Goudsche Courant, zondag 6 april 1879

T vereeniging gevestigd onder den naam van Vereeniging van gepensioneerde onderolfioieren en minderen van het Nederlandsohe leger goedgekeurd bij kon besluit vjn 24 Maart en ten doel hebbende De billijke belangen der g pciisioiieerd6 onderofficieren eu minderen te brhartigon deze in algemeene vergaderingen te bespreken en zich te zijner tijd als bevoegd lichaam tot d e hoogere macht te wedden b Binnen de grens van haar vermogen weldadig te werken iu het belang van hulpbehoevende leden hunne weduwen en weezen Zaterdag 11 vervoegden zich twee personen een Eugelschman en zijn tolk by een landbouwer te Bareiidreoht om aardappelen te koopen Daar zy een zeer hoogen prijs boden was er weldr p m 600 heet verkocht waarvan 1 3 terstond geleverd moest wordeu en de andere 2 3 van de party op vastgestelde dagen Toen 180 mud in den waggon van het Slaatsspoor waren geleverd en er volgens acooord om geld gevraagd werd had men dat niet bij zich maar men zou maar even naar Rotterdam gaan op het kantoor Te Kotterdam echter wist men aan het opgegeven adres van nitts en ten slotte bleek het niaaf al te duidelyk dat de boer bedrogen was Het moet thans gelukt zijn de aardappelen te Kraliageu iu beslag te nemen en ook op éóu der bedriegers de hand te leggen E n sergeant die dezer d igen tengevolge van de milde bepiliiig van deu minister van oorlog mede vt rguuniiig liau gekregen om te trouwen en zich rteils voor ondertrouw liud aangegeven heeft itw gevolge vau inmiddels bekomen 8 dagen politiekamer dtze blraf met intrekking van de bekomen vergunning moeten bekoopeu Ecu deskundige deelt in de Bonner Zeitung mede dat de in onze tuinen zoo gezochte gouden legen boom buitengewoon gevaarlijk is Het is een giftplant van den eerslen rang want al zijne deeleii het blad de bloem het z nd ja zelfs de bast en wortelen bevatten het in 18fi4 ontdekte vergif oytisine t welk zoo sterk werkt dat een drielioiidi rate deel van een gram ouder de huid van een kat of een hond gespoten oniniddi lijk den duod ten gevolge heeft Door de medische faculteit zijn reeds veie ghvalleii vau vergiftiging van volwassenen en kinderen door cyiisiiie geconstateerd Het is dus een gevaarlijk speelgoed als kinderen de takken van deu goudei regen verzamelen om er kettingen van te maken Tien van de kleine zaadkorrels zijn voldoende om een kind te dooden eu er bestaat geen bekend tegengif Te Gfoningen is in hechtenis genomen zekere Jan Poll laatst pelinolenaarsknccht te Oostcrwytwcrd die zich sedert Februari iu de provincie üroniDgen en Drente schuldig maakte naij oplichterijen en diefstal o a deed hij zioh op naaih van geachte ingezetenen I fantusiehoeden pantalons eUmi saisotis enz afgeven die hij dau voor epolprijzenVe gelde maakte Pas liep Dinsdag te Groningen het gerucht dat Jan Poll zioh iu de stad bevond of rijks eu gemeenlepolitw oeden hun best om hem in bonden te krijgen t welk uau de vereende pogingen dan ook gelukte Poll die vroeger reeds eeue gevangeuisstraf van 5 jaren moet hebben ondergaan zal nu ter verantwoording wordeu geroepen voor ettelyke feilen nis oplichting diefstal en valsohheid in geschrift zoodat dit gevaarlijk sujet wel voor gcroiinen tyd uit de maatschappij zal worden verwijderd De maskerade het volgende jaar door het Leidsohe sludenteukorps te houden zal voorstalen Den intocht van PiliDs den Schoone binnen Amsterdam in 1497 Uit het verslag over den toestand van het onder wijs in de gemeente Wageniiigen blijkt o a dat het aautal leerlingen aan de Bijkslandbouwsehool op het einde van het vorigre joar 119 bedroeg Het hoofd gebouw dier inrichtiug behoeft wat lokiliteit betreft veibetering Men schrijft aan het Utr DagU uit Amsterdam Naar men verneemt wordt hier een demonstratie tegen de ontworpen effeotcubelasting voorbereid die bij s Konings komst te dezer stede zou worden geëxploiteerd Of deze Aprilbeweging met die van 1863 eénige overeenkomst zal hebben moet de tyd leeren Zooveel is zekerj dat godsdienst en geld beide evenzeer iu staat zijn de hartstochten in beweging te breugen I De zangeres mejufvrouw Scheflzky lo Munohen werd dezer dagen den titel van Koninklijke Hofzangeres plolspling ontnomen om welke reden dit geschiedde word t eerst thans door eeij der bladen medegedeeld Zy had de Koning van Beieren namelijk met Kerstmis een praohtjg tapijt gezonden dat zy volgeus haar verklaring zelve had vervaafdigd Het geschenk werd welwillend nangencnen maar tevens bevolen dat de prijs dien het had gekost uit de kas des Konings aan de zangeres zou worden i terugbetaald Mej Sjiieftzky nam hierin genoegen en leverde thans een bespottelijke hooge rekening iu van meer dan 15000 Mark Bij onderzoek bleek echter dat mej Schcftzfcy het tapijt niet eens zelve had vervaardigd maar gekocht en wel voor een prijs van slechte 160 mirk Het ia lichtste begry pen dut koning Lodewyk dit veruemende iu woede ontstak eu gemeld besluit nam De telephonisohe waarnemingen van den heer L J Lafèbre bij het overbrengen van een opera met orchest die zeer k I improviste en ouder de minst voordeelige voorwaarde plaats grepen hebben ten volle aan de verwachting beantwoord Het doel met deze proefnemingen was de luchtgolvingen door klank of toontrilliugen in een ruim lokaal voortgebracht op de membrane van een enkele telophoon kunstmatig zoodanig te conceutreeren dat de gewapende telephoon niet zichtbaar iu het lokaal zou behoeven aanwezig te zijn Daaruit zou dan blijken dat voortaan noch spreker noch zanger noch eeuig ander toouvoortbrengend lichaam met de telephoon zelf zal behoeven gewapend te zijn Langs dien weg zouden dau klank en toougeveude lichamen de luchtmassa die hen omgeeft in beweging brengen alvorens de menbrarae van de telephoon zelf in trilling wordt gebracht een toestaud by de voortplanting van het geluid als onmisbaar aan te merken wil het timbre of geluidkarakler niet verloren gaan De verkregen resultaten hebben het bewijs geleverd dat de rede van een spreker kan worden overgebracht zonder dat deze de telephoon voor den mond of in zijn onmiddellyke u ibijheid behoeft te hebbeu maar zal uu eveiizoo kunnen verkregen worden dat met een tekphooii in eeuig lokaal aaugsbracht het overgebrachte gelijktijdig door m er dan ééa persoon zal kunnen worden gehoord Dit wordt ten sterkste betwijfeld eu dit lUJCt vooralsnog als df schiduw zijde van den telepliooii wordt aangemerkt die ook in de eertte plaats voor het minder geoefende oor als streng vereischte stelt dat op de plaats van aanhöoren een volstrekte stilte hcersche waarmede verder iu verband staat en dit is duidelyk gebleken dat do eeiie persoon boven den anderen raeeidere of mindere bezwaren ondervindt in het aanhoorcn met gewapend oor iutussoben vsreisoht dit laatste slechts eeu korte oefening Te A rlanderveen zijn door een der gemeenteveldwaciiters drie m ilro eii gearrestierd welke te Middelburg van de Hydra gedeserteerd waren De raad der gemeente Wageuingen heeft aan de concessionarissen voor een stoomtram van Driebergen naar Arnhem vergunning verleend de rails te leggen door de Hoogstraat ouder bepaling dat bij eeu eventueel totslandkomen van een stoomtram Wageniiigen Nykerk beide mnatsobappijen van denzelfden weg gebruik moeten maken De leden der sociëteit de Harmonie hebben besloten eene leeiiiiig aan te gaau vau ƒ 30000 reuteiide 4 pet Hiervoor zal eeue buitensocieieit gebouwd wolden iu het Noorder plaiitsoen waar de gemeente lot dat doel grond heeft afgestaan Men beiioht aan het A d rf D J D te Waniieperveeii eu R D te Niji veen hebben onlangs na eerst samen vergeefsohe pigingeii te hi nbeii aai gewend in gezelschap vau ilen wethouner B ü met behulp van eeu sin d zioli toegang verschaft tot de secretarie te Na vele bekende raoeitlijkhedcn is het der hoofdcommissie tot oprichtii van een badhuis voor minvermogende kinderen te Scheveiiingeii als huldeblijk aan de nagedachtenis der koningin Sophia der NeiK lauden gelukt een geschikt terrein aan te koopen Het is gelegen aan den Badhuisweg naast het CafS de la Promenade Schuins tegenover de villa vau Frins I redcrik Hoe slechter de tijden en hoe aohanrscher het geld des te vindingrijker worden de lieden om anderen het geld uit den zak te kloppen Door nieuwsbladen kan men tot iedereen spreken en daar het woord helaas nog altijd wnnr is vele mensohen blyven dom en lichtgeloovig zoo zyn advertenties de gemakkelijkste weg om delichtgeloovigeu te plunderen Als men ele adverientielijst van eengroot blad opmerkzaam doorziet zal men de zohderlingste aanbiedingen vinden cm zonder moeite in korten tyd rijk te worden Werken is zelfs niet noodig Het wonderbaarlijkste is hierby dat zij die zich door deze schoone voorstellingen laten vai Jen zioh niet afvragen waarom de aanbieder voor zichzelf geeu gebruik van dat onfeilbaar middel maakt in plaats van het voor geld anderen te verkooperi Wij herinneren ons hierbij de geschiedenis van Paus Leo X aan wien eens eet alchimist de kunst om 9 Te Berjf Ambiicht is de heer G Vooislaija ia ats van wyleu ilen heer J Bak gekozen tot lid n ill rmd terwijl viioris eeue herslemming moet pliuis hebbeu tmsoheu de heereu J P Mihlslede die voor het luliunulsohap van den Baad bedankt had CU J AJ t Vu der Straaten Na publieke aanbesteding is den heer C van den Berg te Boskoop voor ƒ 252J0 aauuemer gewordeo van de gebouwen van het stoomgemaal van deu polder Berg Ambacht en de firma VV van Goethera J Reollier en Co te Brussel voor 17 990 vau het slooinwerktuig Voor de met 1 Mei e k ontstaande vacature van Hoogheemraad vau den Krimpenerwaard zgu kandidaat gesteld de heeren B Sirceliud te L kkerkerk aftredendj L Kooy te Krimpen op de IJsel en G Vonk te Ouderkerk op de IJsel De gehouden verkieiiugen by het Groot Waterschap van Woerden hebben den navolgenden uitslag gehad tot hoofd ingelaud in het 2de district hoofdplaats Bodegraven de heer S Verlaan tot hoofdingeland m het 3de district hoofdplaats Wa irilei de heer P de Vries en tot hoofd ingeKiud pla usvervanger de heer A Hoogendooru tot hoofdiugeland iu het 4de distriol hoofdplaats Hanneleu do heer G vaoxder Lee en tot hoofd ingeUud pUiais arrsDger hersleramiug tussohen de heeren C H Ptek en A Kasbcrgeu By deu uitgever A Jansz en Zn te Leiden is het Ie nr verschenen van een nieuw auti ievolutioiutir weekblad dat den naam draagt van de Hollander Staten Qeneraal Tweede ICameb Zittingen van 3 en 4 April In de zitting vau Donderdag is het nieuwbenoemd lid Toor sBosch de heer de Bruijn beesdigd en heeft hy zitting genomen Daarna heeft de interpellatie van deu heer De Casembroot plaats gehad over ae hatenwerken te Batavia De luterptUaut vroeg 1 of met het oog op den iiuancieelen toestand de Kegeering niet zou willen overgaan tot bóspariug van eeuige miUioeueu door uitstel van eeuige groole uitgaven 2o hoeveel millioenen het werk meer zal kosten dan de raming waarbij hy herinnerde dat het politieke doel van deu aanleg om namelijk IndiS te lOOHcn dat men aich opofferingen voor haar getroosten wil niet bereikt is daar de verbittering iu Indie is toegenomeu 3o hoeveel jareu uoodig zullen zyn voor de dokwerkeu eu 4o hoeveel arbeiders eu ambtenaieoi by den aanleg werkzaam zyu bezweken De minister Vau Kees hield zièh overtuigd dat iu ludie de opgewondenheid opgewekt dioor personen die zich zelf overschatten wei zal plaats maken voor kalmte en de overtuiging zal veld winnen dat de eerbied voor en de onderwerping aau het gezag een onmisbare voorwaarde ia voor het voortdurend verblyf in de Indische bezittingen Xa aangetoond te hebben de urgentie van de haveu waaraan volstrekt geen weelderige inrichting is gegeven verklaarde hij dat na aftrek van ruim 2 miUioen aan materieel die na voltooiing terug wordt ontvaugen de haveu zal kosten ruim 16 millioen Tegenspoed is niet te duchten de onderdeden van het werk zijn benedeu raming gebleven De dokwerkeu zullen binnen den bepaalden tijd gereed komen Het sterftecyfer bij hen die werkzaam zyn aan de haven is zeer gunstig De verdedigingakosten voor Batavia zijn niet onder het project opgenomen maar men is het eens dat Batavia alleen door een vloot op de reede te verdedigen is Een onverantwoordelyke handelwijze en roekelooze geldverspilling ware het thans het werk te vertragen of uit t stellen en de minister verwachtte van de vertegenwoordiging dat zij de Üegeering de middelen niet zou outhoudeu om het werk krachtig voort te zetten Na korte repliek van den heer De Casembroot is de interpellatie afgeloopcn Aangenomeu werden nog een negental wetsontwerpen waaronder dat tot intrekking van den termijn tot herziening van den aanslag der beetwortel auiker tbrikanten dat tot onteigening voor de haveu van Stellendam en de Dordtsche Kil eu het tractaat met Srazilie over handelsmerken Eveneens de verhooging van hoofdstuk Marine dat bij ongesteldheid vau den minister Wichers door den minister Tak van Poortvliet werd verdedigd In de zitting van gisteren zijo na korte discussie aangenomen de wets ontwerpen tot heffing van rechten wegens de verrichtingen van den burgerlijken stand E tot afstand in eigendom aan de provincie Groningen van waterstaaiswerkeu tot wettelijke regeling der tien jarige algemeene volkstellingen tot verhooging van hoofdstakg der begrootiiigeu en tot verandering der grenTTussoheu Dreischor en Nieuwerkerk De kamer is vervolgens tot nadere bijecuroepiug gescheiden Naar men meldt heeft zioh te VQravenhage eeiie goud te maken wilde verkoopen De Paus antwoordde dat als de man goud knn maken hij slechts een zak noodig had om het iu Ie doen en daarom zond hij er hem een Het meest leest men de volgende annonce Mannen o vrouwen die by bun vast inkomen nog gaarne iets willen verdienen kunneu zonder dat er bijzondere kennis voor vereischt wordt wekelijks hondeid of meer mark verkrijgen als zij hun adres overzenden met bijvoeging van een mark in postzegels Gewoonlijk geeft de bedrieger voor zijn adres slechts een uoraraer op en honderde brieven komen in die of oubeantnoord blijven of gevolgd worden door gedrukte onbeduidende raadgevingen zooals by V om couverten te vervaardigen De bedrogene die meestal tot de behoeftige klasse behoort heeft geeu middelen om den bedrieger die gewoonlijk in een groote stad woont en dien hij volstrekt niet kent te vervolgen Iu een groote zeestad waar zich duizende landverhuizers inscheepten werd geregeld in een druk gelezen blad een onfeilbaar middel tegen de zeeziekte aangeboden De edelmoedige schrijver dien het slechts om het welzijn der lydende mcnsohheid te doen was vroeg alleen vijf groseheu voor de overzending vau zijii recept Het was echter een schalk want het antwoord luidde onveranderlijk ga uiet op zee Advertenties met het opschrift Er wordt eeu oom pngnon gevraagd zijn veelal ook niet te vertrouwen men moet er buitengewoon voorzichtig mede zijn Ik hoorde het volgende verhalen E n jongman die met groote moeite 2000 Mark had besp lard en daarbij nog 1000 erfde was vau plan na ir Amerika te gaau waar bloedverwauleu hem een goede betrekking wilden bezorgen Reeds op weg om het biljet voor den overtocht te nemen leeslt hij een annonce dat in eeu wijnzaak een nssoeié met een kapitaal van 3000 mark wordt gezocht Men b looft een rente van 2B pCt behalve een goed salaris De man neemt het aan in de eerste maand wordt hem ook zijn sal iris uitbetaalt natunrlijk van zijn ingebracht gdd Maar dan verder niets Zyn compagnon verdWijut en hij bezit een met schulden belaste zaak die terstond failliet gaat Hoe lichtzinnig I zal men zeggen Maar men treft deze lichl innigheid voak aan De echt gouden horloges die tegenwoordig in de nieuwsbladen meestal uit Weenen worden aiiigibjdeii zyu natuurlyk niets raiuder dan echt CU volgens een bekendmaking van het Duilsche nurwerkers blad uiet zooveel Grosohen waard als zij Marken kosten want de kast bestaat uit dun verguld koper en hot werk is niet te gebruiken Als er geen lieden aren die van al dezen bombast gebruik maakten eu er zyn duizinde zouden deze advertenties spoedig ophouden Dat men ze nog altijd plaatst bewijst reeua welke in issa zich laat be driegen Maar de pers die zulke wonden helpt toebrengen bezit ook de macht ze ten minste gèdeelielyk te voorkomen omdat zy aanhoudend waarschuwt en tot voorzichtigheid vermaant Wij wenschen dit hiermede ook te doen ƒƒ Dbl Lgta tate Berichten Parijs 4 April De geruchten dat het Ministerie z il worden gewyzigd worden gelogensjiaft Na ir het schijnt is het bepaald dat de Kamers niorgi n vacantie zullen nemen De verantwoordelijke uilgever van de Ordre is door de n chtbank veroordeeld tot eene gevangenisstraf van acht dagen en tot eene boete van 600 fr wegens het versprcideu eener valsche tijding Londen 4 April In antwoord aan Cameron zeide Bourke in het Lagerhuis dat de regeering gisteren vernomen heeft dat Frankrijk bedsit genomen heeft van het eiland Mataoong aan Afrika s westkust en dat de aliomey tneral van Sierra Lebne daartegen protesteerde Do Engelsehe regeering heeft daaromtrent terstond vertoogen tot het Pransohe gouvernement gericht Aan Fawcett gaf Sir Stafford Northcote ton antwoord dat de onderhandelingen met Jlakob Khan voorttiurend en dat de regeering zich onmogelyk door verklaringen omtrent wellicht noodzakelijke bewegingen binden of daaromtrent gedetailleerde raededeelmgen doen kan Echter is bijna niets onwaarschynlijker dan dat de regeering vóór de hervatting der zittingeu van het Parlement van hare tot dusver gevolgde politiek zou afwyken Voor het geval eene verandering Bjocht plaats hebben zal de regeering daarvan zoo spoedig raogelyk mededeeling doen Aan den onderkoning Lorcl Lytton is ten stelligste bevolen zonder do ondubbelzinnigste bevelen der regeering het leger niet naar Kaboel te laten oprekken Lord Hartington betuigde zijne tevredenheid overdeze gewichtige verklaring der regeering Berlijn 4 April De Nationale Zeilufg meldt dat van de gisteren in den Bondsraad voorgestelde i H veranderingen iu het onlwerp tarief behalve eeuige weinig beteekeneude wijzigingen deze de belangiykste ia dat tegenover ie Staten welke den invoer vau Duitsche artikelen aan ongunstiger bepalingen onderwerpen dan dien van andere landen een additioned invoerrecht ten bedrage van het verschil geheven zal kunnen worden Burgerlijke Stand GKBOREN 4 April Corndu Aston osden i II Donnai CD A M Kidder OVERLBilBN 2 April T de Brmjn wed jJ A M rraiizzeinp 66 j 5 van den taf 7 m J M Sclitnli 6 111 3 3 Hak 1 in W G de raaf 7 ra 5 C l asrtiBsia van der Haeglien wtd M E Knaap 83 j ONDEKTItOUWD 4 April J J jB er8 22 en T J If Hoi 8 24 J P aii Luljpen 5a j en H den Oude te iVlejiraven 34 J J H vao Him 80 j en C A Prince 26 j 1 H Wi gifeiibacli te Holterdara 39 j en R L M Foal 80 j H lan der M ili J en A de Gluil Ï4 j ADVERTENTIËM Getrouwd G SIBBES E DE JONG die tevens ook namens wederzijdsche familie hunnen hartelijken dank betuigen voor de vele benrözen van belangstelling bij hun huwelijk ondervonden Gouda 2 April 1879 Voorspoedig bevallen van een welgeschapen Dochter ANNETTE MARCUS geliefde Echtgenoot van SAMSON ö POLAK AmaUrdam 4 April 1879 Algemeene kermisgemng Heden overleed na eene kortstondige ongesteldheid myn geliefde Echtgenoot S van CREVELD mij nalatende achi kinderen waarvan het jongste tien dagen telt Slechts het vertrouwen op den He elscheu Tader der Weduwen en Weezen kan mg opgericht honden onder dezen vreeselgken slag Wed S VAN CREVELD Geb VAN DE Mbee Gouda 28 Maart 1879 De affaire zal op denztlfden voet toorden voortgezet Heden overleed na roorzien te zijuvan de H H Sacramenten der stervenden in den ouderdom van 83 jaren onze geliefde Moeder en Behuwdmoeder Mevrotiw CATHARINA PASCHASIA VAN DIE HAE6HEN weduwe van den Heer Meisdert Elias Knaap eerder weduwe van den Heer Gboegb Louis vos SiKaiiBACH Dit aller naam C J 6 L voN STERNBACH Gocda 5 April 1879 Voor de vele bewijzen van deelneming Qntvangen bjj het overlijden van onzen Vader betuigen wfl onzen hartelijken dank C G TAN DEIl POST Gouda B K J TAN DEK POST FnANgois 4 April 1879 ECHTE EAU DES FEES a 1 50 de Flacon SeJeroond op de Wereldtefltoonstelling te Parijs hetjfelk aan de Grijtse Haren in 8 a 10 dagen de jeugdige kleur hergeeft zonder het völ te besch igen vj ÜXtrait d Enu des Fee s a 1 75 het welk direct de natuurlijke kleur heraieeft T verkrijgen in Blond Bruin en Zwart bij Chs TAN VIVE Je en B SOHOLTE Coiiïenrs Gouda De ondergeteekende beveelt zicb belpefdelijk aan tot hek AANLEGGEN BEHANDELEN of WAARNEMEN van en verder al wat tot het vak behoort J MEIJER Hovenier Bleekersingel No 139 WIMEUUFFEOUW Wordt QEVRAAGD in eene Manufac tuurzaak een Fatsoenlijk BURGERMEISJE P G Beflecteerenden met franco brieven onder No 1245 of in Persoon bg den Uitgever dewr Coi i ant VERHUISD VAW D OöUWT NAAK DE PEPERSÏALT Wijk K 66 Blijft zich voortdurend aanbevelen tot het Inkoopen Verkoopen Builen en Verhuren van alle Oudeen Nieuwe MEUBELEN BEDDENGOED KLEEDEREN enz enz Voor eenLEVENSVËRZEKEBlNGMAAT SCHAPPIJ verzekerende ook begrafenisgelden i gen wekelyksche premien wordt ter verTanging Tan een Bode voor Gouda verlangd een SOLIËD m IJVERIG PERSOON die zeer veel tijd beschikbaar beeft Adres met franco brieven onder No 247 aan het Bureau dezer Courant MD nUISS0ÏÏD5TEL Een Weduwnaar met een Zoon B G vraagt een MEIDHÜISHOUDSTEB 40 i 5Ó jaar oud Adres met franco briieTen onder N 248 by den Boekh A BRINKMAN alhier fr lemand eene fraaije hand schrgvende en met administratie vertrouwd Traagt WERKZAAMHEID op een kantoor of bg zich aan huis is ook Tolkomen in staat tot het bijhouden van winkelzaken Adres onder de letters H W bij den Boekhandelaar fl C EDAÜW Jb alhier J H KIEBERT iuRXT Goiii A Photographlsch Atelier DAGELIJKS GEJOPEND Op ÜONUERÜAG en ZO DAG 7 Portretten k fi Depot van f HEË Hjrf DIT SET Magazijn tan i M Ravenswaay Zonen mi pi i W GORINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf iwte en een half en een Ned Ofif met TerinéSding van Nommer en Prgs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd ƒ Zich tot a uitToering van geëerde ordets aanbeTelende J BBEEBAART LZ Botermarkt te Gouda