Goudsche Courant, vrijdag 28 maart 1879

Vrijdag 28 Wmi W 2276i 1879 GOUDSCHE COURANT t Nieuws en Advertentieblad Voor Gouda en Omstreken Lokaal NUT en VERMAAK OosthaTen Gouda Woensdag 6 Maart 1879 ten 8 ure CONCERT C Aul L Hlllilj Eamerzanger van den Qroothertog van Mecklenbnrg Schwerin O P HOLKAMP Solo Pianist Toegangkaarten a 0 99 zgn tot Woensdagmiddag 12 nur verkrijgbaar bg den Heer HEGEMAN Kastelein der Sociëteit deRéümik Bareaaprijs des avonds 1 50 Leerlingen van het Gymnasium de Hoogere Burgerschool en de Stedelgke Muziekschool kunnen Toegangskaarten ad 0 75 verkregen bg den Concierge BIK en de Weduwe Van LÜENEN De Notaris van BLARICUM te Oudetoater is voornemens om op DONDERDAG 3 APRIL 1879 des voormiddags ten 11 ure inhetKof huis DE Utrechtsche Dom van W ERBERVELD te Gouda in het openbaar te verkoopen EEN PERCEEL HOOiLMD e mmm te zamen groot 3 hectaren 16 aren 80 centiaren gelegen in Veenoord onder Reeuteijk voorheen Slmpwijk Breeder bg Biljetten en nadere inlichtingen ten kantore van voornoemden Notaris te Oudetoater ten overstaan van den Notaris J P MAHLSTEDE te Bergambacht op Woensdag dcii 16 April 1879 des voormiddags ten 9 ure aan de Bonwmanswoning nabjj de Talbrug van den Moordrechtscben Tiendeweg onder MOORDBECHT van 34 KOEIEN als 20 KALFKOEIEN 12 VAARKOEIEN 2 VAARZEN 1 Vos MERRIEPAARD AFTANDS BOERENWAGËN met toebehooren alle verdere Gereedschappen tot eene volledige BOUWERIJ en MELKERIJ behoorende en MEUBELEN Woeoïsdag dea 23 April 1879 des voormiddags ten 9 ure aan de Boawmanswoning get nr 321 ia Zuidbroei onder BERGAMBACHT van 14 KOEIEN 3 PINKEN BOERENWAGEN met toebehooren SPEELWAGEN BOUWERIJ en MELKÜEREEDSCHAPPEN en MEUBELEN Vrijdag den 2S AprH 1879 des voormiddags ten 9 ure aan de Bouwmanswoaing achter den huize Lekzioti oBder LEKKERKEBK tan 26 KOEIEN 6 PINKEN 1 STIER 1 Bruin MERRIEPAARD AFTANDS 1 dito driqarig BOERENWAOEN met toebehooren 8PEELWAGEN SCHOUWEN enaUevsrder GEREEDSCHAPPEN tet eene volledige BOUWSRU n MELKERIJ bdiosmid Sociëteit ONS GENOEGEN Zaal KUNSTMIN Boelekade Gouda Op aanhoudend verlang en een laatste T00NEELV00R8TELLING te geven door de Letterlievende Vereeniging Oefening baart Kunst van ROTTERDAM met medewerking van den Heer Anton Diamant Mevr liouiae Laronddle Bouwmeester Stutterhetm van der Vegt Stipa Westenbergh op ZONDAG 30 MAART a s ten 7 ure precies PROOBAMMA Oï de Nacht van den 13 November Groot beroemd drama in 5 bedreven naar het Fransch van Ch Desljs en Ch Barbara vertaald door J C Roobol met geheel nieuwe decoratie PRIJZEN DEK PLAATSEN HH Leden der Soc Oüs Genoegen Ie rang 0 50 NietLeden Ie rang 0 75 2e rang ƒ 0 50 Se rang 0 30 Plaatsen te bespreken op den dag der Voorstelling op de gewone condition KAARTEN te verkrygen voor deze Voorstelling bij den Heer H van SANTEN Koffijhais Hauuomie Markt alhier Dll Oouda Oostl iven B n 14 beveelt lich beleefd aan M het vervaardigen van Zeer Fjjn ÜITGEVOBBDS LEVENSGROOTE Aanbesteding Op VRIJDAG den 4n APRIL 1879 des middags ten twaalf ure zal onder nadere goedkeuring door de Commissie belast met het beheer van den Weg van de Hoflaan naby Rotterdam naar Gouda op het Raadhuis der Gemeente Moordrecht bjj enkele inschrijving worden AANBESTEED Het onderhouden van de met klinkersteen bestrate en begrinte gedeelten benevensde hegbeplantingen scheringen enz van den WEO van BOTTEROAHnaar GOÜOA tusschen de Hoflaan bU UOTTERDAK en de Mallegatsluis bU Oouda ingaande den In Hei 1878 en eindigende den 30a AbrU 1882 De biljetten van inschryving moeten worden ingeleverd op het Raadhuis der Gemeente Moordrecht Bet bestek ligt ter lezing ten Raadhuize van de Gemeenten Moordrecht Nieuaerkerk op f Yêlêl CappeUe op d Yttel en Kralingen en voorts te Rotterdam in het Ntderlandtehe Wapen en de Groote Romein en te Gouda in de Zalm en Tivoli Inligtingen zyn te bekomen ter Secretarie der Gemeente Moordrecht en bij den Opzigter J OUDUK te Nieuaerkerk op f Tssel De Commissie voornoemd O VA SILLEVÜLDT Voorzitter J J SNEL Secretarie QoOTA D vi TA A Bbinikan Openbare Verkoopingf op DINSDAG den In APRIL 1879 des voormiddags ten 9 ure in het huis getd R 186 aan de Derde Kade van de Karcemelksloot to Gouda van EENIGE Emm DOEMEN en Gewerkt GOUD EN ZILVER enz Daags te voren te bezichtigen Inlichtingen geeft de Notaris J P MAHLSTEDE te Bergambacht A s ZATERDAG 29 MAART verschjJBt N 5 van EECHT VOOE ALLEN Dit nummer wordt niet meer algemeen verspreid zy die zich nog wenschen te abonneeren gelieven hiervan kennis te geven aan den Boekhandelaar H C E DAUW Je te Gouda W Echt Dr Popp s A AïHERI MONI WATEIl heelt het losg attii der tanden en het ontstaan tan taud teen De Beer Dr J O Pupp K K Hof Tantartt Ie Uitenen Het Anatherin Mondwater my door een goeden vriend aanbevolen en dat ik van ü heb doen komen is gebruikt door mjj en myne echl enoote door haar omdat hare tauden losgingen en tand steenvorming zich openbaarde door my omdat ik dikwijk aan tandvleeschbloeding leed en een sterke tabakslucht uit mgnen mond mijne omgeving hinderde Uw water heeft zich doen kennen als het besta middel in alle vier opgenoemde gevallen en ik kan niet ualateu U vour de uitvinding van dit middel dank te betuigen en den wensch te uiten dat het algemeen bekend worde opdat zoo menige Igder hulp erlauge maar vooral opdat gij het verdiend loon voor Uwe bemoeiingen moogt verwerven Weenen Graaf TATTENBACH Dcpali au allen ckteAnlhar o Prr iante ign geveatiiii rn te verkrijgen te Oouda by L Schenk wiukelier op ds Hooptraat A 123j te Kotterdiiro bg F K van Santen KolS apoth eu A Sohippereyn Sc Co blauire poroeleiuwinkel te s Hage bg J h F Snabilié apolh I Delft bij A J an Rgu en J E KanirenhoTen l Schiedam bg C Malta Oi te Leiden bij E Noordijke te Utrecht bij F Altena en iCraap te Amtterdam bij F V Wiudheim fc Co ea U H Uloth fc Ct apotheek te OsdewBlet by T J raa Vrcumiiigen te Soaooohoren bii A Wolff No 743 HAAR Ontwikkeling M Daar n reeds 742 getuigschriften hebt betreffende de goede uitwerking van nwe haarbalsem zoo mag u van mgn naam gebruik maken alleen ten doel hebbende nwe balsem aan te bevelen omdat uw preparaat myn hoofdhaar weder heeft doen groeien 22 Deo 1878 Get F DE WANDEL Sa van Gent Maréchautèée ti paard uitval van Haar Roos of Schilfers dun Haar Kale Plekken Fijn in de Schedelhuid Haar of Baardworm Vroegtijdig Grijs worden al deze onaan f enaamheden worden verbannen door myn AAB ONT WIKKELINOS BALSEM Binnen kort tjjd verkrijgt de behaarde hoid haar vonge groeikracht weder Het EAÜ CHROMATIQUE verft het witte haar in blond bruin of zwart ROOD bur wordt bruin of zwart naar gelang men verkiest Franco aanvraag it 2 de flacon tegen postwissel postzegels als ook tegen Itembours by THËÖPHILE Haarkundige Frederiksplein No 32 Anuterdam VTB De bestellingsbrief wordt onvoor Xi Ot waardelyk terug gezonden 748 attesten liggen bü my voor een ieder ter lezing By aanvraag melden groei of klear preparaat RË iMlSGEVIi G INaICHTINGE f WELKE GEVAAK SCHADE OF NADEEL KUNNEN VEUOOEZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Gouda Gelet op artt 6 en 7 der wet van den Sn Juni 1875 StaaUbUd no 96 Brengen ter algemeeue kennie dat op de Secretarie ter viiie z jn gelegd lo Een verzoek met bijlagen van P van Maaren om vergunning tot het oprichten van een Stoömwerktnig in het peioeel gelegen aan de Peperstraat wijk K no 21 kadaiter eectie D no UU7 en U08 2o Een veraoek met bijlagen an T P Viruly Co om vergnnning tot het plaatwo van een nieuwen Stoomketel in hunne Zeepzicderij gelegen aan de Haven wgk B no 45 kadaster sectie C no 2147 Dat op Woensdag den 9 April 1879 des namiddags ten 1 nre op het Raadhuis gelegenheid is om bezwaren tegen de gevraagde vergnnningen in te brengen eu dat gedurende drie dage voor dien dag op de Secretarie der gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kan worden keunis genomen Gouda den 26n Maart 1879 Burgemeetter rn Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Seoretaris BBÖUWER BUITENLAND Bnitcnlandscr Ovcrzli lil In den Franschen ministerraad is besloten om in den Senaat het voorstel tot terugkeer der Kamers naar Parijs te ondersteunen maar van de laak geen S naeatie vau vertrouwen te maken Erencoo besloot e groep der repnblikeinache linkenyde van den Senaat dat men zich in beginsel voor den terugkeer der Kamers naar Parijs oa verklaren en over de bijïonilerheden der uitvoering met de overige groepen der linkerzijde in onderhandeliug wilde treden Vc r de bijeenroeping van het Congres moest tussohen de B geering en de Kamer eene verstandhouding worden Ixreikt over de oplossing der vrrschillende punten wilke hierbij t sprake komen Tevens lou moeten gcKorgd worden dat beide Kamen te gelijkertijd naar Parijs worden overgebracht Indien een voorstel tegen den terugkeer naar Parqs mocht gedaan worden zou de prealabe quaestie gesteld worden Wanneer deze brpalingen door de overige groepen der linkerzijde van den Senaat worden aangenomen zou naar men meent ook het linkeroentmm y66r den terugkeer der Kamen naar Parijs stemmen In de Kamer der afgevaardigden heeft de minister van binnenlandiohe lakcn een wetsontwerp ingediend waarby een krediet wordt gevraagd om de temgkeereude gedeporteerden van reisgeld te vooniea Ue Parijsohe gemeenteraad heeft besloten tot handhaving vau zijn vroeger besluit en alioo de som van 100 000 frs ten behoeve der teruggekeerde gedeporteerden in handen te stellen van het comité der heeren Blauo en Victor Hugo Men lal lich hfrinueren dat enigen tijd geleden bericht erd dat de Raad met de Regeering was overeengekomen om genoemde som aan den prefect drr Seine ter hand Ie slelicn Een voorstel van bedenkelijken aard is door den heer Boysset gedaan Het strekt tot opheffing van de onafzetbaarheid der ambtenaren van de rechterlijke macht voor de tegeu oordige bckletders ditr posten Ieder die binnen drie maanden niet is bevestigd in zijn ambt zal zijne plaats moeten ruimen en de helft van zijn tractement als pensioen ontvangen als hij 60 jaren oud is en 26 jaren dienst heeft De tegenwoordige rechters zegt de memorie van toelichting hebben hun mandaat gekregen van het keizerrijk van een regeeringsrorm die van ol zijne ambtenaren slaafsohe onderworp uheid gehecle toewijding oorldureBde krachtige raedrplioktigbeid vor derde Alleen wegens dezen oorsprong moet de rechterlijke macht bevestigd worden en kan zij enkel door die bevestiging wett ke en eonstitutioneele macht verwerven De eneering aehiJDt zeer schoon lü heeft echter ongetwijfeld hare keerzijde De onafzetbaarheid der rechterlijke macht is een der grootste waarborgen voor eene onbevangen rechtspraak en het schijnt een toogst gevaarlijk spel de magistratuur te willen doea medegaau met de bewegingen der staatkunde in èen land waar men in deze laatste nog zoo weinig vastheid heeft als in Frankrijk Wij kennen voor den reehter slechts twee eigenschappen die vereiaoht zijn kennis en onkreukbare eerlijkheid Wwir die beide aanwezig zijn kan een Bouapartiat evkn goed zijne betrekking onder de republiek vervulleq de vurigste republikeinen Voor eene wet die eeue herziening van het personeel bedoelt met enkel staatkundige bedoelingen kan geen aanleiding zyn en het zou de rechtszekerheid in Frankrijk niet vermeerderen als door de aanneming van een ontwerp als dit bleek dat de rechterlijke maoht afhankelijk is van eene kamermeerderheid De agitatie tegen de onderwijs ontwerpen blijft in Frankrijk tegen de ontwerpen van den heer Ferry betreffende het hooger onderwijs en in België tegen de herziening der lager oolierwija wet uuverzwakt Wij zullen ons uiet verdiepen iu de bekende argumenten Zij zijn ook bij om te lande tot verveleus toe herhaald ledere partij kleeft hare eigea opvatting van het begrip vrijheid en geen redeneereu zal den strijd beslechten tusschen dé kerk en de mo lerne maatschappij van beiden het des staat naar den zin zal innehteu Beiden pggeu ala de ander baas blijft word ik ouderdrukt ik beu zoo overtuigil UB U w a r haid mi i mm t ii0mmtfm éi St mij niet laat onderdrukkeu loolaag ik er iets aan kan doen Een van beiden moet de orerhand hebben daar trausactie niet mogelijk althans weinig wenscheiyk is Door ataatsmanskunat getemperde bcgiusciraatheid moet de maat aangeven iu de toepassing en in dit opzi btvullen de beraadslagingen in België en Ffankrijk It voor andere landen leerzaam kunnen zijn Aan den Duitschen Bondsraad z jn door den Rijkskanselier de protocollen medegedeeld eeuer coufcreiitie op 7 8 9 en 10 dezer gehouden door vertegenwoordigen der Duitsche regceringen in wier gebied staatsspoorwegeu zyn Qit heeft betrekking op het vooratel eeuer gemeenschappelijke reEcling der goederenlarieven Blijkens deze protocollen was in de vergadering uog al verschil van meening maar wenschte men toch zoo veel mogelijk de pogingen van het presidium vau den Boudsriuid te steunen Het doel is lo zoo veel mogelijk gelijksoortige gemeenschappelijke tarieven te ontwerpen ia daardoor deze zaak voor den handel zoo duidelijk en weinig omslachtig mogelyk te mukeu 3o waarborgeu er tegen te vinden dat de Duitsche spoorwegen het meest bevorderlijk zijn aan de belangen van het buiteuiandsch verkeer iu stede vau de Duitaehe productie te bevorderen Uit dit een en ander laat zich afleiden dat het doel der beweging niet zoozeer is bevoorrechting van het Duitsche goedereuverkecr Ie verkregen als wet tegen te gaan dat door de inrichting der tarieven Duitsche goederen op Duitsche spoorwrgcu bij buiteulaudsche worden aohtergeateld Indien de jongste berichten nit St Petersburg waarheid behelzen dim heeft de Russische regeering een belangrijken stap tot den vrede gedaan By circulaire aan de mogendheden zou nj hebben voorgesteld het mnudnat der commissie voor Oost Rumelië nog voor den tijd van ecu jaar te verlengen eu te harer beschikking een internationaal legerkorps te stellen om de orde te handhaven Men zal zich herinneren dat Rusland zich altijd tegen dit denkbeeld heeft verzet en wanneer het er nu toe komt dan is dit eene gewichtige verandering in zijne staatkunde De vraag schijnt te wezeii of het voontel inderdaad reeds door de Rnssiwhe regeering is gedane gelijk in het telegram werd beweerd Maar van verschillende zijden wurdt verzekerd dat het tot dit vountei zal komen Voor de ongeiukkige bewoners vu Oost Romelie ia dan maar te hopen dat de good kenriug van Turkije worde verkregen Er is piet dan ellende te voorzien wanneer op dit oogenblik het gewest door Turksche troepen wordt bezet Verbetering in de betrekkingen met het buitenland zhI voor het overige Rusland stellig niet onwelkom zyii Althans is hetgeen meu van dabinueulandsche toestanden hoort uiet zeer opwekkend Nu wordt weder een aanslag gemeld op den commandant der gendarmerie generaal Drentelu De generaal werd gelukkig niet getroffen maar de moordenaar ontkwam Eene maand geleden heeft men in een hotel te Moskou het lijk gevonden van een jougen man die genelddadig waa omgebracht Op het lijk vond men een brieQe gespeld met de woorden verrader spion veroordeeld door ons de Russische soeialisteu en revolutionnairen Da d gbladen iu Petersburg hebben eent getracht dit verhaal in twijfel te trekken Het wordt nu echter door de dagbladen van Moskou omstandig medegedeeld Voor den moordenaar wordt eeu student gehouden die in het bezit was vau een Engelschen pas en thans ia verdwenen Zijne papieren zijn in beslag genomen Maar de bladen beweren dat in verband met deze zaak niet minder daa honderd personen zijn gevaugcn gezet Het jongste blauwboek over den Kaffer oorlog brengt de Eugelsche regeering in een wonderlijken toestand Er blijkt nit dat zü de haudeliugen van sir Bartle Frere afkeurt maar toch hem iu het gezag laat In verband daarmede beeft nu ook de oppositie haar voorstel gewijzigd Kent wa dit gericht tegen de stnatkunde der regcering tegenover de KafeA Nu zal worden afgekeurd dat de regeering ofschoon ouk zy deze staatkunde afkeurde toch den heer Frere haudhaaft ZoohU het parlement nu is samen gtaü Wi ia ecM neileria s d ii ti legeering niet zeer waarachynlyk Maar het debat belooft loeh teer btlangrijk te zijn daar de geheele geschiedenis der iulijting van Transvaal wel op het tapijt zal komen Een later bericht meldt reeds dat de afkeurende motie door het Hoogerhuis is verworpen de regeering is door de lords met 166 tegen 61 stemmen iu t gelijk gesteld Het huis der Oemeeuten zal stellig uitvoeriger disoussien houden maar natuurlijk met gelijk resultaat BINNENLAND GOUDA 27 Maart 1879 Op de door de Heeren Hoffman Co aangeboden luteekeniug lijsten ten behoeve der slachtoffers vau deu Watersnood in Hongarije werd voor oiroa f 300 ingeschreven zoodat aan de Heeren Lippman Rosenthal Co te Amtterdam daarvoor na ftreic der kosten een bedrag vau 290 ia opgezonden Drukten ij by de aanbeveling dezer zaak de hoop nit dat ook de Goudsohe ingezetenen zich niet zouden onttrekken aau de leniging van den nood van zoovele ongelukkigeu de uitkomst bewees opnieuw den liefdadigheidsziu onzer stadgenooten Den welwillende gevers wordt hartelijk dank gezegd VERGADERING vin d n GEMEENTERAAD Vrijdag den SS Maart 1879 dea namiddags ten 1 ure ten einde te behaiideleu Missive van de Commissie van Toezicht op het Sledelyk Museum van Oudheden betrekkelijk d benoemiug van eenen Concierge van het gebouw ArtiLegi Het Kohier der Plaatselijke Directe BaUatiagdienst 1879 Dinsdagavond had iu de z ii l Nut en Vermaak alhier eene buitengewone vergadering plaats der hier gevestigde afdeeliug van het NzDXStiiNDeoB TooNKELViaBOMn waarin de mceat gevorderde leerlingen der Tooneelschool uilAmsterdam optraden tot het afleggen van proeven hunner vorderingen Dit had plaats onder persaai lijke leiding en toezicht van mevr Kleine en ded directeur der Sohool deu heer W 0 Goteling Viiinis De vetgadering werd geopend door deu voorzitter der ifdeeUug den heer H W O Koning die een kort woord wijdde aan de TgoseehMboul eaoe alieh