Goudsche Courant, woensdag 2 april 1879

4 4ï Ontirangeii eene seer groole en rijke sortering ZWART THIBÉ Crordijn eteldoekeii B SAillSOM Wocusdag l Aprjt N 2277 1879 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlentieblad voor Gouda en Omstreken V fV D SCHE1 K ONTVANGEN de nieuwste Modellen ZOMER MAiWELS benevens eene GROOTE PARTIJ JAPOIVSTOFFEN GordiJD Neteldoekeo eé vele andere tot het vak behoorende nieuwe Artik leBi De Notaris van BLARICUM te Ouiietmfer is voornemens om opDONDEItDAG 3 APRIL 1879 des voormiddags ten 11 ure in het Koffyhuis € DE ÜTEECHrscHi Doji van W EKBERVELD te Gpada in liflt opeubaiu Ie rerkoopea EEN PERChJEL te zanden groot 3 hectaren 16 aren HO centiaren gelegen in Veenoord onder Reeuwijk voorheen Sluifiwijk Breeder bg Biljetten en nadere inlichtingen ten kantore van voornoemden Notaris te Oudeloater Verkrggbaar AMSTERDAMSCH Zoet Roggenbrood ite Gouda bg L GROENSNDAL Gouwe 2e hois van de Keizerstraat SALHIAK PASTILLES TTOor Verkoadheid Roetten enz in doozen van 25 en 20 cents bg J C Zeldenrijk RIJNLANDSCHE EBUIVEN SOBSTHONIQ gefabriaeetd onder toezicht van den Heer Dr MORITZ EREYTAG Koninklijk professor te Bonn ALLEEN ECHT met nevenstaand fabriekst npel in fleschen van twee Gniden een Gnlden en vgf en zestig Cent Te Gouda bg F H A Wolff Bofkoop bg J van fiergen Waddinxveen bfl C van Eenwen Ilaastreeht bg J D den Hartog Oude vatet bg F Jonker Idenbnrg GEVRAAGD TE GOUDA Fatsoenlijke Gehuwde Ijedeii P G zovder kinderen de vrouw in staat en bekwaam alle werkzaamheden eener nette Huishouding te verrichten en de man zjjne bezi heden buitenshuis hebbende Adres franco onder No 242 Vq den Uitgever dezer Conrant VAS HOUTWAREN TK ROTTERDAM op WOENSDAG 2 APRIL 1379 des middags ten 12 ure in het Al jemeen Verkooplokaal aan den Oostsingel te llolterdum ten overstaan van deu Deurwaarder Julian Cocithad Lacli van circa 100 000 stuks droge Vuren en Grenen Petersburgen Croonstadsche Zweedsche MemtUche en Wjjburger i e ew en l lnten Wijburger Grenen Delen en Ie soort droge copw Vuren Dèleu en Ribben Coulant zal geveild worden Eene aanzienlijke partij Ameriicaanscfae Pitch Pine Balken Molenroetlen Riga Grenen Masthouten liergrqeden eene partg versche Sparhouten en circa 10 000 Petersburger Vuren Delen Versch uit zee aangebracht liggende voor den wal en op de Werf van den heer U bk H OOG te Petfehaven voor den wal en op de Werf tRoUerdamech Weharen t aan den Hoogen Zeedijk te Rotterdam zoomede in de Nieuwe Loods in de EUzabethstraat aan den Hoogen Zeedgk te Rotterdam alwaar het 5 dagen vóór den verkoop gekaveld is te bezichtigen Liggende deze houtwaren gemakkelijk voor het vervoer te water en per as Notitiën der veiling zgn te bekomen bg gen Deurwaarder Door toevallige omstundigheden tegen 1 MEI TE HÜQR EN I7ET E07EMIS met vrijen opgaijg vele gemakken en fraai uitzicht op den Fluweelen Singel wjjkR310a te bevragep hg den Benedenbewoner Ge raagd tegen MEI a s eene zindelgke DIEIVSTBODE P G van goede getuigen voorzien tegen hoog loon Adres franco onder letter V aan het Advertentie Bureau van A KOK Coup Boeken Kantoorhandel te Gouda NATIONALE BELOONINE Van fr 16 600 wjil GOUOEH MÉDAlUt ECHTE Dk ocA Ver lcrhitnd fpij rerlori nd hnnrlnverdrtjmnd Dit wtitilinn pu I elili lnr Ijnat allo liiio l iiil fhe ten der vers 11 l onfle liinaii r rtcn ve ecni il hot is rer aanjfen iani et w irdt jci r door de K VKt h i ii ii Aanbevolen lc fii lh e h i lirelt qcljreh aan Iti nhleii zifheluh hhv iiciil Tiii ltifnnigon ari rfp mn hloatarmoed l Tl hl 11 im hel la I uuUr il i tnhouili nUi honrtitpn langzame fer l llinij onz FAIiiilKkmt iiK Qi r i o r i nn PARIJt HUK onOUOT in I I U I OOEOI ft OTMtRfN Te Gouda bij Zeldenrijk drogist Dr POPP S A ATïn I MOM VATK l is het loortreflelijUie BSHEESMIDDEL TFOEN UET bloeden van t tandvlcesoh enden onaangenaraen reuk van holle tanden üat het ANATHERIN MONDWATER van den K K Uüf fiimlarts Dr J j POPP te en het bloeden van hft ïniulvleesch en den onaangeniimen reuk y n liulle Tanden met Jiet bö te gevolg in mijn hiiia gehruikt i eworden gctui t m t deze E k PEl Elt AULUKVACZ m p Ouder BurgeiHeetltr DopoU inn aljirn iphir Ai iilli riip IVr puriiuii i p iii vr ijn en Ie verkrijgen te juuil i bg Ji Vheuk wiuki lier opde Hoogstraat A 12 ie Kottenlicui by F K vnn Santen Kolff poth f A SoliipiMMjii Cj blnuwepofoeleinwinkel te U igi l y J i 1 Siiiibilié poth j Ie Delft bij A J van Hijn in J K Knnwenho en t Schiedam bij O Miilia Gz te L idcii bg E Noordjjke te Utrecht l ij i Allenn e i Kfnnni Ie Anuterdam by P ï VViiidhi mi Co en H H ülolh Ct apotheek te Oudew iler b i T J vaa VreunÉugeu j te Schooohoven bg A Wolff Door den Boekhandelaar A BttLNKMAN alhier is aitgegeven ea alom te bekomen BE QOUUm SLM of de beschrgvina der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of 8t Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der Cartonteekeningen enz waarbij is toegevoegd een afzonderlgk levens bericht der beroemde Giasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth DOOE CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kou Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Djrectpur der Academie van Ëoawknnde te Utrecht Prijs 80 Centen GoTOA Deük vak A Bkikekas BEBE ID 4 I G BUBGEMEE3TER en WETHOUDERS ran Gouda doen te weten dat het Kohier voor de plaatwiqke directe belaatiog dezer Oemeente voor net dienatjaa 1879 door den Baad raalgeateld gedurende acht dagen van des voormiddags iien tot des namiddags wn en van drie tot tij ure ter Secretarie der gemeente voor een ieder ter lezing ia uedergelegd binnen welken tijd elk aangeslagene tegen eijnen aanslag bij Gedeputeerde Staten iu beroep kan komen bij verzoekschrift op ongezegeld papier geschreven Oouda den 39 Maart 1879 Burgemeeater en Wethouders voornoemd VAN BEEGEN IJZEN DOORN De Secretaris BROUWER KENNI5 0EVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Oouda brengen ter kennis vau alle PaUxipliglige ingezetenen wier namen voorkomen op de aappleioire registers vaar het dienstjaar 1878 79 dat de PATENTBLADEN in gereedheid eu op dr Secretarie dezer Gemeente verkrggbaar zijn wanneer zij zich daartoe persoonlijk aanmelden van den tevenden April tot n met den negentieuden daaraanvjlgeade des voormiddags van 10 tot des namiddags 1 ure de Zondag ailgezonderd zullende overeenkomstig Z M besluit van i7 October 1820 de binn dien tqd door da beUnghatikaMlMi niat afgabnnlde PATENTEN door deu Deurwaarder der Directe belastingea aan buuae huiaea tegen betaling vao tie cetUe worden uitgereikt terwyl de nalatigen vervallen ip eene boete vao tijftie fuUe bijaldien zij aangevraagd wordende bun PATENT of een tfftckrift van hetzelve niet kunnen vertoonen Oouda den 1 Aptjll879 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN UZENDOORN De Secretaris BROUWER afkondightg BURGEMEESTER en WETHOUDER van Gouda Gezien het bealnit van deu Heer Commissaris des Koiiiiigs in de Provincie Zuid Holland van den 8n Maart 187 A No 392 1 3e Afd Prov Blad No 28 betreffende de beschrijving voor de persoaeele belasting dienstjaar 1879 80 doen te weten 1 Dat de Ontvanger der Directe Belastingen aan de woningen der ingezetenen op Woensdag den 7n Mei aanstaande en volgende dagen ter invulling zul doen bezorgen een Besohryvingabiljet inhoudende eene korte schets van de groudalagen der voornoemde belasting hetwelk acht dagen na de uitreiking door of van wege dien ontvanger zal worden afgehaald terwjjl zg welke bg de beschrgving geen biljet zullen hebben ontvangen gehouden zijli om de vereisohte behoodgk ingevulde verklaringen vtór of uiterlgk op den 81 Mei de s jaars in te dienen ten kantore tan den Ontvanger alwaar de biljetten ter invulling steeds verkrijgbaar zullen zijn 2 Dat tot tegensohatters z jn aangesteld de Heeren P M ROOSENDAAL P A BUROHOUT H J NEDERHORST en G van GENT Wordende de belanghebbenden voorts in het bijzonder aandaclitig gemaakt 1 Op de wgzigiugen welke bij de wet van 9 April 1869 StaalMad N 69 in de wet vnn 19 Maart 1833 Staaltilaiü 4 zgn gebragt als n aan art 17 der wet van 1833 is toegevoegd de volgende bepaling Wegens vrouwelgke dienstboden die op den In Mei des jaars waarover de belasting loopt ouder dan 13 en jonger dan 21 jaren zgn bedraagt de belasting ƒ zonder toepaasiug van het opkliminend tarief i Art 19 lett g ea i dier wet aangevuld bij art 10 der wet van 1813 wordt gelezen als voUct Diensten werkboden in geDC uwen iustelliiigen gestichten of inrigtingen veimeld ouder litt e en d van art 5 2 vodr zooveel zg geeu belastbare diensten verrigten ngtstreeks teu be hoeve van hen die aldaar ia eeuige betrekking of als leden werkzaam zijn Dt eenige vrouwelgke bediende overigens naar de eeipte derde of vierde kUsse b SM uar iu dienst vin den belastiiig pligtige welke geeue andere ttediendeu houdt cu vier of meer eigeu of aaiijtehnwde kinderen kinditkiuderen of pupillen bij licb heeft inwonen die op deu In Mei des jaan waarover de be lastiug loopt jonger dan 2 jaren zijn e De twee eerste paragrapbea van art 27 der wet van 29 Maart 1833 SUmUitad N i zijn gewijzigd alt volgt 1 D e na den 15o Mei een perceel in gebruik neemt il voor dit perogd de belasting naar de vier eerste grondslagen vaor den tijd des dienstjaars die dan nog over is verschuldigd 2 Aan deu belastingpligtige die in den loop des diensijanrs een perceel rertaat zander daarin eenige roerende goedereu of uiOMnd in zgn dicust achter te laten wordt oothefiug verleend van zgn aanslag naar de vier eerste groudslageu voor deu tijd dea dienstjaars dis dan nog over ia indien daarvan door hem biuuen den tgd van eene maand volgende op dien waarin hij het perceel verliet tegen beugs schriftelijke aangifte is gedaan ten kautore dea ontvangers op een aldaar koaieloos verkrijgbatt biljet füt oiuhcffiag wordt ook iifliiÉil ac h diis maaodelgksche tijdvak waarin het peiecel werd verlaten indien de belaating pligtige daarna doch in den loop van datzelfde tijdvak een ander perceel waarvoor hg belastiugpliehtig is in ge brnik neemt Bg overlijden van den belasting pligtige treden zgne erfgenamen in dezelfde regten en verpligtiugen De aangifte volgeus het eerste ea derde lid ingediend worden als gewone bezwaarsohrifteu aangemerkt en behaudeld d Aan j 1 van art 28 der bovengenoemde wet van 183 zijn de navolgende bepalingen toegevoegd Ten aanzien van den eersten grondslag kunnen behalve de jaarlgksche onzuivere huurwaarde ook maand of weekhureu worden aangegeven Andere aangiften worden aangemerkt als niet gedaan Voor zoover de belastingpligtige de aangegeven maandof weekhureu niet zelf tot jaarhuren heeft herleid wordt de eerste door vermenigvul diging met tien en de Itwtste door verineuig vuldiging met drie en dertig tot jaurhuur herleid en alzoo herleid als de aangegeven jaarlgksche huurwaarde aangemerkt 2 Op de verpligting om bij hunne bezwaarschriften ingevolge art 1 der wet van den 4n April 1870 SlaateUad No 60 over te leggen een duplicaat vau huu aanslagbiljet tegen betaling van 6 cents bij den Ontvanger der Dtreele Bfelaaliug verkrijgbaar gesteld Gouda den In April 1879 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN UZENDOORN De Sccreloris BROUWER Parlementaire VVerkzaamlieden De herziening van de belastbare opbrengst van de ongebouwde eigendommen hield nog eeu geheele week de tweede kamer bezig Niet slechts hoofdzaken maar ook details werden uitvoerig besproken alle belangrgke wijzigingen werden van de hand gewezen en eindelgk werd in de zitting van Vrydag het ontwerp met groote meerderheid aangenomen In de zitting van Maandag werd de discnsMe over art 2 voortgezet en da een dnedaagsche discussie goedgekeurd nadat met 41 tegen 28 steramen eeu amendement was aangenomen tot vrgstelling van de veengronden van de hertaxatie De andere amendementen we n verworpen Iu de zitting van Dinsdag was aan de orde de schaal waarnaar de schatting zou plaats hebben de verdeeling van de provinciën in schattingsdistricten de commissie en de hoofdcommissie van schat ing J en amendement van den heer Schimmelpenninck van der Oye die de boschgronden iu een provincie samen tot een schattingdistrict wil maken werd met 44 tegen 25 stemmen verworpen aan een amendement van den heer de jonge die te grooteu invloed van den voorzitter der schattingscommissie vreezende hem slechts een beslissende stem wilde geven nadat de zaak bg staking van stemming nogmaals in een volgende vergadering behaudeld was viel met 35 tegen 32 stemmen hetzelfde lot te beurt Even ongelukkig waren de heeren de Vos van Steenw k en Sickesz die de hoofdcommissie weder wilden verdeelen de kamer stelde den minister met 56 tegen 9 stemmen in het gelijk op grond dat die verdeeluig zeker niet bevorderlgk zou zyn aan de zoo noodige gelgkmatigheid der schatting in het geheele land In de zitting van Woensdag was de samenstelling en bezoldiging der verschillende com missiën uan de orde De onkosten voor de herziening stelde de minister op anderhalf millioen Uit de discussie bleek dat het noodzakelgk vordt algemeMtr faapsüingaa omtrent den te maken opdat die quaestie niet by voortduring bg verschillende onderwerpen ter sprake wordt gebracht Zeide de minister na dat hy eenvoudig de bepalingen omtrent den eed zoo ls die in ander Vetten voorkomen had overgenomen dat is niet meer voldoende nu eenmaal de zaak aan de orde is gesteld of zal eerst eenig belangrjjk ontwerp afgestemd moeten worden omdat men zich met langer wit vereenigeu met de vrge bepalingen omtrent de eedsaflegging Nu werd het artikel waarin van eedsaflegging sprake is nog met 43 tegen 22 stemme aangenomen Een voorstel van den heer van Eerkwgk om te bepalen dat leden der Staten Generaal niet benoembaar zijn tot leden der schattingscommissiën werd met 37 tegen 26 stemmen goedgekeurd een der weinige amendementen die by de meerderheid genade vonden Zullen de gemeenten schadeloos gesteld worden voor de kosten van de verwarming en verUchting der lokalen aan de schatters afgestaan de afkondigingen kennisgevingen enz moeten voor rekening der gemeenten blyven De bepalingen omtrent de wyze van schatting het ter visie leggen der stukken voor ieder niet volgens de Amsterdamscbe maar volgens de gewone uitlegging van het woord de bepalingen omti ent de her schatting werden achtereen volgens goedgekeurd In de zitting van Donderdag werd langdurig beraadslaagd of ook de kosten wegens het onderhoud van wegen even als die van waterloozing en waterkeering van de huurwaarde zullen afgetrokken worden Uit de discussie bleek dat de toestanden in de verschillende deelen des lands veel verschillen eu het daarom niet mogelyk is algemeeue regels te stellenf waarom ook alle nuiendementen die regelen wilden stellen werden verworpen en de aftrek king van ongelden voor wegen geheel aan de schatters blgft overgelaten En zoo was lueu gevorderd tot art 37 waarbij de vraag beshst zou worden of de Mpr ieuiug al of niet verhooging ten gevolge m wnt hebben De regeering wenschte later het bedrag der belasting te doen vaststellen de heer Gratama stelde een ame u