Goudsche Courant, woensdag 26 maart 1879

De Directie der Nederlandsche Bank maakt bekend dat zij met 1 APRIL a s aan de Heeren HOFFMAN Co op hun verzoek eervol ontslag gegeven heeft s Correspondenten der Nederlandsche Bank te Gouda en benoemd heeft tot Correspondenten Ie Klasse de Heeren Wed KIVOX I OKTi AlVD aldaar Inlichtingen omtrent den aard en omvang der werkzaamheden van het Correspondentschap zgn te bekomen ten Kantore van de Heeren Wed KNOX DOKTLAND voornoemd Anuterdam 17 Maart 1879 De Dibectie dbe NBDEaLünjsCHB Bank W C MEES President H P G QUACK Secretaris HAAGSCHE FABRIEK VAN Metaalvrije Minerale Wateren SYSTEEM BEINS es Z o Buitensin gel 62 De groote bijval dien de Mineraal Watermachines Beins dageljjks ondervinden in ons gauschp and zoowel van de wetenschappeUike wereld als van t groote Publiek daar alléén de e Machines onder alle bestaande Chemisch muioere fabrikaten waarborgen die inlts met eenige aorg bereid ook door hunne onberiipelijke zuiverheid van tmaak alle andere Watereu verre achter zich laten deed ons besluiten dit overal elders zoo gewenschte Systeem Belns ook te s Graoen utge te exploiteren Wjj hebben voor Gouda en Omstreken uitsluitend als depothouder aangesteld den Heer J H ROSBERGKX Westhaven l 174 Wy bevelen onze Fabriekaten beleefdelijk bjj het pabHek aan en zullen er zorg roor dragen dat deze Fabriekaten hun wel verdiende naam handhaven H J MEIJER Co 1879 kennisgeving I NATIONALE MILITIE Tweede Zittiag van den Militieraad BÜRGEMEESTBR en WETHOUDERS vnu Gouda brengen te algemeene lenni dut de TWEEDE ZITTING ïBii dea Militieraad bedoeld bij ari 86 der wet ran den 19den Augiistas 1861 Staatt iiadX No 72 lal plaat hebben op het Baadhuis te LEIDEN en wel lo Op DINSDAG den 15 April 1879 des voor middags ten II ure voor de Lotelingeu omtreu wier zaak in de Eerste Zitting geene uitspraak kon worden gedaan en voor hen die wegens gemi der gevorderde lengte of het hebben van ge breken nog persoonlijk moeten worden ouderzocht 2o Op DONDERDAG den 24u April daaraaurol geude des voormiddags ten 11 ure 0 Voor de Lotelingen die een Flaatsrerranger of Nummerrerwisselaar terlangen voor te stellèu t Voor heu die als Plaatsvervanger of Nummerverwisselaar verlangen op te treden So Op ZATURDAG den 26n dier maand dei voormiddags ten 10 ure voor de behandeling van alle nog onafgedane Mken De Lotelingen die voer bovengenoemden Militie raad moesten verschijnen loch met verschenen yo wordeu gehouden geene redenen tot vrgstelUug te hebben en voor den dienst aangewezen het niet ontvangen eener bijioudere kennisgeving of van een oproepingsbdjet ontheft geensnui van de verpligtingtot het verachynen voor deu Militieraad of tot het indienen van de tot staving der redenen van vrijstelling gevaid ll tfm lp I De Loteliug omtrent wien de Militieraad in de Ëersle Zitting reeds uitspraak heeft gedaan behoeft niet in de Tweede Zitting te verschijnen ten ware hij daarin een plaatsvervanger of Nummerverwi selaar mogt willen tooratellen Gouda den 25a Maart 1879 Burgemeeater en Wethouder voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOKN De Seoretari BROUWER Parlementaire Werkzaamheden In de zitting van Maandag werden zonder jnoemenswaarde discussie twee ontwerpen aangenomen één tot verhooging en één tot w zigiug van een hoofdstuk der staatsbegrootiugvan 1878 de minister verklaarde dat eerlang en proef zal worden genomen met het in omloop brengen der bronzen 27j cents stukken waarvan reeds een aanmerkelijke hoeveelheid isaaugemnnt Is dan na het bezwaar opgeheven vroeger vermeld dat men verwarring vreesde omdat de oude centen ongeveer in grootte metde nieuwe munt overeenkomen Op het eindeder zitting werd een conclusie van de commissieToor de verzoekschriften behandeld op een adres ▼ an den heer van Baumhauer wiens wachtgeldals gewezen adviseur van technische zaken wasingetrokken nadat hy de intrekking verzochthad van zgn benoeming als inspecteur van hetlager onderwijs in Noord Holland omdat hetbestuur der HoUandsche maatschappg van wetenschappen waarvan hjj secretaris was de betrekking van inspecteur en secretaris onversenigbnar achtte De rekenkamer oordeelde dat deambtenaar op wachtgeld bedankt had vnor eenrijksbetrekking waartoe h benoemd was endat hy niet meer in de termen viel om noglanger wachtgeld te trekken Het was dus dequaestie of de h r Baamhauer bedankt had don of de minister de gedane benoeming badingetrokken De gehouden discussien gavenhieromtrent geen voldoend licht waarom opToorstel van den heer Van Eek met 31 tegenIB stemmen werd besloten den minister nadereinlichtingen counnt daza laak te vragen j NEDERLANDSCH TOONEELVERBOND Afdeeling GOUDA ffliifiriGiiG met DAMES op DINSDAG 25 MAART 1879 in het Lokaal NüT BN Vermaak des avonds ten 8 ure l KOEVE af te leggen door de meest gevorderde Leerlingen DES TOOFEELSCHOOL met welwillende medewerking van de Heeren TOÜRNIAIRE en I8ING leden der Vereeniging Het Nederlandsch Tooneel Voor HH Ledeu der Afdeeling met hunne Dames worden plaatsen gereserveerd Houders van INTRODUCTIE KAARTEN kunnen Dinsdag 25 Maart van 10 2 nre plaatsen bespreken bij den Kastelein der Sociëteit DK Reunie tegen betaling van 10 cents voor elke plaats waar tevens nog enkele Introductie Kaarten verkrijgbaar zijn a 0 75 Op den avond der uitvoering wordt GEEN BUREAU gehouden Dan alleen introductie door het Bestuur a 1 DlMllMLM Of MAANDAG 24 MAART a s des avonds ten acht uur in het Gebouw Hlil des VoLKs Peperstraat alhier waarin als sprekerzal optreden De Heer G P POST Hoofdonderwijzer aan de Willemschool te s Hage Onderwerp tDE UNIE VAN UTRECHT Namens het Bestuur A VINGERLING SecnlarU Toegang vrij TWEE BEKWAME TlUESUMSENEDHTS gevraagd bij J IjINDERS Spieringstraat ï Openbare Verkoopingp I om contant geld TB Waddinxvbbn op den Kanaaldijk van den Zuidplaspolder nabü het dorp op WOENSDAG 26 MAART IStO des voormiddags ten 10 ure van Dl AFKRAAK VM TWEE ACHTKAKTE WATERMOLENS 400 DENNEN PLATEN lang 4 tot U meter breed 30 cent dik 10 c 30 Eiken Kloosterliouten laag 4 tot 11 meter breed 20 cent dik 10 c 60 SLIKHOÜTEN Een groote partij Hardsteen A N MOLENAAR Notaris Openbare Verkoopinty TE GOUDERAK 01 WOENSDAG 2 APRIL 1879 des voormiddags ten Elf are in de herberg Gouoebaks Wjo vabeh bö C OOMS van een HUIS iugerigt tot Drie Woningen met ERF TUIN of BOUWLAND in den polder Middelblok te Gouderak kadaster Sectie B Nos 564 tot 567 groot 8 aren 24 centiaren en 562 gedeeltelgk Nadere inlichtingen zjjn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTüUN DROOÖLEBVBB te Gmda FABRIEK van Partfplulcs Parasols en EisraroTjTCiïLS Ontvangen eene élégante Collectie der nieuwste modellen PARASOLS BNTOUTCAS Heeren en Dames Parapluies enz Zich voortdurend aanbevelende verblüven wjjhoogachtend Ued Dw Dienaressen firma CANEVASCINI St Antoniestraat G I2t Mejufvrouw BAHLMANN vraagt tegen a s MEI eene ZINDELLJKE Dienstbode Zonder goede getuigschriften ontaoodig zich aan te bieden Tegen 1 MEI vöriangt meu eene NETTE DIENSTBODE P G als Meid Alleen Brieven firanco onder Letter S aan Advertentieburean van A KOK Oohf Boek en Kantoorhandel alfaier KADEitSTOOJiOOT a IJSSEL Aanvangende MAANf AO 24 MAABT MAANDAG en DINSDAG Si s an GOUDA overige dagen 7 uur en DAGELIJKS 2 uur van ROTTERDAM De Directie QoDSA Dkuk tan A BaiNKMAN UIT DE HAND TE SOOF een NIEUWE WINKEL met OPSTAND tegen 1 Mei ft st Te bevragen Lange Tiendeweg hoek Houtmansgradit wiJk D 44 Men vraagt dadelyk EEN BEKWAAM TMEmNSSHECHT Men adresseese zich onder No 240 bij den Boekh A BRINKMAN Lange Tiendeweg VIEEDyjAAÊT De ondergeteekende biedt zich weder dit jaar beleefdelijk aan tot de geheele UITROEIING van WANDGEDIERTE in alle Woningen en Slaapkamers zonder het Behang Hout of Verw te beschadigen Van de stiptste geheimhouding kan men verzekerd zijn terwül voor belanghebbenden verscheidene getuigschriften Mr inzage voorhanden zgn Geene betaling behoeft te geschieden voor en alleer men van de geheele uitroeiing overtuigd ie t wnl eege garan tie van 3 jaren wordt verzetera Adres J db JONG Az Mr Timmerman Kuipersteeg K 207 te Gouda immmmi Ondergeteekende heeft de eer zich te recommanderen voor het leveren van Extra goed beschilderde JALOUZIEN in verschUlende kleuren ïi 3 per □ Meter Reparatiën schoonmaken en verven wordt vlug en goedkoop afgeleverd Steeds voorhanden en te bekomen aan de Werkplaats op de Westhaven B 199 best klaargemaakt JALOUZIENBANO a 20 Cents per Meter en per stuk van 70 Meter 13 a contant ÜEd Dw Dienaar G VAN DB LAAB J r N 2274 Woensdag 26 Maart GOUDSCHE COURANT Niemvs cd AdverlentieWad voer Gouda en Omslreken Verder werd de geheele week ingenomen door I de discussie over do herziening van de belastbare opbrengst der ongebouwde eigendommen Maandag begonnen was eerst Vrjjdag artikel 2 met een reeks amendemeni i in behandelingen de stemming daarover moa nog tot Maandag uitgesteld worden Het onderwerp is zeker geèichtig en velerbelangen zgn bg die regeling betrokken ot diebelangen even wel gedieud n door die veleredevoeringen over de quaestw of Wfl al of nietmet grondrente te doen hebbet of de grondbelasting af hankelgk kan gemaakt worden vande opbrengst der landernen of arel di zy opeen vast onveranderlgk cgfer moet gesteld wordenenz is te betir feleu daar dia opbrengst zekernader aan de orde zal komtp en omdat deverklaringen van dezen ministin volstrekt niet verbindend zgn voor zgn opvolgers De heerVening Meinesz opende het d Jtat met de verklaring dat hij een vaste grondbelasting wilvoor den eigenaar en daar naisteen personeelebelasting heffen van hem die de vruchten vanden grond trekt De heer Saagmans Vader stiflde de herziening i an het kadaster op den voorgrond zeer zekereen uitstekend middel om all wgziging in de grondbelasting eenige jaren üt te stellen Het aannemen der huurwaarde als maatstaf der be lasting zooals door den minister is voorgesteld keurt hg af omdat dit dikw verbetering vanhet land en daardoor vermeetderde opbrengstl aL teg aii hond a t Meer ingenoméh waren de heeren de Jong I en Corver Hooft hoewel ook zjj niet onvoorwaardelgk hun goedkeuring aan het ontwerp schonken De eerste dier sprekers wilde wel de grondbelasting in het geheele knd evenredig doen drnkken dat nu volstrekt het geval niet is maar van verhooging van het totale bedrag 1 wilde hg niets weten De beer de Bruijn Kops achtte alle verhooging der grondbelasting onbillgk zoolang de kapitalen in porteleuille nog onbelast zgn wil men de registratie rechten en andere onkosten die bg overgang van vaste goederen betaald moeten wordeu afschaffen en de grondbelasting met dit bedrag verhoogen daarmede zon hij zich knnnen vereenigen De heer Mees verdedigde het ontwerp en is niet tegen verhooging indien die noodig mocht blgknu Is de herziening jaren uitgeiteld zijn daaidoor jaren lang onbillijkheden begaan zij zijn daardoor niet gewettigd het is integendeel de plicht van den wetgever die weg te nemen en daartoe strekt dit ontwerp Verschillende volgende sprekers als de hh Gratama van Nispen Bastert en de Vos van Steenwgk konden zich met het ontwerp vereenigen in een uit voerige rede vei dedigde de heer Rutgers het beginsel der wet hg wil evenwel noch de huurwanrde noch de koopwaarde noch de innerlijke waarde als maatstaf aangenomen zien maar aan de taxateurs opdragen de waarde te bepalen volgens hdn overtuiging zonder hen aan eenige maatstaf te binden Herziening van het kadaster acht hg echter vooraf noodig dat naar sprekers ineening niet zooveel tgd zal vorderen al wel verondersteld wordi Verwierp deze spreker met nadruk de telling datgrondbalastiug grondrente is en werd hg daann gesteund door den heer Sickesz uitvoerig werd zg door den heer Cremers verdedigd die v n een gegelgkmaking der belasting groote nadeelen vreest vooral voor de kleine grondeigenaars hoewel hg toch ook moest toegeven dat herziening noodig was om een einde te maken aa een regeling waardoor de eene provincie hooger belast is dan de andere eu omdat die herziening het eenige middel i om te komen tot afschaffing der zoo nadeel e overgangsrechten en der zoo onrechtvaardig werkende provincialeeu gemeente opcenten Als de hee Idserda aantoont dat de opbren st in de verschillende deelen van het land verschilt van 10 tot 32 dan waarlgk behoeft men niet aan te toonen dat herziening noodig is omdat art 172 der grondwet alle voorrechten op het stuk van belastingen verbiedt Bij zgn verdediging ging de minister na welke plaats de grondbelasting in ons belastingstelsel moet innemen hg toont aan dat het totaal bedrag dier belasting reeds herhaaldelgk gewgzigd is zoodat van vastheid geen sprake kan zgn en dat herziening noodig is om te kannen bepalen hoeveel de grond kan en moet opbrengen De verhooging zal eerst later beslist worden bij dit ontwerp wordt daoromtrent niete beslist herziening van hel kadaster acht de minister een onbegonnen werk en niet noodig om deze i wet te kannen nitvoeren Wordt de herziening opgedragen aan personen baiten den fiscns staande zooals wordt voorgesteld dan heeft men niet te vreezen voor verkeerde handelingen der ambtenaren waarover bij de hen iening der bebouwde eigendommen hoewel meestal ten onrechte geklaagd is Verschillende bepalingen van het ontwerp worden nog door den minister verdedigd waarna de tgd voor de replieken gekomen was die over het geheel weinig nieuwe gezichtspunten opleverden Een nitzohdering IS de redevoering vai den afgevaardigde van Dordrecht den h r van der Linden deze tooh kwam op tegen het denkbeeld dat men algemeen tegen een verbooging der grondbe1 belasting zon zgn indien die noodig mocht 1 wezen In 1834 zeide spreker bedroeg de belasting 8434000 en teen was een bunder land I 500 of 600 waard De kaas wa toen niet hooger i I dan 11 en de invoer van buitenland sche granen was door hooge rechten belemmerd men meende daarom den kwgnenden landbouw te moeten steunen door de grondbelasting tet 7900000 te verminderen En hoe is uu de toestand In 1834 heeft men aan de grondeigenaren 4 ton ten peschenke gegeven en dat is zoo 44 jftj en gebleven hoewel het land nu 2000 de buuder waard isl Thans brengt de grondbelasting 10 millioen op dus Vi van bet geheele bedrag der belastingen in 1830 was in 1820 7 der geheele belastingsom Sedert dien tgd zijn alle belastingen verhoogd alleen de grondbelasting is op hetzelfde cgier gebleven Varhooging is dus niet meer dan billijk Geen der tegenstanders van verhooging trachtte dezen spreker te weerleggen De cgfers door hem aangehaald kan men dan Ook voor afdoende honden Hoogst voorzichtig zeide de minister nog dat bg gaarne voorloopig wilde overwegen of voorbereidende tappen kunnen gedaan worden om tot afschaffing der overgangsrechten te komen Na korte discussie werd art 1 uitgezondering van sommige ongebouwde eigendommen van de belasting bevattende goedgekeurd Op art 2 de jaarlgksche zuivere pacht of huurwaarde als maatstaf der belasting aange I vende waren verscheidene amendementen inge1 diend De heeren de Vos van Steenwgk en Sickesz wilden de gemiddelde jaarlgksche zuivere geldelijke opbrengst als maatstaf doen aannemen de hr van N ispen wilde de gemiddelde opbrengst der laatste 10 jaren als maatet nemen Met geen der voormelde wijzigingen kon de mini ster zich vereenigen alleen stelde hjj een wijziging voor om de gemiddelde huurwaarde over 5 jaren als maatstaf te nemen welk tüdvak de heer van Naamen als minimum wilde bewhouwd hebben