Goudsche Courant, woensdag 2 april 1879

houJeo heeft iu looTer geen resultaat opgeletcrJ dat het linkermidden van dc 4 Senaat niet versoheen en daarmee het bewijs leverde dut men hier niet voornemens is om toe te geven D iarmee wordt de verwerping van het voorsli l tot den terugkeer waarschgnlijk Wut er l i i d volgen is moeilijk te bepalen Zooals wij rci ds opmerkten men kan het besluit van het hnkeriniddea vau den Senaat betreuren onverklaarbaar is het uietj wanneer ook al op dit pniit vverd toegegeven en daar was inderdaad ed reden voor kan meu verzikcrd iju dat de radicdeu morden weer eeu andere qu iLslie bg de hand zoudeu hebben om de krachten te meten met de gematigde republikeinen De autonomie vau Elz ia Ijolhariugen blijft in Duitsohland nog het groote vraagpunt van den dag Van elk oogeublik dat de Rijksdag kun uitsparen wordt gretig gebruik gemaakl om de zaak weer te bespreken en waarsehijulijk wuro tij reeds lang geregeld als de kuinpvecbler voor de zelfstandigheid Ier beide proviuoieii meer vertrouivea genoot Men herinnert zich nog te duidelijk dat de heer Schiieegans juiilt degene geweest is die zoo heftig gestreden heeft tegen de annexaüe dut bij het was die na den frausoh BuitsDhen oorlog het volk met kreten als leve Frankrijk leve ile fiepnbliik zocht op te ruien t geii Duitschlaiid dat hij eeu lagen roover noemde en enkele uitdrukkiugeii die hij zich ook thans nog heeft laten ontvallen doeii vreezen dat hij nog altijd peinst op eeiigehcele afscheiding vau Duitsch land Men had ten minste vreemd opgezien toen hij over Ëlzas Lothariiigen sprak als over een land dat bij uitnemendheid geschikt was om een onzijdig grondgebied tusschen Duitschland en PVankrijk te voriueii en dadelijk veriiieven zioh eenige stemmen die beweerden dat vau onzijaigheid geen sprake kon wezen Of Duitsoh of Fransch maar vim een onzijdig Ktsas Lothuriugen had men nooit gehoord De heer Schueegana zag ook wel iu dut hy daarmede een onvoorzichtigheid had gezegd en hij trachtte zyne woorden dan ook eenigsziits te vergoelijken door te zeggen dat hij slcohts bedoeld had dat de beide provinoiën nis Vgreuslaiid het best in staat zouden zijn de vriend ch ippekjke verhouding tussohed Frankrijk en Duitschland te ben aren De stemming van den Rijksdag was overigens gunstig genoeg voor de zelfstandigheid der twee provinciën gestemd en met algemeene stemmen werd dan ook besloten de weusohen der bevolking te onderattiouea Kazend vol was ket in het Engclsehe iWgerhuis bij het begin van het debat over de Zuldufrikannsche staatkonde Gelijkvloers in de zaal was geen plaats onbezet Al de plaatsen voor vreemdelingen bestemd waren ingenomen en menigeen ofschoon van de best en dringendste aanbevelingen voorzien kon er niet in slagen zioh tot het heiligdom een weg te banen Al de leden van het vroegerj ministerie waren tegenwoordig behalve de beer Uladstone die door ongosteldhiid thuis gehouden wordt Ën zoo begon de groote strijd die denkelijk eerst gisteren zou geëindigd z n Wij hopen weldra uit Engeland Ie vern fnen hoedanig daar ten slotte de indruk is geweest Voorloopig komt het ons voor dat men wel sir Bartle Frere s eigenmachtige hamlelingen kan afkeuren maar niet de staatkunde waarvan die het gevolg zijn geweest Ën juist daardoor wordt de stelling der oppositie tegen de Regeering niet gemakkelijk Ten sloite tooh wordt het dan slechts de Iraag of zij wel deed met sir Bartle Frere in het gezag te handhaven en len zal moeten erkennen dat he t voor haar zeer moeilijk was hem te ontslaan nu de zaken zoo ver zijn gekomen Het telegram van de Staniari dat dfe oorlog in Afghanistan zal worden voortgezet zal denkelijk wel worden bevestigd al eet de Engelacfce regeering er nu nog niets van Het bind zelf maukt de opmerking dat de regeering moeilijk kon erkennen dat het rteds zoo vet kwam Maar de terugkomst van majoor Cavagnari te Labore met onbevredigende beriohtea van Yakoeb khan maakt wel geen andere opvatting mogelijk Uit Konstantinopel wordt g meld dat do Porte in de gemengde bezetting van Oost Ruraelië toestemt Een groot bezwaar zon dan nit den weg zgn geruimd BINNENLAND GOUDA 1 April 1879 Z M heeft benoemd bg de adm van kleeding en wapening lot kap den Isten luit J J Keyzer adm van kleeding en wapening bg het 4de reg inf Aan het eindexamen van de Burgeravondschool alhier dat in de vorige week onder voorzitterschap Van den heer J N Soheltema als lid der Commissie van Toezicht werd afgenomen namen vier ongelieden atlen leerlingen der school deel Geen lODoer behoefde te worden afgewezen zoodat het tr t voor waardoor all verbooging werd buit ngeslotcn terwijl de heer Mees en anderen z ih bij dit ontwerp geheel tot de herziening widen bepalen en over de verhooging eerst later na a Joop der heriiening wilden doen beslissen l e beer Patijn acht het de kosten der heriieniug niet waard aU alleen geli kmaking het doel daarvan is wel is nu de tyd nog niet daar om te bepalen hoeveel percent zal pioeten betaald worden rasiar de weg om eenmaal zoo noodig tot verbooging te komen mag door dit ontwerp niet afgesneden worden ook kan men nu een volgende regeering evenmin als eeu vo gende vertegenwoordigiug binden welke laatste volgens den heer ran Hosten beter zal zgn dan de t BOWoordige hoe voortreffefgk die ook ntege nj De minister veidedigde in de zitting van Vrijdag nitvoerig bet artikel hoewel hij verklaarde dat eli a b de verwerping van art 37 het werk der herziening sttl kunnen en moeten plaats hebben Nog verschillende sprekers verdedigden daarna het door hea ingenomen standpant Het meeste 1 sttcces had wel de heer Begram zelf groot groudeigeiia r die verklaarde dat de groudeigenaars geen bezwaar zouden hebbeu om eeu verhoogde grondbelastiug te betalen indien dit noodig was mits sWcbts de heffing bilhjk geregeld waa Kn zoo gaat het immers meestal in belastingzaken Hoe zelden hoort men dat men boven zijn vermogen is aangeslagen maar hoe dikwijls verneemt men klachten dat de aanslag onbillijk is met het oog op hetgeen door anderen moet betaald worden Dat de heer Begram no de liberale regeering herinnerde dat zij dit ontwerp van conservatieve voorgangers had overgenomen evenals de successie belasÜDg lal ra wel niet ten kwade geduid worden Kn nu het lot van het langdurig en vermoeiend debat De amendementen werden vetworpen en het artikel der regeering met 42 tegen 32 stemmen aangenomeu waarna het geheele ontwerp met 57 tegen lü stemmen werd goedgekeurd De eerste dagen dezer week zullen besteed worden aan het onderzoek der begtooting van oorlog die ruim 21 millioen bedraagt waarna nog eenige kleine wetjes voor het paaschrecès zollen afgedaan worden Weder heeft de vertegenwoordiging een barer waardigste leden door den dood varloren Ue afgevaardigde van Dordrecht de h er Oevers Dejjnoot een man gezien bij alle paitjjen om zijn humaniteit en bdtwaamheid ia oveiieden Moge het kiesdistrict Dordrecht hem een yner waardig opvolger geven De heer de Braijn oud WBtho d r va Rotterdam is te a HertogenboBch als opvolger van den heer Zinnincq Bergman gekozen Als specialiteit öp finantieel gebied kan men hem als een aanw nst beschouwen daar toch nog gemimen tjjd herziening en verbetering van ona belastingstelsel aau de orde zal z n Is men Üu veertien dagen bezig geweest tot vaststelling eener wet om de belastbare waarde van den grond te herzien hoe lang zal men dan niet bezig z jn met de behandebng van het ontwerp eener belasting op de effecten waartegen zich f meer en meerltemmen verheffen Waarschijn i Iflk zal het antwoord op het voorloopig verslag I wel vergezeld zijn van een memorie van wjjzi Kingen waardoor het ontwerp meer aanneme jk zal woïjien voor hen die een effectenbelas ting Willen maar bezwaren hebben tegen versehillende bepalingen van het aangeboden ontwerp Het zou zeker te betreuren zjjn indien de zaak werd afgekeurd wegens tal van bgzonderheden Alleen zoa men daarmede Trede kunnen hebben ab die verwerping ten gevolge had dat de minister overging tot het toorst llen eener inkomstenbelasting waartoe wij toch vroeg oi laat zullen moeten komen Ij BUITENLAND Bolleiilanilscli Overzlclil Met iKlangstellinj liet men den afloop tegemoet T B de qnaestie over den temgkeer naar Parijs van de beide Franjche Kamer 8e sameDkomst van de Uakerfnetiet uowcl vin den Senaat als van de Kanwr belegd nel htt deel om genwen overleg te diploma werd uitgereikt ai H Jonkhoen A P Blok H C Gabry en C F Sohlüter Morgen Woensdag 2 April heeft eene vergadering plaats der Debatingelub waarin de heer dr H IJssel de Schepper zal spreken over School kfi ieiie Voor het tweede gedeelte van het examen voor koofdouderwijzer aan de ie Openbare Bargerschool voor Jongens te houden a s Vrijdag 4 April om 9 afe des morgens zgu opgeroepen de volireude zeven heeren J F Malta hulpanderwyzer huisouderwljzer te Rotterdam T van Julsingha boofdouderwijzer te Doesborgb J Brouwer hulponderwyzer te Schiedam I Haunik hulponderwijzer alhier J H Oaarenstroom haofdoD erw jzer te Hilversum K Leopold hoofdonderwijzer te Zaandyk en J Jansen hoofdonderwyier te Bodegraven Naar wij vernemen heeft zioh hier terstede eene nfdeeling gevormd der Hervormde Vereejïfj ing Oranje en Nederland welke zich ten doel stelt hare leden bij ziekte en de weduwen der ledec bg overlgden barer echtgenootcn eene nttkeering te verzekeren Zij is niet de eerste nelke zioh op dat terreinbeweegt doch hoopt da r er velen zgn die zich bgeene dergelijke vereealging nog niet aangesloten hebben of sijina daarvoor bedankt hebbeu spoedig in bloei toe te nemen De contr bulie is 10 Cts perweek ook neemt de vereeniging donateurs aan welke voor eene bgdroge vau miuatena een gulden per jaar desverkiezende ook in moandelgksche termijnen te brtulriij hfit recht hebben alle lees engewone vorg ideringen welke de vereeniging houdt bg te wonen Van 23 Februari tot 22 Maart 1879 zijn blijken ingekomen ambtsberichten door longziekte aaitgeiiuK ia Zuid Holland 14 rund niu n Noord Holliind II Friesland i Totaal 18 runderen In het vorige tgdperk van vier weken waren 16 rundereti door die ziekte aangetast Op lait van den Minister sn oorlog zullen ook dezen zomer trit oefening ofliicicren en onderofficieren ïnn het pa der infanterie worden gedetacheerd bg de nUrmaal sohietsohool het korps pontonoien en het bataljon mineur o aappmra Voor he cxamea voor ad pirant inmuinerair der rsgislruiie dat den 22stcn April een aanvang z d iieineu hebben zich 46 adspirauteu aangemekl Door de maatschappg van laadbodw enz in het arrondissement Breda en omstreken is eeo madrlreglemeiit bg het hoofdbestuur verkrygbiar opgemaakt voor plaatselijke luiidbouw klubs Hel nut daarvan is gruoi zg moeten zich ten dorl stellen opbeuring vnu den pbiatsdgken landbouw het tegengaan vau heertefaende misbruiken en het nanwcndeo van pogingen om de lessen van praktgk en wetenschap tot bevordering van den vooruitgang op landhuis boudkundig gebied zooveel mogelgk te doen toepassen De Standaard meldt dat ook in da residentie een antirevolutionaire kiesvereeniging is opgericht die bi de benoeming van haar bestuur zioh reeds in eeo ledental van bg de honderd verhevgeo taoobt In hetmoderauien koos men dr WgniMlen als voorzitter mr W van den Bergh als secretaria en den heerVan Oordt al thesaurier Ali resultaat van voorloopige discussie werd b doteo dat men ten opzichte van het aftredend lid den heer mr Winigens bg alle halde voor zgn pt oon en onmiskenbaar talent ter wille van de buiten Guds Woord tallende begiaielen van zgne politiek licb vcTplioht xon achten zijne oandidatuur mooJit die eer gesteld worden ten ernstigste te bestrgden t De definitieve keaze van een oandidaat voor de Juniverkiezing zal in dé eerstvolgeade vergadering plaats hebben Het nette stationsgebonw te Alpben a d Rgn 16 October des vorigrn Jaars in dienst gesteld staat thans verlaten en geschoord als ware het een bouwval Ieder die het gebouw beziet bemerkt alraa dat wil men iets goeds krijgen en nieuwe teleurstelliogen voorkomen geheele afbraak en edoropbouwiag de eenige radicale michleleo zfB Toch Bchüat de Directie van oordeel te bigven aaar het sohgnt ielf tegen het pertinent advies van hare eigene technici in tiat oplappen voldoende ia Aaadeélbaaders en Directie beiden hebben er eohtor belang bg dat de doeltrefièudtte en goedko psie middelen tot herstel worden aangewend nu is de vraag of gemakkelijker en goedkooper een uiteengescheurd tn ongelijk verzakt gebouw in een goed verband te Weagen ia dan dat dit gereeonatraeerd worde De Vereeniging voor 8t li 1iek houd haar algemeene verga iering te Rottenbim op Zaterdag 19 April Iu behandeling komen o a mededeelingen over de werkzaamheden der Commissie voor de statistiek vnn den grondeigendom het verslag van het bestuur over het vooffltel van mr N G Pierson tot oprichting van een Statistisch Instituut en de aanstaande j volkstelling in te leiden door prof N G Pieraon Twee voorstellen zgn gedaan ver de regeling der atatietiek F en daarvan strekt om vanwege de Vereeniging een Statistisch lustiluat op te richten met eeu directeur te Amsterdam en zoo mogeliik adj directeuren te Amsterdam en te s Hage en leden zoodra gedurende drie jaren over 10 000 ejaats kan beschikt worden Het andere trekt om uit de leden der Vereeniging een Commissie te vormen die de wetenschappelgke leiding der Statistiek op zioh neemt ook als adviseur der Begeering De rederijkerskamer De Génestef te Aarlandervecii heeft naar men van daar meldt verleden Woensdag een volkavoorstelllug gegeven tegen een entree van O cents De opvoering van een drietal blij pelen slaagde uitmuntend De zuivere opbrengst dezer voorstelling was bestemd voor het gedenkteeken ter eere nn Van Zeggelen Men schrijft uit s Hage aan de Midd Ct Aangaande het onderzoek van de ftnanoieële voordrachten in de sectiën der Tweede Kamer werd al dadelijk door sommige dagbladen het een en ander medegedeeld dat echter niet volkomen mei elkaar klopte Ik kan u verzekeren dal voor zouver men mag afgaan op het oordeel in de afdeelingen uitgesproken voor de effeclenbelastiug geen gevaar beatnat Die belasting heeft bij de metrderbeid in de afdeelingen wat het beginsel betreft goedkeuring gevonden en volstrekt niet zooals beweenl is om politieke redenen Misschien hebben bij de tegenstander politieke redenen gewogen hebben wij niet van den beginne af tegen de voorstellen van het tegenwoordige kabinet eene stelselmatige oppositie zieu voeren en wel op de hartstoohtelgkate wgze De voorstanders echter daaronder waren er ook uit het tegenovergestelde kamp hebben voor hunne houding gronden aangevoerd die alle gedechte mn verdediging eeorr zaak i eanlrtamir uitsluiten Het beginsel dezer belasting is met groote warmte verdedigd Evenwel heeft de wgze waarop de minister zijn beginsel beeft uitgewerkt ook bij de voorstanders vele bedenkingen ontmoet en vooral woog het bezwaar dat de wet onvolledig is omdat niet alle waarden in portefeollle belast worde Het i d B ook niet onwaarsebgnigk dat bet gemeen overleg alsnog leiden zal tot eene aanvulling van het ontwerp Veel meer ingewikkeld was het debat over de belasting op de goederen in de doode hand In beginsel sohgnt de meerderheid ook voor deze belasting gnaslig gezind maar niet zooals zg in deze voordracht is geregeld Tal van nieuwe uitzonderingen werden geeischt zoodat ten slotte niet veel anders zou overblijven dan eene bebisting óp de kloostei en kerkgoederen Het slechtst van de drie ontwerpen is echter dat vou den heer van Houteu er af gekomen Voor dat ontwerp beitaat niet de minste kans Afgescheiden van de vraag of het op zichzelf al dan niet aanbevelenswaardig i achtte men het in de tegenwoordige omstandigheden en als in het tteleel van deb jniaister voistiekt niet passend bepaald onaannemelijk Verreweg de meeste liberale leden zljn met de regeeriag van oordeel dat versterking der middelen noodig is en dat ook roet het oog op de nieuwe uitgaven die nog in het verschiet zgn aan geeo geljjktgdige afschaffing van lasten te denken velt De heer van Houten die een ander stelsel verdedigt staat na genoeg alleen Door den Gouverneur Generaal van NederlandsahIndië is ten vervolge op sijn in de SiaaU Conrant van 18 dezer vermeld telegram aan het Departementvan K kmi il benMit dot de kr9gsMrriohtiog n inde XXII Moekim op den 23sten dezer zgn hervat Dien dag sneuvelden 4 mindere militairen en werden 17 man gekwetst Den Sisten werd mesigiet lodrapoerie genomen waarbg 15 mindere militairen gewond werden Te Arnhem heeft Zonéeg avond eene hevige veohtpartg plaals gehad t i hen vier veMartiUeristen en drie burger waarbij de nUaten van banae wapenen gebiuik maakten Een der burgers ontving eene diepe klove in htt hosM en een slede in den buik zoodst mea oor het bebonil vin a leven bedneht i Het is toch een onveilig land waarin wg leven I Che van kerp en bebben veraoeht te woidea outheren herenvan de renntwoerdelijkhtid der in huane woning gepUatste korpskos omdat er s nachts een schildwacht meer voor hnn deur zal staan I Wat moeteu de burgerlieden dan wel beginnen die ook geen soldaat voor hunne deur hebbeu en voor wie de boosdoener zeker zoo bang niet zijn als voor mannen in den wapenhandel geoefeud De doleerende chef der korpsen zulten toch niet meenen dat hunne korpskasseu waarin slechts defondsen voor één maand geborgen zija zulke schatten bevatten iu vergelgking met die van vele particulieren dat zich expresselgk benden dieven zullen orgauiseereu om met buitengewone list en geweld zich V8H dat geld meester te maken Een waakzaam hondje kan uitstekend den armen drommel vervangen die den ganschen nacht met een geweer op en neer moet wandelen ter bewaking van iets dat bguanooit bedreigd wordt Ank Ct Voor een f tut dogen vond een politiedienaar op het pleiu vau het Ihédlre fraruflit s nachts twee kinderen een jongen van tien en een meisje van twaalf jaar aan den voet eens booms neergehurkt de arsieo om elkaar geslagen Zg schreiden bitter en gaven door leekenen te verstaan dat zij banger hadden De poliliedieuaar bracht hen naar bet naastbggetegene bureau Daar gsren zij in eeu bgua niet verstaanbaar jargon te keuneu dat zij voor een jaar te Batavia door hunne ouder verkocht waren aan een rijken vreemdeliug die beu naar Parij medenam Het meisje Celiua genaamd nam zijn bui I houden waar en de jongen deed dienet al knechtI je De nieuwe meester was echter eeo tiran voor hen hij aloeg hen herhaaldelijk en joeg hen avonds dikwijls naar bed zonder hen avondeten te geven Ten laatste bad hg hen de deur uitgejaagd en hun verboden den voet weer over zgu drempel te zetten Zij hadden nu lang te Parijs rondgezworven waren verdwaald geraakt en uitgeput van vemoedenis neergevallen aai den voet des booms De kinderen zgo door de politie onder dak gebracht Eeu geneesheer heeft hen onderzocht en bevonden dat hun lichaan vele sporen van mishandeling droeg De kinderen wisten het adres van den vreemdeling niet op te geven Doch te oordeelen naar den weg dien zij dikwgls met hem afgelegd hadden moet hg in de richting van Nenilly woaen Volgens een andere lezing waren de kinderea gekocht door f ne vronw eene Iiidiaansche die met eeu Kus was gehuwd en doiditer van een gewezen eUvenhandelaar de kinderen hcett behandeld aU slaven zoodut deze eindelgk het geduld verliezende onder de mifhandelingen het hoi hunner mee terea ontvlncht ziJD Op verzoek der directie der belr dikea Maatsebappg geven wij pUutsing aan bet volgende De jaarlijksche algemeene vergadering van aandselhouden der Maatschappg van Levensverzekering gevestigd te Dordrecht onder bestuur der heeren mr P N Sickenga jhr J G C P Vrgthofl O H C Moulin en mr J Heyligers als commissarissen en C W U M Colombgn A A Colombgu en sr L Boers als uireoteuren werd Dinsdag 25 Maart 11 ib de sociëteit de Harmonie te Dordrecht gehouden Vertegenwoordigd waren 168 aandeelen Na opening der vergadering door den voorzitter mr F N Sickenga en goedkeuring der voorgelezen notulen van de vorige vergadering wordt door directeuren een uitvoerig verslag uitgebqicht van de handelingen der vennootschap gedurende het 30 September 1678 geëindigde boekjaar Tot hun groot genoegen kunnen directeuren daarbij wgzeu op de alleszins gunstige resultaten welke dit jaar verkregen werden Terwgi namelgk 13 534 uieuwe lerzekeriugen gesloten werden dus ondanks de zeer o gDitstige tgdsomstandigheden slechts 112 ooniraoten minder dan het voorgaande jaar bedroeg het bij deze coatmoten verzekerd kapitaal belaui rgk meer dan dat van vroegere jaren Zg aohtrn dit feit van des te grooter aanbelang doordat de hoogst oubillgke concurrentie met buiteglandsehe Haatschappgen de binneülandsche het werken hoe langer zoo meer bemoeilijkt De buiteulandsohe Maatschappgeu toch laten niet na door eene groepering van verbazende cijfers waarvan niemand in staat ia de juistheid en waarde te toetsea de ogen te verblinden en zich een groote eohijn van soliditeit aan te matigen bovendien worden zij hier te lande door niet de min te controle gebonden zgn zg aan geene belasting onderworpen en genieten da feilelg k veel meer voorrechten dan de Nederlaiidaohe Maatschappgen Met voldoening maken directeuren daarom melding van eenige gevallen die zich in den loop van dit jaar bjj hen voordeden van personen die door vreemde Maatschappgen tot het slJiten eener venekering aangezocht lievfr wcnsohten ioh bg eene binneuliuidsobe Maatschappg te verzekereji Zg bopeu dAt ditzelfde ook bg andere Nederlandsohe Maalschap Sijen zal zgn voorgeltomen de oogen van het Nederlundsoh publiek eindelgk zullen opengaan en zoowel de minister al de volksvertegenwoordiging het levenaverzekei ing wezen zullen willen ter harte nemen om bij eene wettelijke regeling de binnen en buitenlandeclie minstens gelgk te stellen Tot het bereiken vnn dit doel stellen zij zich voor de noodige pogingen in hel werk te stellen D il de finautieele uitkomsten zoo bevredigend waren werd grootendeels veroorzaakt door de gunstige afwijking der sterfte onder de verzekerden van die welke volgen de sterftetafels verwacht werd Het bedrag voor door overlgden afgeloopen verzekeringen uitbetaald bedroeg ruim 71 pCt van de verwachte uilkeeriiig Bij do voortdurende uitbreiding der zaken n het voor de administratie noodige personeel deed de behoefte aan meerdere en ruimere kantoorlokalen zioh in steeds toenemende mate gevoelen Vandaar dat het bestuur naar eene geschikte gelegenheid nitziende bij den publieken verkoop vsn het terrein aan de Vischstraat een gedeelte daarvan aankocht om een eigen kiiiloor te doen bouwen Eiiidelij sirtkte de overlegging der door den heer Conieille L Landré wiskundige der Maatschappij opgemaakte staten der reserve en statistiek waarbij een uitvoerig wiskundig beredeneerd overzicht wordt geleverd van den gang van zaken alleen tot staving van hetgeen reeds vroeger door directeuren in hnn verslag betoogd werd Na van een en ander inzage genomen te hebben aarzelde de vergadering dan ook geenszins hare volle goedkeuring te hcchten aan de door directeuren opgemaakte en door commissarissen onderzochte rekening en verantwoording onder dankzegging aan directeuren voor hun zuinig en richlig beheer voor den ijver waarmede zij de belangen der Maatschoppij behartigen en voor iS duidelgke en breedvoerige uiteenzetting van zaken De heer mr F N Sickenga die volgens rooster moest aftreden werd vervolgens herbeuoemd met algemeene stemmen op 6 na welke op den heer H Mauritz werden uitgebracht De heer Sickenga verklaarde zioh gevoelig voor dit blgk van vertrouwen door heeren aandeelhouders in hem gesteld en gaarne bereid het hem weder voor vier jaar opgedragen raanda it te aanvaarden welk btaluit door de vergadering werd toegejuicht Daar geeu dor aanwezigen hierna het woord veri langt aluit de voorzitter de vergadering met een opwekkend woord aan nllen wier belangen bij deze Miatschappg betrokken zijn Spreker acht het een verblijdend verschgoset dat een gevoel van behoefte aan t aluiteu eener verzekering op het leven zich onder alle standen en klasten der maalsehappg in steeds toenemende mate doet gevoelen Ecu bewijs daarvan ziet men in de neiging van verschillende vereenigingen die tot een gansch ander doel opge richt elk voor zioh eene afdeebng leveBsverzekerinjr trachten daar te stellen Spreker vereenigt zich echter volkoiben met het gevoelen van zeer vele achte n met het vak bekende mannin die hoeeeer ook instemmende met de gevoelen van plicht en bezoi heid welke deze neiging deden geboren worden evenwel betreuren dat zij hieraan ep eene zoo geva irlijke wgie pogen uiivcering te geven Ongetwijfeld toch worden hunne rechten veel beter gewaarborgd wanneer zij vrrzukerd zijn bij een groote en solicde Maatschappij die een groot aftutal verzekerden telt dan bg eeae inrichting die slechts uit weiuige duizenden is samengesteld en daardoor zeer veel gevaar loopt niet an hare verplichtingen te kunnen voldoen zoodra zg door eene cpi lemie of andere buitengewone sterfte geteisterd wordt Eindelgk biengt spreker hulde aan diegenen der oandedhotidcrs welke zich beijverd hebben door bet siniten van veizekeringen en het aanbevelen der Maatschappij aan hunne vrienden en bekenden haar succes te bevorderen terwgl hij het niet overbodig acht ook al de anderen nogmaals aan te 8po re n om zoowel door da len als door woorden eendrachtig samen te werken tot den steeds toenemenden blori der Maatschappg van Levensverzekerisg gevestigd te Dordrecht t De zeer aanzieidgke en nog steeds toenemende aanvoer van versch i leesoh uit Amerika beeft in het noorden van Eigiland in steden ais Newcas tie Shields Souderland enz ten gevolge gehad dat de sbiohters van iitlaiidsch vee den prgs van hunne waar reeds met 10 oeiit per 6 ons hebben moeten verlagen Amerikaansch viccsch van voorIreffelijkB qaslileit wordt in de daartoe geopende winkels lerkocht tegen 3 lot 6 stuivers per vgf oas O ik de aanvoer van slachtvee en boter uit Denemarken neemt steeds toe De melkerij teiitoonslelling te Berl ga werdfde zer dagen geopend Zij is uilalekend geslaagd zoo I wel in rgkdom en vollidigbeid van de voortb eng aelea bnpaaWelgk boter en kaas al wol betreft Ide rangschikking Uit alle deeUu des rök hebj en 11145 leiitoonsteller ingezonden 1265 vooïwffpen