Goudsche Courant, woensdag 26 maart 1879

Uit ee bekaf rijk verslag vsn den veoraitgang J T A 4teit Xlt tx mt tJtx MttmM der landhuishouding in Pruisen iu de laatste 3 jaren JLmUkIWC JvCFlCU Vdl blijkt o a dat hoewel in Hannover de veehouders geneigd zijn de opbrengst van hunne melkerijen te vereeuigen tot het gezamenlijk maken van boter enz toch reeds in 1875 6 maatschappijen zich daar hebben vereenigd om volgens de mrthode van Swartz werkzaam te zyn Later kwamen daar weder 6 vereenigiugen bij In Westfalen waren in 1876 60 van zulke vereenigiugen in werking en ééa jaar later reeds 400 Ook in die streken dus is een nieuw leven op dit gebied bemerkbaarl Door de politie te Dordrecht is proces verbaal opgemaakt tegen zekere vrouw Eysei menger aan ile Vest aldaar woonachtig die op heelerdaad betrapt werd toen zij aan twee boerenmeisjes voorzeggiiigeu deed waartoe zij zich van kaarten be liende welke eveoals het loon dat door de raeiijes betaald was en dat nog op de tafel lag door de politie zijn in beslag genomen Ter waarsehuwing legen deze soort van misleiding diene de mededeeling der overweging eener rechterlijke uitspraak te vinden in het Ifeekblud van het rtgt no 1218 welke luidt als volgt Overwegende dat uit de beéedigde verklaring van twee Ier lerechtzit ng ouder eede gehoorde getuigen is gebleken dat deze zich hebben vervoegd ten huize van bckliagde om haar als bekende kaartlegster te raadplegen omtrent een den vorigen door hen vermist zilveren zakhorloge dat de beklaagde ben toen legen betaling heeft medegedeeld nadat zij de kaarten wel driemaal op de tafel had gelegd dat het horiage zoude zijn ontvreemd daar iemand die hun zeer na bestond en het ouder hun eigen dak schuilde eu wel door eene blinde vroow die met eeo brüio mao gehuwd was dot voorts doordien uit geheel overeenkwam niet hunne eenige dochter welke gehuwd is er dientengevolge ooeenigheid in hun gezin veroorzaakt is enz Eeu zaak die in s Gravenhage nog al sensatie maakte ui het ontslag van den oppertuinman van het Kon HoU Botanisch geuoatscfaup de heer lileuset werd Vrijdagavond in eeu algemeene vergadering waar 600 leden waren opgekomen behandeld Die vergadering die soms op eeu Paulscheo landdag geleek werd geleid door graaf Sohimmelpeuniuck van Nyeuhnis die uiteeosetle wat met den heer Blenset geschied was vau Vrijdagavond werd na de houding vau hel bestuur en voornamelijk van het door den oppertuinnan beleedigde bratnurslid van Gaaien sterk gegispt Na langdurige discussien werd ten slotte ten ongeveer middernacht een motie waarin het besluit van het bestuur werd afgekeurd en verklaard dal hel bestuur door het gegeven Ontslag vau den heer Blenset de belangen van het genootschap zeer heeft benadeeld met 259 tegen 129 stemmen aangenomen De zeven bestuursleden die nog waren aangebleven namen nu hou ontslag oader verzekering te zullen aanblijven tot de benoeming hunner opvolgers In de Sam Ct leest men Hoe men dokter wordt Zekere heer X Hollander van geboorte die geruimen lijd als ziekeu ader bij ouze Marine diende emigreerde naar de Traasvaal Daar aangekomen gaf hfj zich uit voor dokter en vroeg aan den Uitvoerenden Raad verlof tot de uitoefening van die betrekking De boertjes die dit Hoog Edel Lichaam vormden waren eohtrr niet zoo dom of zij vroegen de slakken vau den soUioitant eens te mogen inzien Dat is een leejgk geval denkt X maar en daar doorkliefl een schitterend denkbeeld als eeo blikaenstraal s mans brein waar is mqn pasP De passen on syn zooals de lezer wel weteu zal in het Pransoh geschreven van een zegel f n wapen haudteekeniuguo en oog een aauteekening in den linker hoek van onderen voonien X begeeft zioh met een groote enveloppe en de pas iu de enveloppe naar den Raad en doet zioh daar hooren als volgt Hoog Edele Heeren Hier is mijn Academisohe bnl Een van de Heeren aal wel Latijn kennen en zioh m t eigeu oo en willen overtuigen dat dit myn stelling is als dokter en heelkundige De aai kening in den linkerboek hier aan den onderka zal dan tevens bevonden worden de erkenning wezen van mijn veearteaohap Het wapen zooals de Heeren zien is dat van den Prins van Oranje De arme Raadsledew die Latijn noch Franaoh verstaan en geheel van hun stuk gebracht züu door den geleerden aanblik teken de huofden by elka r draaien het stuk om es om bekijken het Van voren en van achteren en versekeren eindel k ni t overtuiging dat zy het stuk violkomen in orde bevonden en X het gevraogd patent zullen uitreiken Sedert practiseert X Iu den aanvang praelis rde hij zich zelfs rijk doch later verdwenen clientele en de rijkdom in da braadewijuflesoh üitroerig werd dit artikel besproken in de zitting Tan Vrgdag kon men nog niet tot stemming komen de zaak was oaar het oordeel van een der sprekers van te groot belang om zonder voldoende inlichtingen te beslissen zal men een middel kannen vinden om allen tevreden te stellen Oit zal wel nietmogeiykcjjn De heer van Delden sprak toen zeker een waar woord toen bij zeide dat hg meer aan de eerlijke en bekwame taxateurs hechtte dan aan al de bepalingen van het ontwerp BüITEKTLAND Itnltcnlaiidsclt Uv nisk lit De Franscbe kamer heeft met groote meerderheiil de conclusie aangenomen van het rapport van den heer Meiiue over deii terugkeer der vertegenwoordiging naar Parijs Derhalve is besloten dat eerstdaags de beide kamers eeue vereeuigde zitting Zullen hopden alleen tot wijziging van ait 9 der constitutie bepalende dat de vertegenwoordiging zetelt te Versailles Men herinnert zich dat er dan toch moeilijkheden blijven die slechts over eenige maanden kunnen worden uit den eg geruimd De kamer zou onmiddellyk het Paleis Bourbon kunnen betrekken maar de senaat heeft te Parijs geen ondel komen daar fa t Luxembourg bezet is door de prefectuur en een gedeelte van de gemeentelijke administratie en niet kan worden ontruimd voordat het stadhuis nf is Bovendien is dit gebouw te ver van het paleis Bourbon en men denkt dus dat voor den senaat in de nabijheid vau dit gebouw een nieuw paleis zal moeten warden gesticht Daarmede zal minstens anderhalf jaar heengaan en de kamer kan niet ie Farys komen terwijl de senaat te Versailles blijft Door geheel Duilschland wordt groote deelneming getoond in de overstroomde Hongaren waarvoor deze zeer erkentelijk zijn Hongaren vergeten daarbij nooit dat het Daitsohe streven naar eenheid iudireol hun zelfstandigheid ten goede is gekomen Nadat er dagen lang reeds bulletins over den geaondheidstoestand van den Keizer zijn uitgegeven zonder dat men begrepen kon waarom dit eigealijk was blijkt nu eerst dat er wel degelijk reden was tot bezorgdheid men ia het er nog altijd niet over eens of de Keizer gevallen is door de gladheid van den vloer dan of hij een lichten aanval van beroerte heeft gehad zeker ia het dat de Keizer gevollen is eu daarbij de rechlerheup bezeerde er ontstond hier een gezwel dat eerst met koudwater is behandeld daarna met jodium het gezwel is daardoor wel zeer verminderd maar een en ander geeft toch steeds aanleiding tot bezorgdheid Vandaar dat door de dokters rust eo kalmte is voorgeschreven Eeti der Elzasser afgevaardigde heeft ia den Dnitschen rijksdag zjjne stem laten hooreu ten voordeele van een autoiiomisch bestuur der rijkslanden De uitgesproken wensoh vond een gunstig onthaal bij de regeering eu prins Bismarck verklaarde dat hij bij den bondsraad de zaak zou steunen Die zelfregeering kan echter men begrijpt het niet zonder beperkingen z ju èn wat ded aard èu wat den duur betreft zou men eenig voorbehoud maken Het 9ch iut ook dat men het plan koeMtrt onder een of anderen titel een der Duitsohe prinsen aan het hoofd van het nieuwe bestuur te plaatsen Reeds het vorige jaar wa er sprake van dat de kroonprins zich daar in het regeeren zou gaan oefenen bet Xdiqn t echter thans waarsohijalijker dat deze in de nabyheid zqns vaders zal blyven die heden 82 jaren oud wordt en uit den aard der zaak een m n van den dag is Wat er ook van komen zal licht zal bet voor Elzas eo Lotharingen eenige verbetering in den tegenwoordigen toestand geven De Zwitaersche btendenroad heeft met 27 tegen 16 stemmen beslist dal de wetgeving der kantons weder de doodstraf mag invoeren Vroeger waren de kantons gehouden door een artikel der bondseonstitutie dat hunne wetgevende macht in dit opzicht beperkte Dat artikel is thans opgeheven althans zoo ook de nationale raad zich daarmede vemaigt Bestaat er tmsohen beide staatalioharaen verMbil dan moet eene volksstemmiog in hoogste rewort nitspnak doen De zaak heeft reeds sedert langen tgd in Zwitserland aanleiding gegeven tot veei ttr d in woord en geschrift waarin het gansobe arsenaal van wapaueu der voor eo tcgeutanderi dei doodstraf weder leeggeplunderd is Het is een opdcrwtrp dat neds in vele landen de gemoederen heeft warm gemaakt en waario de meeniugen meestal vooraf bepaald zijn door het pont van uitgang der redeneering Men hoopt nu op eene verwerping door den nationalen raad en beroep op het oordeel des volks B3 de verkiezingen voor de Spaansohe Cortes tal ditmaal meer Vma plaats hebben dan anden de nieuwe preeldent miiiister Moitiaez Canpoa blijkt werkelyk meer vrijheid te willen toestaan dan in de laatste jaren gebruikelijk was Daarvan wordt dan ook ruim gebruik geraaokt De nOlobo maakt een manifest van Castelar openbaar onderteekeud door 108 afgevaardigden van het jaar 1869 eu aan de demooratie gericht Castelar beveelt daarin aan onbepeikle terugkeer tot de grondwet van 1869 dat wil zeggen verkondiging der vrijheid van geloofsbelgdeuis drukpers ouderwijs vereeuigius en vergadering de stand der ambtenaren moet oiiul liankeltjk zijn en de volkswil uit bet algemeen slemnchl blijken verder moet het evenwicht tusschen de staatsinkomsten en uitgaven hersteld eo de delging der openbare schuld onverwijld ter hand genomen worden Egypte heeft thans weder een ministerie voorzitter is de kroonprins Kiaz pacha wordt minister van Biiiueulaudsche Zaken eo tijdelgk minister van justitie Zallikar paoha ia met de portefeuille van buiteninudsche eu Resohid paoha met die van oorlog belast de overige ministers blijveo op de posten welke zij tot dusver bekleedden BINIJENLAND GOUDA 25 Maart 187 f Bij ministerieel besluit zijn tot leeraren aao de op te richten Ryks uor naalschool te Berg Ambacht benoemd de heeren L Akkerhoys J£z te Schoonhoven directeur P W Van Milaan te Lekkerktrk plaatsvervangend directeur J G Beltink te Bjrg Ambaohl J Beumer te Stolwijk IJ Boers te Lekkerkerk S de Jong Jz to Haastrecht A Kars te Qoudriaan en D C De Koning te Stolwyk Wy ontvingen een brochure getiteld Ligt Holland bloot mor ffaterinooei Openbaar sobryven aan mijne Ambtgeoooten in de bedreigde Froviuoien door P M Montyn Notaris alhier Daarin wordt vooreerst geweten op het dreigend gevaar eener doorbraak van den Noorder Lekdyk Bovüudains oulaugs opnieuw gebleken uit het vlugschrift van den heer mr P ¥ Hubrecht Holland in Last door een doorbraak van welken dyk onder bezwarende omstandigheden de steden Amsterdam Haarlem Leiden den Haag Delft Gouda Schiedam eu gedeeltelijk ook Rotterdam raet de omliggende dorpen ei landstreken waaronder honderden polders en droogmakerijen sommigen voor korter anderen voor zeer langf n tgd ouder water zal warden gezet en dat dus in do volle beteekenis van het woord zal zijn eene nationale ramp Verder wordt de vraag beantwoord wat tot heden gedaan is om die nationale ramp te verboedenP terwyl ten slotte betoogd wordt dat ook de nolarme in de bedreigde provinciën het hunne moeten doen om de publieke opinie in deze wakker te schudden daar het hier geldt de voorkoming cener ramp die velen hunner olifciilen voor altijd ongelukkig kan maken die den waarborg zal ontrooven aan zoovele geldschieters die tot heden vermeenden huu geld zeker te hebben belegd die duizenden landbouwers eo industrieelen tienduizenden arbtiders aan armoede en gebrek zal ten prooi geren Met een paar woorden weuschen wy te wgzen op het groote succes dat de heeren Carl Hill en C P Holtkamp hier te lande te beurt valt Te Utrecht werden zij meermalen uitgenoodigd de nrs te herhalen en omtrent Amsterdam verwijzen wij naar het verslag in het Niemei e d Dag van heden Blijkens de inteekenlyaten ondervindt het concert dat genoemde hh morgenavond hier geven grooten byval Wij gelooveu dan ook dat in langen tijd geen concert is gegeven dat den toets der vergelijking met deze uitvoering kaa doorstaan Den 21 dezer de avonds ten 7Vi ire is door den keurmeester van het vleesch met behulp der politie bjj M Hogendoorn vleeschslachter in de 4e Kade aan de Karuemelksloot een schaap onteigend dat eenige uren dood was en als nadeelig voor de gezondheid op de gewone plaats begraven Mst 1 April a 8 il het vgf en twiniig jaar geleden zijn dat de Heer J D Emeis alhier zijn betrekking als Onderwijzer aanvaaidde Het zal dan dan Jubilaris niet aan bewyzen van belangstelling ontbreken velen die met den jttisten tqd niet bekend wares hebben den heer Ëmeia na al bbjkeo vao symfiathie gegeven Gisteren namiddag is het 8 Jarjg zoontje van 3 van Donk al spelende in het water van de Nieuwe Haven gevallen en door het kloekmoedig besluit van A J Stoopendaal huisvrouw van T de Jong die zich mede te water begaf gelukkig gered Onder kerktyd in den voormiddag ontstond Zondag braad bij dea WMd Mkk K RcheiEan Je Haas trecht De felle Oostenwind wakkerde de vlam aao Daar de brand midden op het dorp uitbrak eu het fraaiste gedeelte bedreigde was de ontsteltenis algemeen Spoedig warm er ces spuiten en was ook hulp uit deze gemeente gekomen Door die krachtige hulp bleef de brand beperkt lot twee Bohuren en het achterste gedeelte van de woning De knecht van den bakker die in de kerk was moet een gedeelte van een erfenis in bankpapier op zijn kluner aanwezig door den brand verloren hebben Kuren bloem en hooi zyo door den brand vernield maar waren tegen brandschade verzekerd Commissarissen der Maatschappij van Waldsdigheip hebben zich tot de Tweede Kamer gewend ter zake van het ontwerp ac wet tot heifing eeuer belasting op de goederen in de doode baad Tegeo de onveranderde aanneming van dat ontwerp hebben zy groot bezwaar omdat werd het zooals het daar ligt i tat wet verheven daardoor aan de M Vr W een last zou wordeu opgelegd die zij naar commissarissen vreezen niet zou kunnen dragen Hot is van genoegzame bekendheid dat sedert 1859 toen de M v W geheel aan eigen kracht werd overgelstPO voor haar een tijdperk is aangebroken van voortdurenden stryd om zich te handhaven ab philautropisclie instelling Tot nog toe is zy trouw kun nen blyven aan hare beginselen omdat haar streven om haar roeping niet te verloochenen en haar herhaalde beroepen bm medewerking by de natie niet onverhoord zyu gebleven Moest zq echter bij gebrek aan de fondsen tot bestrijding der voorgestehie belasting een beroep doen op dezelfde liefdadigheid welke de instrlliug in het leren riep gelijk de Memorie van toelichting tot het wetsontwerp zich uitdrukt het is zeer te verwachten dat dit beroep onverhoord zou blijven daar hoogst waarscbijolyk velen die bereid zonden zyn eeoe liefdadigheidsiib stelliug te steunen tot bevurdering van baar eigenlyK doel weigeren zouden bij te dragen tot de betaling eener aan zoodanige instelling opgelegde Ryksbelnsting Daarenboven moet er op wordi u gewezen dat nog steeds een belangryke sohnldeulast op de instelliug drukt Niet dau met veel iiispauoing en door de hulp vaa enkele warme vrienden en begunstigers is zy iu staat de jaarlyksche aflossing eu rentebetaling te voldoen Wanneer deze last nog vergroot wordt door eeoe telken jare terugkeereude bcl isti dan z ju commissarissen overtuigd dat de M v W niet bij machte zal zijn haar standpunt te handhaven en met ontbinding wurdt bedreigd althans tot aanmerkelijke inkrimping van haar nuttigen werkkring en in de eetste plaats tot het ontslaan der meest invalide dus der meest hulpbehoevende thans in haar koloniëu gevestigde gezinnen zal moeten overgaan Commissarissen vestigen daarenboven de aandacht der Kamer op de omstandigheid dat de bezittingen der M v W byna uitaluiteiid bestaan uit lauderyen gebouwen en bosschen waarvan reeds jaarlyks door de grond en andere belastingen aan het Uyk provinciën en gemeaoteu een aanzienlyk bedrag wordt opgebracht Ten slotte verzoeken commissarissen dat het ontwerp worde aangevuld met eene bepaling waardoor op ds M V W dezelfde gunstige bepalingen van toepassing gemaakt worden als voor die inslelliugcn van weldadigheid gelden die van wege de burgerlijke overheid een kerkelijke gemeente of Van wege die beiden gesaraeolijk geregeld en bestuurd worded Door den kerkeraad der Ned Hesv gemeente Is Amsterdam is behandeld een voonstnl om deo pre dikant H Steenberg te verbieden eerlang bet Avod maal te bedienen Dit voorstel vond echter gseo genoegzame ondersteuning Bg cironbiire is door de fi ma A S de WH k Zoenen te Amsterdam ter kennis gebracht dat y besloten hebben hnine zaken niet verder voort te zetten co ds firma te outbuulsn De vrrefifontng der loopende zaken zal onder hunne gewone handteekening of die van hunnen proouratiehtwder den hew J P Van der Tboll plaats hebben met bijvoeging der wo orden m hjuidatie Staten Qeneraal Twibdb Kamm Zitting van 34 Maart In deze zitting zijn ingekomen de wetsontwerpen tot definitieve vaststelling der begiooting voor het departement van oorlog tot wijziging der resting begrootiog en tot verhuoging dar wa erttaat bsgrooting 1879 Na nitroerigs discussie prer art i van het wets ontwerp lot verhooging der belastbare opbreont vande ongebouwde eigendommen is het amendement van de heereo Vos en Sickesz geheel nieuw artikel verworpen met 62 tegen 7 stemmen het amendement van den heer van Nispen verworpen met 41 tegen 28 stemmen het amendement vanden heer Boatert betrefende de veenpolders aangenomen met 41 tegen 28 steramen en eindelijk het art 2 aangenomen me 68 tegen 19 stemneak Art 3 over de berekiMnuS der obdefkoudfkijstei die afgetrokken moeten worden wordt ha discassie aangenomen met een kleine wyziging eu na verwerping van het ainendenent van Hooft met SS tegen 30 stommen Heden voortzetting Bij het gemeentebestuur van Woerden is ontvangen eene mededeeliug van den Miniat van oorlog hoodende afwyzende beschikking op het verzoek tot behoud van garnizoen Het Roti Ninmtü noemt de leus van den tegenwoordigen tyd onderwija oog eens onderwijs F een valsche lens omdat het een kortzichtige leus is Onderwijs is veel maar lang niet alles het is een uitstekend middel maar het behoort niet als doel beschouwd te worden Het is een grondslag maar daarop moet worden voortgebouwd Het volksonderwijs moet ivorden dienstbaar gemaakt aao de volksootwikkeliog Leert men den kinderen lezen het zal hun weinig baten zoo meu niet tevens hen later in slaat stelt zelf boeken te bekomen eo boven al zoo zij niet begrypen wat ze lezen Veel is in dit opzicht in deo loatsten tijd vooral reeds gedaan iu den vorm vau volkslezingen van volksleesbibliotheken maar bovenal van volksblaadjes die voor ieder bevattelijk in aangenamen vorm zoo menigeo nuttigen wenk verspreiden eo vooral hierom een voordeel opleveren nog boven de leesbibliotheken omdat het bezit van geestelijk v eilsel een niet te versmaden prikkel is maar veel meer kan op dit gebied oog gedaan worden Men heeft dezer dagen weer een kruistocht gepredikt tegen het misbruik van sterken drank Wil men echter ceu volkszonde genezen dan spore men de oorzaken na trachte die weg te nemen en leide waar het mogelijk is de hartstochten die ze voeden op andere banen Meermalen heeft men gewenscht naar valksbierhuizen ter vervanging der kroegen Daarbij voegde men echter steeds een voorwaarde die het denkbeeU onuitvoerbaar maakt slechts bier geen jenever mag worden getapt Men vergeet daarbij dat slechts zidelijke dwang hier op den duur iets kan uitwerken Wil men de kroegen onschadelijk maken dan make men van de herbergen zelven hefboomrn tot volksontwikkeling Men zie daarbij voor het misbruik het nut over het hoofd Zoo zal ons volksonderwij werkelyk vruchten dragen van volkswelvaart en volksgeluk Het bestuur der afdeeling Amsterdam van het MMapalioTthond heeft met het oog op de groote uitbreiding en goede werking van de Sluiversspaarbanken in Engeland en Schotland de noodige voorbereidende stappen gedaan tot oprichting van eene dergelyke philantropisohe instelling in die gemeente Men schrijft ons De poldermolens staan overalin rust bet water is geloosd de slooten zijn laag evenals de boezem Het weiland kan nu nitdroogen want de langdurige overlaat van water is geleden De akker wordt allerwege bearbeid en de aardappelgelegd Veel meer kan er vooreerst niet gedaanworden want Maart is evenals andere jaren ookthans weer grillig Vau tijd tot tijd laat de zonzich zien en het schijnt lente geworden te zijn Doch een snijdende oostewind steikt op de temperatuur daalt de lacht wordt graaSw en dreigt metsneeuw de nachtvorst heerscht en de winter heeftnlzoo nog geen afseheid genomen X Ct Aan het dezer dagen rondgezonden jaarboek der Maataehappli tot Nut von t Algemeen is het volgende ontbsndt Gedurende het jaar 1877 1878 zijn aan 35 personen eereblyken uitgereikt voor buileogewoBe pliohtsbetraohting en wel san 5 ondeiwgters voor veeljarigen schooldienst aan 19 personen voor welbfprasule trouw de overige wegens rolbraohte reddingen De begroeting der behoeften was 44 646 40 terwijl de uitgaven bedragen hebben ƒ 37 012 40Vj Van 333 departementen vindt men opgaven Door 43 departementen werd het voorbereidend onderwgs behartigd door 22 hot henbalingsonderwijs en door 20 het zangonderwijs Omtrent het gymnnstiekpnderwys zjjn van 20 omtrest het teekeiionderwys van 28 en omtrent het onderricht in vrouwelyke handwerken an 87 departementen berichten ingekomen Van 262 departementen zijn berichten opgenomen omtent den toestaad en de werking der volksbibliotheken Van 69 departementen vindt men opgaven omtrent de gehaodea volksvoorleiingeu Van 7 departementen vindt men opgaven van bestaande spaarkassen van 18 der hulp en beleeobankw vso 177 berichten omtrent de spaarbaak De ouderlingen der Ned Herv gemeente te Leiden hebben allen op één na die eveiiwel mede de rthodsxe riohting is toegedaan te kennen gegeven dat ij by de ophandeo zijnde aanneming van nisiiwe lidmaten door predikanten van de moderne riohting niet tegenwoordig nli n tyq Parijs 24 Maart Het bureau der linkerzijde in den senaat heeft besloten een voorstel tot verplaatsing van den regeeringszetel naar Farys in te dienen gelijkluidend aan dal der kamer Het linkercentrum in den senaat verklaarde zidi tegen den terugkeer naar Parijs Berlin 24 Maart Een telegram van dr Soramerbrodl aan bet R u Ouundheittamt meldt dat Vrydsg 11 zich te Wetljanka een nieuw geval van pest heeft voorgedaan VersaillOS 24 Maart In den Senaat is heden door Pryrat en zijne vrienden het voorstel ingediend dat ds Senaat de wenschelijkheid zal uitspreken om tot eene herziening van art 9 der constitutie over te gaan Burgerlijke Stand CEHOAEN 21 Uurt En Uarii gaden 1 it BaDy en C C Tliolei Johanna Wilbelmint ouders A Biaaenkade eu C na der Wloéea 82 Jobanm Jacobs ouders G H Waltliie en M Meewexeo Adrians Sara Margaretha ooden C Wieaer en A Verkerk SS Habertna Adnaan oodera K vao der kleü eo A S Jsobcb Johaona Magdalena ouden T Boihof en A C Tier 2ö Cornelia ouden W Gelderblom eu A Koster OVF SLEDEN 21 Maart C J Uilenbroek w H Vo 4 j 8 m 22 L Cat l j m 4 S C Groolendorat 1 j 23 W Alfeoaar 3 m A C Bekenkamp Sm CL Welter 1 j 7 m SvERTEgm Overleden ons jongste kindje in den jeugdigen leeftgd van ruim 3 weken B J L TKK CATB H P TBN CATE NirTBJOK Gouda 24 Maart 1879 Op den 23n Maart overleed de ondste onzer lievelingen CLAZINA LOÜIZE in den ouderdom van byna 2 jaar L P WELTEB Fz W A WELTER HoiGBH Op den 22 Maart overleed te t Bage ïn de vergadering Mejnffirouw ANNA MARIA CAMP geliefde Zuster eu Behnwdzuster van N H A CAMP en A CAMP DE Rah OPROEPING Die iets te vorderen heeft van of verschuldigd ia aan den onder benefice van inventaris aanvaarden Boedel en nalatenschappen van de echtelieden AART BOOGKNDiJK en WltLEMINA ROOEEN gewoond hebbende te Goutla en aldaar overleden respectivelgk den 18n Februari 1876 en den 13n Febmaril879 worden verzocht daarvan vóór den 15 April 1879 Opgave of Betaling te doen aan den Notaris J P MAHLSTEÜE te Bergambacht Men verlangt tegen hsM Mei een ongehmsd PERSOON die last en geschiktheid hedi bA in eene KAASFABRIEK op een laiM oed in Onitschland met het maken van Ie kwalUüt OttUDSCUE HAAS te belasten Salaris 6Öft per jaar met inwrv ning n vrjjen overtocbtfcfZg die ouk het maken van EOAMMER KAAS grondig verstaan zullen de voorkeur genieten Gefir bri ea worden ingewacht aan het adres van den Km A UFFHAUSÜN te Langmdorfb TifMybV mm TEaKoopnB ijf MAAND AG 3i MAAttT a s s voormieÈ U ure in iet Koffiebnia pgHApfOsis aan de Markt te Gouda v a 3 PEBCÉlrtiEM gelegen te Gouda aan de ODst$B Cnh bethstraat n ten Noorden van de nieaw auk te leggen atraal breeder bfl biljetten Informatiën te beko ny tf jt n wjo W l ► Notarissen te Gamla