Goudsche Courant, woensdag 9 april 1879

dom kunnen bestaan 6lt ziet msa in en ineji begrijpt dus dat men sLinds wcieulijke belangen heeft voor te staan binnen de grenien van wat th 1113 bereikbaar 13 en met eerbiediging van de iutenidliuii ilc verdragen Natunrhjk heeft de jongste honduig dtr Russische autoriteiten daaitoe het hare gedaan l e Eussische regeeriug zelve heeft er op aangedrongen zich tot het bereikbare te bep ileu en meu kan dus niet kortweg de nieuwe patti eeie uti Kussisciie noemen gelijk door sommigen geschiedt Uit laatste is zij alleen cenigermatc at betreft do keuze van een vorst In eeiie dcc ngstc bijeenkomsten moet uamtlijk besloten zijn du stemmen te geven aan een prius die naar inen geboft aan de mogendheden Hugeuaam is Geeu Uns derhalve maar vermoedelijk prins von Batlenberg Men beweert dat reeds 121 stemmen voor hem zijn gewonnen Tuaschen de Bulgaren en de Slohamincdaiien lu het 03ten van Bulgarije met name in den omtrek van Oaman Bazar Pravady en Uasgrad hecrscht toenemende spanniug De Bulgaren werden zoo lang onderdrukt dat zij nu op hunne beurt het den Mohaminedaueu onaaiigenaaui mceneii te niogeu maken Door een strenge en rtchtvaaruige regeering Er komt bij dat in Turkije vrij algemeen het dtnkbetld schijnt te lieerschen dat m Uusland eene oinwouteling al uitbreken en de Mohaiumedaiien ilaamtede liun voordeel kunnen doen Dit houdt de gissing levendï terwijl inen anders uusschieu zich iu het noodlot zou schikken Ken Eugelsoh schip heeft iu de Spaansche wateren le Zseedsohe gotlet Tirgo aan boord geklampt De minister van bnitenlandsche zaken zal weldravertoogeti bij de Brische regeering indienen legen deze schending der bpaaiiselie iv iteren BÏNNENLANDr GOUDA 8 April 1879 De Wen middag bij den Eaad ingekomen voorbracht voor hoofdonderwijzer aan de tweede burger chool voor jongens bestaat uit de heeren E Leopold hoofdonderwijzer te Zaandijk J H Gaarenstroom hoofdomfttwnzer te liilv ersum Y van Yulsingha hoofdonderwijzer te Doesburg en J Brouwer hulpouderwgzer te Schiedam Naar wij vernemen is de heer J A Verheijeu te Amsterdam opgetreden als Direoteur van de Liedertafel Apollo alhier De leden van de Eerste Kamer der Stoten Generaal ïijn ter vergadering bijeengeroepen op Dinsdag 15 Appl i a avonds te 8 uren Et den nacht van Zaterdag op Zondag is ingebroken in het kantoor van de stooin oliesIageHj der heeren Dros en Hoogeveen te Alphen a d Rijn Door het indrukken eener glasruit heeft men zich toegang weten te verschaffen en toen klaarblijkelijk met het meeste gemak kasteu en lessenaars opengebroken en dooraocht Ook voor eenige jaren was daar ingebroken doch sedert dien lijd werden van Zaterdag tot Maandag wanueei in de fabriek s nnehta niet doorgewerkt wordt alle geld en geldswaarde elders geborgen zoodat de dieven thans met leege handen konden aftrekken De heer Sohellink overleden te Ouderkerk a d Uscl heeft bg testament de som van 1000 aan d rmeu Ie Oud Beierland vermaakt Door de commissie ran bestuur van bet Nederlandtche Zendeliuïgcnootsehap te Rotterdam wordt het plan tot oprichting van een meisjesschool in de Minabassa Celebes ten warmste aanbevolen Reeds ƒ 3000 tijn toegezegd doeh om uitvoering aan het plan to kunnen geven tyn nog ƒ 12 000 noodig Tot boofdiugeland van het ie district van Rgulandia ftt kotta de be i H vau Wiokevoort Crommelin te Heemstede Het bestaan der Doitsche Opera te Rotl rdam is vojr het jaar 1879 80 verzekerd Dé Rotterdamschc iunstvrienden hebben daarvoor een bedrag van ruim ƒ 100 000 als waarborg bijeengebraoht Bq de Hullandsche yzeren poorivegmaatschappymoet het vooinemeu bestaan in den aanst winter eeneproef te nemeu met eene nieuwe wijze van verwarmiug der rijtuigen waarbij de zoo lastige waterstoven vervallen en ook de rijtuigen 3e kl zullenverwarmd worden Oj de Amstel is dezer dagen in tegenwoordigheid van de stedelijke autoriteiten en den kommandant der brandweer een proef genomen met een nieawe Donderdag werd te Utrecht eene vergadering gehouden van het voorloopig Centraal Comité der anti revoluttonairen Dr Kuyper die haar leidde gaf vooraf een retrospectief overzicht van de lotgevallen der parig sedert haar optreden iu 1839 eu trok uit de veranderde positie waartoe èn het wegvallen van den heer Groen èu de ontrouw der couservatieveu de partij sinds 76 gedwongen had de conclusie dat zij op den ouden voet thans niet langer kon voortgaan eu tot degelijker parlgorganisaue verplicht was Het bekende program werd daarop met inlasseliing van de laier bggcvoegde artikelen over Justitie Publieke eerbaarheid en Hygiene eenstemmig uaiigeuomen en als statuur voor het Centraal Coinité na breedvoerige discussie een reglement aangenomen waarvan art 1 als volgt luidt lilr bestaat een centraal comité van uuli revolu tionnire kiesvereeuigingen gevestigd te Utrecht dat zich ten doel stelt door aaneensluiting en sn nivverking de eenheid vail richting onder de autirevo lutiouaircn iu den lande te bevorderen eu de kracht die voor de auti revolutiauaire beginselen onder de kiezers beschikbaar is door opwekking van particulier initiatief in de kiesdistricleUtjilte Verhoogen Op den voet in dit regleilfent bepaald sloteu zich aleiiu schier alle in den lande bestaande antirevo lutionaire kiesvereeuigingen vau eenige bekekenia door haar afgevaardigden aan Overgaande tot de beiioeiningen verkoos de vergadering daarop in de cammissie van advies die met de politieke leiding der partij belast zal zijn tot voorzitter dr A Kuyper oud lid dfr Tweede Kamer en tot assessoren de heeren mr B J L baron de Geer van Jutpliaas hoogleeraar te Utrecht eu jhr mr A P do Savoniin Lohraan raadsheer te sHer togenbosoh Bn voorts tot verdere leden vim Eet Centraal Comité de heeren S H Buytendgk te Amerougen VV Diemer te Dokkum i J H Donner te Leiden I Esser te a Gravehhage mr D P D Pubius te Amsterdam E W Heyblora te Amsterdam mr A J Th a Th van der IIoop van Sloohteren te Slochteren J P Nonhebel te Middelburg J Voorhoeve 11 Cz te Rotterdam en 3 A Wormscr te Amsterdam Terwijl gVaaf van Rechterea van Apeltern voor het provinciaal comité van Gelderland jnre in het oomiié optreedt als adviseerend lid Voorloopig heeft zich met het secretariaat belast mr D P D Fabius De definitieve keus van een secretaris van een thesaurier en van de finaucieele eammissie kan eerst plaats hebben als het comité zal ziju sailmgekomen Voor de aanstaande verJtiezingeu werd ten slotte als mot d ordre aangenomen Krachtens den kreet die tijdens hei Volkspetltionnement uit den boezem der natie iz opgegaau te agttceren tegen een kiesstelsel waaraan we eeu Slaten Generaal en door die Slaten öeneraal een Regeering danken die over de natie dwiugfctandij uitoefent die in haar levensbeginsel wortelt Van de effeelenbelostiug kaa eerst daarna eu secundair i rake zija Prof N G Piersou Ie Amsterdam geeft in het Aprilnnramer van de Oidt onder den titel Belasting naar den welstand een opstel om aan te toonen dat belasting naar den welstand wel degetgk een afwijking is vau bet gelijkheidsbeginsel eu dat het beginsel elk naar zgn draagvermogen niet jU wettigen is met een beroep op beginselen van recht en billijkheid maar llcen met een beroep op nntKgheidsredenen Z i is deze ooooluaie lolsirekt niet onverschillig oor de practgk Immers iudien de plicht van den staat om rekening te houden met verschil in welstand rust op rechtsbeginselen dan is geenerlei transactie mogelijk want dan mag de staat de middelen om het recht te handhaven niet door schending van het recht verkrijgen met passer en liniaal gewapend moet hij ieders draagmogen zoo nauwkeurig moge lijt afmeten opdat het verwijl hem niet Itftk ina zgn plicht te hebben veronachtzaamd Zgn het daarentegen slechts nultlgheidsredeneii die het geweuschl maken op den welstand te lellen dan is de wetgever volkomen vrij ja zelfs verplicht om iu en bepaald geval in de eerste plaaU anden bv economische of zedelijke redenen te laten gelden iudien het nt blijkt dat het wenschelijk is op den welstand niet of niet hoofdzakelijk acht te slaan aan den eisoh dut gelet behoort te worden op ieders draagvermogen behoefi dan geen buitengewoon hooge rang te worden toegekend iu elk bepaald geval behoort dan onderzocht te worden wat het algemeen belang medebrengt Het Bestuur der Vereenigiug voor den effectenhandel te Amsterdam heefl ieh tot de Tweede Kamer gewend ter zake van de voorgestelde effeclenbelastiug Zij drukt hare bevreemding uit dat de Regeering ook dat gedeelte van het nationaal vermogen hetwelk tot heden onbelast bleef in de nlgemecue lasten willende doen deelen speoiaal dien last wil doen dragen door de bezitlers van het deel van het verinogen hetwelk door effecten vertegenwoordigd wordt De voorgestelde heffing zegt het adrc verder zal geen belasting naar het vermogen of inkomen zijn maar op één vorm van vermogenapluaniüg drukken Bovendien zou Set ontwerp aan effeoteuhandelaren zwaardere losten dan aan de andere ingezetenen opleggeu Dat voorts de bclostirig al bedraagt zij sleonis 1 desuietlemin vrg drukkend zou kunnen zijn valt mernl het adres vooral ten auilieu van den arbitrage handel niel te betwgfilen Het Bestuur der Vereenigiug verzoekt ten lone dat de Kamer het outwerp zoodanig wijzige als in overeeiisteminiug met de beschouwingen iu hel adre noodig zal blijken te wezen eu bg ildieu die wijzigingen niet aan te brengen mochten zij i da goedkeuring aan het outwerp onthoude De heer van I issa te Amsterdam vestigt in 110 4 van het MaandHad der Hullandsche Maatschappg vai Uandbouw de oaudaeht op het feit vau du Blerke vernieerdeiiug der oiiweders iu de laatste jaren Hij schrijft Vóér eenige jaren in 1873 g f mr J A van Egk daarover eene bijdrage in hel ttuiu der Natuur velen uwer lezeu williohl bekend ma r even licht alweer niet weinigen ontsnupi of ontgaan vol van wetenswaardige bijzonderheden over dat pant geput uit statistieken vun Verschillende buitenuiod sohe inriühlingen bijgehouden Ik 811 1 daaruit hier alleen aan dat bg te Leipzig ouder het lijdvak 1825 1869 verder gingen de aautetkeningen niet èeiie regelmatige rermeerderiug van het getal onweJers is waargenomen staande soms die twee jaartallen eindelgk als 4 7 of bgua het dubbele Deze toeneming verdeelde zich in regelmatige reeksen vau 12 jaren waartusschen dan telken één jaar met zeer weinig onweder eu opvolgende langzame kliniming voorkomt de hnilMe 1 2jarige periode zou dan nfgeloopcn zijn 1878 en wij verkeeren dus thans in een tijdperk van toeneming waarin dubbele voorzichtigheid is aan te bevelen Voor geheel hel koninkrijk S iksen steeg het aantal inslaande onweders vrij regelmatig opgaande van 64 iu 1859 tol 1 22 in 1870 eu in Octobir 1871 waren er voor dat jaar al 105 aangeleekend Het aantal gebouwen was slechts 3 pet toegenomen Brusselsohe nolilien van 1835 1872 stemiui n bgna geheel met Leipzig overeen lerwgl partioulere inedeJecJingen van Bssnraatiemaatschappgen want aan ofllcieele istatisliek doen wg niet hard geheel het feit bevestigen dat niet alleen meer onweders aar vooral meer insbiande onweders voorkomen dan vroeger Iu eeu builenlandseh blad leest men dat in ZuidDuitsohlaud tegenwoordig veel dames de betrekking van handelsreizigster vervullen vooral in ooufecliiartikelen en dat zij dikwijls beter zaken doen don haar mannelijke vakgenooten Geheel nieuw is dpze vrucht der vrouwetimun cipatie niet Reeds een paar jaren geleden zalen aan de table d hdtel van een firttralt hdtel in eeu onzer steden twee bekoorlijke Franpaises die lieh met de mede aanzitteudt heeren op de minzaamste wgze onderhielden Zg verkochten wijn voor een handelshuis te Bordeaux Vele mannelgke reizigers iu l hotel en vele heeren voornaimilgk jongelui daarbuiten lieten zich door de welbespraakte en mooie dames overhalen om een okshoofd of minstens een Mat wijn te bestellen Of tij later tevreden z jn geweest over de qualiteit van hét vocht eten e niet Wellicbt waren de Hebés zoeter dan de nectar di n zij sehoukeo Internationale Tentoansteiliog Op verzoek van de Kamer van Koophandel eu Fabrieken vcrleenen wij plaats aan het volgende it treksel uit een sehrijven iiia den Heer G üollius Ijivey Secretarij van de Engelache Commissie voor de Tentoonatelling De Tentoonstelling zal geopend worden den In October 1880 en gesloten den 31n Maart 1881 Zij zul omvatten kunst handwerks eu faorieksnijverheid en landbouw Er werdt te Melbourne een gebouw geslicht dot uitsluitend voor deze Tentoonstelling bestemd is eu dat 95 000 ponden aterling zul kosten eu de wetgevende macht tun den staal Victoria heeft reeds de gelden toegestitaa lol bestrijding van alle onkosten aau deze tentoonstelling verbanden Austiahë is op alle groote tentoonstellingen sedert de eerste van 1851 vc rlegenwoordigd geweest en heeft in dien tgd zoowel iu nijverheid als in handel groote vorderingen geraaakl zoo lat het thans met hoop op goedeu uitslag een uiliioodiging mag zenden tot alle landen om de voortreffelijke voortbreugsi len hunner nijverheid naar een volk te zendt n dat ii et alleen een flink verbruiker maar ook een ede noedig mededinger belooft te worden Enkele cijfen mogen dit nog nader aautoonen lu 1876 het laitste jaar waan au de uitkonnteu bekend zgn bedroeg Xe handel van Australië een bedrag van 92 592 384r pd st de invoer von Victoria van welken staat Melbourne de hoofdstad is bedroeg 16 705 354 eu de uitvoer 14 196 487 pd St In dat zelfde jtar trok Australië voor een waarde van 16 414 910 bd st uit GrootBriltannië een cgfer hooger dan dat der Vereenigde gluten die slechts voor ruim 17 miltioeu pd st nil dat njk outviugen Australië neemt nu de derde plaats ia op de uilvoermarkt van t Ve eeuigd Koiiiugrgk en zal weldra Duitsohland dat de tweede iuneimt overtreffen Melbourne ligt voor Australië beter dan Philadelphia voor de groote industrieele en landbonwende staten van Noord merika en er bestaat etd geregeble Bloomvoort nel Nieuw Zeeland Tasmania eu de eilanden van de Zuidzee De inzenders zullen derhalve ondervinden dat deze Teutoonslelling minstens even belangrijk zat zijn als die vau Philadelphia in 1876 Eene later te bepalen hoeveelheid water en stoomkracht zal itratis worden verstrekt doch de Commissie stelt er prijs op dat de machiueriês ïn werking zullen worden tentoongesteld en zij zal alles aanwenden om de daarvoor benoodigde kracht tegen maligen prgs verkrygbaar te stellen mils voor 81 maar de Cammissie knii op aanvraag wel zorgen voor toonkasten legen een bg contract door den inzender te bepalen pnjs per knbirken voet Alle versiering en schikking luuet door de Commissie worden goedgekeurd Met groote inzendingen die afzonderlijke fundeeriug of betimmering behoeven moet loo spoedig als de vorderingen van de leutoouslellings gebouwen toelaten een begin worden gemaakt De algemeen inzending zal den 16n Juni 1880 beginnen en den 31 AuguatuB eindigen Plannen voor de bovingenoeiude groote inzendingen moeten door de Commissie v 5 ir de uitvoering worden goedgekiurd eu onder toezieht van hare agenten worden ten uitvoer gelegd De bekrooniugen zullen af hangen van de rapporten der Jury s Tot leden zullen uitsluitend gunstig bekende personen Worden gekozen die deskundigen zgn in de afdeelingen waarin zij benoemd worden De vreemde leden zullen worden gekozen door de vertegenwoordigers van lederen staat of iedere kolonie die voor Victoria zullen door de Commissie te Melbourne worden benoemd Zg zittlen voor hunne onkosten worden schodUoos gestcldi Rapporten en bekrooniugen zullen berusten opinnerlgke en op bcirekkelgke verdienste die vooral ordt toegekend aan oorepronkelgkheid viiidingrgkhpid nieuwheid nut hoedanigheid nette bearbeiding geaehiktheid behoefte bezuiniging en goedkoopheid eui Zoodrn een rapport gereed is zal het aan de Oommissie moeten worden ter hanl gesteld De bekrooningen zullen bestaan in gouden zilveren en bronzeu medailles en eervolle vermelding terwijl tevens e n afzouderlgk vej slag van de jury omtrent het bekroonde voorwerp zal wordeu uitgereikt Dit rapport zullen de inzenders mogen openbaar maken maar de oi mmicsie heeft uitsluitend het recht om alle rapporten te zitmen op de haar meest doelmatig voorkomende wijze openbaar te maked Dadeiyk na de sluiting der tentoonstelling moet met de teTqgbeming der voorwerpen eeu begin worden gemaakt en voor 1 Juni 1881 moet alles ge V De ondorgt teeiendeWuigt Uaarinuigea dank voor de vele blijken van deelneming die zij heeft ontvangen wegens het overladen van haar echtgenoot Zjj hoopt dat haar stadgenooten haar hun belangstelling zullen blijven toonen door haar in haar broodwinning te begunstigen immers alleen daardoor kan net haar mogelijk gemaakt worden de acht kinderen te onderhoaden die haar echtgenoot haar heeft nagelaten Een oom harer aanhehnwii kindeTen de heer J L Cats heelt zich aangeboden belangloos haar slagerij te dröven op den voet zooals dit tot nu toe is geschied Zg zal haar begunstigers door het leveren van goede waar en door haakl zijn belgeen dan nog aanwezig is wordt doorde Commissie in l openbaar verkocht en de nettoopbrengst aan de inzenders of hunne gemachtigden Ier hand gesteld Aan onze Lezers l Een goede raad komt nooit te onpas eu onze lezers gtlooven wij dat dien ook dezen keer gaarne van ons zullen aannemen Bij den aanvang van het zomersaisoeo is ieder er op bedacht zijn wintergoed door dunner klèereu te vervangen Het komt er dan maar op aan zich te richten tot een huis dat billgke prijzen paart aan goede k aliteit en soliditeit aan élégunce Daartoe is geeu meer aan Ie bevelen dat hij reeds sedert eeuige jaren bij ous bekende JlaiSOU dU Pont Meuf te Parijs hetwelk in dien lijd ous prompte en civiele bediening trachten genoden vertrouwen geheel en al heeft weten te winnen Zijue te geven Zij hoopt op begnnstiging en aaohe zijne stof is steeds laa de esrste kwaliteit zijne billgke prgzen vinden bun oorsprong in zgn groolen omzet waardoor hij zich steeds met een kliiu wiusijc tevreden kan stellen Üp aaiivrage aan den Pont Neuf wordt de catalogus der voorlaars zooierniotleg van heereu Underkléeren met opgave hoe men zelf de maat kan nemeu Jrmco toegezonden Wij vestigen o a de aandacht op demisnisons mooie stof met alpaga voering ad ƒ 7 60 kompicete pakken Elbeuf haute nouveauté 14 50 idem v n zwart laken van Sedan 17 60 fuutaaiedril 4 80 eerste communie 8 l linnen kinderpakjea nouveauté 2 50 Op die uijze maakt de Pont IVeilf het iedereen mogelijk zich naar de Pargsche mode te kleeden Verzendiugeu boven ƒ 12 50 geschieden franco door GEHEEL NEDERLAND heuy na ontvangst van po8i i8 el hcizg tegen rembours Voor alles wat niel bevalt wurdl hel geld teruggezonden Alle bestellingen te richten aau Le Directeur de U maison du Pont Neuf Paris veling Wed tan CREVELD GounA 8 April 1879 tan Mker Een iegelijk die iets te Torderen heeft van of verschuldigd is aan den Heer H F LAMBRECOT gelieve hiervan opgave te doen ten zjjnen huize vóór of op den 12 dezer Tegen Hoeftt en Verkondheid worden ten zeerste aanbevolen de BOEST CAEAMELS die uit verschillende daartoedienende KRUIDEN zgn zamenJ gesteld en verkrijgbaar bg W N RAAIJMAAEERS Banketbakker Haven 17 HETAALVKIJE Burgerlijke Stand GEBORK V S A irll WilUm ouders P I Boumam en A C tinriirls 6 tceudert JobannvR Bcrnirdas ouilrra B van Vhcl eo M G Arrl Aruoldui ouderb J Horstes E Botrima Geortraida ouders W vad Rcdeo en O Lie iell Hatthcai KraDclKos ouden J i A FrilacuUa en W A Vin der Noot Willun oudira H Wont ca A M de Joofi 7 Mana JohauDS Carohoa oudera J Lugthart eo C M Ednw Blllabelk Calharini otidera C van der Vliat e de Jous erictaa Adriwas ouder t Bt oselio l en G vau Wgagaardco Anlje CorBrlia adders 1 W de Rmtfle eu D Uiearn llargaretba Autonia oud r A RictvektAi U vso E je OVEWfliilK 6 April M Ham 6 m E J Koorevaar 4 J VC Ijlfelier 4S J W van Wa a 4 01 J Aiuesigi t m H V Uuiteak 2 w W den HerIon 7 7 H A Stboole 1 j m P tan Vtetaes knisvr van J KorteDoevcr 60 j rnSALE WATEREN BEREID volgens het SIJSTÈEM BElNöop KO ELFLESSCHEN MINERAAL SOD en SELT ZERWATEFi GEMBERBIER LIMONADE GAZEUSE en CHAMPAGNE CIDEU verkrggbaar bg J C ZELDENRIJK Mevrouw de Wed ROELS ApVERTENTlfiN GÜÖWE N 73c Traagt tegen 1 Mei eene Bevallen van een Dochter M CEDAtW geliefde Echtgenoote van JOH Gouda 6 April 1879 LUGTHABl LOON naar BEKWAAMHEID WORDT ten spoedigste GEVRAAGD eene Door Gods goedheid voorspoedig bevallen Tan eeu Dochter M RIETVELD TAN Edïn Gtuda 7 April 1879 Heden oTerleed na eene ongesteldheid Tan weinig dagen mgne geliefde oodste Dochter ELISABETH JOHANNA in den leeftgd DIENSTBODE als NOODHULP tót primo MEI a 1 Adres in persoon ten huize Tan Merronw KRAMERS Fluweelen Singel Tan 40 jaar Gouda 5 Er biedt zich tegen MEI aan een W A BJ0OREVAAE BuiJSCB AiMrU 187 9 t liefst in GOUDA of Omstreken ♦ Heden OTerteed plotseling on geliefd kind HENRI ARI in den jeagdigen leeftgd Tan bgna 2 jaren J W SCHOUTEN A SCHOÜTENFliisteop Gourfo 7 April 1879 Brieven t ancoouder N 249 aan het AÖTertentie Bureau van A BRINKMAN Bode en EaBtoorhandel alhier Men VRAAGT ten spoedigste EEN Kin dermm e Hedan öTerleed na een tangdnrig en Bmartelijk lijden mijne geliefde Echtgenoote JOHANNA PHILIPPINA tan VEERSEN in den ouderdom van bgna 61 jaar J KOKTENOËVSR Goti DA Apnl 1879 niet beneden de 12 jaar Adres onder Ne 250 aan hel Bureau deiei Coufnnt w mi Op den 7ii April 1879 ovferM te tie in den ouderdom vau ruim 83 jaren zeer geliefde moeder en schoonmoeder uw de Weduwe CAMP geboren Tindal N H A CAMP A OA MP Dg Ham ia T Ti3sro Gouda Oosthaven B n 14 beveelt zieh beleefd aiin tot het vervaardigwi vwi eer Fjjn UITGEVOERDE LEVENSGÈOOTE f