Goudsche Courant, woensdag 9 april 1879

E HOENSBT MD SONS PARAGON GRASfAAlMACIII ES Op den WEDSTRIJD te HOORN gehoHdei£ in Juni 1878 door de VereenigjJig ter Bevorderini der belansen van den Li j i i st at n April N 2281 GOUDSCHE COURAKT Nieuwe en Adverlen iel lad voor Gouda en Omstrelien den Landbon DI X ÉEBSIHN PBIJS bekroond DP en behaalde de F A R A G O N de overwinniwaaronder die van Waltbe A Wood Willi AND Co Samoklson Johnston db BccKtyK MERSTEN PBU8 op den Wedstrijd dei I te Haarlemmerti EERSTEN PRIJS op de Tentoonstelling EERSTEN PRIJS op de Tentoonstelling d GOUJDEN MEliAlLLE op de Wereldtei 1 f N NICHOLSON AND SOHNS wqrden g leverd door d n Generaal Agent vo Il J Gijvan de Kant yor en Jlt azyneil van fi ADVBRTBNTIËN worden geplaatst Tan 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTB LETTERS vrorden berekend n pr plaatsruimte AÊwnderlflke Nonuners VUF CENTEN die nog niet TTl gemeenten JVJ8 franco r post 2 e Inzendiag van adverteatiëa kan geschieden tot é4n uur des namiddags van den dag der uitgave Mèjkvl ouJfvA Ipe weq te StolJj keMuM vra lj tc Mei EEM De Kamer van Koophandel qn Fabrieken alhier maakt bekend dat de bij baar ontrangen geschriften die betrekking hebben op de Internationale TentoonstelUng 1 October 1880 tot 31 Maart 1881 te Melbourne in Australië te houden voor belangstellenden op schriftelijke aanvrage bij den Secretaris ter inzage verkrygbaar zyn Gouda 7 April 1879 De amqr yoornosmd Namens hatlr de Secretaris Mr J Fortiiijn J roogleever In het IJZEREN BARGEr VEER van GQUDA op AMj STERDAM en terug zal NIElV gevaren worden op VRIJDACiiZONDAG en MAANDAG e Pc maar bij uitzondering op ZATERDAG e k T De rangregeling in bet faillissement mn Pieter HernteX en Cornells 31artln i Schrlek beide wonende te Gouda éa aldaaronder de firma van Schriek en Hei Hél het beroep van Suikerballenmakers en Winkeliers uitgeoefend hebbende is met de bev men ter griffie van de Arroudissements Gecht nk te Rotterdam nedergelegd om aldaar geurende veertien dagen te verbleven ter inz e vau een ieder i i De Curator in voornoemJ faillissement Mr J FORTÜUN D OOGLEEVER Pakjes BLOEMZADEN inhoudende 20 verschillende Soorten van de firma GROENEWEGEN en CiE Zaadhandelaars te Amsterdam a 1 20 verkrijgbaar b P HOOFTMAN Jz BROODBAKKER Turfmarkt Wijk H N 114 heeft de eer te berichten dat bij hem gedurende de PAASCBDAGEN te bekomen is best gevuld PAASCHBaoOD tegen 20 Cents het kilo alsmede extra fijnPaaschbrood van TULLEBANDS DEE6 tegen 50 Cents het kilo Openbare Verkooping op MAANDAG 21 APRIL 1879 voorm ten Elf ure in het Zuid Hollandsch KoffuBvis te Gouda van een stokTUINGRONDmettweeSCHUREN BEPO J ING en BEPLANTING groot 447 Centiares gelegen in de Korte Akkeren naast het hnii wgk P n 273 te Gouda In eigen gebruik en dadeiyk te aanvaarden Inlichtingen geeft Notaris Mr KIST te Gouda Openbare Verkoopingp TB GOUDA op DINSDAG 22 APRIL 1879 des voormiddags ten 9 ure ten Sterfhnize van den Heer A DEBCKSBN aan de Blaauwstraat W jk H H 11 Idaar van eenen netten INBOEDEL bestaande ia Mahoniehouten en andere MEUBBLTIN en HUISRAAD BEDDEN en BEDDEGOED een fraai HUISORGEL enz Daags te voren des voormiddags van 9 tot 12 en des namiddags van 2 tot 5 aren te zien Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten ktatore van den Notaris W J FORTOIJN DROOGLÊEVEB te Gouda ovok Dbük tan A Brinkhav ten overstaan van den Notaris 3 pt MA lIi4 TEÜE te Bergambacht Op M n Woensdag dea IG Aplil I87in des voormiddags ten 9 ure aan de Bouwmanswoning nabg de Valbrng van den Moordrechtschen Tiendeweg onder MOORDRECHT van 34 KOEIEN als 20 KALFKOEIEN 12 VAARKOBIEN 2 VAARZEN 1 Vos MERRIEPAARD AFTANDS BOERENWAGEN met toebehooren alle verdere Gereedschappen tot eene volledige BÜUWERU en MELKEUIJ behooreode en MEUBKLEN Woensdag den 23 April 1879 des voormiddags ten 9 ure aan de Bouwmanswoning get nr 321 ia Zuidbroek onder BERGAMBACHT van U KOEIEN 3 PINKEN BOERENWAGEN met toebehooren SPEEL WAGEN BOUWERIJ WERIJen MELKERL ÜEREEDSCHAPPEN en MEUBELEN Vrijdag den 25 April 1879 des voormiddags ten 9 nre aan de Bonwmanswoning achter den hnize Lekziot onder LEKKERKERK van 26 KOEIEN 6 PINKEN 1 STIER 1 Bruin MERRIEPAARD AFTANDS 1 dito driejarig BOEREN WAGEN met toebehooren SPEEL WAGEN SCHOUWEN en alle verdere GEREEDSCHAPPEN tot eene volledige BOUWERLI en MELKERIJ behoorende Dinsdag den 29 April 1879 des voormiddags ten O ure aan de Bouwmanswoning nr 276 in het Beijersche ondev STOLWIJK van 11 KOEIJEN 5 PINKEN BOEBENWAGEN SCHOUWEN BOÜWERIJ en MELKEBIJ GEREEDSCHAP en andere ROERENDE GOEDEREN Woensdag den 30 April 1879 des voormiddags ten 9 ure op de Hofstede geteekend nr 311 in Benedenberg onder BERGAMBACHT van 20 KALFKOEIEN 1 VAARKOE 4 PINKEN 1 donkerbruin AFTANDS MERRIEPAARD 2 ZEUGEN TILBÜRRIE TENTWAGEN SPEELWAGEN BOEREN WAGEN met toebehooren alle verdere gereedschappen tot eene volledige BOüWERIJ en MELKERIJ behoorende en MEUBELEN en HUISRAAD m HoUandsch Noorderkwartier met Wedstrgd duurde drie volle dagen op 19 mededingende Machines Anson Wood Huwaeo Pickslst Siiu KiKBY enz oUandsche Maattchappn van Landbdnw in 1877 T elfde Maatschappjj te Alkmaar in 1877 ilide Maatschappij te Delft in 187 Ustelling te Parij in 187Ö in klafiseDl IIHARI EN EN HOOISCHfDDEaS Nederland 3 l 00QjUEpY Jr i tutten HjPWAUPiBK HAARLEM y ftortffn A OEJ EN gevraagd raagt HUUU e ze DROOG ihuisi bil bolder URT fVelegé oekhai delaa Bres franco No 246 pRimMAN Jrkoi iiig op DINitfAGildl f april 1879 AI RIL187Ö e jy at laiopDI VSD tó agsn des avonds ton I se re m nvaii ao ouda gerenoiü eerdsèlll druk bszochte HEllEElI LOGEMEïrT iu de Koestraat ise SCHOOXUOi EX bevattende mime ZALEN 14 LOGEER en andere KAMERS ruime KKUKEN KELDER BERGPLAATSEN en COMMODITEITEN verdere GETIMMERTEN mimen TUIN met GEBOOMTE KEGELBAAN ca binnen deStad aan de afrgplaats der diligences op Gouda dienende en ingericht voor openbare verkoopingeu nutsvergaderingen tooneelvoorstellingen concerten logement restauratie koffiehuis enz Te aanvaarden 1 Juli 1879 De bewjJ7 en van debiet zjjn voorbanden De kooper kan desverkiezende een groot gedeelte van de koopsom op het verkochte onder hypothecair verbj id gevestigd honden De luveiitari kan worden ovei eaoiaeii Inlichtingen zjjn op franco aanvrage te verkrijgen bjj den Notaris J P MAHtóTEDEte BergambaclU Openbare VrtlwllUse Mm VERR001 I G VRIJDAG den 18en APRIL 1879 des voormiddags ten 9 ure ten herberge van C BEZEMBR op het dorp Bergambacht van eene kapitale Hofstede geteekend no 311 in Benedenberg met steeneu WAUENSCHUUR VARKENS en KALVERENSCHUUR KABERG HOOIBERG verdere GETIMMERTEN TUIN en ERF alsmede diverse partjjen WEI HOOI BOÏÏW en GRIEIVDL JXn staande en gelegen ouder de gemeente BERGAMBACHT te zamen groot 25 HECTAREN Te aanvaarden de Landerijen dadeijjk na de toewijzing en de Hofstede met 1 Mei aanstaande Breeder omschreven in notitiën die even als alle verdere verlangde Inlichtingen te bekomen zijn ten Kantore van den Notaris J P MAHL8TEDE te Btrgamharht 1 1879 i i De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is l J75 Bult Dlau lscli Overzicht Wn deeldeu in ona vorij Dammer berichten mede betrcR ude den uilslsj der aaiiTulUnj srerldezingeii vour de Franiche kamer Een eu twintii dittriclen h Uleii ieder een lid te kt ea en leohta in twee werd eeu monnrehaal gezind eandidant gesteld Dit ia rail beteekenia Het wqat er op dal Uogzamerhand in Vraukrijk het renet tegeu den beataanden atutarorm zyiie iwakte iaat erkennea dat bij de atemboa niet meer algemeen de rniag behoeft gesteld te worden roor of tegen de republiek doeh reeleer in welken lin voor de republiek Er waa dan ook roor veraeheidene leteU atrqd tuaachen de republikeinen eo dat ia goed de republiek heeft erinala itdcre conatitutioneele ataiit politieke partijen iioodij die wedeckceng het moeilijke werk reri iehlev WW iWl tflWt kS gceit i g hhöIIC tegenflteO Aen wakker te boaden Het geraar rnn zulk eene oiivermijdclyke apUlaing in Frankrijk ia de minderhriü der reohtensijde die nog aterk genoeg ia om bij iederen atnjd in den boezem der linkerajde den doorslag bij de stemming te geven Het sitten in eene rertegenwoordiging ran erkende ryanden ran den ataat zelren moet eeu gezand ataataleveo belemmeren De Franaohe miuisterraad Vergaderde dezer dagen om te spreken orer m ialregelen tegen de nltramou lanache agitatie de minister rau eeredienat outring aanwgzing dienaangaande welke wordt niet gezegd De directe belastingen hebben in Fraukryk iu bet eerste kwartaal 17 milliueu opgebracht boren de raming Uit Konatantinopel wordt bericht dat de Porte teu opzlohle ran d gemengde bezetting raa ÓostKumetié beeft toegeatemd hét bericht ia gekleed in ia een rorm alaof na alle moeUjjkhedea iqa uit den weg geruimd De Khedire ran Egypte heeft eindelgk het maaker afgeworpen en zijne Ëaropeesobe ministera aan den dgk gezet Noch Engeland nocK Frankrijk kunnen dit zoo i aar kalm aanzien en men zal dus weldra ernemea ran maalregelrii om den Onderkoning tot betere gedachten te brengen De Uoming ostschgnt te meenen dat Engeland op dit oogenblik tooh al genoeg op zyn horens heeft en raadt dus af rechtstreeks luasohrn beiden te komen Het blad meent dat men lieter doen zou met den Sultan in den arm te nemen en tot afzetting ran deu Khedire te bewegen Sultan eu Khedire echter is een paar en hoe ingenomen ook de Engeleche regeering moge wezen met de Turkache wyze ran zaken doen het komt niet onwaaraohynlijk voor dat ie deze Egyptische lierer zelre zal redderen Dan Zfil tevena kunnen biyken of de entente cordiale met Frankrijk in deze proefhoudend ia Een klein eilandje bg de Weatkuat ran Afrika iets noordelijk ran Sierra Leona gelegen en Uataeong genaamd schijnt de oorzaak ran rerwikkeliug te kunnen worden tussohen Frankrijk en Engeland De Weti African Èeporier een te Sierra Leona uitkomend blad rerhaalt de feilen waarop het rerBohilpunt van beide regeeriiigen rust in hoofdzaak als volgt Den 16 Maart verspreidde zloh te Sierra I on8 het gertioht dat Fransche troepen op Malaoong waren geland en dat twee Frantche kanonneerbooteu bel eiland bewaakten Aanstwda werd een te Sierra Leona liggend Ëogelach a p naar het eiland gezonden om onderzoek te doen naar den stut ran z iken en aan den comraandaot der Fransche troepen een proteat te orerhaudigen van den heer Streeten adminiatrateur der Engelache kolonie Den 17n kwam dit schip terog met roÜedige bereatiging der geruchten De admiuislratieur ran S em I ona kou toen na ziJn protest niets meer doen om de preientiên van Engeland op Hataeong ie doen gelden en bepuilde zich tot het laten kysehea der Engelsehe rlag op Kikonkeh een eiland in de onmiddely ke nabyheid ran Matacoug De usbtetareo welke met deze occupatie belast waren rondea daar echter trgenstaud by de berolkiog die alleen bestaat uit het personeel ran een handelKtabliaaemeBt van deu heer Boatman Bran een Fiaoach koooiMa Ook de aauapraken ran Engeland op dU eUaod iehijaen daa gevaar te loopen In hoeverre die aampnluii gegrond zün en ia konem da Snwkr k doOIF de hsasMiag w bel eiUud daarop kon inbreuk maken is ona voor het oogenblik alles behalve duidelijk De Engelsehen achynen hun recht op het eitaud te gronden op een traotaat met de inwoners gesloten den 18 April 1826 terwyl ran Fransche zyde een tcsfclaat met dezelfden wordt aangeroerd dat echter slechts van het vorige jaar dagteekent Beide stukken zijn ons roor bet oogenblik nog niet toegaukelyk zoodat zelfs eene gissin bjimtrent de zijde waar in deze zaak het recht ia onnogelyk ia te maken De Engelsehe regeering heeft in het lagerhuia gezegd dat bij de Franacke regeering een proteat was iugediend zoodat de diplomatieke onderhandelingen geopend zijn en wij spoedig meer zullen hooren ran de zaak die wtl niet zeer spoedig ran de baan zal zijn daar Engeland zier houraat ia op het atak ran koloniën en Frankrijk de bezettiug ook wel niet ondoordacht zal hebben beroleu De PttU MM GaietU schrijft de vredelierende boodaohnppen ran Ketsjwajo ook toe aan de zucht om tijd Ie rinden roor hel inhalen van den oogst Niemand echter blijkt ze te rcrtrouwen ec in het Engelache Parlement is namens het minialene rerklaard dat alleen door geheele onderwerping van Ketsjwajo de iioodige reiligheid roor de kolouieu ia te rerkrij en Een beriobt uit Kaapstad levert een trturigen commentaar tot de rredesroorslelleii van Ketsjwajo Een Engelsehe proriandoolonne ia door eene grootu orermacht ran Zoeloes aauuieralleu Van de 104 man konden aleohts 40 zich redden 20 proviandwagens gingen rerloren Over het bericht van de ü ily News dat in de Tranaraal een opstand zou zijn uitgebroken werd in het Lagerhuia nieta gezegd Qjk van eldera ia dit bericht tot heden niet bevestigd Op zichzelf is het niet waarschijnlijk het ligt reel meer in deu aard der Trausvaalsohe boeren om bestendig te mopperen dan iu openbaren opstand te komen daarroor bestaat er te weinig aaaslulUng BINNENLAND GOUDA 10 April 1879 Bij de verkiezing van ecu lid van de Tweede Kamer der Staieu Ueueraut iu het houfdkieadiitrict Arnhem zyn uitgebrachtdllll geldige stemmen Gekozen is de kapitein A Kool met 885 stemmen De heer mr de Sarprnin Lohman rerkreeg 461 en de heer O ran Bees H stemmen In de zitting der Arrond Rechtbank te Botterdam van Dinsdag werden de volgende personen veroordeeld ft V D en P V D wooeode te Sluipwyk beschaldigd vaa rebellie tot 3 weken ger cell voor ieder W S wonende alhier beaeh van misbruik van vertrouwen tot 3 maanden gev eeoz en 12 50 boete P F wonende alhier beach ran muedw slaao tot 8 wekeu ger een ea 8 boete of 1 dag gev eeaz Bij Koninkl BeaWit vaa 8 April 1878 wa aan B fc W rau Lekkerkerk rergauning rerleeod oA op de afgeslutea begraafplaats aldaar te doen bousrea een post en telegraaf kaatoor benerena genMentehois eo de noodiee uitgrariugen to doen pbuita lebben roor let plaaueu der laadamenten mits de noodige beaehikkingeo voor de wellickt te roorsehijn komende lykea Uit eeu onscieotiea oogpunt nl het ontheiligen der graven ran dierbare bloedverwanten haddeo zich op deu IS Dee 1871 toen de aaauemer raa het werk Hendrik Stuirer reeds met het aitgraren aangerangea waa een deel der iowoners vaa Lekkerkerk daar ter plaatse begeren eo de nitgraringen welke hadden plaats gehad dicht geworpen Het gerolg biervan was dat deze zaak Diosdag morgen roor de Arr Bechtbank te Eotierdam werd behandeld De rolgende personen stonden terecht A de V J A de V Jr C de J Tzu S B G V C de B J de O Pzn A N Azn A N Jzu A L A G Pin B ran D P N J de O Jzu P G P V d L L B Szn en B N Azu alka wonende te Lekkerkerk bekl van het zich feitelijk verzetten tegen het maken vaa werken aangelegd op gezag der Uooge Begeering 6 getuigeu a charge en 1 jaL a decharge werdeu gehoord De bekl bekenden de feiten welke htm wSren ten loste gel d De subst officier ran Justitie Mr vaa Lyudeu zyu reciaiaitoir nemende voed de feiten j wettig eu overluigeud bewezen en eisehta sohaldig rerkloriug rau do bekl rolgeu Art 438 ran de CSwie Péaal en reroordeeling tot 45 dagen ger eelL ieder en een door de Bechtbank nader te bepalen geldboete Mr C E Harelaar rerdediger van de bekl bestreed de eiach ran het O M op grond dat hier geea o passing v in art 438 Code Penal mogelijk was bier was geen sprake vau verzet tegen werkca op gezag de Hooge Begeeriug aaugilegd De Gem eoteraad raa Lekkerkerk had zich primo gewend tot Ged Statcu om rergunuing te rcrkrijgeu op dat gesloten kerkhof te bouwen dit was geweigerd toen had by zioh gewend tot Z M dea Koning en op dit adre eeu goedkeurend antwoord ontvangen er was dus alleen sprake ran verhindering van werken bij Koninkl besluit goedgekeurd niet bevolen ook was de plaats aangeVrezen waar die uitgraringen moeten plaats hebben en op die plaatsen ziju de uitgraviiigou uiet geschied Van geweldadije rerliinderiug was hier geen sprake geweest de bekl welke de graven vau hunne bloedverwaulen niet wilden ontheiligd zien en op hunne reqaeslen persoonlijke bizoekeu by den Minister etc geen anl oord of resultaat zagen waren overgegaan tot de daad en hadden bedaard de uitgraviugea 4