Goudsche Courant, zondag 6 april 1879

B tl rgerlljke Stand Gouda CBBOBEN Jl Murt Fitter Cumeli nim J Vonk en II J MiDk Cornrlis Petrus Uaru oaders C S B Smelt CD J C M Jl tlol l Alinl Alid Eliubeth ouden A de kr ou e ö vaD Hooteu Johsaues MirliBui ouders P Theuseu en G H Ma Beaaekoiii Ueuues ouders tt Btucr ea P C an der Deo Jobaoaes ouders € Voa eo C Badiz t AnnijEje oudera A BoowtnaQ en 43 BukcIgkkoKen Petrus Jobanaea oudera S de Korte D 6 Uuunik OVERLEDEN 1 April A Blok 7 j GEHUWD i pril G ibkes eo B de Joo Burgerlgke Stand Tiui onderstjiande gemeeuteu van 27 Maart 3 tot April 1879 Moordrecht GEBOBEN Neelljr en Willem ouders J de Vries en € Bouthooro Aart Arie ooders L VerboetT en M Slobbe Jin ouders C Trou borst A Beekman OVËKLKOEN H M aa I Mn 72 J J Bonman 8j G Homburg lï d T Pols bvr van D de Jong l 8j Gouderak = GEHOREN Arte ouders 1 eaa der Vlist ea A den Hoed 0 £ltl kU£N 1 M Kasberiten 18 j C Koemaus SOiB A van Vhet Ked A Koolmiis 84 j ONDEBi BOUWUs O Kreuk84j Ouderkerk s d IJsel enH Boa 33 j i Stolwijk GEBOREN Geertru j ouders L Baas en H Tbiele Haastrecht GEBOBENi Christina onjers K Balk en A Moot KeeuwUk GRUOREN Dirk Abrnbsm ooders H Metaal en C Ummens Sophia ouders P van Leeuwen en W Vujct taar Johan ouders P Picters eo J Helleman Antouia ouders J de iong en C ao Rijn ONüfeRTROUWD J Schouten 31j en W an derWoIf 3i GUBUWD M tichouteo en K üostsliooui Zondag 6 April 1879 N 2279 GOUDSCHE COURANT en Advertentieblad voor Gouda en Omslreken De inzanding van advertontiën kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave Waddinxveen GEBOREN Adrisous ooders A Vcrmeij en M au der Bea Cornells ouders li ran Drielen ea J tan der Kroef Cornelia ouders C M iters en M Keijcn Arie ouders J ean Erk en W Vermeij Cornells ouders J Zwalfenbnrg n M Verhoojr OVERLBDÜN W Dullemeijer 11 m A Sloolmnu 7 j E J Bul 68 j OEHllWD J Tan der Meijde en M Groeoeiieg J ffaa den Heuvel en N van der Her ADVERTENTIÉW 12V JARIGE ii VAN W GEttRIT JAN GRENDEL m ALIDA LOÜWERIER M Gouda 3 April 1879 m s m Heden overleed na eene kortstondige ongesteldheid myn geliefde Echtgenoot S van CREVELD mij nalatende acht kinderen waarvan het jongste tien dpgen telt Slechts het vertrouwen op den Hemelschen Vader der Weduwen en Weezen kan mfl opgericht honden onder dezen vreeselpen slag Wed S TAN CREVELD Geb TA DB Meer Gouda 28 Maart 1879 D affaire zal op detitelfden voet worden voortgezet Op den 1 April overleed te Leiden in den onderdom Tan 72 jaren onze hartelijk geKefde Moeder en Beha dmoeder MeTrouwe H M DOEFF TAN WesTEEBEEK van EEBtEN C J TAN DE BURCHT VAN LlCHTENBERGH A P J TA DER BURCHTT LICHTENBERG D0K I Heden OTerleed te Atnertfoorl onze geliefde Moeder en Behuw d Moeder Mevrouw de Wed E E VISSER DE Jokob in denouder dom Tan 75 jaren S B TA LEER J VA LEER Vmsbe B Mda 1 April 1879 Vtrio kt van rouwMlaehten verschoond tt Mgven V De Heer en Merronsr tak AKEN IJzENDooRN betuigen bun dank yoamie vele bewgzen van deeineraing bij bet OTerlgden van hun kindje ondervonden De ondergeteekendea betuigen hnnqpn hartelyken dank voor de veU bljjken van belangstelling bfl de geboorte van hunne Dochter ontvangen M J KAMPHUIZEN J W 0 KAMPHUIZENGouda 3 April 1879 de Qeeef Bij de Trekking der Loterij ten behoeve van de Kinderbewaarplaats is de prijs gevallen op No 84 TE KOOP Een HOND met KARNMOLEN Te bevragen by W PERK te Moordrecht De ondergeteekende beveelt zich beleefdelijk aan tot het AANLEGGEN BEHANDELEN of WAARNEMEN van en vetder al wat töt het vak behoort J MEIJER Hovenier Bleekersingel No 139 Urbanus Pillen bereid volgens het aloude en echte Recept waarop men in het bijeonder attent maakt Zijn zter nuttig in ongnteldheden der MAAG en tferken lieilzaam op de SPIJSVERTERING Zy zyn uitmuntend tegen de GAL SCHERPl E in het BLOKD en UiTSLAG der HUID sg zyn ZACHT LAXEREND en 8LUMAPDU1JVEND Verzegelde doozen van SZ j C ent en dubbele doozra zgn verkrijgbaar bg de bh i AlMataetdam J de Boer Jmlerdam M Cléban C drog heilige weg D 132 Boskoop J A van t Woudt Uel t H W de Krugff louda L Sohenk op de Hoogstraat Uaaitrecht K Oosierling Uage J L F C Siiabilié Buitenhof Leyden J T Tcrburgfa Haarlem hoek Baklteraterg Moordrecht G H Post Ouiewttter Pr Vree Oudshoorn H van den Boom Rotterdam v d Toorn Beker Weste W8gen trait Schooithoten A Wol If Utrecht Altena Kroon op het Steen over den Donkerstr n 3721 IFoerden J F Sweermin ZetenkuüeH A Prina a Bodegraven B Versloot Het depdt dezer echte Urbanua Pillen sind zoovele jaren met roem bekend en in algemeen ge bruik is door on te GOUda aUeen en Uit sluitend geplaatst bg den heer L SCHENK op de Hoogstraat W AAR SC H ü W r N G Men wordt instantelgk verzooht wel ttleiit Ie willen zgn dat door ons bg niemand ander s de UrbsnusPillen bereid volgens het oude en eehte Recept in DépSt zgi verkrijgbaar gesteld ik de hierionen opfegeven Siedeii en Plaateen dan ti de kiertovengencktnde Dépóthovder In elk dooqe Is een biljet foortien met de eigenhandige naamteel èmng van de vervaardigers Wed K UMEM b ZoON Apothekers welke Handteekeniog ziohfio oic bevindt op b t Zegellak waarmede de üooè verzegeld zgn Wij vertoekeit de gebruikers i êtMtel jk daar wel op te letten en raden hun aan wel tOe tO BlèU bij wien men de Doosjes Pillen haalt Alleen die Doosjes waarin een biljet met onre Handieekening i zich aan te stihaffeo en zich te achteo voor bet gebmik van de vele namaaksels TWKE BEKWAME SCHEDEBSOECHTS gevraagd bjj W van SOEST Lange Tiendeweg Men Traagt TE HÜÜR juuii xnjivj JL l UillJ17JUimUlUi geschikt voor WINKELZAAK Adre met franco Brieven onder N 224 by den Uitgever dezer Courant Openbare Vrywillige VerkoopiDg te WADDINXVEEN op DINSDAG den 15 APRIL 1879 deg voor Dviddags ten 11 nur in het Logement van den Heer D tak Nibeeek aan het Dorp te Wadr dinxveen van EEN HUIS plaatselijk gemerkt 77o met ERF en daarachter gelegen GROND benevena een perceel TUINGROND alles binnen die gemeente gelegen Breeder bij biljetten en informatiën te bekomen ten Kantore van den Notaris A N MOLENAAR te Waddinxveen Openbare Vrijwillige Verfcooping te WADDINXVEEN op WOENSDAG den 16 APRIL 1879 des Toormiddags ten 10 Ure in het Nieuwe Socie teitsgebouw aan de Brug aldaar Tan een HECHTE en STERKE BODWfflANSWONING C A alsmede circa 9 HECTAREN Bundeia bij uitstek GOEDE WEI en HOOILANDEN staande en gelegen in den Polder Bmemendaal aan bet Jaagpad binnen Waddinxveen Breeder b biljetten en informaiiëa ten Kantore Tan den Notaris A N MOLENAAR t Waddinxveen ÖÜD CARTHAGENA BergplantenOlie Ieder die een fraai hoofd met haar hebben wil make gebruik Tan deze olie Zjj gaat het nitTallen der haren tegen Tersterkt de haarwortels en bevordert de groei der nieuw uitkomende haren Prijs 60 et per flacon Hoofddépót te Delft biJ A BBEETVELT Az die dit artikel o a verkrggbaar heeft gesteld bg Me de fd tloiroan Gouda Mej W d N Sindcr Leiden i Prina Zevenhnlten W I igtljelm Voorburg Wed 6 WUheti iua Woer4 A Boa Baekel Door den tióèkhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen Il mm siiM of de beschrflving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of 8t Janskerk te Ter Ooude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der Cartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlijk levensbericht der beroemde GlasschilderB de Gebroeders Dirk en Wouter Crabetli doob ♦ CHRI8TIAAN KRAMM Lid detr Kon Academie van Beeldende KamteD enz Kunstschilder Architect en Directenr i Acadenrie van Bouwkunde tê Utrecht Prijs 8o Centen GounA Dsnt VAt A Bwnnisui De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAOr In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 BUITENLAND Buiteiilaiidscli Ovir iclit Een weldoordiichte krijgstocht wordt iu fraukrgk door de clericalea opfïezet tegen de oudcrwijSwetteu vau den minister Jules Ferry welke een aanvang maken met het onttrekken van het onderwijs auu den invloed der geestelijkheid Uet regent bisschoppelijke protesten en de beweging van het volkspetitionnenuent waarvan wij reeds vroeger spraken wordt georganiseerd door een comité waarvan de bekende heer Chesneloiig president is Hoe goed ook ingericht zal deze aaiiv il toch schipbreuk Igden In Frankrijk evenmin als iu Belgic waar dezelfde strgd wordt gestreden kau meu de bevolking zeer warm maken voor het priesterleger met de lellerlag in de achterhoede dat zich wil meester maken van de jeugd De Fransche radioalen zijn uit hun humeur over den loop der zaken aangaande den terugkeer naar Parij maar zij doen er voor t oogenblik het zwijgen toe overleg is in elk geval uoodig en de Kamer moet naar huis om plaats te inaken voor de Algcmcene Raden Hier zal men als naar gewooute weder trachten ijaar verboden vrnohteu en wensohen willen uiten voor of tegen den terugkeer naar Pargs wellicht zal men beweren dat dit punt niet behoeft gebracht Ie worden tot de politiek en derhalve het oordeel hierover aan de Kaden vrijsUat Hoe dit zij men gelooft niel dat de radicalen zich ten opzichte van deze quaestie met geduld zullen schikken rn er in Mei nog wel een poging zul worden gedaan om het voorstel tot wijziging van art 9 uit het Rriif op te wekken l e Frauschen leven echter Ie veel bij den dag om zich over de toekomst veel te bekommeren en de dagelgksche zaken worden dan ook met de meeste kalmte voortgezet Van de stemming in den Senaat moeten wij nog meedcelen dot 161 republikeinen en 2 leden van de rechterzijde voor de verdaging stemden llö leden van de rechterzijde en 10 leden van het linkermidden stemden tegen 3 leden van de rechter en 3 vau de linkerzijde onthielden zich Maandag avond bracht het Britsche Lagerhuis de driedaagsche beraadslaging ten eiule over de molie van sir Charles Dilke tot afkeuring van het regeeringsbeleid in Zuid Afrika De debatten zijn vau beide zijden met zekere bitterheid gevoerd Lord Hartington de leader der liberalen zeide tot het ministerie Of gij hebt niet geweten dat reeds in het u jajirj tegen de Kaffers eene offensieve lionding werd aan genomen ec dan is sir Bartle Frere te laken wijl hij u opzettelijk den gang der zaken heeft verborgen en had hij moeten teruggeroepen worden of gg hebt het wel geweten en dan hebben wij recht van u te weten hoe gij gekomen zijt tot ecu politiek die leiden moe t tot ouniiddellijkeu oorlog Volgens de houding welke gg thans aanneemt is er een oorlog begdnueu waarvoor niemand de verantwoordelijkheid draagt de regeering zegt niet te weten dat hg zou verklaard worden en sir Bartle Frere is volgeus baar van alle verdere verantwoordelijkheid ontslagen wijl hij over de zaak eene berisping ontving Nu wensoht het land wel geen offer voor het gebeurde maar het wensoht een einde te zien aan alle raystifiootie omtrent de Vraag wie voor dez n oorlog aa sprakelijk is De heer Stafford Northoo te antwoordde aanstonds dat de regeering alle verantivoordeIgkhcid op zich nam euzich ploatate tuascbeu sir Bartle Frere en het parlement hoewel zij in zeker opzicht de hajidelingeu van den landvoogd niet had goedgekeurd Sir Bartle had gefaald maar kon der kolonie in de toekomst nog van onberekenbaar nut zgn Het slot was dat de zv eeriug eene meerder heid van 60 stemmen verkreeg 246 voor en 306 tegen was de uitslag der temming in het druk opgekomen huis Deze meerderheid was aanmerkelijk minder dan bij vorige datOpis over koloniale of buiteulandsche politiek In februari van het vorige jaar had lord Beaoonsfield vooriet eitra oorlogscrediet Van 6 millioen pond eene meeijderheid van 104 stemmen en bij de motie van afkeuring van lord Hartingtou in Augustus waarbij het Berlijnsche tracta it punt van uitgang was won de regeeriug met 340 tegen 192 De laatste motie vau afkeuring van den heer Whitbread over den oorli in Afghanistau werd verworpen met 830 tegen 22i stemmen Het ministerie wordt dus Kwakker men vermoedt dat aU het lal moeteu toagcvo lui den drang tot ontbinding der kamer zijne dagen zullen geleld zijn De Duilsche Kgksda is uiteen egaan als de heercn nog een dag geduld hadden gehad kouden zij het toltarief hebben megenomen want de Bondsraad keurde gisteren met enkele kleine wijzigingen het werk van de tarief commissie good De bUdeu deelen teveus dat tarief in zijn geheel mede men kent het Bismarcksche beginsel waarop dit rust hooge rechten voor alle artikelen die in het buitenland gefabriceerd worden bij geringe rechten of vrijstelling van artikelen die heel of half als grondstoffen dienen voor de Duitsohe industrie het vermeende belang vau deze industrie vormt den grondslag De bekende afgevaardigde von Windhorst heeft een onderhoud gehad met den Uijkskanselier Oausch DuitKhlaud is daarover iu beweging eu overal wordt gevraagil wat die twee wel te verhandelen kunnen hebben gehad Natuurlijk ontbreekt het ook niet aan personen die dit haarfijn meeneu te weten eu iu sommige dagbladen vindt men dienaangaande uitvoerig bericht Intusschen is bgna niets zoo zeker dan dat men er in het geheel niets van weet en zelfs de aauleidiitg tot het onderhoud niet kan gissen Het meest waarschgulijk acht men nog de onderstelling dat over het vermogen van den ex koning van ifannover i gesproken Monr wij herhalen niemand kan er iets van wflen daar het geheim zorgvuldig werd bewaard H t gaat met de gemengde bezeltiug yan OostB eliè dagelijks weer achleruit eeigistercii verzeJterde de Kegeeriag iu het Eiigelsche Lagerhuis dat er nog niets dienaangaande was bepaald Engeland was voor de gemeigcje bezetting al meende de Porte dat zij zelf wel rustbewaarster kon zijn Derhalve il weder in beginsel is de zaak uitgemaakt wat zooveel als niets beteekent en de officieuse berichtgevers van schier alle Mogendheden hebbén het publiek weer bedrogen Hoelang het nog duren zal vdór de onderhandelingen tot een resultaat hebbeu geleid is nog niet te zeggen men zou zoo zeggen dat het niet zoo heel laug kan duren want den Sg Mei moeten de Russen volgens het tractaat van Perlijn Turkije eu dus ook Rumelië verlaten BINNENLAND GOUDA 5 April 1879 Voor de examen commissie van den militairen geBei skuudjgen dienst ts Amsterdam v6or hoogcrea ADVEBTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels Ji 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN rang van officieren van gez en apothekers is door den heer J H ïeeliiig in garnizoen te Middelburg officier van gez 2de kl een loldoend namen afgelegd voor den rang van 1ste kl bij het leger hier te lande VERGADERING van dzn GEMEENTERAAD Dinsd ag den 8 April 1879 des namiddags ten 1 ure ten einde te behandelen Voorstellen tot uitbreiding van het hulppersoneel op de Tosschenschool Het adres van het R K Kerkbestour der Parochie Onze L V Hemelvaart alhier betreffende de buiteadeuren der nieuwe kerk op den Kleiweg Te benoemen Een hulponderwijzeres aan de 2e Artnenschool Een ooucierge voor het gebouw Arti Legi Het Vadertand verneemt dat het wetsontwerp tot regeling van de finaneieele verhouding tnsschen Nederland en Indié in de afdeelingen der Tweede Kamer door de meerderheid ongunstig i ODtvaogen Uit Slol vijk schrijft men ons LI Zondag had alhier eene openbare uitvoeriug plaats van de Zangvereeniging Oefening baart Kunst Hadden de Heeren Kerkvoogden niet de welwillendheid gehad het KerkgebounT voor die gelegenheid beschikbaar te stellen de talrijke hoorders waaronder er velen waren die van elders opgekomen wsreo zouden voor zeker geen plaats hebben kunnen vinden De uitvoering was die belaugstelling waardig De nommers van het programma werden met eene juistheid uitgevoerd die men niet van zoo u jeugdige vcreenigiug zou verwacht hebbeu Aan de vereenigiog komt alle lof toe Laat ons echter billijk zijn en niet vergeten dat een groot deel van den behaalden roem toekomt aan den ijverigen directeur den heer D C de Koning die kracht nooh tijd heeft gespaard om door ziju talent ook op het gebied der toonkunst mede te werken tot bevordering van beschaving en veredeling De leden gaven hem dan ook bij monde van den heer J C Scheer in de pauze een welverdiende dankbetuiging èn tevens een stoffelgk bewgs van hunne erkentelijkheid door hunnen hooggeachten directeur een prachtige aneroïde barometer met toepasselijke inscriptie aau te bieden Bg afwisseling deed onze organist de heer P Kroon het orgel hooren eo wist door zijn meesterlijk spe het effect van de uitvoering te verhoogen Bij de Donderdag plaats gehad hebbende verkiezing van hoofdingelaudeii en hoofdingelandeuplaatsver vangers van Sohielaud zijn gekozen t iu het 1ste district tot hoofd ingeland de heer P Hoogerbrugge Jza J in het 2e district tot hoofdingelanden de hb J W Scliuunnan en H Uitdenbogerd tot hoofdingeluud plaatsvervanger de heer A von der Spek in het 3de district tot hoofdiugeland de heer E Jongeueel en tot boofdiugeland pltratsvervanger de heer Dogterom in het 4e district tot hoofdingeland de heer IJ J de Jong Lzn éb tot hoofdingelandplaatsvervanger de heej A Kluit Hzn Herstemming iu het lete district voor de betrekking van hoofdiugeland lusscheu de heeren A Vo or winden n C vi n deu Berg Jzn en voor die van hoofdingeland plaatsverï auger tussohen de heeren C van den Berg Ha en A Vocrwinden i