultculaodscli Overzicht De motie van orde der Fransche Kamer van Afgevaardigden tot afkeuring der handelingen van de üabtnetten van 16 Mei en 23 November is zoowel te Parijs als in gebeel Fraukrqk door aanplakking afgekondigd De Mei Ministers hebben niet alleen hun protest tegen het bekende volnin der Kamer in de kranten gepubliceerd maar ook by den President der Bepubliek hnn bezwaar herhaald dat de Kamer aittprnidt heeft gedaan in deze zaak belgeen in strijd is met haar bevoegdheid de Kamer toch heeft wel het recht tan beschuldiging maar niet van vonnis dit laatsb behoort blykens de constitutie by den Senaat De President der Republiek was niet te hais toen de heereu kwamen om het protest te overhandigen den volgenden margen heeft hij hrt s uk teruggeronden met db korte opmerking dal hij zulke stukkeu niet ontving Men zegt liat de Mei Miiiisters hun laak DU bq den Staatsraad aanhangig tullen inukeu Naar taeu verzekert zullen de Kamers van 18 April tot SI Mei uiteengaan Ten gevolge van het wetsontwerp des hieren Ferry op de vrijheid van het haoger onderwys art T kunnen 37 nunneli verrenigiiigcn dié 88 huizen met een personeel vsn lïS man beziiten in Frankrijk geen onderrioht meer geven daaronder de JesDÏeten die 87 inrichtingen van onderwijs met 843 ordesleden hebben Men schat het aanul kweekelingen die in geoormde 88 huizen ouderrioht ontvangen op 71 000 De voornaamste vrouweuvereénlgittge die niM langer onderrioht tuUeu mogw geven hebben naar fflen berekent ongeveer SUO OUU schotiei B De bezwaren tegen den heer L on Sny wat betreft zijne bonding tijtiens de grrucht Aver eeue oouvertir sohijiien nu geheel uit den v rfSlh n geruimd Er wus een voorstel van den beer xugle om naar deze zaak een oAdenoek te doen In de aom iissie van rapporteurs over dit voarstel heeft d heer Say ophelderingen gegeven die tot eenstemmige verwerping van bet voorstel hebben geleid Later ontstond nog een gerucht dat de heer Leiigle toch iu het bezit waS van betwaremie alukken Het biykt dut dit iillcrn n procesverbaal geveest is van net oomitë der effccinibrurs Dit stuk zoowil als de verklaring van dril heer Say lyn thiwi openbaar gemaakt en het btqkt niet dat de minister zich in dete iets beeft te vrrwyien De Duilsehe Rijksdag heeft der regeering kunnen tooueu dat geen afzonderlijk reglement noodig is om dwaze of misdadige redeiieeringen Ie bedwingen Bq de behandeling van het rapport over den kleinen tiaiit van beleg veroorloofde de sooialist Liebkneoht rich ernige onhebbelijke uitvallen waarop hij onder nigemeénen bijval der vergadering door den president zeer nadrukkelijk tot de onie werd geroepen verder schijnt de rrgeeriiig op grond van hetgeen de politie te Berlijn ontdekte den maatregel in de hoofdstad genomen voldoende te hebben gerechtvaardigd De tariefcomraissie haast sieh om voor de Paasohvacautie met haar taak gereed te komen Dagelijks vergaderra zij minstens zeven uren om alle wetten in gereedheid Ie brengen die onmiddellijk na de heropening van den Rijksdag in behandeling moeten komen Ook de Rqksilag tmcht daarom met de inihder belangrijke onderwerpen die nog ter behandeling liggen voor de sluiting giheel gereed te komen leiieinde na Pnschen een onverileelde aandacht te kuunen wqdeu aiin de nieuwe tolwetten die reeds iin zooveel pennen in beweging gebracht hebben Men zegt dat Bismarck ten stelligste de bewering heeft weersproken dat hü plan zou hebben dezen Hijksdug te ontbinden Dit doet vermoeden dat de Bqksknnselier weer meer vcrlrouwen begint Ie krijgen op een meerderheid die zijne baudtlspoliliek zal steunen De vrees voor de prat begint te verdwijnen de voorzorgsmaatregelen au de grenzen wordeji echter voorloopig nog niet opgelreveii Het Spoansche parlement is ontbonden tengevolge van het optreden van het ministerie Martinez Campos De leden van de kansr van afgevaardigdenen de senatoren welke hna zetel aan eeue verkiezing en niet aan een aan hunne betrekking verbonden recht of eene koninklijke benoeming danken zullen zich aan bet oordeel banner kiezers moeten onderwerpen de eerste den 20 April de tweede den 8 Mei Pe minister van binneulandsche zaken heeft aan zijne ambtenaren eene oieeuUire gezonden waarin dese worden aangespoord om dr vrijheid d r kiezers te eerbiedigen en geenerbi di ak op de verkiezingenuit te oefenen Deze aanmaning wordt bij iedereverkiezing even vast verronden als ze in den windwordt geslagen VerkiezinMB vallen altijd uit in den geest van het kabinet rat te heeft nitgeschreven daar het stelsel van officietl candidalureu gepaardgaal met de meest mogelyke onverschilligheid bijde kiezers De nieuwe kamer zal dus de kleur dragenvan het kabinet HartiufZ Campos Doch welke isdie kleur vragen de Modridsehe bladen elkanderaf Men erkeert daoroniiretit in volslagen onzekerheid Liberual coiiservaliet mtt hervormingeo op Cuba zeggen zij die liet lest in elioht kuunen zijn Voor iemand die eeue helilare voorstelling van het bcprip nliberiial conservutief heeft is de zaak dan voikoinen duidelijk Het kiesrecht is in Spaiife in het vorig jaar aanmerkelijk beperkt en hieruit meeiit meu te mogen afleiden dat de kedsen th Mis eeu meer onafhaukelqk karakter zullen drngeu dan vrooger M u meeut te mogen vermoeden d it le couslitutiourelen de oeulralislen en de iiioiendu eeue aciicve rol in deu verkictingastrüd zullen spelen De possibilisten en de rodtealen inlleu ook ouilidaten stellen en als dan nog e stuk of w t partijen waaraan op Spaantch grondgebied geen gebrek is gaan meedoen zal hrt curieus zyu om te tien water uitdien chaos te voorschqn komt De Eugeltchen in Natid hebben reeds versterking ontvangen door een zeer toevallige omstandigheid Een Êngelsoh ffiegat de Slui op de thuisreis uit ZuidAmerika St Helena aandoende kwam daar juist toen de nederlaag der Eugelschen bq Borke s Drift was bekend geworden De commandant van het schip trad iu overleg met den gouverneur vau het eiland en den commandant van de roepen aldaar en de uitslag was dat zij bet op bun verantwoordelijkheid namen om zouder tijdrooveude iiistruotién tan de regeering af te wachten de Sluik met hare bemanning en al de beschikbare troepen vau St llrlrua naar Natal te zenden Dat besluit wekt algemeenc sympathie in Engeland u inderdaad zoo de Zoelue s hunne aauvalleude beweging hadden voortgezet had die onverwachte hulp van het grootste belang kunnen zijn De Kaffers sohquen zich echter elil te houden liet laatste bericht uit Kaapstad van 25 Februari meldt dat er niets bijzonders is gebeurd BINNENLAND GOUDA 20 Maart 1879 i Dinsdag e k heeft eene buitengewone vergadering plaats der hier gevestigde ofdeeliiig vnu het Tooneelverbond Daarin tuiku de volgende leerlingen der Tooneelschool proeven afleggen hunner vorderingen Anna Sablnirolles Toniii Puülmnn Sophie Bas Mina Bouret Marie Lofjé en Corn Schulze terwijl de bh Tourninire en Isiug van de verecnigiug Hei Ned Tooneel huuue welwillende medewerking zullen verleenen Maandagnacht is de stoomboot Je P othariing varinde vnii Ainslerdam naar An bij Gouivesluis grzouken Er waren 35 sluks rundvee iiau boord welke moesten gelost worden Door de ondiepte aan den kont is de boot gekaiileld Ongelukken hebben er niet bij pluuls gehad dan dat tóie koe verdronken ia In Ie zitting drr Rotlerdainsche Arr Richlbank van DiiiAdogmorgeu werden o a veroordeeld P K Cüiii Oliënde Ie Ouderkerk a il IJsel bescb vnji moedwillige verwonding lot 6 weken gpv eeuz en ƒ 8 boete of 1 dag gev eeuz A S Atn wanende te Ouderkerk d UmI bewh van moedwillige verwocdiug tot 1 moandeu gev eenz en 8 boete of 1 dog ger eeni Vervolgens stonden o a terecht J S H wonende te Rotterdam wisselwoehter bij de Manisch tot Kxpl van Staattop besrh van diefstal van U ioHi g Eisch 3 maanden gev cell P de B wonende te Moordrecht arbeider beach van moedw mishandeling Eisch 15 dagen gev oell en 8 boete of 1 dag gev cell In dezo zaken over 8 dagen uitspraak Het Clussicaiil Bestuur van Gouda heefs in igue vergadering van 6 Maart 11 een vonnis van den Kerkeraad der Herv gem te 8ehaoiihav B dd Ill Januari 11 waarbij aan twee vrouwiilijke lidmaten voor ditmaal de bediening des fl Avondmaalt was ontzegd vernietigd zoowel degens schending o verkeerde toepassing vau ar$ 4 en 21 van het Alg regl van kerk opsich én tucht als voorul omdat er een tuohtraiddel is taegepast dat niet alleen niet voorkomt onder de l y art 4 genoemde toshtmiddelen lOsar ook op jiÊhzelf dwaas en niet op eenig lidmaat tuepa lijk is zqnde de bedieuing de U AvundiaiM niet aan vrouwelijke lidmaten maar MO predikKnten uitsluitend toevertrouwd alsmede ondat er geen feit genoemd of behoorlijk omscfareren i maar de Kerkeraad volgens tqn eigen verklaring M afgeiraan op geruchten die iu omloop zijn De iusiruclie iu z ike den moord te CapoUe geplesgd op den landbouwer v Mmrleveld wordt met dsi mixsieu ijver voortgez t Meer en meer wordt nea overtuigd d t de knecht van den vermoorde die zooiils men weet zich in hechtenis bevindt de werkelijke schuldige is Dete heeft overigens eeb zeer ongunstig verleden Hü is reedt eei nual tot 6 jaren tuchthuisstraf en eeninwl tol een kalf jaar cellulair veroordeeld geweest terwijl hij eenmaal bei schuliligd werd van brandstichting waarvan kq cahter is vrijgesproken Hierbij kan nog gewrld wantei dat het geld in den kufF r van den knecht gevaiid naar gissing overeenkomt met het vermiste oit kot buis van v Maarkvold Intussohen begint men er aan te t ijfclea of da moordenaar medeplichtigen zal gehad hcbbim Aam deu kant vau een sloot welke bet erf vao t IC scheidt van den hooiberg waarin het verkoolde lijk gevonden is werd nl een ton gevondeu vroaria bloed a nwetig was De algeineene opvatting it ihans ilat de moordenaar tijn slochtoifer in bet bed z d hebben vermoord en diiarnu het Iqk in bedoelde ton gestopt om het aldus naar de hooiberg voort te rolled hetgeen zeer goed door één persoon kaa zijn geschied De knecht blijft intnsschen ten stcUIgtte a le schuld ontkennen f Volgens bij de regeeriug ingekomen ambtsbericht zal van 1 October 1880 tot 31 Mei 1881 te Mdbourne Ausiralic eene internationale tentoonstelliag van nijverhrid kunst en landbouw gehouden worden Tot hel bekomen van inlichtisgen wordt verweten naar de hierna genoemde vereenigiugen of maatschappijen ann welke het reglement en programma voor de tentoonslelliii is loegi zonden de vereeuigiug tut bevordering van fabriek en bauriwerkBHijverheid in Nederland de Ned manischuppij ter bevordering vau nijverheid te Haarlem de Holl maatschappij vau laudbonw de ieldersche maatschappij vau landbouw de mnntsciiuppq tot bevorderiug van landbouw ea veeteelt in Zeeland de Friesche maatsobappj vaa lunsbouw en veeteelt to Leeuwarden De commissie tot het besturen van tuiabouwtentoonstelliiigen in het Paleis voor Volksvlijt ta Amsterdam heeft besloten de luiuliouw teu oousteUil g die van 4 9 April e k gehouden ton tiju uit te stellen Zij zal nu gehouden worden van Donderdag 24 tot Maandag 28 April Wegens dit uitstel zijn wijzigingen in het programma gemaakt Opgaven van in te zriiden voorn erpen moeten fCdaan worden vóór of op April Inzending der voorwerpen op 22 April Door het geinernlebeslujr van Tilburg is dta