Goudsche Courant, zondag 23 maart 1879

Om te Toorkomeo dat minder gewensohte sajetteo Toor den koloniulen dienst worden augenomeu is door de Regeering bepaald dat de burgemeesters ju de af te geren ocrlifio tten vun goed gedri g moeteiï melding maken hoe lang de betrokken persoon iu hunne gemeente heeft doorgebracht Zooals bü herhaling gebleken ia wordt de gunstige bepaling onlangs door den miuiater van oorlog gemaakt ten optichte van het ïerleenen van toestemming tot het aangaan van een huwelijk aan verlofghugers van de militie te land niet goed begrepen Het gevolg hiervan ia dat de behmghebbeude die zoodanige toestemming verzoekt iu zijne verwaohiing wordt teleurgesteld en hem de vereisohte toestemmiug uiet kun worden verleend Met is daarom niet oudienstig onzen lezers mede Se deelcn dat de commaudeereude olfioieren der corpsen gfemochtigd zijn op de daartoe strekkende aanvrage de toestemming tot het aangaan van een huwelijk te verleenen aan ieder verlofganger van de militie te land die sgn eersfe dieusij idr heeft volbracht gerekend van den dug zijner inlijving mits vooraf door of ten behoeve vnu dezen iiaii dcu chef vau het corps wordt overgelegd ccue schrifttlijkc verklaring waaruit deugdelijk blijkt dat bij cventueele opkomst ouder de wapenen vun een verlofganger in het onderhoud luu het door dezeu achter te laten l ziii zonder zorg van s rijkswege naar behooreu tal kunnen wurden voorzien Wijders zal voor de waarheid an het daarin vermelde door het gemeentebestuur der woonplaats Van den verlofganger moiteu worden ingestaan Door dus zoodanige verklaring bij de aauvrage over te leggen zal men zich de teleurstelling die in eeue weigeriug ia gelegen besparen Wanneer de aanvrage schriftelijk geschiedt is hetaan te raden daarbij een postzegel van 6 cciit teToegen waardoor hem de vergunning franco kanworden toegezonden die hem andera 10 cent aantracht kost Door den gemeenteraad van Amsterdam is omtrent het voorstel vaa burg en weth om behouders goedkeuring van de bevoegde macht te zijner tijd ene gemeentelijke lichtfabriek op te richten besloten de ooncessieu aan C de Bruyu en Zoon en aan de Amsterdamsche Pijpgds coiupagiiie op een nader te bepalen tijdstip in te trtkkeu met uitnoodigiug aan burg en weth deze zaak nader te ondertoeken en deswege te ropporteeren Bij de menigvuldige berichten die ten dagbladaehrijver dagelijks onder de oogeu krgi is het niet te verwonderea dat hij zich niet altijd juist meer herinnert het vroeger reeda eldera gelezen te hebben Vandaar komt het dikwijls voor dat berichten die soms al een half jaar of langer de ronde gedaan hebben hunne wandeling door de pers op nieuw gaan hervatten Totnogtoe bleef qit verschijnsel echter beperkt tot de rubriek Gemengde Beriöhten Allerlei of hoe ze ook in de verschillende couranten mogen heeten Nu echter ia het ook voorgekomen bij de rubriek Benoemingen De Baarl Cl had Woensdag op gezag van een ander blad de voor een half jaar gedane benoeming van dr Valeton tot hoogleeraar te Amsterdam als een nieuwtje verhaald reeda begint dit bericht zijn zwerftocht door andere bladen waaronder nog wel eeu Amsterdamaoh en zal hel vermoedelqk wel voortzetten niellegeustaande de Haarl haar fout heeft heratelt Op de botermarkt te Alkmaar zgn onlangs door de politie iu beslag genomen eenige koppen boter die bij scheikundig onderzoek in het geheel geen boter bleken te bevatten zelfs niet de zuiver bereide kunstbeter of oleo margarine maar slechts eeu geel gekleurd vet waarschijnlijk varkensvet waarmede hoogstens 3 pCt werkelijkt boter gemengd kan zijn De Metselaar B te Zwolle ia dezer dagen het slachtoffer eener schandelijke oplichting geworden Er vervoegde zich iemand bij hem die voorgaf aanbeTolen te z jn door pastoor S Hü had eenige werklieden I noodig om een broeikas uit t schip te halen en op te stellen en vroeg of B deze hen daarvoor wilde afstaan In t voorbijgaan vertelde hij nog dat hq wat ruim kaa had en vroeg B of deze van de ƒ 1300 die h wel missen kon ook iets wilde leeuen B had hier niets tegen J De Kruif zoo noemde zich de onbekende zon ze hem zoo aanstonds brengen Voordat hg echter de deur uitgiug merkte de bezoeker dat hg zgn portemonuaie in zijn logement had laten liggen Hg vroeg even ƒ 10 die B met liefde hem leende maar moet ze nog terugbrrngeu Wij moeten terngkomen op een bericht omtrent bet draakverbruik in Noord Amerika dat door ons nil een der andere bladen in ona nommer van eergiateren waa overgenomen Ia bedoeld btrioht werd naar aanleiding van het groot drankveibrak in Noord Ao erika de opmerking gemaakt dat wettelgke maatregelen betrekkelijk weinig schijnen uit te werken Die opmerking is onjuist De aangehaalde Malne wet werkt alleen in enkele Staten en volgeus verklaring der autoriteiten iu Maine in dézen Staat met goed succes De andere Staten van Noord Amerika hebben meereudeels slechts zeer onvoldoende wettelgke bepalingen tegen het drankverbruik gemaakt en daar ia dan ook dit misbruik in het algemeen zeer groot zoodat slechts op de laatstgenoemde Staten de gemaakte opmerking van toepassing zou zgn Bij de opvoering van het ook hier opgevoerde Anne Mie te Zutfeu op 11 Woensdag 19 Maart had meu om het moaneffect vau het 4de bedrgf te doen uitkomen het gaa zóó laag gedraaid dat er plotaeling eene Egyptische duiateruia in de zaal en op het tooneel heerachle Na eene pooa werd het licht weer gt eeltelgk aangestoken en het 4e bedr begon Maar e te midden van het tooneel van Koenraad eu Lise verschijnt er plotseling op den voorgrond een persoon die niet op de rolverdecliug staat vermeld een bediende voorzien van eeu stok met een lichtje er auu waarmee hg kalm en bedaard het gas vau voetlicht en ooulisses aansteekt zonder zich aan het minnend paartje of het publiek te storen Verbazing van den heer Van Zuylen en mevr Egener De gordijn valt na dit nieuw tafreel waaraan de schryver vreemd is Hoewel enkele geschenken reeds vroeger vermeld zijn kan nog melding gemaakt Worden van de volgende geschenken die aU even vele bewijzen van belungstelliug iu de Kijkslandbouyvschool door haar zijn ontvangen Door de welwillende tusschenkomst van de Ministerien van binuenlandachc zaken waterstaat enz en van buitenlaiidsche zaken is eene ruiling aangegaan van de oificieele werken en rapporten in Nederland uitkomende met die der voornaamste Europeesche Staten en Amerika De bibliotheek der Egks landbouwschool zal di s in het vervolg de verslagen van den landbouw statistieke jpgaven en ofücieele rapporten die in den handel niet verkrijgbaar zgu ontvangen Enkele werken werden ingezonden Niet minder welkom was de toezegging van de Koninklijke academie van wetenschappen het Utrechtsche geuoodschap vau kunste en wetenschappen eu het Butaafach genootsoh der proefondervindelijke wijabcgeetle i t i geleerde genootschappen iu het vervolg geregen hdnne jaarlijksche verslagen aan de Aijks laudboav8c iool zullen toezenden zooals dit reeda geschied door de voornaamste Maatschappijen van landboRW met de werken die van harentwege worden uitgegeven De £ijks landbouwschool ontving buitendien nog enkele geschenken die bgzondere vermelding verdienen De collectie mineralien en gestefhten van wijlen dr W C H Staring door de uagelaten betrekkingen aan de Bijk laudbouwschool geschonken en reeds vroeger vermeld is thans geclassificeerd en gebleken van groot belang te zijn voor het onderwijs in mineralogie eu geologie aan deze inrichting Mejuffirouw H W Be jcrinck te Eist Over Beluwe schonk aan de Bijks landbouwschool een twintigtaldoor haar zelve keurig bewerkte platen van nietminder belang voor hit botanisch onderwijs enbetrekking hebbende op de ontwikkeling der klaver die der mossen de stuif brand der granen eu aardappelziekte i Nog ontviug zij van mr W J W baron De Vos an Steenwijk te Zwolle dr S 1 Van Roogeo te Veendam prof dr E Heitz boekwerken j van den heer D J L De Bruyn te Utrecht zijn practisch ingericht en doelmatig tabellarisch overzicht vsn de paardenkennis en het hoefbeslag ran deo heer J W E De Sturler te IJiomos Indig de ter Farijsche tentoonstelling met goud bekroonde collectie Indische gewassen rijst thee en koffie Latl not leatt raag hoewel reeds in enkele bladen vermeld nog mededeeling gedaan worden dat het Natuurkundig Genootschap te Wageningen zgne geheele verzameling physische instramenten boeken en tijdechriften aan de figks landbouwschool schonk Het Genootschap rao nijverheid te Groningen stond het model van de boerderij van den heer Geertaema te Zuidbroek op de Pargsche tentoonstelling ingezonden ten geschenke aan de Aijks lan Jb jttwschool af Dezer dagen is de afzending die door toevallige omstandigheden Tertraag is bericht TOONEEUnEUWST Donderdagavond had de laatste voorstelling plaats in dit seizoen van de vereeniging Bet Nederlanckeh Tooneel waartoe gekozen was Zege ma stbud een drama bewerkt naar Schimmel s roman Het gezin Tan Baas van Ommeren Dit stuk was Mker niet het beste van die welke wij dit jaar zagen eu waaronder dan trouwena ook het uitstekendste was te vinden dat de laatste tgd op dit gebied opleverde waartoe het voldoende ia aan Let Fourchamiaultt en Let Botirgeoii de Pont Jney te herinneren die ons allen immers nog rerach in het geheugen liggen ZXQE NA STBUD telt 9 tcfereelen waardoor acht kortere of langere pauzen ontstaan en dus CTenzoa veel malen het fhtna talt dat de bundeling afbreekt Kalme ontwikkeling van toestanden was daii ook niet te verwachten eu van rustig spel kon weinig sprake wezen Telken moesten wg ons in gedachte verplaatsen Nu eena waren wg bg lir Reaal dan bij im ta Ommeren nu ee ia bQ mouu Moei dau iu eeu apoorwegatation telken eeu ander tooneel waar de handeling voorviel Het atuk dreef voor een groot deel op enkele aardige geestige tooueelen eu hing verder af tvi het meer of minder gelukkige spel der acteurs Welnu die bedoelde tooueelen kwamen IX hun volle recht en het spel der heiireu en dame waa grootendeela gelukkig te noemen Immera dat tafereet b T waarin ons h t erf Tan ra M Moet vertoond wordt en dat waarin die Trouw het kan toor van Stuften bezocht waren nitatekeud en maakten den vereischten indruk Een daverend handgeklap bewees dan ook bij het einde hoe men daarover daeht Het spel verdiende ala gewoonlijk een woord van lof ten minste wat de meeste spelers aangaat De heer Veltmau gaf zeer goed den woekeraar Stuften weer met groote nauwgezetheid vervulde hij zijn taak met tuleut toonde hg ons diens aard en diens hartstocht en hj boezemde ons een ware afkeer iu voor diens persoon Mej Poolman vertolkte de rol Tan Lite Stnffken i dochter Zg deed dit zeer aardig en net en het overdreveue in het tooneel waar zg haar beminden Cornells weerom kreeg matigde zij zoo goed mogelijk De heer Moor was naar ons inzien niet de geachiktate persoou van het gezelaohap om de rol vau Cornelit te apeleo Hg treedt dan ook meer iu een ander aoort rollen op en voor deie wa do heer Tourniaire beter gcwceat Toch voldeed hg hier en daar vrij goed De beer van SchooiihoTen beviel ons daarentegen niet Hg moest iu den persoon van Jir Beaal ons iemand voorttellen die tot de aristocratie behoorde lid Tan de kamer was enz doofa hij Toldeed daarin uiet genoegzaam Hg bad iet stgfs iet houterigs dat on in den beer ran Schoouboven bevreemdde die zich anden toch wel op het tooneel weet te bewegen De heer Vos behoort over t algemc an niet tot di acteurs welke wg gaarne zien apelen bü mist het natunrlgke eu hangt te veel aan de tooneel voorachriften die vroeger galden doch thans gelukkig uit de mode zjju Toch was hij als iaat vu Ommeren beter dan iu vele andere rollcu In de scènes met B aal had hy goede oogenblikken Fm Ommeren vrouw werd voorgesteld door Mevr Stoetz die voor dergelijke rollcu zeer geschikt ia De heer Moriu kweet zich eveneens goed vau zjjn taak en het was uiet tyn schuld dat eeu deel vau het publiek verscheidene passagis van zijp rol uiet begreep Morin heeft veelal komieke rollen meu ia gewoou dat hij iets zegt waarom moet worden gelachen en wanraohgulijk diarom lachte men ook uu zelf daar waar hg kreten vau vertwijfeUug alaakte Het waa jammer bet nam eeu ded Tan den indruk voor het overige publiek weg Ten alptte eeu woord over Mevr Kleine die al vrofK Moet optrad Iu ona nr van Zondag zeiden wij opa te verblgdeu over de opvqering van Zeg $ nu Strijd voortamelgk hierom wgl Mevr Klein daarin een rol zou vervullen die ons opnieuw in de gelegenheid zou stellen baar reelzgdig talent t bewonderen Welun o k i a de oproeriog l lgvep wg on vorheugep over de keuze van dit atuk waarin ona door genoemde tooneelspeel ter een Noord HotUadaahe bleekst r wordt Toorgcateld geheel zooala die sich iu de werkelijkheid Toordoet Eaw mtinr goedhartig j gestreng maar rechtraardig los in ha ir mpnd maar eerlyk stond zij daar roor ons aU de type Tan de Trouw uit het rolk die hoe weinig gekuischt iu bare uitdrukkingen toch slecht het ongelpk behoeft te i ien naderen om tot belpen bereid te zijn Tegen eeu fir SeeeU en rooriil tegen eiau Stufken js zg lang niet malsoh eu zg denkt er uiet OTier kaar ongupstig oordeel ifi verbergen of te Tetzachten maar tegenover eeu zieken knecht eu tegenover het ongelukkige Klaartje van Ommeren i tg de goedheid de hulpvaardigheid zelve Met welk een nauwgezetheid gaf Mevr Kleine die rol tot zelfs in de kleinste klwnigheden wéeri Het slottooneel waar z j den laataten adieai uitblies was zeker uiet het minst t prgzep Qcen zweem vau oTerdriJTing wa d sr liohtbaarl Eu than zgu de tooueelToorateUiugen Toorloopig T n d baan £ n taoJiter JMrgtt dt a ll rt ét frendeu worden al korter en korter eu weldra zal wandeling iu de frische buitenlucht te rerkie zijn boven de opsluiting in een achouwburgzaal I sat ona eindigen met den wenach dat het nieuwe fiut raeizoen on eeu nieuwe reeks tooueelvoorsteljiJigen moge bezorgen vau een gehalte ala die welke wg dit jaar mochten ontvangen F03T E RXJ Eil T STAAT TA BRIEVEN geadresseerd aan onbekenden in de Ie belfi der maand Februari uit Ooada Tenonden en door tuaaohenkomat Tan het Foatkantoor ddaar terug te bekomen O Duia Amsterdam Ter Bruggen Boxtel H Qanawgk Oukoop Potman Overtoom Hoogkaaa Rotterdam 3 van Woohe Voorborg OonJa den 10 Maart 187Ï De Directeur v h Postkantoor te Gouda VAN KRÜUNE Laatste Berichten BerlJJO 21 Maart Iu den Bgkadag heeft priua Biamarok bg de behandeling vau het vooratel van Schneegaus tot vestigiug eener zelfstandige regeering van het Bijksland Elzas Lotharingeu met bareu zetel iu het Bijksland zelf verklaard dat hij bereid waa het vooratel bij den Boudaraad in zoover aan te bevelen dat aan Elzoa Lothariugen die zelfatandigheid verleend worde elke met de veiligheid vun het bind uit een militair oogpunt vereenigbj r ia Al te gunatig moe t men zich echter de toestanden aldaar uiet voontellen en uit dit oogpunt weea de Bijkakanaelier op de talrijke leileu der protestpartij welke iu den Bijkadag gekozen werden en op de houding der geestelijkheid Elke ooucessie welke gedaan werd moest echter ter wille van de veiligheid des lands telken herroepbaar zjju Hierna werd de zitting gesloten FarijB 21 Maart De minister van koophandel outTing heden de gedelegeerden der Kamers vau Koophandel uit Tersobeideue groote steden eu Teiklaarde hun dat het stelsel der haudelstrootaten gehandhaafd zal bliJTeu COBBESPONDENTIE Naar aanleiding Tan het Verslag van Multatuli s rede in ons Torig nr tehrqft men on tsu geachte zijde bet Tolgende Het is mogelijk niet ongepast V te melden dat iet ioopen nm kolen nnr op det vi aHit koctfd eene uitdrukking i die Toor zooverre onze berichten reiken nimmer door dra Heer Jezus is gebezigd eene bewering waardoor wel effect kau gemaakt zijn door hem die ze ala zoodanig Toorstelde maar eeu TUurwerkeSeot De geincrimineerde plaata ia Tao Pauliu en staat Bom XII 20 en nog wel als eec spreekwoord ontleend aan Spr XXV 2 waar bel eren als bg Paulus Toorkomt in een Terband dat ten aanzien der hoogr moraliteit niet te wcuscheu OTcrlaat Burgerlijke Stand GEBOREN 19 Hun Wjlhelmina oaden A Hoidyk en M Hoogenboom Manritt oodera 6 van Kreveld eo S vsn Mrer 0 Haria Aldcgond oodsri O Seknvs ni l C yu Ummtn il Heodrik Valenlgn oadtra D V Ooalenk ea F A Zielaaiu CwDtlu Wilhelaiu ouden P C Sebriek n M O Jager OVEELEDENi 19 Maart S van dan Ring wed C tbs dar Sckeldao 8j SOG M vu Uaiwte Im O WiUon 71 j S Wildschet 10 m ONDERTROUWD il Maart 6 Siblies I4j ea S de Jong iOj J H Klein t Boeimond Slj ta C F de Jo g Mj ADVERTENTIËN Ondertioawd GERRFr SIBBES v EMMEEENXU dk JONG Oouda 21 Haart 1879 V Op den ISn Maart 187Ö overleed te Goud na een Ijjden van Toim elf maanden de kapitein kwartiermeester J KLEM diep be oefd nala de eeu Wedawe met vgf nog jeogdige kinderen en betreurd door velen die hem al vriend waardeerden V Heden overleed in den ouderdom van rnim 16 jaren onze geliefde vierde Dochter ADEIANA SUSANNA CORNELIA J J GROOTBNDORST A S C GEOOTENDOaSTQouda 22 Maart 1879 Blohhendaal f Heden overleed ons jongste Kindje JOHANNA COENELIA in den ouderdom van dertien maanden Dr A T TAK AKEN dm Haag E A M A vak AKEN 21 Maart 1879 geb IJzbmdoobn Eenige kennügeving Voorspoedig bevallen van een Dochter M G SOHEIEK Jagee Oouda 21 Maart 1879 ♦ Aan allen die belangstelling hebben beto9nd gedurende de ziekte eu by net OTerlyden onzer geliefde Moeder en Behawdmoeder betuigen wg onzen oprechten dank A D VERMAAT G VERMAATZosNE Gouda 22 Maart 1879 OPROEPING Die iets te vorderen heeft van of verschuldigd is aan den onder benefice van inventaris aanvaarden Boedel en nalatenschappen van de echtelieden AART HOOGENDUK en WILLEMINA EOOKEN gewoond hebbende te Oouda en aldaar overleden respectivelyk den 18n Pebmari 1876 en den 13n Februari 1879 worden verzocht daarvan vóór den 15 April 1879 Opgave of Betaling te doen aan den Notaris J P MAHLSTEDE te Bergambacht Mejufvrouw yan WIJK VEERSTAL vraagt een flinke tegen HOOG LOON Mevrouw vao HoelJ Schllthouwer Westhaven verlangt met MEI eene BENE ZINDELIJKE Werkvrouw gevraagd des Vrgdags Adres bij den Boekhandelaar A BRINKMAN Lange Tiendeweg Men vraagt een flinke WERKMEID Adres J USSELSTIJN Crabethatraat Een bejaard Heer verlangt Eene Dienstbode van omstreeks 60 jaren goed kunnende Werken en Koken Opgaaf van onderdom met franco brieven onder letters T O aan het algemeen Adv Bureau vak NIJGH tan DITMAR Rotterdam Openi B Verkooping op DINSDAG êUt In APRIL 1879 des voorniddags ten O ail k het linis geld R 186 aan de Derde Kad4i van de Karnemdksloot te Gouda van EBI IGE UEüEiLM mmm en Gewerkt GOUD ÜN ZILVER enz Daags te voren te bezichtigen Inlichtingen geeft de Notaris J P MAHLSTEDE te Bergambacht 11 511 HILP BisiM ci coii A u e nmtm Den LEDEN wordt bericht dat volgens art 11 van het Reglement de jaarlykacbe rekening en verantwoording en de begrooting gedurende 14 dagen ter inzage liggen bg den Penningmeester Mr W HEMSING Het BESTtnjE ATTENTIE Ondergeteekende bericht zyneu geaehten eganstigers dat hg heden de NIEUWSTE IMIlSTOTfffl heeft ontvangen en blyft zich minzaam aanbevelen Voor spoedige en prompte bediening zal de beste zorg gedragen worden Tevens vraagt ondergeteekende BEKWAME KNECHTS W BOER Adres Zengstraat Tailleur INSTITUUT voor Jongcheereo TE MOORDRECHT De ondergeteekende beveelt zijne Inrichting tot plaatsing van nog eenige KOSTLEERLINGEN bij Ouders en Voogden beleefdelijk aan Prospectussen zgn op franco aanvrage verkrijgbaar bij H D ÜBBENS Institnteur Binnen enkele dagen zal voorhanden zgnbg A KOK CoMP Boek en Kantoorhandel alhier het PORTRET van wijlen Oen Weleerwaarden Zeer Geleerden Heer Ds J Broedelef Tgdige bestelling wordt aanbevolen opdat alle orders kunnen worden uitgevoerd ONTVAIMGEN WESTFAALSGHE HAP B L VAN VEEN Blaauwstraat J H KIEBERT imT ii ipi Fhotograpbisch Atelier DAGELIJKS GEOPEND Op DO üEItI AG CD ZO DAa 7 Portretten k fi Uiilverscel ZulvfirlngszoBt Bet echte algemeen gunstig bekende ONIVERSEEL ZÜIVERINGSZOUT eenzeker middel tegen maagkwalth MUur braking hartteater enz is Aans echt verkiygbanr in 1 4 akj s 15 dHlt 1 2 pakjes a 27 Cent en leele Dakjes a 50 Cent te Oouda bij J H BOERS Apotheker en te Botkoop bij A J VAN TWOUT Op grond vau do feitelijk Terkre ren geuee kuuclige uitkomsten kiiu dr aaiischaifiiiK van het geïllustreerde werk Dr AIBÏ S IV ATtl BGE VEE8WUZEW piijs ƒ 1 aan alle lieken teu driiiffenste worden aanbevolen De daarin afgedrukte talrijke dankbetuigingen leveren liet bewijs voor de uitnemendheid van dit werk Te verkrijgen bij alle Boekhandelaren of reebtstreek bij KICHTER S Itoekhjindel te Rotterdam tegen toeneuding vaiiihet bedrag l ittreksel op verlaiigen gratit en ruicp