Goudsche Courant, vrijdag 4 april 1879

Zooala men weet heeft de Minister van oorlog onlangs de korpskominaiidaiiten gemaoh igd namens hem toestemming tot een huwelijk te geven aan lederen milioien verlut ganger die lijn eerste dienstjaar heelt volbracht mils iloor of ten behoeve vau dien verlufganger eene schriftelgke verklaring worde overgelegd dat bij eventueele opkomst onder de wapenen in het onderhoud van zijn gezin onder zorg van rijkswege zal kunnen worden vooreien Daartoe wordt echter tevens gtcisoht dat het gemeentebestuur zal iiialaan voor de waarheid van die verklaring Naar de ü Cl im inedetleelt zijn de besturen vnn verscheidene groote gemeenten ongezind zulk eene verklaring af te geven omdat het huus inziens niet aangaat het gemeentebestuur borg te doen staan voor de verzuigiiig van een uausta iiid gezin Bij tounis van Dinsdag is door de Arrondisscments Rechtbank te Rotterdam veroordeeld O V W wonende te Kceuwijk vervolgd ter zake van bet niet tijdig aangeven van aanwezigheid van die hunne weuschen paarden aan die zijnir famiüe besmettelijke ziekte ten zijnen huize onderaanneming terwijl menig esoheuk aiui die wtusi hin werd toe van verzachtende omstandigheden in een geldbouii Het programma voor de ovatie door het comité b woordingeu wei sohle de httr Kramers dm jubi uit de burgerij den SOsten April den Koning en laris gtluk bij herdacht den vriend den onder wijzer en den huisvader wees er op dat ook de onderwijzer zich de achting zijner colUgii s en de liefde zijner leerlingen kan verwerven en reikte den jubilaris als bewgs van wclgemecitde belangstelling der v ikgenooteii uit dit district ten prachtig goudiu temontoir orer Verrast door dit blijk van deelneming uitte de heer EmeiS zijn dank betuigende dat hij bewogen was door zoo vele bewijzen van instemming met Offerinaas als soliste optreedt lün feest zich verder in de vriendschap der onder jj gezangboek ilat H M de Koningin bij hare door het versierd en wvjzers aanbevelende komst te Amsterdam wordt aangebode Nog eenige aangename men ler genot verhoogd i vVillemshnis is van boven rijk vi keuring van de Siaten Generaal en de Provinciale De 2 e Algemoene Tpntoonstcllingvnn Vee v6ort n u u brengselen van n werktuigen voor den Landbouw van de Hollaudsche Maatschappij van Landbouw ia gehouden woiden van 27 September tot October te Haarlem Zaterdag 22 Septemher Opening der Veeteut9on stelling ten 12 ure Zondag 28 Sept Opening der tentoonstelling van Voortbrengselen ten 12 ure Maandag 29 Ikpt Opening der tentoonstelling ten 10 ure Aljjjcmeene vergadciiug Gemeensohappelgke moaltijd ten 5 ure Dim daa 30 Sept Opening der tentoonstelling van President Un innar M onmiddellijk bchandelea lu elk geval ï ti de z iak snel worden afgemunki daar men nog voor de vtrdagiiig van den Rijksdag de ontwerpen hier wil indienen opdat de leden ie iu de Panschvacaniie zonden kunnen bestudcereii aangenaam lal de overdenking voor de meerderheid niet zijn BINNENLAND GOUDA 3 April 187 Naar het Fedtrhnd verneemt is bij den Saad Ton State in onderzoek eeo wetsontwerp tot be sohcrmiug van voor den landbouw nuttige vogels Naar w van goederhaud vernemen bestaat bij het Bestuur der Nederlnudsohe posterijen bet toorne men om hier te lande evenals reeds iu Duiischlaudtn elders geschiedt gelegenheid te geven om pakketten door middel van de post te Verzenden Voors hands zou zulks zich bepalen tot pakketten nietiwaarder dan vijf KG B Ci gevoegd Aan ilen avond van den dag werd hij geoompli menteerd door eene oommissie uit de onderwijzers van het 7e district van Zuid Holland In sierlijke Onie stadgenoot de heer J D Euieis vierde Diiisdnfp jl een eigenaardig feest Op dien d ig was het juist 26 jaar geleden dat hij nis hulponderwijzer te Gouda in dienst trad Nog met lust tn opgewektheid werkzaam was het hem vergund op een 25 jarig welbestced tgdperk terug Ie zien Velen hadden dan ouk gezorgd dat deze dag niet onopgemerkt zoude voorbijgaan De jubilatis zdf wilde omstauflighedeu iu acht genomen dat htt feest een geheel huiselijk karakter zou dragen Een welkomslied van de leerlingen een hartelijk woord van zijn patroon in de school bewezen hem echter dat ook daar zija werk werd op prijs gesteld Vele en velerlei waren de blijken van belangstelling den jubilaris gebracht en bijna den heelen dag had hij vrienden en kennissen om zicli erd door een gullen vroolijken toon met zijne riendcn doorgebracht en de dag was voorbij die Toor velen een aangename herinnering achterlaat Uit Moordrecht sohrijri men ons van gisteren QistereB had hier eene aandoenlijke plechtigheid nlaats De hooggeachte en algemeen beminde predikant b j de Hervormde gemeente de heer H M Tan Loon was den 27 Maan na eene ziekte van weinige dagen tot diepe smart der zijnen en der Gemeente in den ouderdom van 72 jaren oierleden De dag van gisteren was die der begrafenis Het lijk werd grafwaarts gedragen door den kerkerasd de kerkvoogden en de notabelen met eéWge oad kerkemadsleden Aan den lijkstoet voegde zich een groot aantal gemeenteleden ook eenige uit de gemeente Gouderak Op de begraafplaats was eene zeer talrijke aohare belangstellenden van allerlei rang stand en geloofsbelgdenia die in plechtige stilte de lijkkist gen neerdalen De vriend van den overledene en tevens de Consulent der gemeente de heer Haverkamp Begemann Predikant te Gouda die den vorigeu Zondag reeds zoo indrukwekkend den ontslapene voor de gemeente herdacht sprak diep geroerd ook nu aan hel graf ovtr het groot verlig in den dood van I s van Loon geleden terwigl hij de auiiwtzii eu krachtig opwekte om steeds in gedachtenis te houden wat de ontslapene voor de gemeente geweest is De hoofdonderwijzer de heer i B Lallcman trad daarop voor het graf en met diepe aandoening heriunenie hq hoe ds vaU Loon 37 jaren voor Moordrecht heeft gearbeid Hij wees er op hoe de ontslapene een waar herder een getrouw leeraar eea echt verdraagzaam man een voorstander en bevorderaar van maatschappelijk welzgn eeu voortreltiflijk hnisvader en een voorbeeld van eenv oud en echt christelyken wandel steeds geweest is De preker kon dit dtórom zoo goed getuigen daar hij S3 jarrn met den ontslapene gewerkt heeft I e broeder dei overledenen de beer J van Loon predikant bij de Hervormde gemeente te Egmond aan Zee nam daarop het woord en schetste wat de familie bovenal de echtgenoot de dochter en de euater verliezen maar bij de smart waa het allen tot troost te weten hoe lief de gemeente den ontslapene steeds heeft geliad waarvan de familie in dele dagen ook uu weer aan het graf zooveel bewijzen ontving Hij dankte daarvoor alleu op a inilotnlijke wijze Aangedaan verliet de lijkstoet de grafplaats De waardige van Loon zal door Mdordreoht a gemeente gewis nimmer verïetcn worden van drie gulden bij wanbetaling te vervangen door een dag gevangenisstraf de Koningin In de afdeelingeu der Tweede Kamer is Dinsdag bet onderzoek aangevangen van de door den ambtsvoorganger van den tegenwoordigen Minister van Koloniën ingediende ivelsvoordracht tot regeling van O ize finauciëele verhouding tot ludie rust up stematiete steeneii in paarlen gevat In het midden leest men Looft den Heer want Hij is goed I e achterzijde van het boek vertoont het Koning Willemshuis in steen gesneden een zeer gelukkig geslaagde arbeid Het geheel is iu licht blauw fluweel gebonden De Bijbel aangeboden door de Zondag8ohoolvereenigiug is insgelijks in licht blauw fluweel gevat en aan beide zijden belegd met zilveren en gouden bloemranken waartusschen Labrador schulpen en paarlen zetwerk een schooue werking hebben TusBchen deze versiering leest men de in steen gesneden woorden Biblia Sacra terwijl aan de bovenzijde het wapen van H M en aan de benedeuzi de de initialen der Zondagschool zijn ingewerkt In het midden prijkt het gekroonde naamcijfer der Koningin De sloten zgn rijk met paarlen gezet en met de koningskroon versierd Staten alleen afhangen van Se waterschapsbesturen want mekjzal de fi 20 wel niet geheel ten laste kunnen lain van Lekd k Bovendams alleen Door jHet bestuur è a Industrieschool voor vrouwelqke jeugd te Amsterdam werd onlangs in eene circulaire de behoefte uiteengezet om in eeu eigen gebouw zichi te vestigen en daardoor aan het onderwijs da noodige uitbreiding te geven en de gelegenheid te openen om meer discipelen Ie plaatsen Volgens die clrculair us tot verwezenlijking van dat pUo uoodig ƒ 86 0 B kraarvan het bestuur reeds iire gas Naar het Handeliblad verneemt ia het voorstel om Ae kosten der verzwaring van den NoorderLekd jk aldus te vinden dal zij voot 6 20 worden gedragen door het betrokken dgksbestuur voor 5 20 door het Rijk en voor 3 20 door elk der drie provinoién uitgegaan van de gecommitteerden van de drie provinciën Noord Holland Zuid Holland en Utrecht en bestaat er veel vooruitzicht dat de ttegeering met de regeling genoegen zal nemen De beslissing zou dan natuurlijk behoudens de goed over ƒ 32 000 kou btsehikkcii eu lïü de ontbrekende ƒ 54 000 vroeg van de ingezetenen der hoofdstad Aan verschillende giften van ƒ 1000 ƒ 750 ƒ 500 ƒ 400 ƒ 300 ƒ 250 ƒ 200 ƒ 150 ƒ 100 ƒ 70 ƒ 60 ƒ 50 ƒ 30 ƒ 25 en ook van raindsr bedrag werd daarop een kapitaal van ƒ 24 000 bijeengebracht Er is dua nog ƒ 30 000 noodig Uit h t rapport over 1878 van het bestuur der Noord en ZuidHollandsche Reddiuginantschappij bestaande uit de heeren S Dedel president C ItoosmaltNipveu penningmeester J W H Eutgcrs van Rozenburg W D Prins en Beels van Heemstede secretaris blijkt o a dat ons land gedurende het afgeloopen jaar voor groote zeerampen gespaard bleef en dat liet getal redditt en door de booten dezer Maatschappij betrekkelijk weinige waren omdat er op het gedeelte der kust waarover hare werkriug zich uitstrekt weinig schipbreuken voorvielen Er naren slechts vier reddingen te vermelden waarbg 33 personen werden gered waardoor het totaal sedert de vestiging der Maatschappij tot 2559 is gestegen Verder zijn wel booten van sommige stations oiKJerscbeidene malen uit geweest doch daarbij bleek hulp onnoodig Te Egmond beproefde men eene redding doch die mislukte eu kwam de bemanning van het gesirande schip in de golven om De oefeningen werden geregeld voortgezet Het station te Müduergal Tenaard is gereed en in slaat des gevorderd dienst te doen Alles wat tut verbetering van de redmiddelen kan strekken wordt aangewend en elke aanwijzing daartoe dankbaar aangenomen Zoo werd weder een nieuw model van reddingboot ingezonden die echter na nauwkeurig onderzoek voor onze kusten minder doeltietfeiid en geschikt bleek Voor de vereenvoudiging eu verbetering der vuurpijltoc stellen heeft de beer J H Meyer k ipitein bij de Koninklijke Nederlnudsohe Stooinboutmaatscli ippij met gunstig gevolg zich bezig gehouden Met ilankbaarheid wordt in het rapport v m de ondersteuning van het paratechnisch labur iiosiuin melding gemaakt alsmede o a van de volgende giften ea legaten in 1878 ontvangen T Van de Maatschappij tot Bedding van DrenkeI liugen ƒ 2000 L te B ƒ 1000 legaat mr Josuo van Eik ƒ 2000 legaat van den hier J A Meelbüom van Kockengeu ƒ 200 vau het bestuur Ouster acheu Handel eu Eeederijeu ƒ 3000 Zaterdag heeft het hoofd comilé iu zake de IJtzeevaart besloten dat de tweede Noordpool expedili met den WüttnBarentat op 1 Juni zal beginnen De kosten daaraan verbonden zijn g raamd op de bellt van die der eerste expeditie welke mindere uiiguaf wurdt veroorzaakt door de omstandigheid dat thans niet meer voor den aanbouw maar slechte voor de uitrusting van het schip behueft te wordeu gezurgd De sub commisie hoopt derhalve tbane 50 pot der insohrgving van het vorig jaar te zullen ontvangen en wij vertrouwen dat die hoop niet zal worden beschaamd Ue uitkomsten van den eersten toolit zegt de hougleera ir Buys Ballot president der Uirechtsohe sub commissie zijn belangrijk geweest iu wetenschappelijk opzicht Met een magnetisch instrument van Hollaudsche vinding prof Stunlkart zyn gewichtige bepalingen gwlaau van de veranderingen van het aardmagnetisme sedert de bepaliug door xauss gegeven nl e diepte der zee is op plaateen waar die nog niet bekend was bepaald en de temperatuur van het water in verschillende niveau s gemeten waardoor wij ons aan kunnen sluiten aan de waarnemingen der Zweedsohe onderzoekers Leideni musea zyu met een schat vau planten en dieren verrekt en daardoor nieuwe gegevens gevonden voor de verspreiding der organismen Daarcuboren heeft men een betere kennis opgedaan omtrent de ligging en beweging van het ijs omtrent de bevaarbaarheid der Noordelijke zeeéu Daar nen echter nog niet de Kara zee ii biunengedrougen hebben de Hollaudsche waarnemingen nog geen genoegzaam licht verspreid over de vaart naar do Siberische rivieren De Zweedsche a nderzoekingen hebben reeds de ipogelgkheid geloond derwaarts een reis te doen en de prodakteu van middenSibe riên naar hunne en dus ook naar onze baveos te vervoeren Voortbrengselen Werktuigen en pluimgedierte ten 10 ure Slullting der teutooustelling van Pluimgedierte ten 3 ure Voemdag 1 October Opening der tentoonstelling van Voortbrengselen en Vee ten 11 ure Sluiting der Vee tentoonstelling ton 3 ure Sluiting der tentoonstelling ten 4 ure Frijdag 3 October Trekking der Loterij ten 10 ure Door de heeren Lippmann Rosenthal Co zijn tot nu toe reeds ft or 17 000 aan het Oostenr Hong ministerie gezonden ten behoeve der noodlijdenden door den watersnood ia Hongarije Dinsdag namiddag omstreeks twee uren zijn door een onderinspecteur van politie twee personen aangehouden aan de Jufferstraat te Rotterdam die een ontvreemd vat jenever vervoerden Zij hebben zich bij hun arrestatie tegen dien onder inspecteur verzet en hem daarbij met hunne messen zoodanig verwond dat hij naar het stedelijk Ziekenhuis moest vervoerd wordeu Het bestuur der gemeente Perwerderadeel is op bezuiniging bedacht De hoofdonderwijzers der openbare scholen zijn n cmelijk uilgeiioodigd om iia aftiop van ieder kwartaal het duor de leerlingen beschreven papier ter seoret irie te bezorgen opdat de opbrengst daarvon ten goede van de gemeentekas kunne komen De ond Minister van Justitie baron van Lijnden van Sandenburg raadsman van H K H Prinses Hendrik en jhr Ilolmberg de Beokfelt kamerheer des Konings vroeger van wijlt n Prins Hendrik hebben zich Dinsdagochtend naar Luxeraïiuf begeven tot nadere regeling van eeniste znken in verband met de nalatenschap vnu den Prius Stedehuudcr De 25e algemeene vergadering van het Aardrijkskundig Genootschap zal worden gehouden op Zaterdag 12 April e k des voormiddags ten 11 uur in het gebouw der Maatschappij tol Nut van t Algemeen te Amsterdam Oi der do punten van beschrijving koiner voor Herziening van het reglement benoeming van nieuwe bestuursleden ethnologisohc mededeelingen over het schip door den heer L Serrurier mededeelingen over de Zulu KaSers door den heer Th M Tromp Zondag ia een jonge dame die te Amsterdam in t Vondtlspark wandelde in den hals verwond door een kogeltje uit een Flobertbnks De wond is niet levensgevaarlijk De politie zoekt den dader die jWaaniobijnltjk niet moedwillig beeft misdreven Het is te ho ten dat dit geval een les zal zijn voor hen die de behandeling van zoogenaamde fcamerbukaen aan jonge onbezonnen knapen toevertrouwen W B van Amerongen juwelier te Amsterdam die in de vorige week voor het hof aldaar terecht stond ter zake van valsche getuigenis iu de strafzaak tegen en in het voordeel van zijn compagnon M Alvarez is te dier zake tot een celstraf van zes maanden veroordeeld Hoe sleoht het met de industrieels ondernemingenin Dnitschlaud gaat Itan blijken uit een bericht inhet Eiigelsoh weekblad Engineering volgens hetwelk de wirkplaatsen van Borsig te Berlijn een van degrootste zoo niet de grootste fabriek van locomotievenop het vaste land binnen kort tgdelijk zullen wardeng stoten Reeds sedert eeuigen tijd wordt er niet danmut vrlies gew erkt De Duitsohe professor Dubois Reymond heeft onlangs te Bremen een voordracht gehouden waarin hij tot de slotsom knam dat de zon nog 17 millioen jaren kan schijnen Indien deze tqd om is zullen alle hemelboltcn die door haar verlicht en verwarmd worden met i worden bedekt en zul waarschijnlek geenerlei leven daarop mogelijk zijn Indien de professor niet dwaalt hebben wij ten m Inste deze troost dat wé Jjet niet meer zullen beleven In een reeli tegen de nienwe schoolwet iu België verklaarde een Belgisch sestelgke ziju gehoor aldus de beteekenia van de gymnastiek Ze gaan de kinjers den gymnas leeVen Maar gen weet gulder uie wa da dat es den gyranas Neen hcP daten weet de nieP Ehwel ik zal t ekkik uider zeggen Den gymnas dat es kunsten doen springen en langs koorden en stsklten klaveren mee uIder beenen omIqoge aan een koerde hangen enz G hebt het nog wel gezien in de brakken op de Poore newaar V Ehwel ie gain ulder jon l en3 da leereu ja zelfs langs de muren klaveren immers dieven kweeken Ulder kongnen worden nu al gestolen maar tons en zullen grendels en sloten niet meer voldoende zijn om er de dieven uit te houden en te beletten dat z ulder kiekens eo kougusn koinen stelen Want ze zullen de jongens den gymnas leereu da ge zelfs ouder ulder dak op de bovenkamers niet meer vrij en zult zijn Voor den rechter te Breslou Hebt hij niet reeds vroeger eene veroordeeliug ondergaan f Bo klaagde Mijnheer de President een gering vergrijp in prill jeugd begaan President Derhalve wegens diefstal Beklaagde verontwaardigd Miar mijnheer President Ik heb hier stukken voor mij liggen waaruit blijkt dat gij u herbaalde malen aan het stelen van eetwaren hebt schuldig gemaakt Btklaag le Mijnheer de President het waren maar snueperijtjes die ik als kind wegnam om ze op de plaats zelf onmiddellijk te nuttigen President Maar gij zult ons toch niet willen wijsmaken dat gij voor 2 tbaler gerookte paling iu eens kunt opeten Beklaagde Mijnheer de President laat gerust desno jds voor 3 thaler gerookte paling halen en alles zal hier in uw bijzijn iu een oogenblik verdwenen zijn De president meende echter de voorgestelde proef niet te moeten nemen Volgens nauwkeurige opmaking waren iu de groot jvaart gene zijde vau de Kaap de Goede Hoop onder Nederlaadscbe lag op 31 Dec 1878 14 Jzeiibchepeu Te Louden is nieu tegenwoordig in de gelegenheid zich in de Utereoicopoc Company bij elictriscb licht te laten pbutographeereu Uit den aard der zaak behoeft men dus geen rekening inter te houden met den tijd a i den dag eu is t unvcrschillig of er de zun helder scinjiil dau wel of eeu sumbere regenwolk het geheel verbürgen heeft Dr D H Kruseinau te UaarUm schrgft aac het I FkarM ITtekblad Eiu veehouder uaschte zijn koeien die last van ongedierte hadden den 26n Februari II niet eeneopiüjsiiig van raLtenkruit Den volgendej morgenbkkeu de koebeesteu ziek te zgii zoud ii de eigeu iar Duor tusschenkomst vfrn dezen laatste den heer Reedijk werd mij de melk van den 6n dag ter hand gesteld dus nadat de koeieiï reéds TV maal met Water waren afgespoeld eu ze uiterlqk reeds bgua weer volkomen gezond waren 200 CC von die melk behandelde ik volgens de bekende methode beschreven o a door Otto Met den toestel van Marsh gelukte het mg het voorkomen zij het ook iu geringe hoeveelheid vaa arseuik overtuigend te betviju n daar binnen den tijd van een half uur eeu zeer duidelijke riug in de buis afzette die iu aanraking met onilerchlorigzuren natron tustoud verdween terwijl gelijke hoeveelheden van dezelfde reageutien iniuir zuuder inelk op gelijke wgze behandeld na verloop vau ecu geiieel uur uog geeu spoor vau een arsenik spiegtl hadden doen uutatoan Daar het wasscheii vau vee met araenigzuaroplossing vrij algemeen is de koemelk veeligds het eenige voedsel is van zeer jonge eu zwakke kiufieren en de keunis van voedingsmiddelen zoo dikwijls uan den pharmaceut wordt opgedragiu kan het zijn nut hebben ook in een pharmaceutisch blad de aandacht op dit feit te vestigen De toestand an de vischprij te Vlaardiugen blijft al langer dau een halfjaar dezelfde t w zeer kwijnend Er g iaii geen schepen om Noortlscheu visch in zee en van het geringe getal dat uitzeilt is de aanvoer uog huogst oubeduiilend Er is geen rekening te maken bij de zware kosten die de rcederg vereischt zoodat bijna iedere reeder aarzelt dien eer tijds zoo bloeienden tak van nijverheid verder uit te oefenen Heel Vlaardiugen kan thans geeu visch van aanbelang leveren een feit dat nooit gehoord was zoodat aan de veelvuldige vraag naar zoutevisch die zich juist dezer dagen meer dan anders doet vernemen onmogelijk kon worden voldaan Daarbij zijn de prijzen van i en visch ten gevolge van schaarscher aanvoer sedert geruimen tijd ontzettend hoog biji evolg ongeschikt om den vischhandel iu het klein eeuig voordeel te bezorgen Gevonden en aan hel Bureau van Po1il ie gedeponectd Een DROOGBAK st ande achter de Kerk UU L a ii ML i=osa EiK icrM aiT STAAT VAN BRIEVE geadresseerd aan onbekenden iu de le helft der maand Maart uit Gouda verzonden en door tusschenkomst van het Postkantoor aldaar terug te bekomeu 1 J H Kuhn Amsterdam 2 H Dulman Boschweg 3 wed A H W Galup s Gravenbage 4 P Verstap Waddingsveec Vau het Hulpkautoor te MOORDRECHT 5 P van L euwen Rotterdam Ootida den 2 April 1879 De Directeur v h Postkantoor te Gouda VAN KRÜIJXE Kantoui ereclit te Gouda Terechtzitting van Woensdag 2 April 1379 Kantourechler Mr J H van MIEROP Ambtenaar van het Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLTEN te Rotterdam VEROORDEELD J S en D S beiden sjouwers onende te Gouda ieder tut twte boeten van drie gulden of gevang van C6 i d ig voor iedere boete met verbcnrdverklaring van de gebezigde fleuren wegens onder de gemeente Gouda visschen in een met ijs bedekt nvater zonder voorzien te zijn van e ue acte eene schriftelgke ergunuing van den eigenaar of rechthebbende van het vischwater eu eene machtiging vau den couttuissaris des kouings in Zuid Hulland A B arbeider woneude te Gouderak tot twee boeten van drie gulden of gevang van één dag voor iedere boete wegens onder de gemeente Moordrecht md de hand vangen van een snoek uit ten bijt van eeu met ijs bedekt water zonder voorzien te zijn van eene acte eene schriftelijke vergunning v an deu eigeuaar of rechthebbende vaa het visehw iler eu eene machtiging van den comrai saris des Konings in Zuid Holland G K eu M K vissc iers ivoneude te Gouda iedtr tot eiie boete van drie gulden of gevang van één d ig wegens onder de gemeente W addinxveeu te zanien en in vereeniging visschen met schakels iu eens aiuUrs vischwaltr zonder schriftelijke verguuiii ig v m den eigeuaar of rechihebbcnde C J viaschti wonende te Reen ijk tot eene boete van drie gulden of gevang van één dag wegens onder de nieente Reeuwijk visscheu met fleuren in eens anders viEchwatir zonder schriftelijke vergunning vn i den eigenaar of rechthebbende M van A wascbvrouw wonende te Gouda tot eenC boete van cé i gulden of gevang van één dag wegens werpen vau roet iu het water van de Breed straat te Gjuda K M van E geneesheer nonende aan de Meern lot twee boeten van drie gulden of gevang van één dag vbor iedere boete wegens op deu Kleiweg te Gouda rijden harder dan in matigen draf met een met een paard bespannen wagen en rijden ia draf over de beweegbare brug aan den Kleiweg t Gouda W H koopman wonende te Oudewaier tot eene boete van éen gulden of gevang van ééu dag wegens rijden zonil noodzaak met een wagen over het metJiKufcer bcslrate voetpad van de Hoogstraat te Góiida N de J Ijiidbouwer wonende te ter Aar tot ei nc botte v in céa gulden er eene boete vau drie gulden of gevang van een dag voor iedere boete wegens wateren tegeu de stadswaag te Gouda buiten een waterbik en rgden in draf over de beweegbare brug aan den Kleiweg te Gouda W V koopman wonende te Woubrugge totecue boete vau één gulden of gevang van één dagwegens wateren tegen de st idswaag te Gouda buileneeu waterb ik f B van D timmerman wonende te Bodegraven tot eene boete i an één gulden of gevang van één dag wegens wateren tegen eeu woning iu de Stoofsteeg te Güuda buiten een waterbak J 8 Jandbouwer wonende te Willfskop tot eeneboete van ééu gulden of ge ang van ééu dag wegenswateren tegen een wagen op de Markt te Gouda VRIJGESPROKEN J van V luolennar wonende te Boskoop vandC aanklacht legen de stadswaag te Gouda buiteneen waterbak gewaterd Ie hebben M aTr WÊf E R I C H T E N Gouda STfpril 1879 Bij kUinen omzet was de stemming fl iuw Poklertnrwe puike f 9 a 9 60 endere ƒ 8 60 4 8 76 Boi § puike ƒ 8 50 a Mindere ƒ 5 76 a ƒ 8 25 Voer ƒ 4 i 5 a Gerst puike ƒ G 75 a ƒ 7 60 Mindere ƒ 6 ƒ6 50 ƒ Haver zware ƒ 4 k ƒ 6 Ligte ƒ 3 25 a ƒ 3 76 üe veemarkt met gewonen aanvoer deu handel in allo soorten traag wkcua voor Louden vaij 1 9 u 20 cents per half küu magere varkens en biggen lr lag te verkoopett Aangevoerd 10 partijen kaas prijzen v in ƒ 20 il ƒ 26 Bolcr ƒ 1 ü ƒ K3U