Goudsche Courant, zondag 30 maart 1879

I vcreock dat ma lref eleu wonlen genomen tot beteugeli ig van bet drankmisbruik hetwelk afgescheiden an dt htiiluuze gevolgen welke het op velerlei ander gebied na zich sleept ook allerverderfelijkst is voor de openbare gezondheid en het uitbreken eu t verspreiden vau epidemische ziekten bevordert Staten Generaal Tweede Kameb Zittingen van 27 en 28 Maart In de zitting van Donderdag is de beraadslaging over het ontwerp betreffende de herziening van de belastbare opbrengst der ongebouwde eigendommen voortgezet I langdurige discussie is art S2 goedgekeurd iadat de minister verklaard had dat ondcrhoudskusteu voor publieke polderwegen tan de waarden der gronden mogen worden afgetrokken Zoowel een amendemeut van den heer Borret om dit uitdrukkelijk te constateeren als een van den heer vau Bergsma om het tegendeel te bepalen werden afgestemd In de gisteren gehouden zitting werdt het debat voortgezet over art 37 van het wetsontwerp tot herziening van de belastbare opbrengst der ongebouwde eigendommen Terwijl dit artikel de peraequatie aan de beslissing van de toekomstigen wel gever ovtrlaat en het amendement van den heer Bergsma o s dit ook wil doen betreffende do wijze van peraequatie wil hel ainende mentGralania de peraequatie oiimiddelijk na ds herziening en als van zelf laaruit voortvloeiende doen geschieden De hit Patijn en Borgesius bestreden het amenderaentOralania sterk Het was voli ens hen een terugtred daar de gescliieilehis van art 37 bewees dat het bedoelde een slap in de richting van verlioogiiig van grüiidbilasting is De hli lirouwers en Heijdtnrijek verdedigden daarentegen dat amendement De hh van Gtnnep en van Swinderen waren vooï lièt amendemeut Bergsma daar dit juist uicis prejudiciëerde noen omtrent de verhooging noch omtrent de wijze tier peraequatie Ook de heer Meiuesz zou thans voor laatstgenoemd amendement stemmen evenals de heer Swymnns Vader omdat alles zoodoende in het onzekere blijft De heereu Cremers Sickesz en Mees betoogden dat het amendement Bergsma c 8 niets prejudiciëerde en de mogelykhcid ai nb od na herziening een weg in te slaan waardoor Bohokken worden vermeden Be minister van ünanctën stelde zich volkomen op hetzelfde standpunt als bij het algeineene debiit Herziening moet plaats hebbeu en voorafgaan en kan geschieden hetzij art 37 dat de peraequatie beoogt aangenomen of verworpen wordt Verhooging van de grondbelasting wordt evenmin gepraejudioieerd door aanneming van het artikil als door de niet verhooging door verwerping daarvan of door aanneming van het amendement vau den heer Gratama De heer Gratama verdedigde zijn amendement De heer De Vos van Steenwijk zou er ook voor stemmen daar de preaequatie die het voorstaat de eerste stap is tot verhooging der grondbelasting die de spreker wensoht Nadat de heer Begram verklaard had dat zijns inziens art 37 wel verhooging beoogde maar dat zoo noodig in s lands belang de grondeigenaren daartegen niet zouden opzien werd het amendement van den heer Bergsma c s verworpen met 50 tegen 24 stemmen en dat van den Gratama verworpen met 41 tegen 32 stemmeu ArI 37 werd toen onveranderd aangenomen met 42 tegen 32 stemmen Na goedkeuring der overige artikelen is het ontwerp tol herziening der ongebouwde eigendommen aangenomen met 57 tegen 16 stemmen Ingekomen ontwerpen betreffende de openbare middelen van vérvoer en tot wijziging van artt 13 14 en 22 van het Borg Wetboek De interpellatie van den heer Casembroot zal de volgende week plaats hebben In een residentiebrief aan het Zeeuicici DagU vindt men eenige medrdeeliugen omtrent de nalatenschap van prins Hendrik De schr komt op tegen het gerucht alsof uit de omstandigheid dat de Hooge lrven gebruik maAkten van het recht van beraad zou kunnen of n oeten worden afgeleid dat de toestand von den boedel niet vry van bedenking ion zijn Dat is zoo niet Men kan er zeker van zijn dat ten slotte hoogst aanzienlijke baten zullen overblgven en dat dus de erfgenamen ten volle al de verplichtingen zullen kunnen vervullen door wylen den beminden prins op zich genomen Maar ik geloof dat van het recht va beraad in de etrste plaats werd gebruik gemaakt om wettig uitstel te erlangen tegenover de maatschappg Zeeland Hoest toch de zakelijke zekerheid welke volgens hst bekend ooutraot voor de leening na s prinsen dood gegeven moet worden binnen den bij de overeenkomst gestipuleerden termijn worden gesteld dan OU dat tot groote moeielykheden en nadeel aanleiding gegeven hebben Het Vermogen van den prins bestaat tooh hoofdzakelyk uit vaste goederen en autdeeleu in d Billitdn maatschappij Welnn zoodra vast ocdtren en a ndeei D ia ondernemingen aan de markt worden gebracht onder den indruk van de wetenschap bij het publiek dat zij in elk geval zullen worden toegewezen dan wordt de prijs gedrukt en de verkoop levert niet zulke gunstige rcsultalen dau in een gewoon geval kan worden verwacht De Hooge Ei ven zijn thans door het gebruik maken van het recht van beraad in de gelegenheid tot het maken van een arrangement waarbij met volle handhaving der bestaande verplic ing de verkoop der bedoelde bezittingen zal kunnen worden omgaan of althans tot ee geschikter lijdstip uitgesteld De gemachtigden der Prinses san wie een jaarlijksche uitkeering van 72 000 en het gebruik van een gemeubileerd paleis bij de huwelijks voorwaarden verzekerd werd en van den Koning en dieiia zuster zetten de boedel becijfering en bereddering ijverig voort In hoever men bij den omvang dien de nalatenschap bizit gereed zal kunnen komen met het beraad binnen den wetlelijken termyn van vier maanden schijnt nog niet te kunnen worden voorspeld Nö afloop van de vier maanden zouden de Hooge Erven bij de rechtb uik verlenging van dien termijl kunnen vragen of wel zij zouden dan om den termijn van beraad onder gewijzigdeii vorm te verlengen de nalatenschap kunnen aanvaarden onder voorrecht van bucdeibcschrijiiiig Het waarschijnlijkst is echter dat vóór de vier maanden van beraad verstreken zullen zijn het geheel zal zijn te overzien en dus de zakelyke ekerlïeid zal kunnen worden gesteld zonder tot realisatie der waarden over te gaan De llooge Erven zullen die zekerheid dan des iioods builen de goedereu van den boedel des Prinsen verleenen Tot eer des Konings moet worden gtzegd dat hij de grootste hartelijkheid voor Prinses Ileudrik aan Asa dag ligt en dat hij bij hel nemen van beschikk ngen allermeest haar belang in het oog wil hebben gehouden De dienaren van den overleden vorst kunnen naar de sohr verzekert voor hunne toekomst gerust zijn Nog nimmer bleven de dienaren van een lid van het Oranjehuis bij het overlijden van hun meester of hunne meesteres onverzorgd de ambtenaren en bedienden v in prins Hendrik zullen niet de eersten zijn die zulk een lot zou treffen Dat was allerminst te vreezen waar er functionarissen zijn die reeds van 1842 den ontslapene trouw en eerlijk niet de grootst mogelijke toewtjdiDg dienden De opening van het nieuwe kanaal naar Katwijk aan zee had Donilcr l5g op plechtige wijze plaats De definitieve bcgrooting van oorlog voor 1879 bg de Tweede Kamer ingekomen bedraagt ƒ 2i 670 000 e inrichting der begrooting is dezelfde als de kredielwet Zoowel de plicht van den Minister om in de behoeften van de Bijksmiddeleii te loorzien als die ora te letten op de eischcn der schatkist zijn bij het opmaken der begrooting steeds in hel oog gehouden Strikte zuinigheid in en bij alles zal hij steeds betrachten maar hij zal ook vrijmoedig datgene aanvragen waarvan hij de overtuiging heeft verkregen dat het door s lands belang wordt gewettigd Zijn voornemen is om den dienst by de militie zoover dit slechts eenigszins met de miliiaire dienstbelangen is overeen te brengen zoo min bezwarend mogelijk Ie maken Onder de maatregelen daartoe behoort vooral de verbetering der kazerneeriug De Minister wensoht dan ook aanstonds op vele plaatsen de noodige verbetering der huisvesting van soldaten en onderofficieren onderhanden te doeu nemen en vooral te doen wat in het belang der hygiëne wordt gevorderd Zoo worden voorgedragen f 32 000 voor het bouwen van magazijnep tot berging van artillerie materieel te Arasterdam Daardoor wordt het mogelijk de benedenlokalen van de Oranje Nassau kazcrne weder tot kazerneering te bezigen Verscheidene artikelen voor slaven en korpsen hebben eene vrij aanzienlijke vermindering ondergaan De Gemeenteraad van Kampen heeft besloten tot het verpachien van een der 99 boerenerven op het Kamperciland als modelhoeve hoofdzakelijk orn het nieuwe stelsel vau boterbereiding in te voeren De vnnrtoren van Eierland op Texel die voor eenige jaren door een reeks duinen van de zee gescheiden was staat thans bijna aan den rand der duinen tengevolge van wegspoeling en afstuiving Indien daartegen niet spoedig maatregelen worden genomen loopt de flinke toren waardoor reeds zoovele ohepelingen behouden werden gevaar om te vallen Naar men zegt is vanwege den Waterstaat reeds een onderzoek naar een en ander ingesteld en mag men derhalve krachtige pogingen tot behoud vau den toren rerwachten N v D Eenige consuls van vreemde mogendheden hebben zich bij den prefect van de Seine Inférieure vervoegd om zijn aandacht te vestigen op de vele betreurenswaardige ongelukken die in de laatste maanden aan de monding van de Seine hebben plaats gevonden en voornamelyk op de stranding van de Ilaitie Goudy Die ramp had plaats onder de volgende omstandigheden Het schip Haltie Goudy een diepgang hebbende van 6 95 meter werd naar Kon lan gesleept tjoor de sleepböolen Duquesne en Jea Bart beiden loodsen aan boord hebbende Vóór de haven van Honfleur komende toonde de semaphore een waterstand van 4 75 meters zoodat de reis onriei die omstandigheden niet voort ezet hnd moeten worden De loodsen bevalen evenwel de Seine op te varen eu bijna onmiddellijk daarna slootte het schip op een zandbak en viel zeer spoedig op zijde Een half uur later toonde de semaphore een waterstand van 6 25 meiers zoodat bij een vertraging van slechts 30 minuten het schip veilig op de desliiiatieplaats zou gekomen zijn De loodsen zijn met drie maanden gevangenis gestraft en men hoopt dat de bevoegde macht er toe over zal gaan om de wetgeving op het loodswezen te herzien en die zoodanig in te richten dat gevallen al het onderhavige niet meer kunnen voorkomen In de Figaro en andere Parysche bladen wordtverhaald da t verscheidene personeu die van eenflescb Nederlandsche Curacao badden gedronken onJ esteld werden tengevolge van loodvergifiiging ontstaan door de aanwezigheid van eenige hagelkorrelsop den bodem der flesch Met andere bladen willen wij gaarne aannemen dat deze berichten doornaijverige Fransobe concurrenten worden verspreid om het gebruik van Nederlandsche likeuren tegente gaan maar een feit ii bet toch dat ook wg herhaaldelijk hagtlkorrels in fleachen of kruiken hebben gevonden en dus tot voorzichtigheid te dienaanzien aansporen Aanh Cl Van de 100 000 der ataatslotery te Utrecht gevallen heeft een viscliboer een deel bekomen Hij sohijnt er zijn winkel op gesloten te hebben Een deel viel te beurt aan een atudent die er de dicitiering mee hielp opluisteren De feestelijkheden voor den pleohtigea inlooht van den Koning en de Koningin te Amsterdam in da week van 21 tot 23 April zullen bestaan in den intocht de plechtige ontvangst in de Nieuwe Kerk de galavoorstelling in den Stadsschouwburg de audiëntie van den Koning en de Koningin ten paleize het gnlaoonoert ia Felix Merit en een gala concert ten paleize Waarschynlijk zullen Hunne Majesteiten in de hoofdstad worden lergezeld door Prins Krederik Prins Alexander den erfgrootbertog en de groothertogin van SaxenWeimar Eisenach terwyl et nog sprake is dat Prins von Wied zal komen Onzeker schijnt het nog of er gratis voorstellingen in de verschillende stedelyke schouwburgen zullen plaats hebben De illuminatie op den Dam met electrisch licht zal waarschijnlijk worden vervangen door iets anders ook iets nieuws op het gebied van het kunstlicht In elk der vier lantaarneu voor het paleis zullen namelijk gaslichten warden geplaatst elk aan de lichtsterkte gelijkstaande met 100 standaardkaarsen Oin het monument op den Dam dat in een tropee van bloemen groen schilden en vaandels geplaatst wordt kómen nog een viertal dergelijke lichten te staan Tegen den muur van het Beursplein verryst een eeretempel beschenen door veelkleurig licht Het plantsoen op het Ilembra dtplein wordt omgeven door een versiering van zuilen obelisken en banderollen waartusschen in den avond giorneverlich ting aangebracht wordt Met kattenburgerplein wordt tuBSchen de boomenin gelijken geest mat guirlandes eu Venetiaansche ballons versierd Op do Nieuwmarkt wordt een triomfboog gesteld van 38 M breedte die savonds raet ruim 14000 pitten verlicht wordt Voor het stadhuis wordt een gasverlichting in Gothisohen tempelvorm aangebracht De Wasterstraat zal met guirlnnden versierd worden met piramidale versieringen aan het einde dier straat savonds wordt daar een groote veelkleurige verlichting ontstoken De brug over den Amstel bij de Kerkstraat fantastisch versierd wordt met obelisken en pilasters zal savonds baden in den glans van S6000 ballonlichten Vergadering van den Gemeenteraad 38 Maart Tegeowpordig de bh van Bergen 1 Izendoorn voorl Rem Priace Luijtcn Kranenburg Nootbo eu van Ooor Oudijk Muller Fortuijn Bfoogleever vsn Siraaten Post Drost Samiom Straver en de Rotte De Voorsitter deelt mede dat de heer Snel beeft kennis gegeven verhinderd te ijo de vergadering bij te ooen De notulen der vorige vergadering worden gelezen en gearresteerd De voorzitter deelt mede dat deor hh Oedepnteerde Slaten zijn goedgekeurd de raadsbesluiten tot wijziging der begroo ling 1878 lot vaststelling der jaarwedden van het onderwijzend personeel aan do tweeds bargersohool voor jongens en lot lankoop vtn land aia den hoogcn SchielaodscEen leedijk Noüflcstie De voorzitter deelt mede dat door h t overlijden van r Hruzekoni de poat van aanspreker is komeu te vaceeren NotiS Nog wordt door den voorziller medegedeeld dat B en W een schrijven hebben genclit aan de directie der gaslabrielc om overeenkomstig bel contract den prij an het gns te verminderen lot 12 centen Nolifi De ïoomller deelt mede dat den onderbouw der basculebrug over de H4ven is gegund aan den heer H J Nederhorst alhier oor ƒ 4000 in d en bovenbouw aan de maatschappij de ijzeriiiclerg de Prins van Oranje te a Hage voor 7897 de beer Samsom vraagt hleromtient inlieh ting deze worden door den voorz en den heer Prince gegeven waarvoor de beer Simsora dauk zegt Ingekomen zijn de verslagen van de Commiasie der Lat schooi middelbaar onderwija plaalaelijke aebooleommiasie gezoudbeidscommisaio en van den stads archivaris deze worden gesteld in handen van B en W om te dienen bü hetopmaken van het gemeente verslag en lullen daarna by de leden rondgaan een adres van de heeren Penn en Bandoln te Dordrecht lich beklagende dat de bovenbon der bascalebrug over de Haven Diet aan bon als minste inschrgvera is gegund wordt foor kennisgeving aangeooouD een adres van bet Bestunr der maatscbappij voor nieuwe geoetroieerda gasbereiding faoone bezwaren mededeeleiide legen de vermindering der gasprijzeo wordt gesteld in handen van B en W ter visie van bericht en raad een vooratel van B en W op het door de plaatselijkeschooleommisaie geuit v erUngen ora het onderwüzeod per aoneei der tosschenschool te vermeerdereu met eenen hirlpoiiderwijzer of hnlponderwijzeres en tot het aanstellen vaneene helpster voor de bsiidwerkeo Ter visie B en W doen in overleg met den waarn schoolopziener en hoofdonderwijzer der tweede arincoschool eene voordracht tot hulponderwijzer waarop geplaatst ia de heer A Willens te Noorden dl e idressco van T O van Lnenrn te Rotterdam T A II van de Pavoordt en M Schonten alhier om als eoneiergevan Arli Legi te worden aangeslelJ Ttr visie eenige adressen van verscbiticnde personen om te worden aangesteld als aanspreker of Doodbolp aanapreker Ter visie Aan de orde is de missive van de commissie van toezicht op het stedelijk museum van oudheden betrekkelijk do benoeming van eenen conciërge van bet gebouw Arli I egi op voorstel van B en W wordt deze vofir kennisgeving aangedomen en besloten om in eene volgende vergadering tot de benoeming o er te gaan Het kohier der plaatselijke directe Belasting dienst 1870 de voorzitter deelt mede dat 27 bezwaarschriften zijn ingekomen waarop door den beer Muller wordt voorgeatetd dia in eene bealolen vergadering te bebaiideleii dit genoegzaam ondersteund zijnde wordt hiertoe overgegaan en verlaat d hctr Fortnijn Üroogleever de ziiting na heropening worden eenige gemaakte wijzigingen in het kohier medegedeeld verschillende reclames afgewezen en daarna het Kohier goedgekeurd met algemeene stemmen de beer van btraaten nam door zijn vertrek aan d xe stemming geen deel Na machtiging om aan de genomen besluiten uitvoering tu geven zonder resumptiu emdigda de vergadering Laatste Berichten Weenen 28 Mn De PolUUcke Comtpondem meldt dat dr Heimann uit Wetljanka van 27 dezer telegrapheert dat het zieke tienjarige meisje reed van tyd tot tyd haar bed uitkomt en dat geen nieuwe ziektegevallen voorgekomen zijn Een bericht uit Sontari in de Pol Corretp bevestigt dat de Turksche amblenareu eene wijdvertakte Albanecsche samenzweering tegen het gezag van den Sultan ontdekten en door het gevangennemen van lal tvan notabelen het doel dezer samenzwering verydelcn Napels 28 Maart Het beroep in cassatie van Pnssanante is verworpen Londen 28 Maart In het Lagerhuis heeft Stanhope op eene vraag van Porster geantwoord dat geen bericht is ontvangen nat de onderhandelingen met Jaeob Khau afgebroken en bevolen zou tyn naarKaboul op te rukken Konstantlnopel 28 Maart Men verzekert dat de Porie toestemt in eene gemengde beletting van Eumelië ten einde zich te ontslaan van de verantwoordelijkheid by de conflicten die te voorzien zijn ADVERTENTIES lvtii lgtng i VAN a C0RNELI8 KROOK j BN Ml aag MAGDALENA van peb VAART g p Gouda 30 Maart 1879 gB Hunne dankbasi Kindibbn 9 Beden beviel voorspoedig van een ZoonA C M C DB RAM geliefde Echtgenootvan H A CAMP Qouda 25 Maart 1879 Bevallen van een Jongen JOHANNA HELENA EXALTODE Jong Moordrecht 25 Maart 1879 Algemeene Kennitgemng Heden overleed ons eenig Zoontje in den ouderdom van 11 weken D C W VAN DER LAAR M VAN BEB LAAR StBAVEB Goida 28 Maart 1879 Heden overleed in den ouderdom van 72 jaren de Heer HENDRIK MATTHIJS van LOON Predikant bij de Hervormde Gemeente alhier J M VISSER Wed H M VAN LOON 8 C VAN LOON Moordrecht 28 Maart 1879 Volstrekt eenige kenniegeving Tot diepe droefheid harer Kinderen Behuwd en Kleinkinderen overleed heden in den ouderdom van bijna zeg en zeventig jaren Mevrouw de Wed JAN van deb TORREN geb Slootman Namens de Familie K VAN DEB TORREN Jzn Waddinxveen 28 Maart 1879 COMMISSARISSEN voor de BEREIDING en ÜITDEELING van SOEP te Gouda hebben de eer aan de Deelnemers kennis te geven dat de REKENING van ONTVANGST en UITGAAF gedurende den Winter 1878 79 lé dagen ter visie ligt ten huize van den Secretaris des middags van 12 tot 1 Unr Z waren dezen winter in de gelegenheid ongeveer 30 000 portiën Soep af te geven W J FORTÜUN DROOGLEEVER Voorzitter VAN ZEULEN SeeretarU GooDA 29 Maart 1879 LEIJDSCHE SCHUIT ê Aanvang l Apiii WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAGen ZATERDAG 10 Ure 45 Minuten Afvaart Turfmarkt Schipper A H KABEL m LABOCHE Deze versterkende KINAWIJN wordt bereid uit de zeer geneeskrachtige roode Javakina door de Firma Wed EVERTS en JONOKERS te Nijmegen De Gewone per Flacon k 1 25 De IJierhoudende a 1 40 Het dépót voor Gouda is gevestigd bg den Heer H G HOEFHAMER Turfmarkt ÖPENBARÊVËHKOOPING op MAANDAG 31 MAART a s voormid dags 11 ure in het Koffiehuis cDe Haekonie aan de Markt te Gouda van 3 PERCEELEN BOUWTERREIN gelegen te Gouda aan de Oostzpe der Crabethstraat en ten Noorden van de nieuw aan te leggen straat breeder hg billetten luformatiën te l komeu ten kSitore van de Notarissen te Oouia De ondergeteekende heeft de eer te berichten dat hij DONDEBDAG 3 APRIL a s Gouda met zijne Artikelen zal bezoeken en alsdan te spreken of te ontbieden zal zijn bjj j Mejufvronw de Wed A HARDLJZER Socie teit Vredebest op de Mabkt s Haoe OmciEN O OTJIDSCTIB Door de lage m e 1 k p r ij z e n zal ondergeteekende het brood geheel met melk gebakken tot onderstaande prezen leveren verkrijgbaar in de bekende Depots Verzoek tevens een deskundig onderzoek endaar openbaarheid aan te geven desverkiezendewbrdt het tot denzelfden prjjs aan huis bezorgd FIJN KRENTEBROOD O SOp Ko GEWOON 0 23 BRUIN BROOD met melk gebakken 0 18 TARWE BROOD 0 13 UEd Dw Dienaar H VAN DEN DOOL ECHTE EAÏÏ DES FEES a 1 50 de Flacon SeJeroond op de Wereldtentoonstelling te Parijs hetwelk aan de Grif e Haren in 8 a 10 dagen de jeugdige kleur hergeeft zonder het vel te beschadigen Extrait d Eau des Fees a 1 75 het welk direct de natnnrlljke kleur hergeeft Te verkrifgen in Blond Bruin en Zwartbij Chs VAN VIVE Jb en B SCHOLTEN Coiffeurs Gouda Gevraagd voor iederen Vrijdag en Zaterdag eene nette WERKSTER tevens eene flinke nette WERKMEID tegen hoog loon Beiden tegen Mei a 8 en van de P G Adres met franco brieven aan het Advertentie Bureau van A KOK CoHP Boek en Kantoorhandel te Gouda BEKWAME kannen nog geplaatst worden bg De Erven C A DE GIDTS VÏÏIEDE JAAE De ondergeteekende biedt zich weder dit jaar beleefdelgk aan tot de geheele UITROEHNG van WANDGEDIERTE in alle Woningen en Slaapkamers zonder het Behang Hout erf Verw te beschadigen Van de stiptste geheimhouding kan men verzekerd zgn terwgl voor belanghebbenden verscheidene getuigschriften ter inzage voorhanden zgn Geene betaling behoeft te geschieden voor en alleer men van de geheele uitroeiing overtuigd is terwjjl eene garantie van 3 jaren wordt verzekerd Adres J de JONG Az Mr Timmerman Kuipersteeg K 207 te Gouda XIMERT hmt coii a Fhotographisoh Atelier DAGELIJKS GEOPEND Op DONDERDAG eu ZOXDAG 7 Portretten k fi