Goudsche Courant, zondag 13 april 1879

Zondag 13 Apll 1879 N 8282 GOUDSCHE COURANT mm en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken STEBBLiJE tmn van Oudheden Op de beide PAASCHDAGEN zal het MUSEUM weder J gen den verminderden toegangsprijs van 10 cents den Persoon van des Mamiddags 4 6 ure geopend z n De Coumissie Nt derl BOUWV EREEMGING g evestig d te Gouda Aan de Aandeelhouders wordt bekend gemaakt dat op de laatst gehouden Vetoadering is besloten dat het dividend van h vorige jaar zijnde 4 99 of f 12 47 per aandeel van af 1 Mei e k bg den Heer A van WIJK aau den Veerstal te Gouda tegen inwisseling der coupon zal wwdeu uitbetaald De Directie J JlüLVER April 1879 VAN WIJK Om dadelijk in dienst te treden vraagt een Weduwnaar met kinderen EEN FLINKE UEIS SÜIMDSTEB E C die het KAASMAKEN goed verstaat Men adresseere zich bij G dkk BALVEBT Landbouwer Zuidplaspolder onder Moordrecht j Hoogheemraadschap Rijnland DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van EIJNLAND brengen ter kennisse van de ingelanden dat bij de op 3 April 11 gehouden verkiezingen van 3 Hoofdingelanden en 3 Hoofdin gelandPlaatsvervangers met volstrekte meerderheid van stemmen gekozen zijn de volgende Heer n Ah Hoofdingelanden in het 1ste distr de heer H van WICKEVOORT CROMMELIN 9de A OOSTHOEK 13de E ZIRKZEE Ah Hoofdinr etand Plaatnvervangeri in het 8ste district de heer A STRAATHOF 9de C VERDÜYN 13de JAC DE GRAAF Dat vermits voor de vervulling van eene vacature van Iloofdingeland in het Sste district geene volstrekte meerderheid van stemmen is verkregen daarvoor eene herstemming zal plaats hebben op den 17den April e k tusschen de Meeren Mr C P D PAPE enJ J DUYNSTEB en zulks op de volgende plaatsen en ure 8ste district Hoofdplaats Woubrugye o in het Logement van W Stbijland te Woubrugge voor ingelanden in de gemeente Woubragge en Rijnsaterwoude van des voormiddags elf tot des namiddags drie ure b in het Logement van C van Rijzsn te Roelo arendmeen voor ingelanden in de gemeente Alkemade van des voormiddags tien tot des namidd s één ure Dgkgraaf en Hoogheemraden voornoemd DE CLERCQ Dijkgraaf W G DE BRÜYN KOPS Secretaris Lhdïji 5 April 1879 A WSTMi BROODBAKKER Turfmarkt Wijk H N 114 heeft de eer te berichteu dat bjj hem gedurende de PAASCHDAGEN te bekomen is best gevuld PAASCHBIIOOD tegen 20 Cents het kilo alsmede extra fijn Paaschbrood van TÜLLEBANDS DEEG tegen 50 Cents het kilo HANDEL in BOUWMATERIALEN HEIPALEN in onderscheidene afmetingen waaronder GREENEN zeer geschikt voor Bergroeden VLOT SLIJPDEELEN enz voorts PORTLAND CEMENT en verdere MEÏSELMATERIALEN de Portlaud Cement wordt door de vele aanbiedingen in onderscheidene soorten op keur geleverd J MULDER Gouda April 1879 KlËVITS EIERËN dagelijks versch te bekomen bij N DE VROOM Poulier Gouda Openbare Vrljv lllige Verkooping te HEKENDORP IN HET OEMEENXSUUI8 op Woensdag 30 April 1879 s voormiddags Elf ure van met SCHUREN TÜINGKOND en BOUWLAND te zamen groot ruim 5 Aren Kadastraal Sectie A N 2026 1586 1421 1600 1920 1637 1538 1539 1 540 1714 1715 1716 1971 en 1972 ged alles naast of bij elkander gelegen aan de Hooge Brug te Hekendorp en onmiddelijk aan of zeer nab j de Dubbele Wierikken Zeer geschikt tot oprigting eenerFABRIJK Breeder bij Billetten en informatiën te bekomen ten kantore van den Notaris MONTUN te Gouda OUD CARTHAGENA 8 Bergplanteii Olie Bebouwt de landman vlijtin 2ijn nklter ploegt en zaait hij op ziju lijd oiiveiinoeid en bidt hij den He lel om regeu eu zoimesahijn dan mag hij ook met eeuigen grond hopen dat zyu arbeid met vrucht zal bekroond worden Jammer echter dat men ïn vele gevallen niet alzoq denk en handeli htt zijii bij velen hoofdzakelijk die duidelijk zichtbare zaken wilke men zoo attent behandelt terwijl men de minder zigtbare zaken aan haar lol overlaat zonder er op te letten dat anderen door hun meerdere zorg betere vruchten pludken Men btliefl het alsdan fortuin of toeval te noemen even alsof de fortuin rondging om haren gelief koosden te pakken die rustig op hnnr zitten te wachten miigerehnd I Die zijn hoofdhaar wil behouden en ooiiserveeren koopt de Ond Carthageun BERG PLANTENOLIE i 60 Cis het fleschje zij zet dadelijk den wortel vast bevordert den groei doet waar het nog mogelqk is nieuwe wortels outspraiteu en bewaart tegen vroegtijdige grijsheid Hoofddepot te Delft bjj A BKEETVELT Az en verder b j Mej de Wed Bosman Gouda Mej Wvd N Smderi Leideo A PriDs Zeveuhoizeu W Li t ieliii Voorburg Wtd G VVilhclinu Wo cdeo A B Birkel Oqoooooooo 0000 HJ000000000000 Xi § Weder 3 getuigschriften ontvangen metÖOverlof ze te publiceeren dus zeven honderdoQzeven en veertig g O M om uw bekend HAARGROEI OpMIDDEL aan te bevelen daarvoor schenkQ ik u dit attest ter publiceering 2 o Het heeft uitmuntend geholpen mgn o hoofdhaar valt niet meer nit OOpsterbeek bij Arnhem f S BUURÊN 1879 m V ÈÜiIrMn g O Uitval van Haar Hoos of Schil O Ofers duu Haar Kale Plekken Pijno gjiu de Schedelhuid Haar of Baard o o worm Vroegtijdig Örijs worden Oal deze onaangenaamheden worden verbanOonen door mijn HAAR ONT WIKKË q gjLINGSBALSEM 5 o Binnen korten tgd verkrggt de behaarde o hnid haar vonge groeikracht weder 2 defi O o Eau Chromatique 9 o Hewrt het witte haar in blond broin ofoOzwart ROOÜ haar wordt bruin of zwart Onaar gelang men verkiest O O Franco aanvraag a 2 de flacon tegenQo postwissel postzegels als ook tegen remo boura bg THEOPHILE Haarknndige Oprederiksplein No 32 Amtterdam OÖNB De bestellingsbrief wordt ouvoorOO waardel ijk terug gezonden 746 at O O testen liggen bjj mü voor een ieder g o tor lezing Bjj aanvraag melden 5 o groei of kleur preparaat OEr bestaan geen Depots van noch BeiziOO gers voor mvjn artikelen Q oOoOoO oOoOoOoO oOoOoOoOoOoOoOo Keizerlijk KotunkUjk gepritHegiieri en eenh inurikaanteh en EngelKh gepattHteeri Anatherin Mondwater van Dr J G Popp K K Hof Tandart vsD Z M den Keizer van Oostenrijk te VVeenea il het roortrrff lyklla middel tegeD rhumatieebe tandpgn b ontfctekiug ZMelleii en iwereu vao het UndvUeicb bet loet dtrii BuQwezigeu taudBlcea op cD voorkoiot de Di awe Torioiiig duarvdo maakt loulaande tandiD weder ut door rrsterkliiK lati het taiidvieeach eu daar het au alle aehadelgke alolTea reiuigt geeft het d£n moud een aan eaainrn fnaicbaii reak terwyl bLt deu ouaaogeuaineu rook weldra doet lardwijnea JH Otn dit aangeuaine onontbeerlijk geworden praepa paraat voor alle stuiidcn lerkrijgbaar te waken riju fleaacbtn tau onderscheidene grootte alti l gioote Oracb ï f li l niiddtUoort a y l 20 en 1 kleine a 00 ecata erkrggi ur giileld Dr Popp s Anathcrin TaiKlpa ta lot reiüiging Tiritfrkin tn behoud der tiiidtn tot ifrwg dtrintc tuu teu uiiBHiitteuouiLii fi uk cu vau knik Itr POI I Aroiustische Tiiiidzeep Zg maakt de Tanden zni rr wit zouder het inail aan ta doen bi waart ze voor ziekelijke aauüoealugea en bondt d n moi d friHcb Het luk Lult 4U Cti en la toereikvodu uur ten bul f jaar Ur POPP s Plantaardig Taiidpoeder Vinigt de tandin erdrgtt de loo Uatiga kalk en maakt bet gtaiuor ateeda helderder en fijner Dr POPP s Tandplombeersel waarmede men zelf bolle tanden kan vullen De Arouiatisclie trenee kuiidig e Krulden Xeep ehemiirh geaoolyieerd en duor vile geneeikundige Celehnteiten van Europa al bet RfcÈELiiTIi BN BESl B OüR DÜ HL IU erkend ar AUentle s v p Ter voorkoming vau vervalachhig wordt het geachte Pobliek opmerkzaam gemaakt dat iedere fieach behalve het Handelimerk Firma Hygea und Auatherlii Preparate nog met een oinhuUel omgeven ti betnelk in duidel kcu waturdruk deu Kyksadelaar eu de Firma bevat Dcpota van alleen echte Aoatherin Prrparnten zgn geveitigd en te verkrijgen te Gouda bij L Schenk winkelier o deHoogstraat A 123 te Rotterdam bij F K van Santen Kolff apoth en A Sehipperegn Co blauwe poroeleinwinkel te s Hage bq J L F Snabilié apoth t Delft bij A J van Sijn en J E Kauwenhoren te Scbiedam bij C Malta Oz te Leiden bg E Noordijke te Utrecht bij F Altena en Kraan te Amsterdam bij F V Windheim Co en H H Uloth b Ct apotheek te Ondewater bij T J van Vreumingen ta Sohoonhovea 1 bij A Wolff M GoTJSA Drck van A Bsinsuan BUITENLAND Biltetlanteli Overziclit Uet nieuwe DuitsAé toltarief wordt nog steeds door de bladen besproken zonder dat er echter iets nieuws orer wordt medegedeeld liet orgaan van Bismarek de Priw Corr spreekt de hoop nit dat een aanmerkelgk deel van de gematigde liberalen aan het waarachtig nationaal en volkslie end hervormingswerk zal deelnemen Verder wordt uit Berlyu bericht dal het centrum al voorstellen het nieuwe tarief gedeeltelijk naar een eomniissie te renenden l aar hel erntrum den doorslag eeft weet men daardoor nu reeds welke behandeling in den Bgksdag zid warden gevolgd De Frnnsehe Hegeering heeft een bewijs geleverd dat lij aiet bang is voor Rochefart zg heeft hem gratie geMhonken en volgens den currespondent van de Kölnitoke u de LautMmman gisteren te Pargs aangAomen Over de bezetting van het eilaad Mataoong door een Fcansoh detachement wordi door de Fransche dagbladiu teer kalm gehandeld en het is trouwens geeu geval van grooie beteekenis Inlichtingen van den goDVecneur vao Senegal moeten nog worden ontvangen alvorens men juist zal kunnen weten wat er is gebeurd De Tempt echter toont aan dat het eiland nataarlgker bg Frankrgk dau bg Engeland behoort eu het ook geenizina vastalaat dat het erne Ëugelsche bezitting zou wezen In 1866 behoorde het eiland aan eeu Engelsch onderdaan die vap de Kegecring bew herming vroeg manr toea ten ntwioord kreeg van sir George Orex dat Hatooong niel tot het Bntioh gebied behoorde TrouwMi het U gebeurd dat hier door Kogelocheu sterkten werden ia bezit genomen die later bleken aan Portugal te behmren en weder werden argestoan Over het geheel genomen ia de grensregeliug op de kust van Afrika zerr onzeker eu de Tempt hoopt dat men deie aanleiding tal gebruiken om dienaangaande cent tot eene mioDelijke schikking te komen Er tijn vroeger al eeos regelingen voorgesteld die toen op nlltrlei kleine bezwaren zgn afgestuit Art 3 van het verdrag vau Berliju bepaalt dat de vorst van Bolgarge duor de bivulkiiig vrg wordt gekozen en art i dat vooraf door eene vergadering van notabelen de grondwet zal worden vaaigcsleld Dan komt in art 7 de bepaling dal de verkiezing van een vorst moet plaats hebbeu ouniiddellgk na de vasKlelling van de Grondwet Uit dete artikelen volgt niet dat de notabelen lelvrn den vorat zullen moeten verkiezen eu het lehijiit ook dat t dit niet willen maar eene nieuwe vergadering wenachen bijeengeroepen te zien dio deu vorst kiest Ieder district van 10 000 manneIgke bewoners zou tot deze vergadering drie afgevaardigden zenden Aan de riinM wordt nu gemeld dat prins Dondoekoff Koraaküff de dringciidate Iwvelen heeft uitgevaardigd om deze vergadering Mo spoedig mogelgk te kiezen loodnt de vorat vóót den 8den Mei zou kannen zijn aangewezen Op 3 Mei eindigt naar men weet de Russische bezetting Men vertrouwt dat de nieuwe vergadering nog op tO dtjpr zal kunnen bgeenkomcn Omtrent het vraagstuk der gemengde bezetting van Oost umeliè wordt bericht dat de mogendheden een plan overwegen wat voor dit denkbeeld in de plaats lou kunnen tredem Welk plan wordt niet gezegd Haar algemeen is no wel de overtuiging dat de bezetting door Turktche troepen thans volstrekt onmogelgk is Dit is althans loo veel gewonnen De Porte sobgut zich op dit stuk gemakkelijker te zullen laten vinden dan eerst werd ondersteld Ook zü bepgpt dat een overgangstijdperk noodig il en lerlangt daarvoor slechts een vorm die duidelgk het oppergezag van den Sultan en het militair bezettingsreeht erkent Het zou er dnn op aan komen zulk een vorm te zoeken Voor het oogenblik zien wü echter niet in dat dit anders zon kunnen genbieden dan door de benoeming van een Turksch gouverneur eu het bezetten van enkele punten door en Tirkich garnizoeii En juist deze beide zaken worden door anderen bedenkelijk geacht Men zal moeten afwachten was het plan ia waarvan de Jgnce Ru u zoo geheimzinnig spreekt BINNENLAND GOUDA 12 April 1 79 In aansluiting aan vroegere berichten in dit bla d omtrent de oprichting eener oentrale liberale kiesvereeniging in oaa kieadistriet knunen wij thans mededeelen dat die kiesverecuiging zich heeft geconstitueerd Donderdag jl had daartoe in deze gemeente eene vergadering plaats der afgeva4inigden van de liberale kiesvereenigingen te Gouda Woerden Ondewater Alphen a d Kijn eu Bodegraven en Omstreken Op die vergadering werd een reglement vastgesteld en een bestuur gekozen Dit bestaat nit de heeren mr P J Snel te Gtlbda voorzitter A M Beijerman te Woerden vicevoonilter mr Ch Krabbe te Alphen a d Rijn secretaris B Erkelens te Alphen a d Rijn penningmeester Laatstgenoemde weid benoemd nadat de heer A C van Aclst te Ondewater als penningmeester had bedankt Woensdag middag stortte het geraamte van den watermolen der Ver euigde polders onder Boskoop dien men bezig was af te breken door het afknap pen van een nitstaanden tros eensklaps in Van de drie rr zich op bevindende werklieden bleef één op de plaats dood Een tweede weiWde schouder ontwricht terwgl de derde geen letsel bekwam De omgekomene Mn nu van dertig jaren ia vu Sactetwawi fkAAaMig Ml laat ei drie kinderen m Bg zeer gemotiveerd vonnis werd Woeiisdag door den kantonrechter te Alphen uitspraak gedaan in Ie zaak van kerkvoogilfu der Herv gemeente van Aarlanderveen eischende partg tegen den hoofdonderwijzer L aldaar Ier zake van het weigeren van betaling van zijn kerkelykeu omslag over de laatste diic jaren Op de reeds meermalen aangevoerde gronden werd ook nu aan kerkvoogden hun eiseh untzegd en werden zg veroordeeld in de kosten van het geding ali zgude zg een niet wettig samengesteld noch wettig benoemd of gekozen college en alzoo onbevoegd zich als Zoodanig te gedragen en mitsdien hun reglementen en besluiten van geenerlei wettige ol verbindende kracht Naar men verneemt zullen de eind examens der Hoogere Burgerscholen in Zuid Holland dit jaar te s Hage worden gehouden Het christ nationaal lendingafeeat zal dit jaar te Wolfheten wonlen gehouden op Woensdag 2 Juli a s De Kamer vau Koophandel te s Hage thans uit 7 leden bestaande heeft naar aanleiding van een voorstel van een harer leden om het ledental tot 12 uit te breiden in beginsel uitgemaakt dat uitbreiding der kamer wenschelgk is De vraag hoeverre die uitbreiding gaan moet is tot later aangehouden Een bij het Dep van koloniën ontvangen telegram van den Gouverneur Generaal van Ned Iiidie dd 9 April bevat de navolgende tijdingen uit Atjeh Volgens berichten vnn den Oouverneur hebben de troepen in de XXII Moekira zich van 27 Maart tot 6 April bezig gehouden raet het bevestigen hunner bivouac het aanbrtngen van de vivree het verbeteren der wegen en het maken van verkenningen De transporten werden niet beschoten Toekoe Bintang eerste hoofd van Indrapoeri kwam in onderwerping en enkele andere hoofden knoopten onderhandelingen aan Panglima Polim vluchtte naar Gliéng De weersgesteldheid was ongunstig het terrein bijna onbegaanbaar Bij de ageerende troepen veel zieken Toen Donderdag avond trein n 23 van den Rijnspoorweg nit Rotterdam te Woerden aankwam werd de helft van den trein vermist Door het breken van de ketlingcn was dat deel van den trein dicht bij bet elation Ondewater blgven staan De trein kwam dientengevolge een half uur over den tijd aan en miste de aansluiting met het Staatsspoor Uit Amsterdam meldt men Langs den weg dien de Koning en de Koningin bij hun intocht in de hoofdstoii Wen afleggen en op andere plaatsen in de stad wt eu tocbereidselen gemaakt voor verlichting en rsiering Beide zullen algemeen zijn Op de grachten zal behalve de verlichting aan den walkant menig huis met een gas illnminatie prgken Ook voor versiering hebben vele ingezetenen hunne maatregelen genomen Aan groen en bloemen zal het niet ontbreken Dt eerepoort op de Hoogealnis besKiat de geheele breedte van de brug en heeft drie doorgangen elk ongeveer 8 meter diep Zij is van massieve coiislractie en zal op den dag van deu intocht geheel in groen zijn gehnld Van de poort af zal voorts de gebeele brug aan beide kanten met wimpeldragende Venetioansche masten worden getooid Behalve de versiering van de brug vooi de Weesperpoort zal daar ook een eerepoort van kleiner afmetingen worden opgericht Op het Bembrandlplein tal de verlichting door de stad aan te brengen in het plantsoen geplaatst worden de Commissie zal het geheele plein in rechte liju van de Beguliersbreestraat nanr de Amstelstraat maar met een kromming in het midden opdat door het hek heen Bembraiidt als middelpunt der decoratie zal dienen tot ern feestplein maken Ook hier maken eerepoortea de punten van uitgang nit Het monument op den Dam is het middelpunt eener veniering en de ingang der Nieuwe Kerk aan de zgde van s Konings p aleis zal een herschepping ondergaan die reeds gedeeltelijk is geschied door overeenkomstig drn bouwstijl waarin de kerk is opgetrokken een tgdelijken ingang met torentjes enz te maken die later van buiten groen wordt gemaakt van binnen geheel met fluweel wordt gedrapeerd Een gedeelte van de overdekte ruimte aan het Bgnspoorwegstation dienende voor de bestelde rgtnigen en omnibussen is geheel afgeschut en tot ontvangzaal ingericht Deze geïmproviseerde zaal zal tot een recht vorslelgk verblijf worden verheven In de Nieuwe Kerk zal voor de plechtigheid op 22 April in het koorhek een rood Inweelen met satijn afgezette troon met gouden sierselen warden geplaatst waarboven het uaamcijfer van Hunne Majesteiten door een lauwerkrans omgeven en daarboven de koninklijke kroon oaa weerszijden worden banieren aangebracht Het Neilerlandsche wapen geheel verguld zal den achtergrond van den troon tooien Een vorstelijk ameublement zal op een kostbaar tapgt welks riJk patroon in overeenBtemmittg is met het fin weel en goud voor de hooge gasten der hoofdstad worden geplaatst Wapenschilden orifiammen guiriandes bloemen en planten met emblemen der beide stamhuizen zullen den troon omgeven van waar als hoofdpunt het geheele decoratief der kerk zich verspreidt onder elk venster van het schip der kerk wordt een wapen gesteld en elke boog met groene hanger gesierd terwgl telkens tusschen twee wapenschilden een banier van kostbare stof zal prijke In den nok vnn het kruis der kerk boven voor den troon verheft zich op dien dag een kolossale gou r den koningskroon van waar uit breede zgden banden in den vorm vnn een omgekeerden koepel aan de pilaren worden bevestigd In het midden hangen zgden draperieën met fraaie kwasten Aan het einde der Kerk onder het orgel wordt een groote tribune opgericht plaats aaubiedeud voor 600 zangeressen en zangirs en een voltallig orkest Rechts en links van den troon worde zitplaatsen getimmerd terwgl verder in het sohip der kerk de gewone regeling der utplaatseu door eene andere voor dit doel meer gewhikt wordt vervang n Met de oprichting der toestellen voor de illuminatie van gemeentewege is men druk is de weer Voor de geheele voltooiing der koninklgke stallen wordt de regeering bg de Staten Genernal eene verhooging aangevraagd vnn ƒ 7B00O De vroegere waanohgnlgke verhooging i volgei s de memorie van tOïliditing n tot itkeriieid gewoidea Da