Goudsche Courant, zondag 23 maart 1879

1879 ZoDOag 23 Maart j o gg GOUDSCHECOURAWT Nieuws eo Advertentieblad voor Gouda en Oinslreken Bcheidt hoofdonderwijzer aan de acbool der DnitachErangelische gemeente te s Hage en Elshont hoofdonderwijzer aau een openbare school voor jongens voor m n 1 o te Gorcnm Ncgei tien sollicitanten hebben zich aangemeld Twee trokkeu zich terug en twee kwamen niet op De volgende 15 heeren Damen beide dagen aan bet examen deel J Brouwer hulponderwijzer Schiedam P L Both hoofdonderwijzer IJsselstein A Brandes hoofdonderwijzer Waddinxveen J F Malta hulponderwijzer Botterdam H J van Dongen hoofdonderwijzer Leur bij Breda J Hannik holponderwijter Gaad W J Beeselaar hulponderwijzer jlotterdam B LeoJ pold hoofdouderw Zaandijk G Wolters hoofdon dcrw Ooilgensplaat Y van Julsingha hoofdonderw Doesburgb W G Treffers hoofdonderw Cappelle N Br J H Qaarenstroom hoofdonderw Hilversum C C van de Schilt hnlponderw Amsterdam G A Qeerligs hoofdonderw Zegwaart J Jansen hoofdonderw Bodegraven Gisterenmiddag omstreeks ten half vijf nre i op de Bogen ongeveer achter de watertonnen in het water geraakt en jammeriijk verdronken het 6 jarig Zoonije van J V Op voorstel van den Voorzitter heeft de Baad der Gemeente Beeuwijk besloten opaabaarheid te geven aan ht t verhandelde in de vergaderingen van de Baad door de notulen te doen aanplakken Door het Bestuur van den polder Beeuwijk ra geooinmitteerde iugelandea is met algemeene stemmeu besloten op het verzoek tot het maken van eei stoomgenuud afwijieud te beschikken Ook Prins Fiederik heeft een aanxienlijke bijdrage doen toekomen aan het plaatselijk comité te s Hoge voor de ailrusling van den tweeden Nederloodachea Noordpooltochl De Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam heeft zich bij adres geweud tot den Minister van Waterstaat Handel en Nijrerheid om zijne aandacht te vestigen op het streven van ouderscfaeif dene Duitsche spoorweg maatscbappijeo om door vaststelling barer tarieven bet goedereuverkeer over en met Nederland te bemoeilijken zoodat het vervoer van eu naar Hamburg en Breinen naar Zuid Dnitschland Zwilsrrlaiid en Antwerpen zeer boven dit met Nederlaudsche havens wordt lievoordeeld PARUS A Ut nt MoatmaitrèS Gratis bn franco toezending van de Prachtige geïllustreerde Albmn bevattende meer als 400 der nieuwste zomerraodes aan ieder die dezelve aanvraagt aan MM SlLVESTEB RoU VKI R0I LI8 M C GIRANDS MAGASINS SAINT JOSEPK V erzeiidinjreii vry van vracbt en iukonieuüe rechten van af n gulden frtiDcutoeundiQ t V Blttlrn A Ssiut Juscpll PABUS Staten Oeneraal Tweede Kahei Zitting van 20 eu 21 Maart 1879 In de zitting van Donderdag is na replieken viia verschillende sprekers en nadat de minister nogmaals I had betoogd dat deze herziening niets praejudicieert omtrent de verhooging der grondbelasting welke quaeslie echter luier onvermijdeJijk weer op den voorgrond tul treden het algemeen debat over het ontwerp betreffende de hcrüening van de belastbare opbrengst der ougebuuwde eigendommen gesloten Art 1 is goedgekeurd De discussie over art 8 tuivere huurwaarde de maatstaf van belastbare opbrengst met zes dnnrop voorgestelde amendementea ia aaugevnns cn In de zitting van gisteren zijn de disonssiEn voortgezet over art 2 vau hel ontwerp der herziening van de ongebouwde eigendommen en de ze daarop voorgestelde amendementen De Minister bestreed alle amendementen en Meld vast aau den maatstaf van het artikel gemiddelde huurwaarde Hij vorgile een nieuwe alinea aan het artikel toe dat bij de berekening der waarde in rekening zal gebracht worden de taxatie der gebouwde eigendommen Door vele sprekers werd of de maatstaf zelf of de wijze waarop die is geformuleerd bestreden vooral door de heeren de Vos van Steenwijk en Correr Hooft Op Dinsdag 1 April a s zal te Berg amlwoht de sleiniuing pluala hebben voor 2 leden van den gemeenteraad en il ter vervanging vau de heercu J Bok overleden en l I Mahlstede die zijn ontslag heeft genomen GoDDA DjiysVA A bmskman Pr js 80 Genten V Op den 18n Maart 1879 overleed té Gouda na een Igden van ruim elf maanden de kapitein kvrartiermeester J KLEM diep bedroefd nalatende een Weduwe met vijf nog jeagdige kinderen en betreurd door velen ie hem als vriend waardeerden Eenigi kennisgeving Ons gevoelig hart nog getroffen door het overlgden onzer lievelingen werd ons oaderhart nog dieper geschokt door het plotseling overladen van ons eeuig geliefd meisje HËNRIËTTË in den aanvalligen leeftgd tan 4 jaar D LEEFSMA B LEEFSMA MossEL Gouda 19 Maart 1879 Algemeene kennisgeving Eind Examen BDRGEBAVONDSGHOOl De COMMISSIE belast met afnemen van het EINDEXAMEN aan de Burgeravondschool brengt ter kennis van het l abliek dat genoemd Examen zal worden afgenomen op DONDERDAG den 27n MAART des avonds te 7 uren en VRIJDAG den 28n des avonds te 6 nren in het Schoolgebouw op de Houtmankracht Hun die aan het Examen w nschen deel te nemen wordt verzocht daarvin vóór den 24n Maart schriftelijk kennis te geven aan den Directenr der Burgeravondschool Namens de Examen Commissie J N SCHELTEMA Voorz Mej KAMPHUIJZËN vraagt tegen Mei a s of eerder een flinke DIENSTBODE die goed kan koken Men vraagt dadelgk EEN BEKWAAM TmmuAmuECHT Men adresseere zich onder N 240 by den Boekh A BRINKMAN Lange Tiendeweg WOEDT GEVEAAGD Een zindelijke WERKVtóOüW twee ditgen in de week vast en vervolgens voor de schoonmaak Adres No 141 aan het Bureau dezer Courant Een Meisje van 20 jaar zag zich gaarne jnet MEI voorzien van eenige WËKIIHUIZËN Te bevragen aao het Bureau dezer Courant Spv Der erwT d iiers erftenf en koortsverdrijvend een zout met yzer vereenzelvigd en met de Kina vermengd tv MtlD K S3 flUE OAUUOT H IN ALI E OOEOE APOTHKKIH Te GoQda b Zeldenrijk drogist NEDERLANDSCH TOONEELVERBOND Afdeeling GOUDA 111 met DAMES op DINSDAG 25 MAART 1879 in het Lokaal NuT jiN VisaMAAK dcs avonds ten 8 ure I KOEVE af te leggen door de meest gevorderde Leerlingen DEE TOONEELSCHOOL met welwillende medewerking van de Heeren TOURNIAIRE en ISING leden der Vereeniging Het Nederlandsch TooneeL HH Leden der Afdeeling hebben vrijen toegang tot de Vergadering met ééne Dame il Zij die nog als lid willen toetreden worden verzocht zich op te geven aan het Bestuur De Secretaris der Afdeeling Mtt W J PORTUIJN DROOGLEËVER HADEHSTOOMBOOT S IJSSEL Aanvangende MAANDAG 24 MA ABT MAANDAG en DINSDAG 5V uur van GOUDA overige dagen 7 uur en DAGELIJKS 2 uur van ROTTERDAM De Directie Gevraagd Half APRIL of 1 MEI KOST BEWASSCHIN6 en VRIJE KAMER met Stookplaats door een Heer b b h h Prgs opgaaf eu verdere inlichtingen franco onder motto Kost aan het Bureau dezer Conrant WOEDT GEVEMGD om dadeiyk in dienst te treden een Bekwaam KLEERMAKERSKNECHT tegen goed loon en vast werk Adres met franco brieven onder letter B doch liefst in persoon ter Boekdrukkery van B A VERZIJL Gouda Bij voldoende deelvkming ooisrasi T van CARL HILL Kamerzanger uit SCHWERIN öp WOENSDAG 26 MAART 1879 in het Lokaal NUT EN VERMAAK De inteekeniysten 1 liggen tot MAANDAG 24 MAART in de drie Sociëteiten H c COMITÉ STOOMBOOT VOLHARDING Door stoornis is de dienst Gouda Amtterdam tgdelyk gestaakt doch zal MAANDAO aanstaande hervat worden Geen dienst zal zgn op Donderdagavond van Gouda naar Alphen Vrgdagmorgen van Alphen naar Gouda om 7 uur van Gouda naar Leiden en Zaterdag om 7 uur van Gouda aaiT Leiden De overige diensten bljjven onveranderd Dl DIRIICTIE Urbanus Pillen bereid volgens bet aloude en echte recept van de Wed KËUNËN ZOON Cheniuten ï M aarachuwing Deze URBANUS PILLEN zgn door on in doosjes a 37 Cent en in dubbele doozen te GOUDA alleen en uitsluitend verkrijgbaar gesteld by den Hr L SCHENK op de Hoogstniat Wy waarschuwen voor het gebruik van namaakselt welke men tracht in omloopte brengen 4 Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is nitgegeven en alom te bekomen SE mam qlasen of de beschrijving der beroemde geschilderde I Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der Cartonteekeningen enz waarby is toegevoegd een afzonderUjk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth nooB CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie vaii Bouwkunde te Utrecht BUITENLAND Buitenlaodsch Overzicht Ia Frankrijk heeft de comminie det invoer en nitvocrrechteu een beLingrijk besluit genomen Met 23 tegen 2 teramen heeft zy beslaten tot de bernienwing der handelttriictaleo eu tot verwerpiog van een volstrekt en op allen toepasselijk tarief Het ontwerp tot opricbtiug van uomaaltcholen is in de Kamer in derde leiidg anngenomeii ommigeu beweren dat met de hervorinhig ran bet onderwijs op deM W JM te ve I op ecu wordt gedaau maar er zyu lieden wien het nooit naar den zin is te maken of tal men terugdeiuzen voor de aanvalleu der ultramontauen terwgl het overbekend is dat deze allüd ohelden zoolang zij niet bet hecle onderwijs in fiaudea hebbeu Zeker ia bet dat de ontwerpen rnn den minister Peny waarvan wg reeds vroeger melding maakten de olerieale koe by de horens ratten De DüaU die seker geen clericale Conrant is bgt rDe inbesohuldiginglteHing der ministers van 16 Mei zon gewis een groote opwinding in het land hebben veroorzaakt doch deze maatregel ïou op geen stukken na zulk een op Ading teweeggebracht hebben als het gevolg zal zijn indien de wet van den heer Joles Ferry wordt aangenomen De meerderheid der conservatieveo zon de intrekking vait het rtoht der Boomsche hoogesoholen om graden t verleen zolder leedwezen gezien hebben doch groote ontzetting beeft ook by niet elericale conservatieven het voorstel gewekt om aan He gcestelyke broederschappen die iet jltpr de Wet erkend zyu bet recht om te onderwijzen te ontnemen Behalve de Jeiui ien zijn er 27 nietgeautorisecrde orden die un onderwas gefen De Jezuïten hebben 27 scholen en 848 onderwijzers Doeh er bestaan 23 gewettigde geestelijke orden die het recht om onderwijs te geven behouden en die onder haar gezag nie minder dan 2328 openbare tu 768 particuliere scholen hebben Over de houding ran Rusland tegenover Tarkije loopen opnirnw minder gunstige berichten Rusland zou zwarigheden maken roet de ontruiming van Bumelic zoolang niet de oorlogskosten nader zijn geregeld Er loopen echter tegenwoordig zooveel gerucblrn die den volgeuden dag weer worden tegengesproken dat wij niet welen Welke waarde wij hieraan moeien hechten dat fiaslnndopdit oogenblik moeiel kheden maakt is niet zeer aarsehijnlyk Tuaaehen Griekenland en Turkije zijn de onderhandelingen nu geheel afgebroken daar de Turksohe gevolmachtigden een andere grenslinie voontaan dan in het traotaat van Berlijn werd aangeduid en de Orteken daarvan niet willen welen Men mag aannemen en het wordt troawena van geloofwaardige zijde bericlil dat alle mogendheden in deze op de hand van Griekenland lijn De overstrooming in Ilongary e overschaduwt nog altijd al de andere gebenrttnissen in Europa hoe meer er vap de ramp aan het licht komt des te grooter bl kt deze te zyn hoe mild ook de garen stroomen het zal wel niet mogelyk zijn daarmee Szegediu weer op te bouwen de Festher Lloyd trekt die slotsom waar tü meedeelt dat van de 9700 hnizen slechts tSS zijn blijven staan wilde meu de stad derhalve weer in baar vorigen staat brengen dan zou er behalve de giften en gaven nog wel een enorme leening moeten worden gesloten Het Werk der herstelling wordt buitendien vertraagd door den voortdurend hoogen stand van de Theis die het onmogelijk maakt oih voor half Mei een aanvang ie maken met het herstellen van de dijkbreuk Door den Pans zijn 6000 franken gezonden voor de noodlijdenden Het verdient op iberking dat Leo XIII tot dusfer zieh by geen openbaar oulieil oubetnigd heeft gelaten en zelfs byiia altijd de eerste is geweest die onderstand zond Uit Afghanistan luiden de berichten niet zeer unstig De gezanten die namens Jakob Ehnn over en vrede moeten onderhandelen gedragen zich in het geheel niet als onderdanen van een vorst die lioh onderwerpeo wil Zij spreken op hoogen toon en zyn zeer onhandelbaar De EiigeUchen oordeelen het dan ook maar het raadzaiunst naar Caboul op te trekken ten einde daar den joegen Emir de wet voor te schrijven Men spieekt over een nfeowen pretendent voor den Afghaanschen troon De jeagdige Biaz Pacha die zich op het oogenblik in Bnsland bevindt maakt aanspraak op den troon ea Busland zou geneigd zyu hem daarin te steonsn De ministerieele crisis in Hf rpte komt maar niet ten einde en de khedira blyft zich verzetten tegen de meeniug van de heeren ttvers Wilson en de Blignières Het geldt thans de bezetting van het ministerie van binnenlandsclie zaken Da kbedive wil aau dat belangrijke departement een zijner creaturen brengen en de Europeesche miniataia verlangen dat de tegeuwobrdige minister Biai pacha zijne portefeuille zal behouden Beide partyen schijnen niet te willen toegeven Het ia weer een nieuw biyk dat de Ëuiopeesche voogdy den Oosterschen vorst begint legeu te staan en al modiiteu ook nu nog eens de Weatsrscbe begrippen de overhand houden hetgeen volgens de laatste berichten werkelijk het geval is scbynt bel toch waarsch lijk dal de reorganisatieplannen ten slotte tullen aftüliten op den un eeus aclieven dan weer passieven weerstand van Ismail pacha De verhondiugeu tnaschen Denemarken ec Duitschland tusschen dit rijk en den hertog van Cumberland ten opzichte van Httnover Brnuswijk en bet Welfeiifonds blyren het luderwerp vau vele geroBhteu Hen meent te ten dat de opheffing van artikel 6 van den Pragccfvrede niet meet in den r sdsg ter sprake zal kiWn eu dat dus ook de I Doitsohe volksvertegenwoMpi ng tal berusten in de mort MM f kram van pi euaohe pretentièn op Noord Sieeawijk Een aader gemoht wil dat 8e hertog van Cumberland eeae dading zou gesloten hebben met de Duitrohe regeeriug die den 22n Maart den jaardag van keizer Wilhelm zon publiek worden De hertog ton afsUud doen van zyne rechten op Hannover terwyl daarentegen de regeering des keizers er in zon bemsten dat de hertog van Brnuswijk op den BOn jaardag zyner troonsbestijging afstand zon doen ten behoeve van zijn neef en naasten erfgenaam De tegenwoordige hertog van Brnuswijk werd voorloopig regent van het hertogdom na de verdrijfing van zijn broeder den lOn Seplembec 1830 doch werd eerst definitief gehuldigd den 23u i April 1831 Vau welke dezer beide datums het zilveren feest wordt afgewacht meldt het bericht niet waaruit wij deze mededeelingen putlen Wy geven de geheele taak voor niet anders dan zij waard is een los gerucht zouder eenigen waarborg van juistheid BINNENLAND GOUDA 22 Maart 1879 Het programma der voorstelling door d meestgerordenie kertiugen der Amsterdamsche TooueelBchool a s Diusdag alhier te geven is als volgt Het Huiimoederlji Tooueclapel in één bidrijf vertaald door Tenuis I ee fedieilen a Bei nil Vondel s Gijsbrecbtvan Aenislel 3e bedrgf laatste tooueel b Koekkoek van Nicobias Beets M it lioliare i nTartuuf vertaling vanW J van Zeggelen ie bedrijf 3e en 4e ïooneel De Fromoenkater blijspel van Bod Benedix vertaling van A Ising Jr De gunning van den onderbouw der dubbele bas odle brug over de Haven is verleend aan den minsten insobryVer den heer H J Nederhorat alhier de boieubouw is opgedragen aau de Maatschappij IJzergieterij Prinivan Oranje te s Graveuhage Hat eerste gedeelte van hal examen o hoofdonderwijzer aau de 2e Openbare Burgerschool voor jongens alhier werd eergisteren en gistfrea iu lokalen der Burgeravondschool afgenomen Examinatoren waren de heeren G Blokhuis w schoolopiiener Hofraon Hoofdonderwyier aan een Openbare school voor m n 1 o te Hage Rura