Goudsche Courant, vrijdag 28 maart 1879

openbare wegen en voetpaden omler de gemeente bijzuiidere kas om icerieliji iyrfmiVm Ingtr huif te ïfieuwerkerk a d IJsel tervvgl hij niet was voorzien i flssteiita Wlijtt V j 1 Us fU iim Stob inet Kruk in aadero bMn wUbs ting ran het Taoneelrerbouil om ten alotte de an ezige uietledeu op te wekkeu als lid ran dat Terboud toe te tredeu Daarop werden acbtereenvolgeüi de reraohilleude nrs rau hrt programma uitgeroerd beataaude uit 1 eeue aoène ran Molière ÏKrlufe vertaling rau Tan Zieggelen 2 Dri Gedicttm als a rei uit Tondil a Ggabrecht Tan Aeinatel i Koekkoek ran N Beeta en c de Brand Tan Tollens 3 De Frouwenhater blgspcl ran Rod Benedix vertaling ran A Isiug Jr en i Het Un muxdertje tooneelspel naar t Fruiisoh door Tennis Door de hecrcn Tonriiiaire eu Isiag leden der Vereeuigin Jitl Kederlatidwh Tooiieel werd tot de opvoering vuu de twielaatslgenotnide stukken hunne welwillende medewerking rerleend Ëeue openbare gedetailleerde beoordeeling van bet spel der versohilleude leerlingen zon o i misplaatst lijtt zoolang zg nog niet tot werkelgke tooneelgezelschappen zgn toegetreden behoort de openbare oritiek daarover te zwijgen maar diè moet na hun optreden alhier gezegd dat de sobuot krachtig belooft mede te werken tut den bloei van ons nationaal tooneel De goede vrucbleu vau hit oi derwiJ8 bleken ten duidelijkste eu in verscliillende opzichten kwam helder aan het lioht dat du leerlingen onder een nititekcnde leiding staan die hen velu hinderlijke eigenaardigheden doet outloopen waaraan vele tooneelspelers zich schuldig maken Nu hetgeen ons Dinsdagavond werd te zien gegeven mOet het erkend dat van de tegenwoordigeleerlingen de beste rerwaohlingeu kunnen woriitugekoesterd oor het vervolg en teven d it de school belooft te beantwoonlcu aan het doel harer oprichting de vorming van beschaafde goed ontwikkelde Uollandsche tooneelspelers Bleek het meermalen dat hiel ter stede groote belangstelling bestaat in het tooneel liet is te hopen dat velen tick opgewekt zullen gevoelen om vau die belangstelling opnieuw blijk te geven Men heeft uu met de vruchten der school kennis gemaakt men verUene haar nu ook krachiigeu steuu a ired toe als lid vau het ïooneelrerbond Voor de Kwartgulden vereenigiiig teu behoeve d r scholen in de Minabasa is te dezer stede onttlt lgep aan Contributien ƒ 138 7 B Giftoa 4 50 Te zamen ƒ U3 2B Out vroegere stadgenoot de heer G Job van Dam stafmnziekant bij het 7e regiment infanterie te Amsterdam is aangesteld als arraiigist eu onderkapelmeester in den rang van sergeant majoor De heer 3 H Wigeri Aberson is benoemd tot Ambtenaar ter Secretarie van Beeuwijk In het hoofd kiesdislrict s Hertpgeubosch heeft de verkiezing van een lid van de tweede kamer der tatengeneraal in de plaats van wijlen mr F J E Tan Zinuicq Jfergmaun den volgenden uitslag opgeIttretdi Uitgebracht 1628 geldige stemmen Gekozen de heer mr J G de Bruyn met 1444 stemmen De heer mr T Q J baron van Byckevorsel van Kessel raadsheer in bet gerechtshof te s liertogenbosch bekwam 133 stemmen Statep Qeneraal Tweede Kameb Zittingen Tttn 26 en 26 Maart lu de zitting van Dinsdag is de beraadslaging o er t ontwerp betreffende de herziening van de belastbare opbrengst der ongebouwde eigeudommen voortgezet Met verwerping van alle amendementen zgn de art 4 tot 9 in hoofdzaak onveranderd aangenomen Zg betreffen de schaal van schatting de samenstelling der schattiugsdistriclenen de taak der i sImttiDgscaBimisaiëa In de zitting van gisteren zgn de beraadslagingen voortgezet over het oulwerp betreffende de herziening tan de belastbare opbrengst der ongebouwde eigendommeo Men is thans gevorderd tot art 31 Bg trt 12 is het lidmaatschap der staten generaal onvereenigbaar verklaard met het lidmaatschap van B ttcrsooumissien en bg art IS nam de regeeriug over een amendement van den heer Bastert dat zooveel mogelijk van alle huur of pachtovereenkomsten door de èommissiëu zal worden kennis genomen Hmt q veraemeo zal de Minister vui Oorlog eitm d stappen doen om te komen t t invoeringriiB de penooolijkon dienstplicht o 0 Kur isg veroemeo ia dezer dagen te Aauterdam door d piDviooiale hoofdingenieun van NoordHolland ZnidUollBBd en Utrtobt oonferenlie gekotden om de rerhooging en verzwaring van den Noorder Lekdijk te bespreken Op voorstel van clete deskandigen hebbeu Gedep Staten den Minister van Waterstaat verzocht lo waterpassingen te doen verrichten dpoE eivM itgïnieiua ti geftaan door een opzichter 2o daarvoor van rgkswege ambtenaren beschikbaar te stellen Hierop is door den Minister afwgseud beschikten nu zullen waarschgiilijk de drie provinciën iidervoor een derde in de kosten der opmeting bgdragen fod Door verscheiden voorname kooplieden en firma s te Amsterdam Is een adres tegen de voorgestelde effectenbelasting aan de Tweede Kamer ingediend Blgkeus mededeeling in de gemeenteraadsvergadering van Dinsdag te s Hage gedaan heeft de minister van waterstaat enz afgewezen het verzoek van den heer Couwenberg om concessie tot den aanleg van een stoomtramway tasschen den Haag en Leiden Bgua alle anti revolutionoire kiesvweeuigingen hebben instemming betuigd met het plan om zich met onverkort behoud van ieders autonomie te vereenigen ouder een oeulraal cüinité met het bekende in de Sland ontwikkelde program tol grondslag Slechts de kiesvereeuigiugen in Alkmaar Hoorn Zuidhorn Zierik e en Brielle ziju nog niet toegetreden De heer J A Koopmans wapenschilder te Nijmegen heeft een schrgven gericht uau de hem bekende beoefenaren eu liefhebbers der wapenleer waarin bg hen uitnoodigl om mede te werken tot het houden eener tentoonstelling van een en ander wat op dot onderwerp betrekking heeft De tentoonstelling zou gehouden kunnen worden te Arnhem dat dezen zomer tal van bezoekers zal trekkeu uithoofde der ugverheidateutoouqtelliiig Uit Sneek wordt gemeld Ten gevolge van den op nieuw ingevallen winter is de scheepvaart weder grootendeels gestremd üp den marktdag konden geene veerschepen arriveeren Ook de atoombooten zulleu spoedig moeten ophouden Het is haas vast bepaald dat de algemeene tentoonstelling van vee voortbrengselen van eu werktuigen voor den landbouw vanwege de Maatschappij van land oouw en veeteelt in Friesland den 26sten en 278l n Aug e k te Leeuwarden zal worden gehouden £ en groot getal prijzen is uitgeloofd die van het Hoofdbestuur zullen naar verkiezing der bekroonden worden voldaan in gtld of in medailles gelijkstoande met de juiarde der prijzen naar dezen maatstaf gouden medame ƒ 180 zilvereu med ƒ 10 bronzen ƒ 6 Door bet bestuur der Friesche Tuin bouwvereeoiglug ziju 12 zilveren en 5 bronzen medailles uitgeloofd Door het Hoofdbestuur wordt ƒ 160 ter beschikking van keurmeesters gesteld om daaruit bekroningen tóe te kennen voor voorwerpen die ter opluistering worden gezonden Door den minister van oorlog is bepaald dat voor4aan de miliciene der opkomenilc lichting buiteu en behalve hunne gewone militaire kleeding nog voor zoover de voorraad strekt van korte jassen attila s of dolmans laken pantalons laken rijbroeken mouwvesten of stalbuizen en kapoijassen voorzien zullen worden uit den voorraad goederen die als zonder waarde in de magazijnen van kleediug worden ingeleverd Deze maatregel heeft uitsluitend ten doel om de goede kleedingv die de miliciens ontvangen zooveel mogelijk te sparen Zooals onze lezers zich zulleu herinneren bad te Batavia een Sugelschman een oneerbiedigeu brief aan den Gouverneur Generaal gesebreven waarop vanwege de Begeering aan de firma was meegedeeld dat iudien deze geen maat regelen nam om den briefschrgver te rerwgderen de Regeeriug zorgen zou dat hij binnen 24 uren builen de kolonie was Zooals men weet vertrok de RngeUchman dadelgk naar Singapore Naar aanleiding van dat bericht vraagt de Indieeke Qiii Aprili nommer bl 513 Waaraan ontleent de Gouv Gen de bevoegdheid om te gelasten dat deze of gene binnen 24 uur de kolonie verlaten moet Art 46 van het Regeerings reglement kent den landvoogd het recht toe om iemand die gevaarlijk voor de openbare rust en orde wordt geaeht het verblijf in Ned Indiè te ontzeggen Om dot recht te mogen uitoetenen moet bg hein bestaan zedelijke overtuiging maar die zal rusten op andere gronden dan op eenvondige waarscbjjnlijkheid zeide de Minieer VOO Koloniën bg de beraadslagingen en bier moet ik er ook op wijzen zoo ging het voort dat die zedelijke overtuiging moet gevestigd zijn niet alleen bü den Gouv Qeneraal maar ook bg den Baad van Indië zoomede bij de gerechtelijke autoriteiten die eigenaardig een voornaam deel aan het onderzoek in de behandeling van znlke laken hebben ook hier is dus waarborg tegen het zoo gevreesde misbruik van maeht eu tegen willcktar Bestond die zedelijke overtuiging vraagt ite Oid i iu casa bij den Goav Oen eo Ook b $ den Raad van Indië zoomede bij de gewestelgke autoriteit Wat de Gid bovendien zeer bedenkelijk voorkomt is het bedreigen met een uitzetting binnen 24 uur Zulk een korte termijn is bezwaarlijk overeen te brengen met de 3e alinea van art 45 waarin voorgeschreven wordt Het besluit tot verbanning bepaalt een redelijken Itjd die den betrokken persoon gelaten wordt voor het orde stellen op zijn zaken Het bericht uit Indië is waarschijnlijk zeer onvolledig tot ons gekomen zoodat wg dan ook uiet op dat bericht durven afgaan om de daad van het ludisch bestuur te beoordcelen In elk geval is opheldering van die zaak zeer wenschelgk Als een vervolg op hetgetw onlangs door haar werd medegedeeld over een bij wgze van proef voorgenomen aankoop in Hongarge van paarden voor onze cavalerie bestemd meldt de Jrni Cl thans dat de daartoe aangewezen commissie II Zaterdag de reis naar Buda Pesth heeft aanv rd De levering der paarden geschiedt tegen den prijs van ƒ 620 per paard waaronder ook begrepen zgn alle kosten van transport enz uit Hongarije naar de garnizoensplaatseu in Nederland De remonte prijs was in de laatste jaren ƒ 640 i 650 Blgkt uit de proef die nu genomen wordt dat de Hongaarsohe paarden hier voldosu en tegen het klimaat bestand zgn zoodat de aankoop later op grooter schaal kan plaats hebben dan wordt alzoo op elke 100 paarden in Hongarge aangekocht iniustens ƒ 12000 bespaard Kcchtatreeksche berichten uit Znid Vfrika dcor het mi ontvangeu melden De Transvaal is betrekkelgk rustig Het gastmaal bij den waamemendeu bisttiuider is goed afgeloopen Hg heeft zich zorgvuldig van staatkundige toespelingen onthouden De voornaamste aauvoerdeis der boeren hebben bepaaldelgk verklaard dat zij in geen geval tegen de Ëugelsohe regeeriug zulleu optrekken Vrij wat blanken uit Naial zijn nagr de Kaap kolonie gevlucht doch de eerste schrik ook in Natal is geweken aauvidlende bewegingen van de Engelechen zijn uiet te wachten vóór de aankomst van versterkingen Cetiiwayo acht het ongeraden de stelling van kolonel Pearson aan te tasten Eeiiig volk is bijeengebracht zoo men meende om de rivier over te steken welke echter nog zeer gezwollen bBjft UdlbeHne is in de Transvaal gevallen beefi eeaigc bralea fomitld en is toen teruggedreven maar het gerucht eener groots overwinning van Pearson is onwaar De OranjeVrgstaat houdt zich in den Zoeloe oorlog oczgdig Uit Roermond schrgft men t Schijnt dat niet alle rondtrekkende ketellappeis Zigeuners zgn allhans het tairgke gezelschap dat sedert de vorige week hier langs den w g bg de groote kerk gelegerd is beroept zich op zijn Itali aausche afkomst De mannen zgn van meer dan iniidelbare lengte en zgn stevig gebouwd Met de vrouwen en de tairgke kindereu telt het gezelschap zoo wat 40 personen die in een vgftal tenten verblijf houden waarin geregeld open houtvuren onderhouden narden Huu troep bestaat uit les wagens en negentien paarden deels kleiu van stuk maar waaronder toch ook enkele dieren van waarde Oogeusclignlgk verkeert dit gezelschap in een goeden doen Wat zij koopen betalen zg coraptant meer nog zg betalen vooruit en meest met goud geld Gisteren trokken de mannen eu vrouwen in feestdos onder een toevloed van nieuwsgierigen op naar de hoogmis Vooral de vrouwen waren sohilderachtig getooid in veelklearige zijde eu rijk behangen met bloedkoralen ooilier en aaueeug sahakelide gouden muntstukken Tijdens hun verblgf alhier mocht een der familien zich verheugen in de gebaort vaa een nieuwen wereldburger Met wagens trekken tg ook in de omliggende dorpen rond om bestellingen op te nem van koperen ketels die versteld of vertind moesten worden Vsn bedelen is geen sprake Toch blgft t een onopgeo Ijst probleem hoe zulk een rondreizende troep die zooveel monden te onderhouden heeft en die naar de anukoopen te oordeeleu t zich aan niets laat ontbreken de kosten kan bestrijden en daarenboven nog in het bezit kan komen van zooveel kostbaarheden Wat er vau zg de politie laat intusseben dag en naohl een nauwlettend toezisht hotdea Uit de statuten der Harddraverg vereeniging opgericht door de HoUandsche maaitschappjj van landbouw blgkt dat het doel dezer vereeniging is in het belang van den landboav het aau ikiceu van Eshooue en bardloapeade pi arden aan te moedigen door middel van barddrarerijen welke vooreerst in Noorden Zuid Holknd gehouden zullen werden De vereeniging stelt zioh voor lo jaarlgks afwisi li nd in beide provinciën ééa ofmeerharddravergeo bij Toofkear ran jonge paarden te doen koudeyt to harartrcvefijcn naiasaeM k te fcoudm sp banen langer den nu in gebruik zgn 8o daar belooningen als anderszins de goede bereiding en behandeling der paarden te bevorderen 4o bet voorbereiden van een stamboek door het houden van een register waarin de mededingende paarden hunne afkomst eu voor zoover mogelgk bnaoe efstainmeliugeu vermeld zullen worden De Belgische bladen melden dat Vrij Ing 11 een lid vau een Amsterdamsch tooueelgezelschap bij het aan boord gaan vau de Telegfaiiff te Antwerpen van de loopplank gevallen eu iu de Schelde verdronken is Hij kwam met zijn jeugdige vrouw en huu jong kind van Gent en zon zich per stoomboot naar Amsterdam terug begeven Zijne vrouw ging met het kind op den arm voor en nauwelijks had haar man gewaarschuwd om toch vooral voorzichtig te zijn of zelf deed hij een misstap en verdween voor de oogen zgaer vrouw in de diepte Deze verkeerde dientengevolge iu een toestand welke voor krankzinnigheid deed vreeien zoadat zij naar het ziekenhuis getransporteerti moist Worde Zaterdag was zg echter zooveel kalmer geworden dat zij per spoor udar Amsterdaji kon terugkeeren Uit Moskou verneemt men verontrustende berichfa nopens eene nieuwe ramp die Rusland bedreigd eu groote materiecle schade kau te wieg brengen nl een korenpest zooals de verwoesting van het koren door een kever daar wordt genoemd Reeds in 1878 heeft die kever iu de zuidelijke gouvernementen groote sehade aangericht met name iu Bessarabië in de gouvernementen Gharkow Jekateriuoslaw Poltawa en Chersou waar geheele velden verwoest werden eu een schade van meer dan een millioen roebels te weeg gebracht werd Met het oog op de snelle vermenigvuldiging van den kever op bet gemis van saiueuwerking om de plaag te keer te gaan de moeilgkheid om die te bestrijden vreest men met reeb voor den oogst in 1879 iu Rusland Reeds vóór 10 jaren vertoonde zich de kever in Tanrié en in 1876 iu Oharkow liet bestuur aldaar had toen 10 kopeken uitgeloofd voor een zekere maat kevers laut berekende men dat het inzamelen een som van 10 millioen roebels zou kosten I INGEZONDEN Rqodë Kbuis AM Gouda VERSLAG over 1878 Aan Leden en Belangstellenden van het Uulp vrouwenComité iet Moede Kruit te Goadn is het uiis aangenaam het verslag van de werkzaamheden te geven loopende over het zesde jaar Met dankbaarheid erkennen wg dat de belangstelling van velen zoowel buiten als binnen de stad blijvende is waardoor dank zg hunne welwillende medewerkiug ons bestuur voort kan gaan versterkende middelen uit te reiken en zoo mogelijk hulp te verleenen daar waar het op aanvrage van H H ëeneesknndigen noodig wordt geacht Eu hoewel wij gaarue in ruimeren zin die belangstelling ondervonden vooral met betrekking tol de Miiei terleene te meer stellen wij de ware deelneming vaa velen op boogen prgs on willen wij trachteu voort te gaan in het vertrouwen dat het goede doel der bijzondere kas door Leden en Begnnstigerl meer en meer erilend lal worden Met dankbaarheid geven wy kennis der ontvangst in Maart 1878 eener ruime gift l f 28 zijnde de opbrengst der verloten Sprei geschenk van nu wijlen M uffrouw R G Hoele wier warme belangstelling in de vereeniging iet Rooie Kruit ons steeds eene aangename herinnering blijven zal Nog mochten wij ontvangen van Mejuffrouw S van Kempen te Zeist boven d gswons coutribntie eene wMkome gift tl ƒ 9 en nog 8 verschillende giften to MUMQ ƒ 26 0 1 een oud linnen pluksel ca neteldoek Vertrouwende dat dit goede voorbeeld navolging moge vinden bevelen wij ons oor elke gift hetzij geld oud linnen pluksel of neteldoek beleefdelijk aan Het getal Leden bedroeg in 1878 384 waaronder wil buiten de stad 16 Leden mogen tellen De zieken erden geregeld door Bestuurdereasen met ijver en liefde bezocht zooveel mogelijk hulp verleend en van het voerhandeD materieel werd waar noodig in gebruik gegeven De vier Dames van het Bestuur werden als vorige j ii a weder vooiïien v n turf broadkaactjes en twee soepigsten Gaarne worden die door haaroitgereikt daai waar door ziekie vooral lóóttiA ontbreekt Oy aanvragf van H H Qeneeskuudigén kregen wij 6i zieken ter veizorging aan hen werden uitgereikt 2016 ons Ruudvleescb 863 Eieren 121V kan Melk 179 pand Brood 6 pond Grutten en Übgge bloein 8 soeplijs ten i560 turven 8 boeseti Siroo Door bet HeoM tJemhé der IMerlaiMbehe Vereeniging ontvingen ij geregeM uitvoerige berichten en versl igen dtr handelingen ten dienste vau het Ceulraal üoffiité in Indië eu de hulp in den RuasischTurksoben Oorlog Het belangrijk verslag in November II o ntrent de rerriohtiligeu der HoUandsche ambolaaae iu den KaukiiBUs zal ook velen uwer inde dagbladen vermeld niet ontdaan zijn dit bebiugrgk verslag is voor ons Comité van veel waarde daar wij er uit vernemen dat de geldelijke bijdragen in het vorig verslag vermeld aan het Hoofd Comité gezonden op waardige wgze werden aangewend 24 Mei werd door de Peuningmeestercs Mejuffrouw G W de Jong het = contributien met inbegrip van het eener gift i 6 te zamefl it ƒ 5 aan den Penningmeester van het Hoofd Comité overgemaakt Gaarne brengen wij U Leden en Btgaüstigers openlijk onzen welgemeeuden dank voor den steun uwer ware beUngstelling en voorseker wilt U allen ons ten goede houden dat wij bij de dankzegging eene dringende aanbeveling voegen tot blijvende belangstelling zóó gaarne tooh rillen wij onze zieke hulpbehoevende stadgenootcn hulp blijven verleenen Volgens den rooster zijn aan de beurt van aftreden de Presidente Mevrouw de wed A Roest vau Liuibnrg van der Meer vau Kuffeler n het Bestuurslid Mejuffrouw C M E Dutilh doch volgens artikel 3 van reglement zijn beide herkiesbaar Met aanbeveling meeneu wij ons verslag over het zesde jaar Ie kunnen eindigen met de herinnering aan de zóó laag mogelijk gestelde coutributie jaarlijks minstens i f 1 voor het lidmaatschap 24 Maart 1879 Het Bestodb Mevr de Wed ROEST tan LIMBURG VAN Sin Meee tak Kumbn Presidente Mej G W DE JONG Penningmeesteies C SaLTZËR Seorelares Mevr J TAN LEËR VlWM Mej C DUTILH J M SaLTZER M E J W HAVERKAMP BBGEMANN Beide dinei werden io de ergidermg vuu 24 Maart faerlioua Gevonden eu aan hit Burean van Politie gedeponeerd Een Groenen Bril een Knipmesje n Dames Kraagje en een paar Manchetten I ll 1 KaRtoiigerecbt te Gouda Terechtzitting van Woensdag 26 Maart 1879 Kantonrechter Mr J H van MIEROP Ambtenaar van het Openbaar Miirislerie Mr W C A BCHOLTËN te Rotterdam VEROORDEELD J ten H arbeider wonende te Capella a d IJsel tot tweo boeten van 10 of gevang van drie dagen voor iedere boete met verbeurdverklaring van het jachtgeweer wegens met een geladen jachtgeweer in gesloten jachttijd zich berinden in bet veld botten van een schrifielijk bewijs van vergunning vanden eigenaar of rechthebbende van het jachtveld A W arbeider wonende te Ouderkerk a d IJsel tot eene boete van ƒ 3 of gevang van ééu dag wegens niet onverwijld verlaten van eene tapperij aan den Kortenoord te Nieuwerkerk a d IJsel op het voor de sluiting bepaalde uur 10 uur terwgl hg niet tot het huisgezin van den tapper behoorde VRIJGESPROKEN als hebbende zonder oordeel des ondi rBobeide gehandeld N W boerin oud 14 jaar wonende te Onderkeik a d IJsel van de auukbicht niet onverngld eene tapperij aan den Kortenoord te Nieuwerkerk a d IJsel verinten te hebben op het voor d sluiting bepaalde sur 10 nur MABKTBÏIRICHTBN Goada 27 Maart 1679 Bij kleinen omzet was do stemming finnw Poldertarwe puike ƒ 9 i ƒ 0 Mindere a iik 8 78 1 Rogpe puike ƒ 6 25 A 6 76 Mindere ƒ 6 60 a 6 Voer ƒ 4 75 i 6 20 Gerat pttlke 7 i 7 8Ö Mitldere ƒ 6 69 s ƒ 8 60j Hnver rirare 4 6 i ƒ 6 Ligte ƒ 3 25 ƒ 3 7 Si De veemarkt met gewonen aanvoer den handel iu alles wKi zeer lusteloos vaTkettb voer Loudetl vau ia è 2S cents per half kilel mager varllMtt et biggen traag te verkoopejk Kaas van ƒ 22 i f il Botef ƒ 1 18 i f l SO 1 COERESPONOENTIB Corretp te B Uk e birickleo wsrto Toor acht dsgeo rcc4i dureerlijka Sta nd Oouds CorDelia onJera W OVEBl EUEN 84 25 A JooatcD GEBOBffii 24 Hurt Alido onjers i 3 ZuijJveld n A VS Luus 25 Jacabui Josepb Mdria ouilcra G J F StfeijSen eo J M T Spruit JobaaM ooders H de GrnU ia J Verheijen lürles Heori Gutllaome Marie oaders N II A üunp es A C C de Baai it Ceruelu Limberta Jotepliiaa oudcra A F Suijaara en M £ iooatea Jjaogeatraat en J de Jong Maart B 1 L in Gate 3 C vaa den Broek I m Burgerlijke Stand van onderstaande gemeenten van 13 tot 27 Maart 1879 Moordrecht GBBOBEN TeuDia oodera D KooiJBaii en U ÜMBS Jobaauea outlera M aD Kraaenburg cd 1 Buuter Cornelia oudera J Scbaap eo U Troowlwrat Gerarda oodera H Homburg eo M Steenbergen Frtsna osdera P de Bolleren eo L Bam Coroelia oodera C tiouteatljo en J M a Wijut e oudtra A Verheul eo B Loendersloet Leecdert Jt amiaa HeUoua ouders L Esallo en f H du Jong I OMIIILEUEX J Boere 2j G K Timmerman 43 j A liluot 50 j Oouderak iEBOREN Aria sadera Bulk en M U n der Grïfl 0 iSBI KUEN E de Joog 47 J A Mca 4 m W BaklErr S u A Viiior 15 m Stolwijk GBKOBE V Dirk oodeca C Stoppelenburg en P Stoat Gtrrit oudera C Baas eo O KouImijIi Arie oadersJ Booui eo N Viaaer Willem oudera H Frederilixe enC Vernaai OVEBLEDEN A Verkaik 2 j 1 van Boren Sb BK cbllt 7 m C C Stoppclenbotl 5 m Haastrecht GEBOREN Comelu Oijabertoa oudera L Rotk en C PKood Pieter oodera J M Achterberg en J Janaaen 0 EHI EDEN J van der Hurat 7 B N Lekkerkerker lm J T Koater it m Heeuwijk OEHOREX Wilbelioua ouders J Stolwijk en J Ifonrita Wilhelmina ood rs J Peridon en A kraan Marrigjr onder A Scheer en M M Habef üirkjo Belia en DirkTeooia Johaoora oodera C vao Keraeo eo E Blanken OVERLEDEN D Blook lm S Blom ed 1 SfoU 7Ï jO NDËKTBüUWI C Blook 18 j on N Petera 18 GEHUWD cl van Inet en G K Bouman Waddinxveén GEBOREN Lena oodera A Mulder en A Boer Aotbouia Maria oudera J Vertgden on M de RoO Agalha Calbanna oOdera V Broer en A A ran Eeuwen Neelijr oadeio doRuijter es T de Heet Abraham oodera A Smit en K lürtog J tbotTia Maria ouderaK de Roug en J Alblaa Jan Audiiea oudera P vanHeiningen en J ran der Bie l wb e ondcra G taS der Beek en T van Lnincn Uendrika Johanna oodera H Baveoabergen en E Lclieategn Anna Wllhelna C A Staalen W t Sloitcr OVERLEDEN P vaS det HeijSeir Jh N Tol Soa J van der Olw 8 d M van Alpbeo 2m J vasden Akker 89 j wed A Bicaheovel ONOEKTROLWU J vau der Meijde en M GMentweg J Tan den Heuvel en N van der Hee AÜVERTENTÏÊJM Beden lieviel Toorspoedig van een Zoc5hA C M C DK RAM geliefde echtgenootvan N fl A CAMP Gourfa 25 Maart 1879 Bevallen van een Zoon J M T STEUNEN SpbomK Qom g 25 Maart 1879 Bevallen van een Dochter £ M RDUGEES geb Joosten Gowito 26 Maart 1879 Bevallen van een Jongen JOHANNA HBLBNA HXALÏ© B JoH l MoHdfétlit 25 Maiiirt 1879 Aigemeene Kermitgeeing V Op den 22 Maart OTcrieed te t Uktge MejufiW uw ANNA MAEIA CAMP géU e Zuster en Behnvrdznster van N H A QikWe ft A CAa ö mna V e oVertsêd te © u i wr r nge waarde Vader ABRA AM WS fliOC tf ooaérdotn Tkn 88 jiiTeii eii niaaiidfaiS J r nk BOCïiJ Gouda 26 Maart 18 9 MwrrAiw COraiEB DW DUBBKAIT verlangt met MEï eene ZIN DEL Lï BIE DIENSTBODE