Goudsche Courant, zondag 13 april 1879

Woensdag 16 A i 2283 1879 GOUDSCHE 9OURAKT en Advertentieblad m Gonda en Omstrelien De inzending van aAvertentiön kan geschieden tot één nor des namiddags van den dag der uitgave Lange Tiendeweg D 59 heeft de eer de ONTVANGST te berichten van NEÏÏWE PLOOIEN I AAIINACHI ES Nederl B0 JWl ËKËËMGI 6i gevestig d te Gouda Aan de Aandeelhouders wordt bekend gemaakt dat op de laatst gehouden Vergadering ie besloten dat het dividend van het vorige jaar zjjiide 4 99 of 12 47 per aandeel van f 1 Mei e k bö den Heer A van WIJK aan den Veerstai te Gouda tegen inwisseling deir coupon zal worden uitbetaald De Directie J MULDER j Aprir 1879 J C VAN WIJK SALHIAK PASTILLES Toor Verkoudheid Hoesten enz in doozeu van 25 en 20 cents bij J C Zeldenrijk KOOLASCH Gedurende de maand APRIL frrij wpg te talen aan de STEARINËKAAKSENPA£BI£K £ te bevragen bg den Fabrieks chef j MINK Gez MOSSOU Oosthaven B 37 naast de Sociëteit de Eleunie te GOUDA ONTVANGEN NIEUWE MODE ARTIKELE voor DAMES en KINDEREN alsmede enz waarvoor zg zich minzaam aanbevelen Pakjes BLOEMZADEN inhoudende 20 veraebillende Soorten van de firma GROENEWEGEN enCiE Zaadhandelaars te AmHerdam i f 1 20 verkrijgbaar hg P HOOFTMAN Jz Bleekersingel mmmmmkim tegen 1 MEI voor een klein net gezin een BURGER DAGMBISJE van 15 of 16 jarigen leeflgd LOON naar BEKWAAMHEID Adres met raneê brieven onder N 252 bij den Uitgever dezer Coorant ECHTE EAU DES PEES 1 50 de Flacon Bekroond op de Wereldtentoonstelling te Parijê hetwelk aan de Grijze Maren in 8 10 dagen de jeugdige kleor hergeeft zonder bet vel te beschadigen ff js Metrait d Ean des Fee s a 1 75 het welk direct de natunriijke kleur her r t Te Terkrngen in Blond Bruin en ZwartCh TAN VlVE Ju en B SCHOLTES Coifletirs Gouda Qt i4 D TO TAS A BaMHuj FmilE DITVERKOOF van alle GO£DERE uit de MAGAZIJNEN en WINKELS van C J VAN DE PAVOORDT beginnende aanstaande Dinsdag 15 April van s morgens 9 12 en des namiddags van 2 7 uren bestaande hoofdzakelgk in Kabinetten Chiffonnières Secretaires Linnenkasten Commodekastjes Mahonie Eiken en geschilderde MEUBELEN Karpetten LOERKLEEDEN LOOPERS Matten Spiegels Schilderijen Kinderwagens STOELEN TAFELS Blik en Ijzerwerk Emmers en Kuip werk Raamhorren eene groote partij Zeemledei en Lappen en Borstelwerk Messen Vorken Lepels Paardendekken Tuigwerk enz enz te veel om te melden en alles tegen ZEER LAGE PRIJZEN DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van SCHIELAND doen te weten Dat by de verkiezing van een Hoofd Ingeland en van een Hoofd Ingeland Plaatsvervanger in het Ie District respective ter vervanging van de Heeren J KLKIWEG en A VOORWINDEN op den 3n APRIL 1879 niemand de volstrekte meerderheid van stemmen bekomen heeft teugevolge waarvan eene herstemming moet plaats hebben dat die herstemming overeenkomstig art 48 van het Reglement van SCHIELAND bepaald is op DONDERDAG den 17 APRIL 1879 in de Uitspanning mg voor HOOFD INGELAND de Heeren A VOORWINDEN en C van den BERG Jzn en voor HOOFD INGELAND PLAATSVERVANGER de Heeren C van den BERG Jzn en A VOORWINDEN BIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van SCHIELAND De Secretarit Rentmeester De Dijkgraaf W C WIJNMALEN J A VAILLANT Heeren Landbouwers en 8TAR en BRIGHAMS C verbeterde GEAS EIT EAAN MAAI MACHIlSrES Stroosnijniachines uit de fabrieken van Ë H Bentall en anderen mmmmMME mm m mmmmê mmim voor HANDEN en PAARDENKRACHT uit de Fabrieken van Hunt en Tawiil 8TO0MD0RSCHMACHINES en LOCOMOBILES nit de Fabriek van Claytok SHunxmvoETH ZAAIWEBKIUIGEN voor alle GRANEN ZADEN en GUANO nit de Fabriek van James Shuih Sons bekroond met 37 Gouden en 63Züveren en andere MedaiUea RANS0ME8 SIMS HEAD S PATENT J Hooischudders en Hooiharken CULTIVATORS of HAKPLOEGEN nit de Fabriek van Colïmai Mobtoh WorteIsni ders Moesraaliers Aardappelrooljcrs Paarden en VEE REINIGING8MACHINES KARNMACHINES MELKMACHINES en verder Ue mogelgke WERKTUIGEN behoorende tot den Landbouw Op franco aanvragen zgn geilluetreerde Prijscouranten en nadere inlichtingen te bekomen VERBETERDE GECOMBINEERDE CIRCULEER en BANDZAAGMACHINBS voor handbeweging Verbeterde STEEK en BOORMACHINES Alle werktaigen worden gegarandeerd en zijn tegen fabrieksprgzen te bekomen bö de Indnstriëele Agenten J G MULDER Co t Gtuda an Dalm bjj Gormehtm De uitgave dezer Conrant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRUDAG In de tad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden if 1 75 franco per post 2 BUITENLAND Buitealandscli Ovcrili h De ttryd dien de clerioalen in Frankrijk thans tegen de Hrpubliek en alle initfllingcii uit 1789 voorlgekonien voeren ia geen dreigend gevaar maar behoort een heilzame waarschuwing te lya De pogingen van den vijand zijn hopeloos z jn kraohisinspanuing onttaglijk groot Hg taeeft terroht ingezien dat het zijn iMtate veldtocht was en dat met een dooi de ervaring gerijpte democratie en een volk dat zichzelf menter ii tegenover zich er niet meer t rekenea viel op veranderlyke gnlleii van de Segeering of op den itenn van het brutale geweld Frankrük wil lluns overgaan tot het zoo volkomen mogelqk weren van het ckricale rlemeut van den denoalen Kceat uit d Begeering en nit de wetten Alle ertenogeii hebben bewem dit de natioarie wil op dat puut on eranderlgk dezelfde bigft Hoe zoU het ook ander kannen waar ieder Franacbman van den hooggeplaatste tot den nederigste toe heeft kunii D oonstateeren de verwoeatingen die het clericaliasic in de zeden in den nitionalen geest heeft aangericht en de aoboone kant die deze leeratellingen van zedelijke vernedering hebbeu gegeven en nog zouden geven aan de fortaintoekera vap het despotisme aan regeeriugen waaronder bet vaderland te gronde gaat zooals bgv het tweede Keizerrijk Tenzij men ziende blind ia nieta begrgpt van politieke noodwendigheid en opzeitelgk alles vergeet en ook de les van de laatste SU jaren waarin men alle rampen ziet ontataaa uit de verfoeilgke olerioule reactie van 1819 moest meu wil inzien dat het nur gekomen was waarop men kil zen moest tutachen Parijs en bet Vaiioaau tuseohen Je ultramontaacsohe aanmatiging en Frankrgk kortom dat het olericuliame de ware tegenvoeter was villi viiderlandsliefde Dat begreep het algemeen stemrecht ten volte en zg die daaraan mochten twgfelen behoeven zich slechts de nederlaag van de p ttoorsrcgeering te herinneren De vgand dien men te bestrijden heeft maakt zich geen illaties over deze gezindheid der gemoederen hg weet dat hg door het natiounal geweten is gevonuisd Zgu etoulheid en woede klimmen door de wanhoop onze waakzaamheid onze vastberadenheid moeten dus ook grooter worden Gebannen uit het jeugdigen krachtig organisme van de democratie van ona Fronkrgk van 1789 tracht de doodelgke kiem van het clerioaüsme verschillende vormen aan te nemen Keizerrijk legitimisme orleanisme zgn nieta meer dan klanken zonder goed geordende leerstellingen of beginselen verba et voces praelercaque nihil De oude vanen dezer verslagen partjjea achgnen nog te wapperen maar zg zjjn in handen van het oleriealisme dst hen om de beurt naar gelang vanomstandigheden uitsteekt voornamelgk om zgn eigen banier te verbergen die het wijsaelgk liever niet ontrolt Tot elk dezer puinhoopen van hel verleden zegt het clericalisme Ik werk voor u In werkelijkheid verwacht het dat allen voor hem zullen werken Elke zwakheid van een volk is een bres waarin het olerioalitme zich werpt het kan door een val van den tegenstander slechts grooter worden hoe bet daarover juichen zon Maar de vgand zal die vreugd niet smaken De duittemis die zgn plannen begunstigde vermiadert met den dag en sal ont niet meer doen t struikelen Bg het schitterend licht onzer vrije inatelliugeu worden zijn handigste valstrikken verijdeld maar tevena komen zgn haat zijn woede zgn booze plannen duidelijker aan h t Uoht Laat ons al onze wgsbeid onzen moed one eendracht tegen hem over stellen wg allen die in verschillende tijden maar allen even oprecht voor de bevrgding van het vaderland dat wil zeggen voor de fiepubliek streden De Neue reit Preue sohröfji ver den binntnlandschen tuea t s i van DuitScblaad Het Ijjdt wel geen twijfel meer dal dé rgkskaatelier inden eoonomischen sbijd overwinnaar zal blgvan Vele afgevaardigden die in den begini Aer den moed hunner afwgkende overtuiging aan den dag legden zgn door de ouverbiudelgke hnadhaviug der aocialistenwet demoedig geworden velen heeft een eigen of lokaal beloog tot beaeherraaula teofaten bekeerd De masht der penooBlqkheid dü haar eoonomiMh diUttiatiHM M mm degna ntM vecUafl de aanelenden en isoleerde de standvaatigeu Niettemin liet Bismarck in dat zgu overwinning een Pyrrhut ov rwinniug zal zgu Wie zal de overwonnene wezen Het liberalisme dat hem getrouw en stacdvaatig heeft gesteund toen hg de eenheid dea rijks veatigde en lijn inwendige ontwikkeling aanving En met wie zal hg zijn zegepraal moeten deeleu Met een ongediaoipliueerde bont samengevoegde hoop die voor het oogenblik door verschillende egoïstische brlangen ve rbondeu is die echter zonder nationale geestdritt en zonder wortel in het volk uiteen zal vallep zoodra andere dan economische J naeatien aan de orde komen Belangeloos hebben e liberalen de nationale idee gediend de ultramontauea dienen Bismarck omdat zg op een loon rekenen dat buiten het rgksbelang licht ja er mede in strijd is de conservatieven gaan met hem omdat zg hem dea weg der reactie zien instaan Aan de scherpzinnigheid van den Kgkakunselier kan dit zeker niet ontgaan zgn En zoo bet hem ontgaan ware had de laatste conservatieve met Wiudthorst hem er aan moeten doen denken De taltooze compromisaen die hij met de liberalen sloot waren geen overeenkomsten tot wiostdeeling want vooreerst waa het de kanselier alleen die er bg won en ten tweede konden de liberalen uiets winnen wat niet tevena het rgk tot voordeel strekte Hoe geheel andera is het met een oonpromia tusscheu Bismarck en Wiiidthorst gesteld Wat Wiudlhorat voor het oeutnim verwerft is een verlies voor het rijk en voor de welvaart van het Duilsohe volk wat hg aanbiedt in het gunstige geval slechts een tgdelgkc winst voor Bismarcka economische plannen Als dan die plannen met behulp der nUranioutane stemmen zijn verwezenlijkt moet die bijstand aan de roorascbe ouriif worden betaald en het volk zal de resultaten zien prijs geven die een zevenjarige kerkclgke strgd had opgeleverd De gemengde bezetting van Oost Rumelie schgnt nu weder ook in beginsel zwak te slaan de officieuse Ag Rune deelt althans mede dat er nu onderhandeld wordt over het voorstel van de Porie om de gemengde bezetting niet te doen plaats hebben Aleko Paoha tot gouverneur van Bumelie te benoemen en de bevoegdheid van de iuternatiouale commissie te verlengen voor den tijd van een jaar de Porie zou daarbij gedurende dien tgd geen troepen Bumelie laten biunenrukken ook niet die punten bezetten waarop zij rcoht heeft fg hebben geen ADYEBTENTIËN worden geplaatet ▼ an 1 5 regels II 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GEOOTE LETTERS worden berekraid naar plaatsruimte A onderl ke Nonuners VI F CENTEN reden om de Jg Snue onvoorwaardelijk te gtloovea wg maken veeleer nit dit bericht op dat Buslaod gaarne zou zien dat zulk een voorstel werd aangenomen In verband met andere berichten meeaen wg den stand der zaken aldus te moeten opvatten dat er onderhandeld wordt om Bumelie door de Bossen te laten ontruimen en in het geheel geen bezetting in die provincie te leggen derhalve oek gCcn Turken op de in het traelaat an Berlgn aangegeven punten en voorloopig te zien hoe het gaat de commiaaie zal de Turksche troepen kunnen ontbieden wanneer zij dat noodig mocht oordeelen komt men d rmee niet verder eerst dan zou tot de gemengde bezetting worden overgegaan Wat hiervao is valt moeilijk met lekerheid te zeggen ia elk geval moet men erkennen dat dit voorstel er niet onpractisoh uitziet het heeft in de eerste plaats dit voor dat het de moeielgkheden verdaagt en een proef waagt om te zien of de Bulgaren op eigen h sM B kaïins etmi i sok w nea op dea wijie minder af van het tractaat van Berlijn BINNENLAND GOUDA IS April 187 De Ze luit J A Fraterman van het Depdt 2e Beg Inf is overgeplaatst bij het koloniaal Werf Depót te Harderwijk eo de Ie luit J Fiiesae van het Depot 4e Beg Inf wordt met 1 Mei e k overgeplaatst bg het Bat Inf in garnizoen te Haarlem Tot aanvulling van het bericht in ons nr van Zondag jl betreffende de oprichting eener centrale kiesvereeuiging vermelden wij nog dat eerst tot ondervoorzitter gekuzeo was de heer J Herrewijn Jzn en lot penningmeester de heer J A Koest van Limburg Nadat deze heeren verklaard hadden die benoeming niet aantenemen werd tot onder voorzitter gekozen de heer A M Beyerman en lot penningmeester de heer A C van Aelst Toen ook laatstgenoemde bedankte werd de heer B Erkelens benoemd Voor de betrekking van gemeente secretarie te Nieuwerkerk a d IJscl op een jaarwedde van 530 hebben zich 22 sollioitauten aangemeld De Commissie van oppertoezicht en beheer der Kweekschool voor zeevaart te Leiden heeft bekend gemaakt dal op Dinsdag 29 dezer s morgens 10 uur in voornoemde inrichting eene keuring zal plaats hrbben van jongen die eene verbintenis in s rgks zeedienst wenschen aan te gaan De Eerste Kamer die heden avond ten 8 ure hare werkzaamheden hervat heeft ter behandeling o a de volgende wels ontwerpt n Nadere wgzigiiig der wet van 23 Augustus 1351 SlaaUblad a 127 tot regeling der militaire pensioenen bg de zeemacht Wgziging der n geling van de kosten in burgerIgke aifken en van de bevoegdheid der procureurs tot het bepleiten dier tnken Aauvulliog der wet v n 3 Mei 1863 StmtiMiul D 50 tot regeling van het middelbaar onderwijs Onteigening teu behoeve der verlenging van da Muunekeslool ia het wAlcnohap DnurswoM Ö V m am mms s M L