Goudsche Courant, vrijdag 4 april 1879

Vrijdag 4 Arrll N 2278 1879 GOUDSCHE COURANT Meows D Advertentieblad voor Go da eo Omstreken De inzending van advertentlön kan geschieden tot Mn uur des namiddags van den dag der uitgave ringswege wordt dit tegengesproken en gezegd dat lAutoriteiteh Zelve Algemeene dicustplioht voor eigen men zich over de houding dezer lieden volstrekt huis en haard gaat nog Gouda Oostbaven B 14 Portraits Portraita Cartes Portraits Albums Dessins Speciality d Agrandissements et dePortrwts emaillés Tku de Hgeniyke nxlkerü lüS iuieuders liU voorwerpen Tan de lujcliiuide en hulpvnkken en 41 persoutn die ïoorwerptu oudeu nelkeophet eteusoltappelijk gtbicd betrekking hebbeu tot de melkerg De eerepry an den Keizer een tilrerra bowl is toegcweten uau de vereeuigde inieadiug tan Oost u WettIodie Het konden rcalioht in den Ha g heeft toIj ds ene mededeelinx in de Haagiohe bladen tene wandelplants rvslbanken eeu ziekenzaal en eeue apotheek i Volgens de Prtue aa Weenen is ald iar in hechtenis genomen Heiurioh ran Groninger zioh noemende Ernst Majrer een Sl jarig joBUeliog uit Deventer die in Febr jl uit die stad rcVtvlnohtig werd en ƒ 10 000 van tyn patroon een effecteuhaudelaur ucenam Nog ƒ 4225 werden by hem geronJen Z jn verkwistende leveuswqze deed de aandacht der politie op hem vallen Aan het Bureau van Pulide knunen inlichtingen gegeven worden omtrent eene in deze gemeente gevonden en in bewaring genomen Bliiuwpelle KIP en een Zwarte HAZEWINDHOND Laatste Berichten St Petersburg 31 Maan De Jjexce Rnue sprekende over het plan eener gemengde bczi i iiig van OoslRumelië zegt dat dit plan in beginsel vaststaat Oosteargk EiigelautI Rusland en Turkge hebben toe egginging gedaan omtrent buunc deelneming Italië insgelijks ofschoon onder eenig voorbehoud Het definitief beslnit van Fraukrgk is nog niet bekend Doiischland zal aan de bezetting geen deel nemen £ r zal eeu opperbevelhebber over de bezeltiugïkorpsen worden benoemd Ieders contingent Zjil zyii eigen bevelhebber hebben Deze zullen in de verachilleuile distrioieu uaar gemeensshappelijke iiistruciieu handelen De bezetting zal alleen ten doel hebben vijaudLlijke botsingen lussohcn Bulgoren en furkeu te verhinderen in gelyken zin als inderlgd met de Fransche bezetting in Syrië het het gevat is geweest Parijs 31 Maart De heer Say zal morgen in Ien Senaat namens het Gouvernement voorstellen de discussie over de verplaatsing naar Pargs te verdaïen Het linker centrum zal zich voor dit voorsiel verklaren De aanneming er van is daardoor verzekerd Burgerlijke Stand 6EB0REN 28 Murl Aatje oodcri i Schiedon ca A LHogirdgk 89 Gliniilina ouden M de Mnglllk ea C S VutM Ilrlena Iii lidrilia ouden P Ba iit u H H Blok 30 JohauRis ouden J van den Broek en taa Geld r 81 JuhauDa Cofoelia oodera C vaó Vlngfrdrn en O Trouwborst Johaa Nicolaa ouden S Verboet en C D Kloos OVERLEDEM Ï8 Haart C W van der Laar 2 ra O J van Vtitt 6 m J van deo Berg 1 j ém fl Meewrieu 4 m H Reiet 10 m 29 I Verkaaik 6m P A krgnbwf 11 A I vau Ueugeu 13j 30 H Lee4aog 11 w SI L Wout ed A Jouker 78j ADVERTENTIËN fierallen van een Zoon J C M SMELT DE Mol Gouda 31 Maart 1879 Heden overleed na eene kortstondige ongesteldheid mgn geliefde Echtgenoot 8 van CAËVELD mg nalatende acht kinderen waarvan het jongste tien dagen telt Slechts het Itetr P Hemelschen Vader der Wedawen en Weezen kan mg opgericht honden ondei decen vreeaelgken slag Wed S VAK C EVELD Geb VAK D MzBB Gtmda 28 Mawt 1879 De af aire zal op denzelfden voet worden wortgezet Overleden den Sin Maart na betrekkdgk korte ongesteldheid in den onderdom van raim 77 jaren onze Moeder en Behowdmoeder Mejaf frouw LENA WOUT weduwe wglen den Heer Adiuhds JoDkbk te Gouda Uit alkr naam K JONKER Dt fctmilit vtnoekl m rombt venehoo U btijttn 9 Tot diepe droefheid harer Kinderen Behuwd en Kleinkinderen overleed heden in den onderdom van bgna zes en zeventig jaren Mevrouw de Wed JAN van dkb TORBEN geb Slootman Namens de Familie K tan dee torben JzN Waddinxveen 28 Maart 1879 GEVRAAGD voor iedeien V r g d a g eene nette WEBKSl ER om tevens nog één dag Kamers te doen om DADELIJK in dienst te treden P G Verder tegen MEI gevraagd een net zinde Igk DIENSTMEISJE insgelgks P 6 die een Bargerpot kan koken voor een Klein Gezin als meid alleen TEGEN HOOG LOON Adres ender letter T aan het Advertentiebureau van A KOK Comp Boek en Kantoorhandel te Gouda 9ê Voor HAMBURG wordtgevraagd een voornaam Huis door een geroutineerd Agent Offerten sub G 432 aan RUDOLF MOSSB Hamburg te adresseeren Een PAÏSOENUJK JONGMENSCH P G 22 jaar geen Gonwenaar zoekt bg eene nette familie te komen Ii WOi E met genot van VRIJE KAMER Aangename behandeling en gezellig verkeer is hoofddoel Reflecteerenden ge1ie ven zich met opgave van prgs per maand of jaar te vervoegen met franco brieven onder N 243 Bureel dezer Courant is het gemakkelijkst en doelmatigst middelvoor het REINIGEN en POETSEN van ZILVER PLEET NIEUWZILVER en TINWAItEN Zg bevat geene zelfstandigheden dievoor Metalen voorwerpen schadelgk zgn en istevens het beste zuiveHngsmiddel voor Spiegelglas Fgu geschilderde VOORWERPEN MARMER enz enz Verkrggbaar k 85 Cente bg LOUIS P WELTER Fz Coifeur Weethaven Tevens voorhanden een groofe sorteering PARFÜMERIEN en TOILET ARTIKELEN ZOMEBSFBOETENZEEF 30 CENTS Een FAT80ENLUK JONGMENSCH P G 22 jaar zoekt ÉÉN of TWEE NET GEMEUBILEERDE eu ZINDELIJKE GODDA DaOK TAWA BmSKMAN op goeden stand zoo mogelgk met KOST tegen 1 Mei a s of later Franco Brieven met opgave van prgs onder het Motto Kamer bg den Uitgever dezer Sociëteit Oi S GENOEGEN Zaal KÜNSTMIN Woensdaff den 2 April 1879 EENEENKELE Buitengewone Voorstelling met medewerking van Mw Scherbarlh Flies voormalige Zangeres aan de ROTTERDAMSCHE OPERA onder Directie van den Heer CARL SCH ERBA RTH Operette van Jacobson Conradi Bie orl zeit0rme Lnstspiel in Zwei Akten von B Benedix Aanvang ten 8 ure Entree voor HH Leden der Sociëteit 0 50 NietLeden f 0 78 Plaatsen kunnen besproken worden van 10 3 ure 10 Cts extra Toegestaan door de Maand Commissarissen G A BOUTER W G N DE KEIZER Men vraagt TE HUUR 1 Bi i lliUlS geschikt voor WINKELZAAK Adres jnet franco Brieven onder N 224 bg den Uitgever dezer Courant Openbare Verkooping t0 ZEVENHUIZEN op WOENSDAG den 9 APRIL 1879 des voormiddags ten 10 ure aan de Bonwmanswoning bewoond door den Heer D BOS in het Noordeinde aldaar van 16 PAARDEN van verschillende KLEUR en JAREN 28 ROEIJEX of PI KEi SCHAPEN VARKENS KIPPEN BOUW en MELKGEREEDSCHAPPEN en RIJTUIGEN Alles breeder bjj bi letten omschreven en informatien ten kantore van den Notaris A N MOLENAAR te Waddinxcun Jk d aUI A LAROCHE jgljif van KBAEPELIEN en HOLH P Jpolhektr U Zeul e eeiiige QVINA LAHOCHE welke door de Keü v ii de g enee8k Conr aftn HH Geneeskundigen la aanbevolen tegen algemeene Bwakte gebrek aan eetlust sleohte spgsvertering ienuivziel fe in het tijdperk der herstelling un zware ziekte of kraambed koorts en hare gevolgen IJzerhoudende Quina Laroche tegen bleekzucht teringaohtigheid gioole zirnkte bloedarmoede eto Prijs 1 90 per flacon b j den Heer Apotheker O Thim te Gouda In den Binnen en Buitenlandschen Boekhandel van A BK iisrTc M A iT KOKSMA S MÏÏZIEEÏÏI TGAVE ongeveer 800 Diverse Nummers COMPLEET voorhanden Catalogussen zgn gratis verkrggbaar terwgl alle akdere Mnziek uilgaven ten spoedigste geleverd worden De uitgave dexer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRUDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden ia 1 75 fitaocoper post 2 AFKONDIGING BI EGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gezien het beslnit van den Heer Commissaris des Konings in de Provincie Zuid HolUnd v in den 8n Maart 1879 A n 892 2 3e afd Pro blad n 22 betreffende de besohrtjving voor het Patentregt over 1879 dal is an den In Mei 1879 tot den 30n April 1880 brengen ter algemeene kennis 1 Dat op den In Mei aanstaande een aanvang zal worden gemaakt met de beschrijving der pairntpligtigen Tabel U n 87 tot 40 cqnde de styters tappers koffiehuis kroeghouders enz en met het rondbrengen aan de huizen van de dee aratoiren die na verloop van drie dagen van wcite den Ontvanger der Directe Belastingen weder zullen worden afgehaald waarbij gemelde patentpligtigen warden herinnerd aan de bepalingen van Art 2 der Wet ran deu 21 April 1848 atatUbladu lZ lat ig hir teWïp niet mogen oiloerenen dan nadat zy de helft van hnniïen aanslag o er het dienstjaar 1879 hebben loldaan en undut het verschuldigde over het voorgaande jaar ten voUe lal zgn aangeznirerd Waarvan zal moeten blgken alvorens de patentaCen aau hen zullen kunnen worden afgegeven Dat zoo spoedig mogelgk honne aanslagbiljetten zullen worden bezorgd de patentaoten in gereedheid gebragt en het tgdstip bekend genuukt waarop die zullen worden uitgereikt 2 Dat mef de beschrijving van de gewone patentpligtizen over den jare 187 begonnen lal worden den 7u Mei aanstaande en de verklaringen aan de huizen der Ingezetenen zullen worden rondgcbragt dut de weder inzameling dier verklaringen zal plants hebben noht dagen na de uitgifte op welke verklaring die kooplieden of winkeliers welke buskruid willen verkoopen of vuurwerken maken sulks zullen moeien vermelden ten einde dit op hun patent ititgrdrukt worde hén bierbg herinnerende aan Art tl der Wet van den 29n Januari 1815 StuaUblad Bo X loidende Kooplieden of Winkeliers in steden plaatsen of ten platten lande welke busnVrutd willen verkoopen o vuurwerken maken sollen vdeze nering niet vermogen te doen noeh dit beroep uitoefenen zonder dat zulks op hun patent worde Irilgedrukt op de boete van 500 enz Ook zullen diegenen welke hunne goederen of waren tevens op de wgze der kramen verkoopen gehouden zgn op hqnne verklaringen daarvan melding Ie maken en zich deswegein aa te geven onvenchillig of dit Heen in de gemeents hunner woning dan elders plaats heeft 3 Dat de registers der paleutpligtigen zullen worden gesloten den Sin Mei aanstaande wordende wtjders de belanghebbenden verwezen naar de bepalingen van art 18 en 37 der Wet van deo SinHei i 9 StoüUhlai ri 34 handelende zoo vande verpligting van hen welke btj de algemeene beBohr ring zijn overgeslagen als van de boeteh tegen het verzuim van en gebreke in d aangifte zelve te verbeuren 4 Dat de eigenaars vaste bnarder of andere vaste gebruikers van binnén vaartulgen zit ter be k9ming van PATENT zullen la teo hangeven op hét Baadhuis dezer gemeente tt bureete van H Zetters medebrengende hunnen meetbrief en hun patent van het vorige jnnr en zulks v tt den In tot den 15n Mei 1879 De Zon en ïeeWdilgen uitgwoaderd 6 Dat de kramers alhier niet gedomicilieerde ondernemers van vermakelökfaeden en debitaoten van loterijbrieQes die beroepen niet mogen uitoefenen alvorens het verschuldigde patentregt te hebben voldaan zij zullen tiofa tot het doen hunner aangifte almede ten bureel van HH Zetters moeten vervoegen wordende de kermis en marktbezoekende patcutpligtigen herinnerd dat de Marktmeester hen niet vermag toe te laten hetzij met of zonder loodsen tenten kramen of stallen wanneer zij niet van patentacteii voorzien ig 6 Dj t bij het indieiica van bezwaarschriften ingevolge art 1 der Wet van den 4n April 1870 Staaitblad a 60 moet woi den overgelegd een duplicaat van het aanslagbiljet legen betaling van 5 cents bij den Ontvanger der Directe Belastingen verkrggbaar gesteld Qouda den la April 187 Burgemeester en Wet toaders voornoemd VAN BEBCter HZBNBeeHN De Seoretari BROUWER BTJITENI ND Kuitealitiiilscli Overzlclil Men heeft in Frankrijk een middel gevonden om de gevreesde bclsing tussehen Kamer en Senaat althans uit Ie stellen Dadrdoor wordt de mogelijkheid geboren dat men het met elkander in dien tijd nog eens worde De minister Won S iy heeft voorgesteld de quaestie bctrekkelgk de verplaatsing van den zetel der regeering naar Pargs te verdagen tot na hel paasoh recès Deze zaak zeide de minister moest rgpelgk overwogen worden de leden van den Senaat zullen gelegenheid hebben zich omtrent de denkbeelden der algemeene geweatelijke Raden Ie vergewissen en dan met volkomen kennis van de openbare meening hunne slem kunnen uitbrengen Het voorstel tot verdaging in stemming gebracht werd met 157 tegen 126 stemmen aangenomen Kiet onnaluurlgk is dat dit terugkeeren der vergadering naar Piirgs in verband wordt gebracht met den terugkeer di r gebannen commuparda Men vindt er iets gevaarlijks in dat het Wetgevend Lichaam weder te Pargs zal zetelen juist wnnueer zulke bedenkelijke elementen weder in de hoofdstad komen In deie vrees is stellig veel overdrevens Vooreerst zgn de terngkeerenden niet de raddraaiers dier beweging maar voor verreweg het grootste deel lieden die er leer onschuldig ingeloopen zijn Dan ook meent men te mogen aannemen dat velen niet terug zullen keeren maar naar Anslralie zullen verhuizen üindelijk kan men niet anders zeggen dan dat de eerste belending vrggelafenen die in Prankrgk terugkwam zich zeer goed heeft t t ngisn In samrtiige dagbladen was het praatje verspreid dat t j by het aan wal stappen te Brest onmiddellgk leve de commune I hadden geroepen Van iv ee men ZICH over ne nouding niet had te beklagen Over het geheel genomen dient men in het oog te honden dut bij alle vroegere bewegingen tegen de vertegenwoordiging de nationale l arde een groote rol heeft gespeeld Deze inslelting is geheel verdwenen en tegen een volksoploop is dti de iretgevende veKgtd riil DnHndij geu kke ADVERTENTIËN worden geplaatti van 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlgke Nominera VIJF OEVTBN lijker te beschermen dan ooit te voren Daarbij komt dan dat de Parijzenaars wel ieta hebben geleerd en men zich zeer zon bedriegen door hen nog met den vroegeren maatstaf te meten De agitatie van de uttramontanen tegen de nieuwe onderwijswetten woidt met kncht voortgezet de Jezuïeten staan aan de spits der beweging en hunne zenilelingeu trekken stad en land door om handteekeningeu te verzamden op het mouster adrea ie Oniwrt heeft een inschrijving geopend om de kasten te beslrijden aan het petitioneeren verbonden Gelgk een telegram uit Londen meldt is DUk s mo tie tot afkeuring van de politiek der Regeering ten opzichte van de Zoeloe ijnaestie en Sir Barlle Ffeie met eene meerderheid van O 308 tegen 248 stemmen verworpen Het was eene sterke minderheid die bet Kabinet ditmaal tegen lieh had Doch natuurlijk bleef het eeue minderheid In het huidige Parlement zoo schertste de Londensehc Sptctaier is Lord Beaconsfield van eene meerderheid altoos zeker Door dik ec dun blgft de phalanx der driehonderd gehoorzamen hem ter igde al verkooa hg morgen den Tshnnd tot Engeland a grondwet te proclameeren De berichten der Gngelsehe dagbladen over den Blaat van zaken in Afghanistan komen nn ongeveer overeen met hetgeen reeds door den Standard is gemeld De onderhandelingen met Takoeb Khan waren wel niet geheel afgebroken maar men voorzag dat ze tot niets zouden leiden De Bngelsche rngeering heeft hem goede voorwaarden aaugeboden maar Takoeb Khan nam ze niet aan Van beide zgden werd echter bet stellen van een ultimatum vermeden De BngelBchen wilden nog niet te veel op eene beslissing aandringen omdat het antwoord op eene weigering nllten het oortrukken naar Kaboel wezen kon Daartoe echter is het nog wat te vroeg in den tgd daar de passen nog met sneeuw liggen Takoeb Khan zijnerzijds wilde nof niet aannemen denkelijk omdat hg vreest zgne volgelingen van zioh te vervreemden wanneer niet blijkt dat hij door de naad zakelijkheid werd gedwongen M n kan dus m t genoegzame zekerheid aannemen dat het weldra tot een voortzetting van den veldtocht komen zal en Takoeb Khan dan op het laatste oi Rnblik zal toegeven Kerst tegen het midden van April zullen de passen genoe ain zonder sneeuw zijn Ook uit ïaschkent wo dt bericht dat Takoeb Khan den oorlog nog wil vonittetten ih het kan geene verbazing wekken dut het ve pfohte veehicn voor een ander tegenstand vindt De Doitsche Bondsraad zou gisteren beslissen over de bdinndeling vah de beruchte tari vo Btallea men weet dat er ter ille van den poed ptake is van h ntat n d eraoeke v n tleze voontei Hel laatste nieuws uit de Kaap loopt tot 11 Maart De krijgsverrichtingen bepalen zioh naar het schijnt tot kleine voorzichtige bewegingen bij gebrek aan eene uitgebreide troepenmacht Men zal zich nu niet licht aan eene tweede onvoorzichtigheid wagen i66r de versterkingen uit het moederland zijn aangekomen Het eenige wat doorgezet wcfrd was de ezpeditie tot ontzet van kolonel Pearson die met levensmiddelen tot het einde van Maart nog eteeds te Ekowe inge loten was De verplichte krijgsdienst welken de Engelschen de bevriende Katferstaramen hebben opgelegd wekt dnder die lieden groote ontevredenheid en leidt tot een aog 1 sterk verschil van opvatting tuisohen do Engelsohe