Goudsche Courant, vrijdag 28 maart 1879

Zondag 30 Ataart 1879 N 2276 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlendeblad Voor Gouda en Oinstrekefl StJfcletelt ONS genoegen Zaal KUNSTMIN Boelekade Gouda Op aanhoudend verlangen een laatste TOONEELVOORSTELLING te geven door de Letterlievende Vereeniging Oefening baart Kunst van ROTTERDAM met medewerking van den Hr Anton Diamant op ZONDAG 30 MAART a 8 ten 7 j nre precies PBO GRAMMA M ROODE BRUG OP de Nacht van den 13 November Groot beroemd drama in 5 bedreven PKIJZEN DEB PLAATSEN HH Leden der Soc On Genoegen Ie rang 0 50 Niet Leden Ie rang 0 75 2e rang ƒ 0 50 3e ran iï 0 30 Plaatsen te bespreken op den dag der Voorstelling op de gewone conditiëa KAAR I EN te verkrijgen voor deze Voorstelling bij deü Heer H van SANTEN Koffijhais Hakmonie Markt alhier TE EOOF tmmw een IJZER FORNUIS met PIJPEN enz voor DROOGERIJ bijzonder geschikt voor HH Bleekers te bevragen bg J J VERDRIES inr Smid Raam wgk O No 269 DAMES o Ondetgeteekenden bevelen sich op nieuw MW tot het maken van Costumes en Mantels Gez VAN DAM Raam O 216 Schoonmaak STOOHVERWERU KUNSTDRUKKERIJ en Chemische WaaacheriJ LINTENVERVERU in alle kleuren Gelegenheid tot het Herverweu en Chemisch Wassehen van alle mogelijke Wollen Zgden en Katoenen Stoffen Eamemelksloot 3e huis van af de Boelekade F DIAMANT AESHAÏÏBBIET S r Anli ltliainatlsclic Wütteo Wederom d eJ lioh deier dagen een sterk bew op van de krachtige werking dezer bereide Watten De heer J B te Leiden waa bg alle vorens bestaande hulpmiddelen een ateeds ernstige rheumatisohe lyder geworden tot hg zich thans door hek gebruik dezer Watten geheel van rhumatiek bevryd TOeUe ZEd heeft strikt volgens voorschrift ge mdeld en zich vooral van de bnitenlacht onthouden doeh daarby tevens oamille en vlierbloern gebraikt een bekend middel getrokken als thee om de wpjking der A b s h a u b b i n s bevorderlijk te ayn Daar ZEid kruidkundige is nam hg deze proef welke zoozeer voldeed dat ZEd verzoekt paUioitait biarvau te geven D prgs dezer bereide Watten ia 30 cents per pakk Ü te bekomen aan het Uoofd Dep6t hg A BHEéTVBLT Az te Delft Xb Ttrdei bq T A G i DITTH Oondi f B Verlfnl Ouaewater M i è Wtd Bosmao Goadt k Bos Berkel F W itn Dil ix oishoicD I van Dorp Zoitermeer k Priai ZoMbyins k Kanliifr Alphca M Ooadkadf Boskoop I B S C Schlatlii aii BadcgraTeg O Uooiaadlili Capella K Ooaterling Haaslretht t M iki JiraaU l tt k WmU Ukalnga WMrin LIGT HOLLAND BLOOT VOOE WATERSNOOD Openbaar Schrijven AAN MIJNE AMBTGEXOOTEN Vi DE BEOttEIGDE PROVINCIËN DOOB JP IMC l OlfTTXaiST Notaris te Gouda Verkrjgbaar 15 cents bg de Heeren Boekhandelaren E DK BONT Zoon te Rotterdam A M VAM DIJK te Delft A N GOVERS te sGravenhage W KUPPERS te HaarUm C L VAN LANGENHUIJSEN te Amtterdam 3 W VAN LEEUWEN te Leiden W H RETERINK te Schiedam J Q van TERVEEN Zoon te Utrecht en bg den Uitgever H GOORISSEN te Goiida HOOGHEEMRAADSCHAP RIJNLAND Aan de Ingelanden van het Hoogheemraadschap wordt kennis gegeven dat de VERKIEZINGEN van Hoofdingelanden en Hoofdinge and PluatsveTvangers zullen plaats hebben op 3 APRIL aanstaande Breeder by billetten omschreven TE KOOP Een HOND met KARNMOLEN Te Bevragen bfl W PERK te Moordrecht WESTHAVRy B 174 vraagt zoo spoedig mogelgk een FLINKE JONGEN om nU Mofmeeater Bediende te varen Adres ii persoon Aanbesteding Op VRIJDAG den 4n APRIL 1879 des middags ten twaalf ure zal onder nadere goedkenring door de Commissie belast met het beheer van den Weg van de Hoflaan nabg Rotterdam Baar Gouda op het Raadhcis der Gemeente Moordrecht bjj enkele inschrijving worden AANBESTEED Het onderhouden van de met klinkersteen bestrate en begrinte gedeelten benevens de hegbeplantingen scheringen ens van den WEQ van ROTTBRDAMnaar ÖOUD A tusachen de Hoflaan bij ROTTERDAM en de Mallegatsluis bjj Gouda ingaande den In Mei 1879 en eindigende den 30n AbrU lè82 De biljetten van inschrgving tnoeten worden ingeleverd op het Raadhuis der Gemeente Moordrecht Het bestek Kgt ter lezing ten Raadhuize van de Gemeenten Moordrecht Nieutoerheri op f JaMJ Cappelk op d Yetél en Kralingen en voorts te Rotterdam in het Nederlandeche Wapen en de Groote Romein en te Gouda in de Zalm en Tivoli Inligtingen zjjn te bekomen ter Secretarie dei Gemeente MoordredU en bg den Opzigter J OUDIJE te Nieuwerierk op d Yeeel De Commissie voornoemd G van SILLEVüLDT Voorzüter J J SNSL Sttrettm MACHtlSE voor PLISSÉ STROOKEN De ondergeteekende beveelt zich beleefdelök bij DAMES en NAAISTERS aan tot hst nut de Machine plooien van Strooken ter gatneering van JAPONNEN en MANTELS en tot eene breedte van 25 Centimeter naar verkiezing grof of fijn geplooid De prgs is zeer gering per el en breedte berekend M VAN OUDHEÜSDEN Lange Dwarsstraat H 149 KOERTS Gevraagd vooriederen Vrjjdag eene nette WERKSTER om tevens nog één dag Kamers te doen om DADELIJK in dienst te treden P G Verder tegen MEI gevraagd een net zindelijk DIENSTMEISJE insgelfiks P G die een Burgerpot kan koken voor een Klein Gezin als meid alleen TEGEN HOOG LOON Adres onder letter T aan het Advertenti bureau van A KOK CoMP Boek en Kantoorhandel te Gouda HOEST HEESCHHEIO VERKOUDHEID BOBST GARAmS Terkrggbaat bg W N Raaijmaakers Haven BURGEMEESTER kn WETHOUDERS van Stolwijk zgn Toomemens op VRIJDAG den lln APRIL 1879 bg enkele insohrüvinit IN HET OPENBAAR AM TE BESTEDEIT Het doen van eenige Vemieuwia § en en Vergrootingea aan de 2e panbare School in bet BeUersche en het Bouwen eener nieuwe Onderwijserswoning aldaar De Bestekken zullen VAN AF HEDEN ter inzage liggen in de Koffijhuizen van G van Dau en C f van den BmtoR te Stolwijk eu Stolwijkeriluii Inlichtingen zijn te bekomen bg Borgemeester en Wethouders van Stolwijk en den Heer F van der 8TRAATEN Architect te Zevenhuizen De Weth L Seeret De Burgemeester M VERDOOLD Cz J C KROON Stolwijk 26 Maart 1879 De Notaris tan BLARICUM te Oudewaier is voomemensj om op DONDERDAG 3 APRIL 1879 des voormiddags ten 11 ure in hetKoffiibnis cos Utrechtschr Dom ran W ERBERVELD te Gouda in het openbaar te rerkoopen EEN PERCEEL nOOÜ e WATEÜINI te zamen groot 3 hectaren 16 aren 80 centiaren gelegen in Veenoord onder Reeuwijk voorheen Sluipieijk Breeder bg Biljetten en nadere inlichtingen ften kantore van voornoemden Notaris te Oude iwater ZATERDAG 29 MAART 1879 verschgnt No 5 van EECHT VOOR ALLHJ Zg di dit nummer verlangen gelieven tenspoedigste hun abonnement aan den ondergeteekende op te geven No 1 4 wordt beleef delgk terugverzocht GotJDA H C EDAUW J 0 v Dbvk tak A Bwi niAir By deze Courant behoort een Wivott l BINNENLAND GOUDA Ï9 Maart 187 Oeigk onie lezen ni eene advertentie in een vorig nr deiei courant lallen hebben bemerkt ia het oorreapondeutachap 2e klame der Nederlandtche bank alhier verheven tot een corretpoudenlachap Ie Iclajse Op venoek deelen wij lha t merle dat tot de werkzaambeden van het oorrespondentsohap Ie klasse behoort behalve het aannemen van beleeningen van effecten en disconteereo van wtcsdbrieven het sooveel mogelgk doen van veririseeUu m van bankbiljetten tegen bankbiljetten of van apecie tegen bankbiljetten of van betaling ran bankbiljetten Den beeren Hoffman en Co ia zooala eveneens oit genoemde advertentie bleek op bun verzoek eervol ontslag verleend als eorreapondeuleu 2e iilaaae terwql de heeren wed Knox en Dortland alhier sijn benoemd tot oorrespondenten Ie klaste Qeiyk men weet wordt stad en land ten onzent telkena overstroomd met boekjea van Parqacfac magasqnen waarin staaltjes zijn geplakt van goede en goedkodpe zjjde die zoo menige dame tot bestelling attlokken Dezer dagen werd er nn door een der bladen op geweien dat ook de firma Siukel en Cu dal voorbeeld volgt thans kannen wy niet nalaten te herinneren hoe een onzer atadgenoolen de beer D Samsom reeda gedurende venclieidene jaieq in grooten getale boekjes verzendt met moutera igde waardoor bewezen wordt dat ook hier bq ooatante fie dla irèlij f P 5 g o wordt goed en goedkoop kan samengaan Wordt men diohtby goed bediend dan dit lal ieder met ou eens iqn ware het dwaasheid veraf te gaaa om te koopen wal men noodig heeft Derhalve neme men alvorena ijjne bestellingennaar Parye te zenden eerst de proff raet de gelegenheid die zich d onze onroiddell ke nabyheid bevindt Zondag a at heeft in d Bohoawburgzaal der Sociëteit Ons Genoegen eene tooneelvoorstelling pUati der Botterdamache Letterlievende rereeuiging Oefening baart Kunst Hel is niét voor het eerst dat deie vereeniging hier Optresdt reeda herhaald malen gaf zjj voorstellingen en tengevolge daarvan mag zij zich verheugen in een gunstige bekendheid by allen welke die vooratelliogen bywoonden Dal onze atadgenool de heer Anton Diamant tot deze voorstelling medewerkt zal voor velen sen reden te meer zyn om Zondag naar Ons Genoegen te gsan By den Baad dezer gemeende ia het volgende adres ingediend Het Bestuur der Maatachappy voor Nieuw Geoctroyeerde Gaabereiding alhier heeft de eer ter kenniaae van UËd chtbaren te brengen dat zooala algemeen bekend is het lager stellen van den gaaprya voor particuher gebruik ateeds het streven der Maatschappij is geweest ten bewyze waarvan kan dieaM diat zy ongeveer anderhalf jaar geleden den prijs uit eigen beweging tot 14 cent verminderde en dat zij dien gaarne weder zou hebben verminderd indien zy niet daarin door bezwaren buiten hare schuld ateeds verhinderd werd Welke bezwaren thans by de vermindering der gaaprya van 14 tot 12 do r B en W meer dan ooitin overweging dienen geüomen te worden en door U uit den weg zonden icunnén geruimd worden dat Gouda niet kan worden vergeleken met grootere pkatsen sla Botterdam Amateidam enz waar men een aantal aanzienlyke établiasemeoten vindt als schouwburgen fabrieken met een maandelykach gasverbruik voor 6 a 700 Gulden logementen koffiehuizen msgszynen groote winkds enz die dagelyka een groote hoeveelheid gas verbruiken terwyl men in kleine plaatsen als Gouda slechts zeer enkele gasverbruikers ran eenig aanbelang aantreft dat de prijs natanrlyk slechts by een aanzienlijk debiet minder kan worden aesteld dan bij een kleinen omzet terwijl ook eene Mrticulieie Gasfabriek niet kan vergeleken worden b eene die van gemeentewege wordt geëxploiteerd De prijs van t gas voor particulieren hangt bovenditn eel af van de voorwaarden waarop aan ds Qem nte de publieke verUchting verstrekt wordt en deze zijn hier van dien aard dat de Gasmaatachapp ongerekend toen de steenkolen op zeer hoogen mft stonden een aanzienlijk verhes heeft moeten lijden ten nadeele van de particulieren die anders rted vroeger het gas tot minderen prija hadden knnneitt bekomen In eenige andere plaatalD is die prijs nog wel lager maar dit is dan loiter het gevolg van veel gunstiger contracts voorwaasen bijv dat aanachafiing onderhoud en aanleggen v d aansInitingsbHizen en nieuwe lantajrna enz voor rekening van de gemeente ia terwijl deze Maat cha py verplicht wordt alles voor hare rekening te nemen dat soms even groote als rentelooze uitgaven van haar vordert Dit ia byv gebleken bq het leggen van gaabuizen door de Korte Akkeren voor drie lantaarns waarvoor circa 500 Meters pyp moest gelegen worden terwyl het nogthans nimmer te verwachten is dat particulieren zich daar zullen aaoriuilen evenmin ds op de Bleekerskade en Derde Kade van de Kamemelksloot alwaar voor 2 lantaarns meer dan 300 Meters pijp moesten worden gelegd Twyfebchtig is het of bij gemeentelijke exploitatie dt uitbreiding der publieke verlichting wel daar ter plaatse zou zyn geschied Drukte deze schadepost nisl op de Maatschappij dan zou de prijs van de publidce verlichting ook kunnen worden verminderd eu bü gevolg ook de prija der verlichting in de stads hosnven Zeer wenschelijk is het dus ook ia het lielaiu der gasverbruikers in t ilil rti Hili nl Irnn andere lageliug worde overeengekomen Het gevolg vaa de prijsvermindering van t gas zal nn zijn vermeerdering van gasverbruikers en mitsdien van gasverbruik zoodut eene uitbreiding der fabriek door het by plaatsen van een gashouder die ongeveer 20 duizend gulden zal kosten zoomede door vermeerdering van zuivering toestellen vergrooting van stokery enz enz onvermydelyk wordt Dat zoodanige uitbreiding geheel onmogelijk is dewyl het daartoe benoodigde terrein ontbreekt tenzy de Gemeenteraad konde besluiten vooreerst aan de Maatschappg in gebruik af te staan den tuin van het Bestedelinghnis en het blok huizen van t Proveniershuis voor zoover die tuin strekt Mu mogen heeren Regenten van t Bestedelinghnis en vooral de directeur van dat huis daartegen veel bezwaar hebben maar wij zijn dagelyka in de gelegenheid geweest op te merken dat die tuin by na uitsluitend dient tot gei oegen van den Directeur die een groot liefhebber blijkt te zyn van een bloementuin De oude lieden toch en dan nog mnar een paar vrouwen zitten zelden in den tuin maar daarentegen wel op de banken op de zeer ruime plaats alwaar de zonneachijn hen niet hinderlijk is Het is echter verre van ons om dien Directeur dat genoegen te willen doen ontzeggen doch moet dat meer wegen dat het algemeen belang En wat de woningen van het Proveniershuis betreft zoover die tuin strekt daartegen altijd als er eenige goede wil bij het Gemeentebestuur bestaat kan voor zoover wy kunnen nagaan ook geen bezwaar zyn wij gelooven zelfs dat er geen ernstige bedenking zijn kan tegen den afstand van het geittlt Proveniershuis met de plaats hetgeen om een flink ingerichte fabriek te krygen al wordt ons ook de tuin van het bestedelinghnis afgestaan zeer noodig zou zyn £ r zijn toch 31 woningen op t Proveniershuis waaavan er slechts 12 door militairen zyn bewoond terwijl met het vertrek van het 2e Regime t dat aantal weer tot tien militairen wordt verminderd de overige zyn alle aan burgers verhuurd en 2 onbewoond Daar er nu zonder zeer groote bezwaren geen ander terrein tot uitbreiding aan te wijzen is kan het naar ons inzien niet onbillyk geacht warden dat wy dringend verzoeken ons door het afetaan van dat terrein in ataat te stellen asn alle aanvragen om gas te kunnen volfioen hetgeen anders in den aanstaanden winter seer gebrekkig zal moeten plaats hebben en aanleiding kan geven tot vele klachten Behalve Ue behoefte aan terrein beataat er nog een tweede bezwaar De thans bestaande Concessie namelijk expireert met November 1888 zoodat het contract tussohen de Gemeente en de Maatschappij nog slechts negen jaren dmirt het wordt uu voor de Maatschappij te bezwarend voor zulk een korten tyd de enorme onkosten te bestrijden voor de hiervoren opgegeven uitbreiding der fabriek met de daaraan verbonden noodzakelijkheid tot het gedeeltelijk leggen van wijdere hoofdhuizen zooala dit jaar weer het voornemen bestaat langs den Cattensingel tot aan de Sociëteit Ons Genoegen te doen Deze onkosten die te zamen p m 50000 zullen bedragen zouden bij eventueele overneming der fabriek door de Gemeente onvermydeUjk door haar moeten worden gedragen Dit alles brengt de Maatschappij in een zeer moeielyke positie want kan in ons voorstel niet worden getreden dan moeten we ons trachten te behelpen de drukking verminderen meerdere kosten berekenen a oor aansluiting aan den hoofdhuis enz hetgeen een storm van klachten zal veroorzaken en ten slotte zouden wy geen nieuwe verbriiikers meer itaxiiea aannemen en dus in de noodzakehjkheid worden gebracht om voor te stellen het contract te ontbinden en art 7 in uitvoering te brengen namely k Overname door de Gemeente volgens taxatie van deskundigen waardoor de Maatschappij uit een WBiirlijk onhoudbaren toestand zou worden veriost Wordt evenwel aan ons verzoek voldaan dan is het Bestuur onzer Maatschappij onder voorbehoud der goedkeuring van HH Aandeelhouders genegen den algemeenen gasprijs te stellen opll jcent en daarbij nog een tanet te bepalen waardoor de grootste gasverbmyisrs zooals de Steviueka raen o KBarsenpi tenfabriek de Sociëteiten Ons Genoegen en BéomigJ Oudemannenhuis enz naar gelang van t gasverbruik tegen eenigszins verminderden pnjs het gas zoudoi kunnen bekomen Mitsdien wenscht het Bestuur 1 Door U in de gelegenheid te worden gesteld tot de uitbreiding der fabriek te kunnen overgaan door aan haar in gebruik afteataan den naast de fabriek gelegen tuin van het Bestedelingenhuis eq het blok huizen van 6et Proveniershuis voor zoover die tuin strekt en zoodra het Proveniershuis kan ontruimd worden ook die plaats met de gebouwen voor zoover die gemist kunnei worden of zoo dit onmogelijk wordt geacht desnoods eenig ander speciaal voor ons gesyhikfgelegen terrein te verstrekken en 2 Om de tegenwoordige concessie te doen vervallen en eene nieuwe concessie te yerleenen voor 26 jaren volgens een daarvan geheel nieuw op te maken contract t Welk doende enz Gouda 27 Maart 1879 Het Bestuur der Maatschappij voor Nieuw Oeoctrgyeerde Gssbereiding gevestigd te Gouda W VAH DAM H HzN Pres Commissaris G C M KOLFF Van zeulen D LÜLIUS VAN GOOE J DB VRIES BOBBÉ Direc etur NOBTIER Secretaris De stoomboot ii 1 van de Leidache atoombootmaataohappy De Volharding onlanga op hare reis van Amsterdam naar Gouda door te zwaren bovenlast van vee onder water geloopen waarby céne koe verdronk is door Gebr Goedkoop van Amsterdam weer boven water gebracht De machine heeft weinig schade bekome De boot thans ii reparatie zal weldra haar geregelden dienst tusachen Gouda en Amsterdam hervatten De heeren J Maarschalk notaris te Boskoop en C Kok te s Hage hebben concsssie gevraagd voorden aanleg van een tramway tnsschen Leiden en Woerden Ook het hoofdbestuur der Noord Holl vereeniging Bet Wüie Kruk die zich ten doel stelt hel voorkomen en bestrijden van epidemische ziekten eu het verleenen van hulp tydens epidemièn heeft zich deter dagen gewend tot de llooge Regeeriag met