Goudsche Courant, woensdag 9 april 1879

Woensdüg 9 April W 2280 1879 CHRISTELIJKE JONGELINGS VEREENIGING op MAANDAG 14 APBÏL 2e Paaschdag dea namiddags ten half 4 ure in het Lokaal Heil des Volks Peperstraat alhier Als spreker zal optreden de WelEerw Heer B J SWAAN mm immi mmm wura Alle soorten van BORDEAUX en andere WIJNEN bij m PEETERS Jz te Gouda Bizonder wordt aanbevolen de gereputeerde BORDEAÜXWIJN van f 26 per Anker met accijns Steeds bplegen voorradig Ook bij proefflessohen kwart en half ankers Prijsoourantea wordea gratis en fraako verzonden Alles wordt franko liuis geleverd GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken STSIISLIJE OSEUM van Oudheden Op de beide PAASCHDAGEN zal het MUSfiUM weder tegen den verminderden toegangspr a Tan 10 cents den Persoon Tan des Namiddags 4 6 ure geopend zfln De Commissie Lange ïiendeweg D 59 heeft de eer de ONTVANGST te berichten fan NIEUWE PLOOI El AAIMACIIIi ES De ondergeteekende neemt bij deze de vrjjheid zjjne geëerde begunstigers bekend te maken dat hg ruim Toorzien is Tan de nieuwste patroons KARPETTEN Behang en Gordijnpapieren OANS enSAUEillIATTEN 0rren flos en alles wat verder tot het BEHANGERSVAK behoort en belast zich tcTens met het SCHOONMAKEN van VLOER en GLAZENKLEBDEN H9pende het vertrouwen waardig te maken noem ik mg UEd Dw Dienaar B DU JONG Gouwe C N 200 Beh nger GezTMOSSÖuT OoSthaTen B 37 naast de Sociëteit ide Reunie te GOUDA ONTVANGEN NIEUWE MODE ARTIKELEX Toor DAMES en KINDEREN alsmede enz waarToor zg zich minzaam aanbeTelen geTraagd bij M KETEL Turfmarkt TABAKS EN Sigarenfabriek GeTraagd een BEDIENDE bekend met het tabaksvak ook kan nog een VOLONTAIR geplaatst worden Franco Brieven Letters T S F aan den uitgever dezer Conrant Door de geheels wereld verzendt Richter s Boekhandel te A to d op franco aanvrage Gratis en franco een 120 bladzijden dik uittreksel uit het wereldberoemde werk Dr Aii y Natuurgerieegwijze Dit workj met vele echte getuigschriften vau gelukkig geneten lyders vooralen kan lederen liekri met volle overtuigiiig worden aanl eTolen Men Traagt te HUUR een zeer DROOG Pakhuis of Zolder aan de VAART gelegen Adres franco No 246 bij den Boekhandelaar A BRINKMAN is het gemakkelijkst en doelmatigst middelvoor het REINIGEN en POETSEN Tan ZILVER PLEET NIEÜWZILVER en TIN WAREN 2ij beval geene zelfstandigheden dievoor Metalen voorwerpen schadeljjk zijn en istevens het beste uiveHngsmtddel voor Spiegelglas Pijn geschilderde VOORWER PEN MARMER enz enz Verkrijgbaar k 35 Cents bij LOUIS P WELTER Fz Coiffeur Westhaven Tevens voorlianden een groote sorteering PARPÜMERIBN en TOILET ARTIKELEN ZOMEESPEOETEITZEEP 30 CENTS VffEDr JAAR De ondergeteekende biedt zich weder dit jaar beleefdelijk aan tot de geheele UITROEIING van WANDGEDIERTB in alle Woningen en Slaapkamers zonder het Behang Hout of Verw te beschadigen Van de stiptste geheimhouding kan men vensekerd zgn terwyl voor belanghebbenden verscheidene getuigschriften ter inzage voorhanden zgn Geene betaUng behoeft te geschieden Toor en alleer men van de geheele uitroeiing overtuigd is terwijl eene garantie van 3 jaren wordt verzekerd Adres J db JONG Az NATIONALE BFLOONING Van fr 16 600 io tt GOUDEN MEDAILLE Mr Timmerman Kuipersteeg K 207 te Gmda Spijtmerterend versterkend en koortaverdrijvend een zout met yzer vereenzelvigd en met de Kina vermengd vormt het zekerst en krachtigst genee jmiddel legen Bloedsgcbreh Bloedarmoede cfbrek nnnhr ichten aandaemngerx der mnag Inng zame herLsleüingen q Bolqen vQn hel kraitmjjed anz FABnniEKSMLIlK i S Er t v GLltl l U NChBD i zS Tl PAfllaS 33 ftue CHOUtfT EN IN ALLE GOLDS APOTHEHIh Te Qouda bij Zeldenrijk drogist De ondergeteekende beveelt zich minzaam aan tot het VERHUREN en MAKEN van DEKKLEEDEN VVasctizalikcii en zonneschermen van Vlaamsch Linnen zeer tegen water bestand J IJpelaar Jz VOO Fe hl A N DJÊN eene Schoone Collectie Juweelen Bellen KRUISJES n RINGEN GOIJDEM PARURES VESTKETTINGEN EÜGENIES FLACONS MEDAILLONS CHARIVARIE8 en alsmede eene flinke keuze ZILVERWERKEN Tevens beveel ik my beleefd aan tot alle reparatiën in bovengenoemd vak J van de PA VAORDT Gouda Dubbele Buurt u m TE KOOP GEVRAAGD een PIANO goed van toon Adres met franco brieven onder het motto Piano aan het Advertentie Jlureau vaa A KOK CoMP Boek en Kahtoorhandel te GODDA A De TOn ouds gerenommeerde TIIEËEN uit den Koninklijken Nederlandschen Wurtemjbergschen THEEHANDEL van P VV TROUSSELOT ZOON Hofleveranciers van de Hoven vair Nederland en Wurtemberg te Rotterdam steeds verkrijgbaar te Gouda bö J J v d SANDEN BoterSarkt f P O zag zich gaarne met Mei geplaatst in een klein gezin als MEID ALLEBN Brieven onder letter X aan het Advertentie Bureau van A KOK CoMp Boek enKantoorh teGoDDA QoBDA Dkük van Al Bmnkiun Parlementaire VVerlizaamticdcn Na de twee weken openbaar debat heeft de Tweede Kamer zich do afgeloopen week hoofdzakelgk met het onderzoek van wetsontwerpen in de afdeelingen bezig gehouden De begrooting van oorlog is onderzocht en de heer Viruly die wel onder de zoogenaamde antimili tairistea kan geteld worden is tot velerlei ergernis tot voorzitter der oommissie van rapporteurs benoemd Mag K benoeming voor een bewjs gelden dat het der vertegenwoordiging ernst wordt om paal en perk te stellen aan die voortdurende stijging oer uitgaven voor de defensie mag men veronderstellen dat nn de eerste vraaj zal zijn Goan de lasten die door de defensie op dé natie gelegd worden haar draagkracht niet te boven Is het niet mogelijk om ook bjj oorlog te bezuinigen zonder de kricht des lands te verminderen Moet er geld zijii het zal er komen hetzjj door de effectenbelasting of op andere wgzen manr de natie heeft dan ook het recht om te vorderen dat dit geld niet ounnt wordt uitgegeven alleen om aan verouUwde begrippen te voldoen En niemand zal loochenen aat in weerwil van den iaatsten schoonmaak door den vorigpn minister toch nog vrfl wat op te ruimen is dat veel geld kost en de kracht des lands niet vermeerdert De zitting van Donderdag is hoofdiakelp g ewijd geweest aan een interpellatie van den eerCaaembrwt ov 4eJMa HJywJ t vi Met het oog op de aanzienlgke kosten van dit werk en den toesUnd onzer geldmiddelen vroeg de interpellant of de regeeriag niet eenige millioenen zou kunnen besparen door e n gedeelte van dat werk uit te stellen ten tweede of de regeering nu de veAekering zon kunnen geven dat de raming niet ovterschreden zal worden eindelijk hoeveel jaren er nog noodig zullen zgn tot voltooiing en hoeveel arbeiders reeds bezweken zjjn De nieuwe minister van koloniën de heer Otto van Rees beantwoordde op afdoende wjjze de interpellatie geen dcckamerleden toch voelde behoefte om het debat voort te zetten HiJ ontkende vooreerst dat dit werk was ondernomen om te gemoet te komen aan de klacht uit Indië dat zelfs de noodigste zaken daar bfl voortduring werden nitgesteld om het batig slot te vermeerderen De minister volkomen op de hoogte der Indische maatsohappg heefl js te groot vertrouwen in het gezond verstand der Europeanen aldaar om niet overtuigd te ziJB dat Hf tegenwoordige opgewondenheid over de invoering der belastingen spoedig voor kalmte plaats zal maken en de overtuiging zal veld winden dat eerbied voor en onderwerping aan het ezag de onmisbiu e voorwaarde is voor het voortdurend verblijf in onze Indische bezittingen Vervolggns toonde de minister de noodzakelijkheid aan van een góéde haven met dokken te Batavia vooral ua ae uitbreiding der stoomvaars ten gevolge van de door praving van de landengte van Suez en verdedigde vervolgens de daarvoor gekozen plaats Een gedeelte van het werk tot later uit te stellen is niet mogelyk Er ia nu reeds 121 millioen besteed zoodat nn nog ruim 67 millioen moet verwerkt worden voor overschrijding der ramiiig behoeft geen vrees te bestaan want tot tutoe is de raming bij geen der onderdeelen Tan het wer overscnreden E n gunstig waren de antwoorden op de overige vrftgeo Er behoef t volstrekt geen vrees te bestaan dat het werk niet op den oepaalden tijd zal gereed zgn terwjl h t ziektecijfer jierwerklieden zeer gering en de tterfteverhondinggnnstig is Ten slotte zeid de minister dathet een onverantwoordel ke qandelwgs en roekelooze geldverspilling zon zi t om de voortzet ting van bet werk te vertrMen en in onvoltooiden toestand te laten of tot later nit testellen regingen kunnen I lokten geen dis erd het eerst met Nadat de heer Casembroot pg aangedrongen had om toch geen nieuwe werllen te ondernemen maar licTer het geld voor de jwrine te besteden werden nog eenige wetsonjtw pen aange iomen Bg een dier oiïtwerpen dalttot intrekking van den termyn voor de herzieuiiw vau den aanslag der beetwortelBuikerfabriekei antwoordde de minister op een vraag van deQ beer Van Houten dat de snikerqnaestie een derkaken is waaraan hy dageiyks zyn aandacht wgdt zoodat wg spoedig de resultaten dfef ovi verwachten De andere we i cussie uit In de zitting van Vrgdag 46 tegen 7 stemmen een oni rerp aangenomen tot het afstaan van eigendonmen van het rgk aan de provincie Groningen De tegenstemmers Tonden de toelichting met dgidelyk genoeg wi waren niet overtuigd dat lasten en baten by dezg overdracht in even wicht ivaren Met algemeene stemmen Tifra zonder discussie het ontwerp sangenom waarin bepaalS werd dat in één gemeente mtcr dan een bureau tot aangifte voor den burmtiyken stand kan zgn terwgl daarin ook be md wordt dat de OTVvieiMweH voor Hbm vtnfJR QIBBti wwuu jUi8 geen Udenavan den Gemeenteraad behoevan te zgn een gewenscbte Terbetering niet slechts voor de groote gemeenten des lands maar ook voor diè met een zeer verspreid wonende bevolking zooals dit in de oostelijke provinciën dtkwyis het geval is Het is zeker niet alles als men de geboorte van een Icind moetende aangeven daarvoor een wandeling van drie uren neen en drie uren terug moet maken Meer discussie lokte het ontwerp nit tot wefrtelüke regeling der tienjarige algemeene volkstelhng die in December weder ihoet plaats hebben ügdit ontwerp wordt voorgesteld om de geheele regeling van die zaak aan de regeering over te laten en alle voorschriften bg koninklgk beslhit vast te stellen De heer Van Eek achtte bet noodig dat de hoofdbeginselen bg de wet vastgesteld werden De minister meende dat dit bg dat onderwerp niet wel mogelijk was waarom hg den heer van Ëck nitnoodigde om na verwerping van dat ontwerp het initiatief te nemen en een wetsvoorstel in te dienen Ook de heeren Van Kerkwgk Godefroieu Van Delden hadden bezwaren ook zy keurden het af dat de vertegenwoordiging bg dit ontwerp afstand deed van haar recht toch Werd het met 48 tegen 3 stemmen aangenomen de quaestie betrof dan ook hier meer een zaak van vorm tengevolge van een vonnis van den Hoogen Raad waarin verklaard was dat koninklijke besluiten Sp de wet gegrond moeten zgn dan een belangryke zaak Nadat nog een overschrijving van de begrooting van 1878 op die van 1879 was goedgekeurd is de Tweede Kamer wegens het feestdat aanstaande is uiteengegEtan waarschgniyk zal het Paasch reces drie weken duren De vertegenwoordigers kunnen dien tgd besteden omte onderzoeken of de belasting op de effectenwaarlgk zoo algemeen afgekeurd wordt als nuen da beweerd wordt L BTHTENLAND Ituileulandsch Overzicht Hft buitcnlandsch politieke nieuws ia schaars en daar de kamers overal op reces iijn zal dit tot na Faschea wel sohanrs bigven De campagne der clerioalen tej en de onderarysontwerpen van den Minislifr Ferry waarover wij in ons vorig nr spraken wordt met yr r voortgezet Terwijl in haar organen de gloeiende artikels elkander als eeo slagregen opvolgen is er een comité van pctitionnement gevormd samengesteld uit oudMi nisters oudafgeraardigden of voormalige ambtenaren die door bet algemeen stemrecht tot werkeloosheid werden gedoemd Aan hnn hoofd staat Cbesnriong grAankeerd door Luoien Brun Kolb Bernard en llavinel De Union heeft zich bereid verklufd haar lezers eiken dag te vergasten op de lijst van petitionnecrenden en doet een beroep op de beurzen van de geloovigen die de lettres d ob lience willen behouden Het aantal petities groeit nog steeds aan De aartsbisschoppen van Ljon en Sens de bisschopp n van Antnn Grenoble Dgon Langres Troyes Nevers etc hebben het voorbeeld van bun collegu s gevolgd de Vnitftrt bericht Hat de Société générale de librairie Catholiqnei al die petitiea of prulesten tot een boekdeel zal verecnigen D il belooft een smakelijke Icclunrl Inmiddels is de commissje uit de Kamer voor et hooger onderwijsontwcrp het thena met den Minister over de lydactie der verschillende nrtikejen eens geworden In haar Zaterdag gehouden vergaderf s Paul 6 Vt presideerde en Julcs Ferry woonde die bij werdeV de artt J ï 3 6 8 en 10 an het mioisteriüete ontwerp oSvéfanderd aangenomen nrt 4 werd overgenomen tfit Paul Bert s outwerp en Inidt De bijzondere inrichtingen voor hooger ooderwijs lallen nöoh de tit faeultés noch die van noir ersitéa konnon aannemen Art 7 werd als vulgt gewyiigd Niemand zal aan een o pcnbare of b zondere onderwijs innchting onderwijs mogen geven of baar mogen besturen die tot eeuBMdsdienstige niet erkende congregatie behoort Art 9 eindelijk stelt boeten fia 100 a 1000 frs nst voor ovcrlr ding van 4e wet 1000 a SSOO fra in geval van recidive bg overtreding van art 1 wordt de onderwysinrichtini gesloten Spoiler die rapport zal nitbrengen ver Peny a ontwerp lal tevens over al de petitie der bisschoppen en aartsbisschoppen moeten rapporleeren bij hoopt met zijn verslag gereed te zyn wanneer de Kamers weer bgeenkomen In het achste arrondissement van Farys heeft de heer Oodelle Bönapartist bij de Zondag gehoiiden verkiezing van leden voor de Kamer der Afgevaardigden 4074 stemmen bekomep de heer Clamageron van de linkerzijde verkreeg er 3018 loodat eene herstemming moet plaats hebben De drie mededingende ooiiservutieve caudtdaten verkregen te lamen 7193 de drie mededingende republikeinen te zameu 4798 stemmen Te Bordenui eerste kiesdistrict werden op den heer Laverlujon republikein 4706 en op den heer Blanqni radicaal 3700 stemmen uitgebracht zoodat ock hier eene herstemming ü moeten gehouden worden De uitslag der verkiezingen voor de Kamer der Afgevaardigden is te Donai Orleans Barleduo en lloanne l kend de republikeinsche cnndidaten hebben er de overwinning behaald Te Blöis en Reims moet rene herstemming lussc ien d e republikeinsche eandidalen plaats hebben Tolgeus den nog maar gedeeltelijk bekenden uitslag te Murel Montbrissoii Bennes en Lyou is de verkiezing der republikeinsche cindidaten aldaar zeker Brieven uit Tiruowa bevestigen dat men daar gaan dewrg zich in het ouvermydtlyke begint te schikken Onder de Butgaarsche notabelen schryft ceiL correspondent heeft zióh eeiie zelfstandige partij gevormd die begrijpt diit men den droom ï n eeti groot Bulgariju yoorecrst inoet laten vareu Heeft Rusland een tind geliiaakt aan de Turksohc heer ohappg zonder de ymp hie der ovirige mogendbeden zon Bulgarije kwalyk als onafhankelijk vorsten