Goudsche Courant, zondag 30 maart 1879

TAPIJT MAGAZIJN KORTE TIENDEWEG D 5 Ontvangen de JVieuwe Dessins Zondag 50 maart 1879 Sociëteit ONS GENOEGEN Woensdag den 2 April 1879 Buitengewone Voorstelling met medewerking van Mw Scherbqrlh Flies voormalige Zangeres aan de ROTTERDAMSCHE OPERA onder Directie van den Heer CARL SCHERBARTO Sociëteit ONS GENOEGEN BUITENGEWONE TOONEELVOORSTELLING door de Vereeniging Oefening baart Kunst van ROTTERDAM op ZONDAG 30 MAART a s des avonds ten T ure m RooDE m m Oï de Nacht van den 13 November Groot beroemd drama in 5 bedrjjven PRIJZEN DEE PLAATSEN HH Leden der Soc Ons Genoegen Ie rang 0 50 Niet Leden Ie rang 0 75 2e rang ƒ 0 50 3e rang ƒ 0 30 KAARTEN te verkrijgen Koffijhuis cHae U0NiE op de Markt en des morgens aan het Burean van 10 3 vre waar tevens plaatsen te bespreken z jn a 10 cents extra voor iedere plaats OPENIIVG van het BRUGGEMANN Co Hoogstraat over de Hoofdsteeg 221 Rotterdam Stroohoeden Bloemen Veeren Linten ModeFoumituren en andere Nouveautés en gros en détail jU aau Jicht RhenmatiekofBanYer kondheid lijdt koope het werkje JICHT EN RHEUMATIEK Pit roortreffelyke boek dat nitmuniende zeer beproefde en gemakkelijk te berolgen raadgeTingen tot zelfbehandeliiig en genezing Tanbovengenoemde kwalen bevat is bij alle Boekhandelaren te Terkrijgen of rechtstreeks te ontbieden aan Richtcr s Boekhandel te BotUri m legen toezending van 30 cents Lange Groenendaal M lp Vlpf f pi Groenendaal IN Ciaren Band en Mode Arükelen Bericht de ontvangst van eene raime Sorteering DAMES en KINDEBKBAQEN MANCHETTEN GARNITUREN BOEZELAARS NACHJ en NEGLIGÉ M0T8EN DOOPMUTSJES KAPERS HEERENFRONTS BOORDEN DASSEN HANDSCHOENEN KNOOPEN en GARNEERSELS HOEDEN BLOEMEN LINTEN VEEREN en verder vele NOUVEAUTÉS voor het aanstaand Saisoen alles tot zeer LAGE doch VASTE PRIJZEN Hodistea en Weerverkoopers gemeten Kabat KENNISGEVING DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van SCHIELAND doen te weten Dat in voldoening aan art 31 van het Reglement van Schieland de Verhietiing van HOOFDINGELANDEN en HOOPDINGELANDEN PLAATSVEE VA NGBHS voor de districten als hieronder nader vermeld zal plaats hebben op DONDERDAG den 8 APRIL 1879 van des voormiddags ten 9 tot des namiddags ten 2 nre in de hoofdplaatsen der kiesdistricten als bg art 25 van meergenoemd reglement zgn aangewezen te weten voor het 1 Kiesdistrict te Overschie in de Uitspanning de Vergulde KoeUwagen voor het 2 Kiesdistrict te Bleitwijk in de Herberg de Zwaan voor het 3 Kiesdistrict te Nimwerherk a d Yeael in het Gemeentehuis en voor het 4 Kiesdistrict te Moordrecht mede in het Gemeentehuis en wel In het 1ste District Voor den Hfcer P HOOGERBRUGGE Jzn Hoofdingeland volgens rooster van aftr A VOORWINDEN Hoo dingeland Plaatsverv In het 2de District Voor den Heer J W SCHUURMAN Hoofdingeland volgens rooster van A VAN DER SPEK Boofdingeland Plaalsven In het 3de District Voor den Heer E JONGBNEEL Hoofdingeland volgens rootter van aftr J DOGTEROM Hoofdingeland Plaattverv In het 4de District Voor den Heer Y J DE JONG LZn Hoofdingeland Volgens rooster van aftr A KLUIT HzN HoofdingelandrFlaaUverv Dat voorts in het Ie en 2e Distnct eene verkiezing moet plaats hebben van een Hoofdingeland respectiveljjt ten gevolge van de benoeming van den heer J KLEIWEG tot Hoogheemraad van Schieland en door het overijjden van den heer C UITDENBOOGERT voor welke verkiezingen rood gekleurde Stembilletten gebezigd zallen worden Eerstgenoemde zon in het jaar 1881 en laatstgenoemde in het jaar 1883 aan de beart van aftreding geweest zijn De Dijkgraaf A VAILLANT Dflkgraaf en Hoogheemraden van Schieland Be Secretarie Rentmeester W C WIJNMALEN mm mmi en aneere wijnen Alle soorten van B O R D E A U X en andere W IJ N E N bij M PEETERS Jz te Gouda Bizonder wordt aanbevolen de gereputeerde BORDEADXWIJN van f 26 per Anker met accijns Steeds belegen voorradig Ook bij proefflessohen kwart en Iialf ankers Prijscouranten worden gratis en firanko verzonden Alles wordt frank o nuis geleverd GeoBA DaoK van A Bbinkkan Hoewel no niet geheel bekomm van drn schrik over de vele aanmerkingen die ik heb moeten hooreu orer mijn laatste ersl i waarin ik vooral tot inya eigen spijt veel moest afkeuren is het mij aangenaam DO een erslag te kunnen geven dat den meest optimistiscben kunstmiiinnar tal bevredigen ten minste als het mnkrn van miJDS inziens gegronde aanmerkingen afkeuring verdiint ledi r dir even als ik het concrt van de heeri n Hill en Holkamp bijwoonde inl ten volle b selffn dat eene criliek geheel mispl uitst con liju hetgeen wij lionrdcu wss van dien aard ilat u allen aan onte brwondering kunnen luchtgeveu Hoewel de heer Hill reeds jnrrn tang in ons Umi als oratoriumen liederen iangi r bekend en geliefd vaa hadden wjj nog nooit het voorrecht hem in 00 stad te tien opircden Woensdagavond h id dit plaats en welken indruk maakte zijiie tang Laat ik trachten dit al is het dan ook gebrekkig onder woorden te brengen Hij is wat men noemt Der Künstlrr voti Gottes Onaden Nuuuelgks i hij begonnen te tingen of gy luistert met ingehouden adem en gij lijt onder den indruk eencr belooveriug die niet wqkt lóix de taaiste toon is weggestorven Hij zingt niet alleen het lied hg declameert tevens het gedicht en wel op de schoonste en edelste wijze Herinnert u slechts de Licderóyelus irAn die feme riclicbtc van Beethoven Hoe droomerig klonk het in den aanvang waar hg zingt Wo die Berge so btaa Aus dem nebligeu xrau sohaueu herein Wo die Sonne vergluht Wo die Wotke unitieht öobte wh UI en hoe jnidite alles toen het Iclouk Ks kehret der Mairn es blfihrt die An en toen hij zong Und ein liebend Hen erreiohet Wns ein liebend Here geweiht daverde de zaal van een hartelijk applaus Herinnert u vrder hoe bij in Schumann s Walde liispracli loo hrerlijk fle angst en harlstoclit schildenir h wie voelde niet eene rilling bij het Jrirt ke n ich diflh tiott steh mir hei Dn bist dr Hue iiriretey Heerlijk verliilklc hij d iaro i hut half verlokkende half drettfei de Du kciiiist niioh wohl vom hohen Stein Schaut stdl mein Ross tief in den Hhein j I Es ist Bchon spat est is schon kalt Kommtt nimmermehr aus diesem Wald Dit lied maakte zulk etn diepen indruk dat het herhaald moest worden In den ifKrlkooig van Schubert gaf hy ons het zelfde genot De angst van het kind de geruststellende stem van den vader en het vleiende van den Ërlkóoig hoe schoon gaf hg dit alle weir Het ton mij te ver voeren indien ik lied voor lied met u wilde bespreken hoewel de lost daartoe zeer groot is dooh ieder die aanwezig was kan zich dit beter voorstellen dan het mij mogelgk is te beschrijven En de afwezigen P Zü hadden ougeiyk Doch hierover straks nog een enkel woord De heer Holkamp die als piano rirtoooa en aocsmpagnatenr optrad had eene hoogst afmattende taak want om de liederen zoo te acoompagiieereu als hij deed en zich zoo geheel met den zanger te vereenzelvigen en bovendien eenige zeer zware solo tukkeu voor te dragen het is werkelijk veel Hü deed zich als een uitstekend pianist kennen en ook zonder de solovuordrachten zouden wij dit reeds hebben erkend Zeer schoon vertolkte hij o a de varintien van Beethoven en wel verdiend was het applaus dat ook hem ten deel viel Ten slotte no een paar opmerkingen van algemeene strekking Het is ons opgevallen dat in onze concertzaal het veel verschilt hoe de piano geplaatst is Terwijl die toch van het vaste orohest zeer goed klinkt Is soms de klank en dit was ook dezen avond het geval op het welbekende geimproviseerde orchest minder goed Wij zijn geene deskundigen op dit gebied doch wij achten bet wensoheiyk hier eens op t w zen omdit e ook door dl uitvoerders nog wel eens Over geklaagd vturdt Misschien is dit door eene kleine wijziging te verhelp n en wg vinden het wel de moeite waard dat hiermede eens eene proef wordt genomen Ten tweede betreuren wy het zi er dal het zoo ontzaggelijk veel moeite kost voor een concert een voldoend a iutal inteekenaren ti verkrijgen en wtj begrijpen niet zoo heel goed als het ten minste waar is wat ons dikwijls verzekerd wordt dat de lust tot hft beoefenen der muziek in de laatste jureii zoo is toegenomen boe het komt dat al die beoefenaren eu bcuefeiiaarsters iiiet meer neiging gevoelen dergelijke ooueerten bg te wonen Wij hopen dut hi t comité niet afgeschrikt zalworden ons weer eens ins schoons Ie doen genieten en met een wurm woord van dank aan dieheeren besluiten wij P BUITENLAND Ilullciilaiidscli Overzk hl Het hoofdmoment in de politiek van den dag is de Russische circulaire omirepl Oost Rumelie eiker bestaan thans van verschilleuile zijden bcvcsugd wordl terwijl ook de berichten omtrent huren inhoud in verschillendo bbuleu vrij wel overeenkomen De déptridana Beige heeft in een telegram van haren Virgschen correspondent dit belaogrgke nieuws het eerst meaegedceld Volgens een teiegraiu uit Weenen grondt zich de circniuireop den toestand van onzekerheid waarin zich de provincie na de outruiining tal bevinden daar op dat oogenblik het werk der grensregeliivc nog niet tal zijn afgeloopen wijl de c iminis ie eerat in April hare werkiaainlKilen z d hervatten Buitendien is de staatsinricUiing vhii hel Und nog on olmaakt de militie uog nv iial staud gebracht en ten slotte vreest de Russische regeenug met het oog op dir Inalste ongeri geldhedrn te Slivno en den r isseuhaat tn chen de bewoners onderling dut iin liet vertrek van hare iroepeu het vredcwerk van het BrrIgnsche congres aldaar groot gevaar zou loopen vernietigd te ifoiden Daarom zou het uuitig zyu dnt de commissie tot regeling van OosN Ruilielic s inwendig bestuur na de voltooiing van baren ariieid en uu de bekrachtiging daarvan door deo sultan oaar Philippopelis zou terugkeereii om den te beuoemeu guu verneurgenerual in zgue brtiekkiiig in te wijdiuen ook verder bg Ie staan Dan zou het gaat de Russische regeering voort ook goed zgn het op bet congres door graaf Andrassy getjuan voorstel neder op te v itten dat ook door de Ëngelsche afgevaardigden gesteund is om Oost Rnmeliê gedurende een jaar te doen bezetten door 10 a 15000 man troepen van de mogendheden die daartoe eea contingent zouden willen bewhikbaar stellen ten einde na het vertrek der Russische troepen de onie te handhaven en ora de nieuwe instellingen van Rumelië den tijd te laten om in toepassing gebracht te worden Zoo de mogendheden in beginsel dit gezichtspunt wilden aannemen verklaart Rusland zi bereid in uadei onderhandelingen te treden In het Ëngelsohe Parlement is medegedeeld dat de Russische circulaire betreffende een gemengde bezetting van Gost Kumeliê is ontvangen en de onderhandelingen worden voorgezet Kaar Berlijnsohe berichten te oordeelen zouden ze reeds een goed eind zijn gevorderd De Rnss n zonden Oost Sumelië verlaten en een gemengd korps van 16 000 man zon hniine plaats innemen Engeland Frankrgk Italië Ooitenrijk en Rusla d zouden daartoe ieder een contingent leveren In beginsel moet dit voorstel door de mogendheden zijn goedgekeurd maar Frankrijk beeft nog niet zgn contingent beloofd en Engeland aarzelt nog over sommige ponten De oommissie van rapporteurs voor het voorstel om den tetel der Fransche regeering weder te verplaatsen bestaat nagenoeg geheel uit tegenstanders Toch vertrouwt men dat de uitslag gunstig zal ziju De Regeering heeft zich de zaak warm aangetrokken en betoogd dat zij niet alleen geen gevaar maar groot voordeel in den maatregel zag Dit laatste is teer begrgpelgk Terwijl de vertegenwoordiging vergadert te Versailles zijn de ministeriëele departementen gevestigd te Parijs Met heen an we r trekken dw pipi t rs dn e n tchat v a tijd verloren die vrij wat beter kon worden besteed De moordaanslag op generaal Dreuteleu is hoogstw ursohijnlijk weder hri wirk der Nihilisten De chef der gend irmerie is naar men weet het hoofd der gehate derde afdeeliug geheime politie Toeo Dreattlen s voorganger Mezenieff vermoord was duurde bet eenige maanden eer men een opvolger vinden kon Het doel is blijkbaar onder de Russische ambtenaren zulk een schrik te brengen dat niemand de betrekking wil aanvaarden lutussohen kan men tot beden niet zeggen dat de geheitie politie in hare pogingen tegen de Nihilisten zoo bijzonder gelukkig is geweest Een groot aantid personen is gevangen genomen maar de eigenlijke raddraaiers heeft men nog niet ontdekt Me herinnert zich dat ook de voorganger vaa generaal Metentrff generaal Trepoff iwaar gewond werd door Wera Sassulitsch Dit geschiedde 4 Februari 1878 en binnen iets me ium een jaar is dit dus de dirde aanslag In deutelfden tijd werd te Kieff een aanslag gedaan op den officier der gendarmerie von Heyking en vielen te Cbarkoff en Odessa prins Krapolkin en kolonel Knoop door de wapenen van Nihilisten Het duurde teer lang eer men voor prins Krapolkin een opvolger vinden kou De nit uwe Spaausohe premier Martinet Campo heeft wel de taken op Cuba goed in orde gemaakt maar het is de vraag of dit van langen duur tal zgn de laatste berichten van daar spreken van nienwe rooverbenilen welke de wegen onveilig maken ea den bundel belemmeren met ongeduld zag men ie kuinst vau generaal Blauoo tegemoet die eveoat Martinez Campo bekend staat als een mau vaa energie en tevens van tact De Ouitsohe Rijksdag bondt druk zittingen mea wil spoedig klaar komen ten einde met de Paasohvacautie naar huis te gaan Het voornaamste vaa de behandelde zaken was het voorst l betreffeuds de venndering van het besiour in Etzaa Ldlharingeo Ook nu we ler mengde Bismarek tieh in het debat hg achlte een veriegenwoordiging van het Uijkslaad in den Bindsraad niet uoodig en geloofde ook niet djt dit duar werd geweiiacht De commissie voor het verbeteren van het reglement van orde is gereed met haar werk er zal woidea voorgesteld bet recht van den president nit te breiden om een spreker bet woord te ontnemen ook zulleB voorlaan verklaringen van afkeuring over het gesprokene in gebruik komen en bijzondere maatregelen worden genomen tegen btleedigingen van dea Keizer De Keizerlijke familie is plotseling in ronw gedompeld door bet overlgden van den jongsten zooa van den Kroonprins prins Waldemar in den ouderdom van 11 jaren Maandag kreeg hij venohijoaelcn van diphtheritis Donderdagnacht zagen de geneesheeren nog geen gevaar maar om halfdrie stierf hij De runderpest neemt in Oostenrijksch Galioië en in RussisehPolen toe Duitschland wapent lioh om zich tegen overbrenging te vrijwaren Burgerlijke Stand 3EBOREN 26 M srt Relxeea ondtri J de Jaag ea R vin Wias 27 Agaet Maria Joaephioa oudera A SqellaIHD CD J M JoMleo Johanna FieteraeUi ouden C Kalater rn F van der Velaen OVf BLEllEN 2e Haart T Bskkn hvr vaa M Hondük 66 j O L de Jong hvr van L van der Borg 60 j 87 F B em 27 K vsn Ea m 29 S van Krevel tOj ONDERTROUWD 23 Mnrt C M Knlik 2 j ea N van der Pool tij Advertentiën Er wordt gevraagd voor ROTTERDAM in Mn Klein Gtezin eene KEUKEI MEID P o en niet beneden de 30 jaren Zich te adresseren in persoon of met oeArankeeide brieven aan Mejo oan M oa VISSOHEB OoBthaveo Letter B 80a