Goudsche Courant, zondag 13 april 1879

ï U minder gelet werd don vergist men tiob caer lutegendeel men girfdftarop zofgroldig acht Zoo werd bij missive van 29 December 1813 aan den mairevan Meppel het ongenoegen Van den commissarisin het arrondissement te kennen gegeven over denslechten wijn welke namens de fbemeente Meppeldoor Maas te Dalen is geleverd ii hij voorts gtinvitcerd om te z gen diit de objecten welke in hetvervolg naar Dalen worden opgezoi den van eeuegoede qualiteit zijn ff C Volgens de Natal Witnest luidde de verklaring die op te Wonderfontein gehouden bijeenkomst door een groot aantal Transvoulscbe boeren beiworen is ala volgt Iu tegenwoordigheid van den almachtigen üod den kenner der harten en Hem om bgatand en genade smeekeude hebben wij burgers der Zuid Afiikaonsclie republiek vtSor ons en vooron c kinderen plecht besloten oUs iu een jieilig verboud te vereenigeu hetgt en wij met een plechtigèi eed bezweren Het i b4 40 jaar geleden dat oijzelvadereu de Kaapkolonie hebben verlaten ten einde een vry en onafhankelijk vol te worden D e 40 j iren waren 40 jarenjvan smart eu van lydA Wy hebben ïtatal den Ofaiije VrijsUat en de ZuiilAfrikaausche republiek geslicht eu diie malen hph het Engelsohe gaijveriiement ouze Ivrijheid oiiierden voet getreden En onze vlag in het bloed ende tranen on r vaderen gedoopt i ergehaald Als door een Kef lf den liaoht is 01 ie vrije retiubliek Olie ontstolen I Wijl kunnen i mogen dituiet ve lrageh Hetjis tilds wil dailile e inheid onzer vaderen en deÖjiefdii voor onze linderen ons deu plicht opleggen iax hit erfdeel ofter VadereuOügischondeu aan oafe kiideren over 1 te le etpii Het is om deze red U al wy oua bi t vcre ligenen elkander de hand even als mt nneu en broeders pleciftig belovende oui lao en ons volkt getrouw teblijven eu met het oog uair God gerictit tot anzeudood zameu te werken to de herstelling van de vryheid onzer republiek Zoo waarlyk hcipe odilQud Almachtig if Uit LoiiJjen wordt bericht dat Koningin Victoria bij gelegenheid van h6 huwelijk van den hertog van Cunuaught eeu on i renteliug in het toilet der dames uit de grooto liBreld heeft teweeg gebracht De Kouiitgiu schreef un de demoiselles d hooneur voor dat zy geen laar u mtt hdoge hakken die zy niet waardig vindt eu geen nauw om het lyf sluitende japonnen moesteu dragen die zy indecent acht en dat het haar niet in franje op bet voorhoofd zou worden gedragen de Koningin noemt dit laatste onzidig eu men zegt dat een dame die aldus gekapt verleden jaar op de reeeptie verscheen den anderen dag werd verwittigd dat zij het Hof niet eer moest bezoeken iflvorens het haar was gegroeid De voorname dames in Engeland zullen dus van die mode iJifstaud u teu doen zy toeken thans haar troiist iu bet ntblooteu van hals on armen Onder dagteekening van 7 April wordt an de Noordèraèanter uit Antwerpen geschreven Vandaag werden 160 Russische emigranten ingescheept an boord der Deeuscbe Stoomboot J X Hamen ten einde over zee naar Kopenhagen en van daar naar Liban te worden gebracht Uisleren had men den emigranten kennis van hun vertrek gegeven j doch niet toodra hadden ze vernomen dat de reis over zee zou geschieden of er ontstond ouder hen eeu grooten schrik die weldra iu wanhoop en woede vernndeide De mannen gingen te werk als bezetenen terwijl de vrouwen en kinderen in tranen losbarsten De arme lieden beelden zich in dat men hen naar Amerika zou terugbrengen of wel dat e ergens op een onbewoond eiland zouden worden neergezel Alle mogelijke pogiagen zijn aangewend ten einde beu gerost te stellen doch alles was vruchteloos Eeu groot getal poogde te vluchten en men was verplicht de gendarmes ter hulp te roepen om de orde te handhaven Verscheidene emigranten zijn in het politiebureau opgesloten voor opstand tegeit de politie twee ageutou werden door hen mishandeld wenden eene door bem uitgevonden compositie dieeen nog veel hoog r smeltpunt hebben zou dan ren der twee bovengenoemde metalen Deze brander is bevestigd in een hermetisch gesloten doch met luchtgevulde glazen bol De electrische stroom doet hem onigloeien en om het gevaar van smelten geheelte voorkomen dient eene even eenvoudig als vernuftige inriohting die den brander vde malen in elkeseconde den tijd laat qm af te koelen t66 snel dat voor het menschelij oog de gloeiing ouafgebroken schijnt Edison heeft thans zes lichten per paardekracht doch hij denkt het tot elf te brengen H j is ook nog zoekende naar i een krachtiger generator dan de Grammesebp Zyn a titeut fiatchelor verzekerde dat binnen weinige nmanden de EdisonElectric Licht Compny gereed zon Myn om baar licht te leveren in particulier voniu en eene verzekering die ngij trouwen al i6St een half jaar hebben gehoord J OTERI EDEN April M G vin Tmem U m ONDEBÏKOWD 11 April P n Tilbnrn 23 j L rt i 00 r u o CBRISTELUKE JONGElIirCS TBREEIIGIlfG op MAAND AO 14 A PB IL 2e Paaitchdag des namiddags ten half 4 nre in het Lokaal SeU dea Volks Peperstraat alhier Als spreker zal optreden de WelEerw Heer B J SWAAll en A C iiu Udrten 22 j en Mestvervalsching streng ge trafL Volgens de Akkerbouw komt in ftet Jfpiin lld agricuUure progressive de inhoud voor van Mf voonis door de correctiontele rechtbank te BJsseLjiilgesproken tegen een hais te Parijs wigensf jhet wrkoopen van vervnlsohten njest Het huis werd tot eeu boete van 2000 francs veroordeeld foAjjronorac te Namen verschijnende vermeldt lij nOg een krasser vonnis door de rechtbank Chateuubriant Loire iufèrieut uilgesproken larbü toch is op het proee8 ve bt al voor gezegde rechtbaik opgemaakt door Boti e directeur van het astronomisch laboratorium vatj Nantes A L koopinan Ui mest verootdeeld tot 2000 francs boete en aeht maüiide gevangenisstraf T ZiedMr zegt de Agronome Ji een schoon voorbeeld Mo ehten onze rechtba nken hlit navolgen indien er oveWreder van de wet butaftn En dezen bestpn Jeker niet alken in j raiikr jk en België maar ook by j onf te laude Ons proefslnlion hondt wel toezicht maar krijgt lang niet alles in handen Ook bij OUS is dus ook van toepassing de raad van de AgibDome dat de landbouwers op hun hoede moeten zjjn en daar waar zij vcrralscliing ontdekken de bedrijver er vau moeten aanklagen Vrouw Juatitiu zal zich dan wel niet onbetnigil laten De reductie van de Landiouweotmani waaraan wij dit bericht ofttleeneu voegt er bij Wij vernamen onlangs hoe er soms geknoeid wordt met koemest Ook komen vervalschiugen voor bij het vervoeren van straatvuil en het zou wel bet achtste wonder wezen indien by ons te lande niet tal van vervalschte hnip of handelsmestetolfen werden verkocht Meu herinnert zich het verhaal van den neger die van alle hulpmiddelen outbloot en onbekend met de taal van Marseille te voet geheel Krankrijk door trok om te Etterbeek een voorstad van Brussel zijn vroegeren meester den Belgisobcu kapitein Ramaekera op te sporen De Brusselsobe correspondent van het de Bruffei zegt dat deze voorbeeldige trouw naar waarde beloond is Hy deelt het feil nu mede zegt hij uit vrees dat men het eenige dagen vroeger voor eea Aprilseherts zou honden doch ten stelligste verzekert hij dat zijne mededeeling absoluut waar it De neger is uaniel jk benoemd lot leeraar au de gemeenieiyke universiteit H j geeft onderwys in de uitspraak van het Ariibiteb en tlaat in zekeren zin als adsiteiit den haogleeratrjin het Arabisch ter zyde IJie wel eeue zeer grondige studie van deze taal maakte doch zijne kennis uitsluitend uit boeken putte en die thans gretig de gelegenheid heeft aan ftegrepen om zijne kennis nu ook met eene juiite uitspraak te vermeerderen Gevonden en Kan hel Bureau van Politie gedeponeerd Eeu Kinder portemonnaie een IJzeren ring met vijf Sleuteltjes en twee Sleuteltjes aan een touwtje Laatste Berichten Brussel 11 April De Iniépendanoe Self e bevat een telegram uit Berly a van heden dat men ten gevolge van nieuwe voorstellen van Turkije door Buslaiid aangenomen verdaging van de gemengde bezettsng van Oost Rumelië verwacht tot het oogen blik dat de noodzakelijkheid daarvan door de gebeurtenissen tal zy n aangetoond Inlusschen wordt de beslissing der mogendheden nog afgewacht Particuliere berichten verzekeren dat Rusland voorstelt Oost Bumelië door Italië te laten bezetten n iiM Burgerlijke Stand GEBORBN g April Maris Manna oederi N vaa Tliat en M 3 Mo den Berg 10 Ferdinand ouders 6 R Forithóvel en C Nederhof Jacqaes Iioaii ondars 1 A Sikkeu tB A i Keot Een correspondent van de Daily Neat te New York gaf als ooggetuige in dat blad eene opgewonden beschrijving van Edison s pas voltooide inrichting tot electrische verlichting voor hniselyk gebruik Volgens hem is het licht van Edison s eleotrisolie tafellamp de volmaaktheid zelve Het is niet hinderlijk wit zoonis het kool l cht doch zacht roomkleurig getint Het kan met de hand worden op en neergedraaid tot deu glana vau een meteoor en tot bet sehemerscfaijiisel van een glimworm Het flikkert niet verhit niet dampt niet kan niet ontijdig uitgaan en rereischt geen zorg Bovendieh zou het slechts een derde of een vierde kotten van den prijs van gaslicht Edison moet volgeoa dezen zelfden berichtgever zijn allooi vau platinum en iridinm hebben aan kant gedaan en iu Itede daarvan als brander aaa aren en hekken tot afsluiting van het terrein jeiminid op 26000 De overige ƒ 49000 z u bestemd voor bestraliugru en paiUasloodseu buiten het gebouw en voor de inwendige uitrusting die nog gevorderd n ordt om het gebouw voor s konings taldienst bruikbaar te maken De mipister kan de vertekeriug geven dat hij by het voorstellen deüpraom zooveel mogelyk de zuinigheid heeft in acht genomen Oeeft de cetmochine nrelke thans bq de Laijdsdmkkerq in gebruik iéó inderdaad een eroote be uiuiging va arbeidskralihl P Op die vraag meent het f ad jin bekomen 17 iuliohtiugen het volgende antwoord I e kunnen p i en Eeu goed zetter zet ïolgeus du gewone wijze van werken eire 000letters iiF t uur twee flinke zetters zetten m t demachine 5 K 6000 letltra ja kunnen het by voortdurende oefcjiing tot 7 i 8000 brengen Dat is dtts een aaniierkclgk verschil tel voordeeie vaii doanachine ripii dak ve j oliil zoi nog grooter zyn ndien niet liot rifili H van jet zttsifj diA jde maohine uilivl rpi vry tijdraoventfj wasJ jTege o er I flat VQordtel sltijt echter een liel 6 misks lieni I padeel He5 machinaal zetten gitit wel lugge inhet zet n met de hand maar hel jsetsél mof Bit den aard der zaak look jvcder gi listrtbueerd wc feuen het machinale disiriljuetreu ïojjt veel irieei id dau het listribuëefe 01 de gewflue wyze lAfle letters moéten oiu weder v or de ztitn cliineUis kuhnen dieueu iieoKtslaullig lu d rèsp cli t vnkjt geplaatst worden en dat kost vecl tijd Dii Blln ncetot nieM4H dat de mai hiiie toti iiag tqe oideet oplevertwJen vooral voor wt k d it s 3oedig ou de pers gere dlj n et zijti uitst kende die steu lll n Kwijzeu j maAr akeraeene toepassing de ier vr kottbare m chiuei i4jloch met te wachten ïoor liit efiKopnieuW ver biteriiigen zijn a angebracht i De boofilcoiumissie voor de vieriug der Unie ié ATecht heeft lu overleg met de plaatselijke cora inissicn besloten het plan tot monumentale 7erecuwi ing dier bel ingrijke gebe irteniB op te geven eu de gelden aan de iusobrijvers terug te geven Van dit besluit is aau Z M den Koning keunis gegeven t Naar aanleiding van het dezer dagen gebeurde met eeu gemeente veldwachter te Delfzyl die met ongeveer ƒ 1000 op den loop is gegaan hem door den getneenteontvanger toevertrouwd ter uitbetaling aan oe onderwijzers wordt in een hoofdartikel in de Prov Groii Ct gewezen op het onverantwoordelijke om eeu zoodanig embtecaar slechts eeu triikteiuent ▼ an f 300 met vrij bovenkleereo te geven wii irvan dan nog verplichte korting roor het pensioenfonds afmoet £ r wordt dikwijls ook iu sleden geklaagd over de handelingen der politie ageuten maar als men nagaat hoe zij worden bezoldigd kan men ook niet verwachten eenigszin beschaafde en jutwikkelde per oueu iu dergelijke betrekking te zullen vinden Voorzeker de omstandigheden nopen inepige plaats tot zuinigheid maar volgens bedoeld artikel bezit Delfzijl voor 70 a 80 mille geiaeeme cigendommen toodat de hoofdelijke omslag er zeer luag is In lulko omstandigheden is het zeker onverantwoordelijk de veiligheid Ier ingezetenen toe te vertrouwen aan personen die daar zij eigenlijk honger moeten lijden lelfs tot kwaad doen geprikkeld worden En als men opmerkt zooals in het hoofdartikel geschiedt dat jeugdige ourierwijzrrs ƒ 600 a ƒ 700 salaris ontvangen voor vijf dai en arbeid eu dun nog slechts eenige uren daagsj ondir aftrek nog van de vacanties terwijl een gtnieente veldwachtcr voor ƒ 300 dog en nacht gereed moet staan dikwijls met levensgevaar dau springt de wanverhouding terstond in het oog en valt de noodzakelijkheid naar verbetering in dieu toestand ieder op In het verslag aangaande den toestand der gemeente Meppel over 1373 wordt onder de rub iek archieven eene mededeeling aangetroffen nopens een aantal in het archief dier gemeente gevonden brieven December 1813 over het drankvcrbroik van de kozakken en veteranen die toen te Dalen verblijf kielden In drie dagen zoo schreef de maire van Dalen aan dien te Meppel hebben wy meer dan drie okahoofdeu jenever moeten uittappen waardoor al onze proviand geheel geoonsuweerd is Daar de brander te Dalen in drie dagen niet meer dan een ton kon stoken en de behoefte aan drank dus groot w kwamen weldra aandoenlijke beden soms ok requiïilién om onverwijlde toezending van okshoofden jenever brandewijn eu wijn Gelukkig dat de voorraad te Meppel voldoende bleek te zijn Ingevolge de bevelen van den heer commissaris van ket arrondissement Assen diende de jenever alleen voor de kozakken veteranen en wachten waarvoor per dag 4 5 tot 6 ankers noodig waren Wie den brandewijn dronk en den wiju wordt niet vermeld Dronk men veel en zou men daardoor in den waan kanoen verkeeren dat op de f naliteit van den drank ii Mceohont te Deieuler 22 j D den Edel 24 j ADVERTENTIES 25 JARiaE 1 VAN 5 ANTHONIE BOUWMEESTEE IK M JOHANNA CORNELIA BEOER Gouda 12 April 1879 gj Hunne dankbare Kinderen l Bevallen van een Zoon A J SlKKENS KooT G ouda 10 Ap ril 1879 Heden overleed na een langdariae onresteldheid mijn geliefde Echtgenoote JOHANNA NOÜRBIöSE iu den buderdom van ruim 60 jaren i E VAN MAABEN Oouda n April 1879 J VofJr da vele bewezen van belangstelling bij hun VIJF E N ÏWIMIG JARIGE ECHTVEREENIGING ondervonden betuigen deondergeteekenden ook namens de kinderen hunnen itartulükateu dank C KROOK M KROOK TA DH Vaabt Gouda 12 April 1879 Voor de vele bigken van belangstelling ondervonden bij het overlijden banner geliefde Dochter betnigen ondergeteekendeu bannen oprechten dank J J GROOTEN D0B8T A S C GROOÏEN UOUJsT BlA lU IRDAAL Gouda 12 A pril 1879 Voor de vele bewezen van deelneming ondervonden by het overljiden van onze geliefde Moeder Behuwd en Grootmoeder Me▼rouw ▼ de Wed JAN vak dkr TORREN geb bvovtUkV betuigen wg onzen oprechten dank Namens de Familie K VAK Dia TORREN Si Waddinmeen 12 April 1879 ♦ Aan allen die mij bewijzen hebben gegeven van hunne belangstelling bij mijn 25JAKIG JUBILÉ lüs HULPONDERWIJZER aan de Openbare Scholen in deze Gemeente betuig ik mijnen hartelgken dank In het bijzonder gevoel ik mjj hiertoe gedrongen dit te doen aan de HH Onderwgzers in het 7e District van Z H en velen myner collega s voor het PRACHTIG GESCHENK nü ats aandenken vereerd J D EMEIS Gouda 12 April 1879 Mejufvrouw van de WEG te StolwIJkerëluia vraagt togen MEI een Kindermeisje is het gemakkelijkst en doelmatigst middelvoor het REINIGEN en POETSEN van ZILVER PLEET NIEUWZILVER en TINWABEN zy beval geene zelfstandigheden dieToor Matalen voorwerpen schadelijk zjjn en istevens het beste xuiverlngmnUMel voor Spiegelglas Fgn geschilderde VOORWER PEN MARMER enz enz Verkrijgbaar 35 Cent bö LOUIS P WELTER Fz CUfftuT Wetthaven Tevens voorhanden een groote sorteering PARFÜMERIEN en TOILlfr ARTlKELEN ZOMESSFBOETEIZEEF 80 CENTS HANDEL in BODWHATERIALEN HEIPALEN in onderscheidene afmetingen waaronder GREENEN zeer geschikt voor Bergroeden VLOT SLIJPDEELBN enz voorts PORTLAND CEMENI en verdere METSELMATERIALEN de Portland Cement wordt door de vele aanbiedingen in onderscheidene soorten op keor geleverd J MULDER Gouda April 18 7 9 Er biedt zich tegen 1 MEI aan EEN BUIlCEy EISJE oud 15 jaar P G uit den fatsoenlijken stand hetzij voor KINDERMEISJE of ADSISTEN TIB in het Hnishoaden er zal minder op sabiris gelet worden dan wel op strenge behandeling kir franco Brieven N 251 Bureau dezes WORDT GEVRAAGD in 6roa i of omstreken EENE NETTE Beneden of Bovenwoning den huurprijs van circa 200 niet te boven gaande tegen 1 Mei a s Brieven franco onder letters S F aan het Algemeen AdvertentieBureau van NUGH VAN DITMAR Rotterdam B O van LEEU WEN Mr Kuiper te SLIEDRECHT vraagt om DADELIJK in dienst te treden EEN EMBSENECIT Ongehuwd Vast Werk Verpachting van GKASGËVV AS Het BESTüüE van den Polder Stolwijk is van meening op ZATERDAG den 19 APRIL des voormiddags ten 11 uren in het OPENBAAR TE VERPACHTEN Het GRASQEWAS der KADEN en SINGELS van voornoemden Polder VIEEDE JAAE De ondergeteekende biedt zich weder dit jaar beleefdelijk aan tot de geheele UITROEIING van WANDÜEDIERIE in alle Woningen en Slaapkamers zonder het Behang Hout of Verw te beschadigen Van de stiptate geheimhouding kan men verzekerd zyn terwyl voor belanghebbenden verscheidene getuigschriften ter inzage voorhanden zijn Geene betaling behoeft ie geschieden voor en alleer men van de geheele uitroeiing overtuigd is terwgl eene garantie van 3 jaren wordi verzekerd Adres J db JONG Az Mr Timmerman Kuipersteeg K 207 te Gotida IflifBiRT HARKT GOUDA Photographlsoh Atelier DAGELIJKS GEOPEND Op DONüEBDAGen ZONDAG 7 Portretten k fi VOORHANDEN eene schoone Collectie Juweelen Bellen Kroches Knoppen KRUISJES en RINGEN aOUDEH PAEUEES VE8TKETTINGEN EÜGENIES FLACONS MEDAILLONS CHARIVARIES en alsmede een flinke keuze ZILVERWERKEN Tevens beveel ik mg beleefd aan tot alle jeparatiën in bovengenoemd vak J van de PAVOOBDT Gouda Dnbbele Buurt VERHUISD De ondergeteekende bericht met deze dat hg zijn AFFAIRE in GRÜTTERSWAREN en HANDEL in GRANEN en MESTING heeft VEBPLAATfiT naar de Lange Tiendeweg D 41 waarbij hij een KRUIDENIERSZAAK zal openen Zich beleefd aanbevelend F H WEURMAN Een JONGMENSCH beneden de 30 jaar van onbesproken gedrag H G eene nette betrekking hebbende niet in de gelegenheid met het schoone geslacht in aanraking te komen wenscht langs dezen meer en meer gebrnikelijken doch helaas ook mübruikten weg in kennis te komen met eene JONGE DAME ten einde op die wjize tot een HUWELIJK te geraken Er zal minder op een groot fortuin dan wel op een goed uiterlijk zacht hnroear en beschaafde manieren gelet worden I Men adresseere zich met franco brieven onder I motto HÜWELIJK aan het Bureau dezer Courant met opgave van ontmoetingspunt her kenniiigsteeken iSnevens adres ten einde de brieven te kunnen terugzenden Van STiPTK osHEiMHonoiNo kan men verzekerd zijn Mevrouw DROSSAERS vab dbr Qakdi vraagt tegen Mei EEN ZINDELIJKE DIENSTBOÜE die genegen is buiten de stad mede te gaan Zich te vervoegen Oosthaven B 84 ïahbYsteding De Heeren A de JONG en ZONBN te Gouda zullen bij enkele inschrijving op DINSDAG 22 APRIL a s aanbesteden Het doen van hersteUin£en en aan profll brenajen der kade in den IJssel even boven Gouda met daarmede m verband staande werken Het Bestek zal van af den 16n April a s ter lezing liggen bij C F van den Beeoh aan de Stolwiikeriluis tcrwfll aanwijzing zal geschieden den 17n April a s des voormiddags ten 10 uur Nadere informatiën te bekomen by den Heer P J HOFMAN t Gouderak