Goudsche Courant, woensdag 16 april 1879

Vaslstellinpr van bititfnc ewone maatregelen tot fwcndiui van beararttelijke nekten en tot wering baret uubreittitig eii gevuigfi Hcraii uuii van de belastbare opbrengst der ongebouwde eigendommen ToeetnaB van creilieteu ten behoeve van tot afeesloten lieusij iren behoureude onverevende vürderiugei ten laste der begrooling van Ned Iudie voor 1878 Goedkeuring der overeenkomst van 26 Juli 1878 met Brazilië tot wederzg dsche bescherming van fabrieks brieksen handelsmerken lutrrkkiug va i den termijn oor de herziening an den aanslag der beetworieisuikerfabrifkauteu wegens den accgus op de binnrnlandsche suiker Verhüogirig van houf istuk VI der stautbbegrootiiig voor 1879 en venniudcring van iiojfdstuk Vï der taatsbegrootitiff voor 1878 Afstand in tigenduiu aan de provincie rrouiugen van de werken genoenui in het koninklijk besluit van 6 Septerabir 1876 5 u 178 Wettelijke regeling der tienjarige algemeen volkstellingen De Algemceue Veri euiging voor bloeinbüUec cultuur te Haarlem heeft zioli gewend tot den Minister van waterstaat handel en ngverheid eu de Gedeputeerde Staten van Noord en Zuid Holland In de vcrij ciltriug op 17 Maart 11 door deze Vereeniging te liaarli ni g houden is de tocstr ud waarin de Nüurder Lekdgk verkeert op uitdrukkelijk verlangen lau tenige leden der vereeniging ter sprake gebracht Onopgemerkt ia niet gebleven dat die toestand bij de betrokken autoriteiten in overweging is maar daartegen werd aangevoertl dat die dverweging reeds geruimen tijd duurt zander dat er eenige uitkomst schijnt verkregen te worden Uit hetgeen door deskundigen bstrekkelijk do gevaren van cene doorbraak van den Noorder Lekdijk is bekend gemaakt is gebleken dat het grootste gedeelte der kostbare gronden waar de bloembollenteelt wordt uitgeoefend bij zoodanige doorbraak gevaar loopt vau ovtralroomd te worden Dientengevolge wijst het Bestuur op het gevaar dat er ook voor het bloerabollenvak bestaat op de vernietiging die dezen belangrijken tak vun handel bedreigt en v rzoekt het dringend dat met alle daartoe dienstige middelen krauhiig eu zonder uitstel non het werk getogen wordt tot voorkoming van de elleudp die ui eene doorbraak van den NoorderLekdijk zoude kunuen ontstaan Omtrent het ongeval met den schoener kof bij IJmuiden wordt nog het volgende gescbreveit Treurig is de inilruk dien het onheil te Ègmoud ann Zlc heefc veroorzaakt Nog slechts weinige weken is het geleden dat een visschersbom verongelukte en 3 weduwen en eenige weezen het verlies van hun echtgenoot en vader moestan betreuren of een nieuwe ramp treft menig huisgezin in deze gemeente De lools Pieter de Vrij en de Egmonder visschers Jan Gondn Klaas Scholder eu Leendert Stam hebben bij het ongeval hun leven veiloren en laten 3 bedroefde weduwen na en 19 kinderen De verslagenheid door dit droevig voorv d teweeggebracht is groot Naar men zegt is bedoelde kof Maandag IJmuiden uitgezeild en Vrijdagochtend door het scheepsvolk op de hoogte van Kampcrduiii verlaten waar hel door EgAionder visschers werd gevonden Zij dachten het kofschip tot in de haven van IJmuiden te kunnen brengen doch schijnen met de onzecwaardigheid van t schip te weinig berekening te hebben gehouden De loods was even voor t zinken aan boord geseind eu gekomen Op zgn vraag naar het lek zou men geantwoord hebben dat daarvoor geen vrees behoefde te bestaan enz Van de sleepboot is t noodige gedaan doch t msoht niet gelukken allen behouden aan land te brengen Van dfc 12 geredden waren er hier bij hnnne aankomst te IJmuiden nog verBoheidcue niet geheel buiten gevaar Zij zijn nu echter geheel hersteld van hier vertrokken Hoewel het te prijzen is een verlaten schip in goede haven te brengen schijnt hier t spoedig verdienen ran het aanbrenggeld de visschers wel wat onvoorzichtig gemaakt te hebben wat betreft de kennismaking met den slechten toestand van het vaartuig Daarom toch was het door de equipage verlaten Ook te Milaan homlt men er van eerzame en onDoozele lieden op 1 April een poets te spelen Zoo ontvingen de aldaar wonende Engelschen op dien dag eene circulaire waarin ze wenlen uitgenoodigd naar Baveao Ie komen om aan Koningin Viotona te worden voorgesteld De Britten waren natnnflgk uitermate verheugd later bleek echter dat de goede lieden zich hadden laten foppen Denzelfden dag kondigden groote aanplakbiljetten op de muren aan dat de Eugelsohe Koningin ten vier ure aan het centraal station B u aankomen en dadelgk verzamelden zich langs de wegen tal van nieuwsgierigen die in gespannen rerwachting waren en er zich op verheugden de Ko ningin van aangezicht tot aangezicht te zulleu aanschouwen Ook zij werden teleurgesteld Eveneeus liepen eenige spekslagers in den val Ze zalen reeds lang in de pijn over eenige gevallen van trichiueziekte met doodelgken afloop en de schrik sloeg hun dan ook om het h trt toen zg werden aangemaand oogenblikkelijk bg den burgemeebter te verschijnen Toen zij daaraan gevolg hadden gegeven bleek het dat ook zij door een spotvogel om den iaiu waren geleid Een Fransch geneeskundig tijilschrift meldt d it eenigen tijd geleden een jon meisje dat in den eclil zou treden een brief van een vroegeren minnaar niet ingesloten postzegel en do dringende bede op iiaar besluit terug te komen eu zijne vurige liefde weder te beantwoorden Dadelijk ging het medelijdende meisje zich zetten tot het schrijven vun een vertroostend briefje Ze sloot hel tervolgeus in een enveloppe en gebruikte den haar met dal doel toegezonden postzegel oin den brief te fraukeeren Spoedig gevoelde zij thans echter eene hevige pijniuan de tong waarmede ze dei p jstzegel had bevocliligd Hel lichaamsdeel begon Ie zwellen en hing weinig tijds later tot eene lengte van 36 5 cenliinder uit den mond Bij onderzoek bleek later dit du schrgver vau den haar toegezonden brief een gede Ite van den bewnslen postzegel eveneens met de tong had bevochtigd Waarschijnlijk is op deze ijze eene siuelslof op den postzegel overgebracht tengevolge waarvan later de vreeselijke zwelling ontstond Het geval kan misschien tot waarschuwing dienen r De Amsterdamsche bladen melden dat dezer dagen bg den heer Paul Miche te Amsterdam een voortbrengsel van kunstnijverheid op zijn gebied te zien was dal eene bgzonder vermelding en beschrijving verdient als gelieel eeuig in zijn soort Dit horologie namelijk dat de heer Miche Z iVl den Koniug bg Hl bezoek aldaar als huldeblijk hoopt te mogen aaubieden is niet alleen wat het werk anker remontoir betrufi van cene uitstekende kwaliteit maar onderscheidt zich zoowel door de artistieke bewerkiug van de overige deelen als door andere bijzonderheden Ue rand waarin liet glas bevestigd is van nrgenl niellè en goud vervaardigd is geheel versierd met eene guirlande in niellc van eiken klimop en oranjebladen De uren zijn gegraveerd op daarin geplaatste massief gouden verhoogingen en op de geëmailleerde wijzerplaat korrespondeeren daarmede twaalf letters vormende de woorden Oranje Natiau Ueugzerszljn van goud eu hoe ragfijn ook geheel uil de hand bewerkt en in dat opzicht meeslerslukken De nurwgzer prijkt met het Koninklgk wapen zoo zuiver bearbeid dat men met het bloote oog zelfs er de spreuk Je Maiiilieudrai op lezen kau de raiuuut lj p is met de Koningskroon versierd 0p de buitenzijtle der kas geheel argent niellé en goud is een gekroonde gouden W ingelegd Het horologie ope iieude ziet men op de biuneuknst de beeldlenis des Koniiiga in relief omgeven door eene guirlande en in hel fond van de buileukast is een eer fraai uilgevoerd portret van de Koningin geplaatst in een gouden rand gevat Niet alleen de lijd maar ook door een vernuftig uitgedacht mechanisme wordeu op de wijzerplaat dag en datum aangegeven Het geheel is inderdaad een kunststuk waardig een Koning te wordeu aangeboden Aan een brief in het laatst van Februari uit Atjeh geschreven door een officier die na een vroeger verblijf en na eeu tweejarig verlof hier te lande zich thaus weder in Atjeh bevindt ontleent de Arnk Cl o a het volgende f Zooals gij u herinneren zult zag ik vroeger den toestand hier niet gnnstig in doch nu ik de ziiken hier na een afuezigheid van twee jaren op nieuw heb bekeken moet ik zeggen dat er in dien tgd veel vooruitgang gekomen is hetgeen voornamelijk het gevolg is van de gzeren hand waarmede generaal van der Heyden hier regeert De Aijehtrs zgn bang voor hem zoodat met het oog op de aanstaande manoeuvres vele hoofden zich komen ouderwerpen daar anders hun kampongs onherroepelijk in brand gestoken worden Het zou rag niet verwonderen dat de Atjeh oorlog dit jair afloopt hetwelk nu niet zóó opgenomen moet worden dat dai overal dadelijk volkomen rnst zou heerschen want dat zal nog jaren duren maar zoo dat wij niet meer voordurend tot de lauden gewapend tegenover elkander behoeven te staan en onze krijgsmacht kunuen verminderen Het transport Hongaarsche remontepaarden is reeds Woensdagmiddag met ecu specialen trein onder geleide van Hongaarsche voerlieden te Utrecht uit Weenen gearriveerd Er waren 84 paarden i voor officieren 80 voor den troep De paarden zagen er over t algemeen goed uit ofschoon ze een spoortreinreis van 7 dagen hadden gemaakt Daar de prgs voor de levering van verdere remonte paarden bij de nilbeatediug te hoog was de laagste inschrijver was de heer Koning voor ƒ 640 is van wege het Dep van Oorlog aan de commissie van officieren die nog te Buda Pesth vertoefile opgedragen een tweede tianspon van 40 paarden over te zenden De Hongaarsche paarden kosten ƒ B20 per stuk Er is dan op den aauLciningsprijs nog eeu voordeel over dat over de 120 paarden in t geheel uatuurlgk eeu niet onbelangrijke som uitmaakt £ D De Bedaotie der Juut Cl waa dezer dogen in de gelegenheid het plan voor een Beursgebouw te Amsterdam te bezichtigen dat de handel aan de öcmeeule wil aanbieden waardoor deze een uitgaaf van l j millioeu zal n orden bespaard zij geeft daarvan de volgende beschrijving Hei tegenwoordige Beursgebouw is 78 meter laug en 40 meter breed het toekomstige moet 185 meter lang en 40 meter breed worden en zal in drieën nl koopmans effecten en korenbeurs wordeu verdeeld Da eerste zal een afmeting hebbeu van 62 M lang en S3 M breed de beide andere elk een lengte van 28 M bij een bre te van 23 M waarvoor het Damrak tot aan de Papcnbrug moet gedempt worden Het geheele gebouw za l een sousterrein bekomen Naast den hoofdingang op den Dam vindt men nau de zijde rechts een ruim vertrek voor de Beur politie en aan ie andere zijde een woning voor de concierge terwgl hier aan weerszijden ongeveer 35 winkels dus 50 ongeveer in het geheel zullen komen bestaande uil twee aparteinenten met een kelder die te zamen 10 meter diep en 5 meter breed zijn Aan den achterkant aan de zgde van het Damrak zulleu localiteiten komen voor het poetsen van schoeucn vertrekken voor kruiers enz In hel parterre treft men naast den hoofdingang rechts eeu groote schrijfkamer links een woniug voor den concierge aan Allereerst komt men iu de ruime koopmansbi urs die de geheele ruimte tnssclien de zgriurcn inneemt Hieruit komt men door openstande deuren in de effectenbeurs waartoe echter ook afzonderlijke ingangen zgn aan de zijde van bet Damrak en daartegenover op de te dempen gracht Tusscheu de koopmans eu de clecteubeurs is een ruime wachtkamer voor het publiek eu aan weenzgde recht een groot post eu aan de andere zgd links eeu groot telegraafkantoor met wachtkamer voor bestellers Aan de zgde van de effectenbeurs 28 meier lang en 23 meter breed zulleu ook ruime apartementeu voor heereu commissarissen wordea gemaakt Uit de effecten komt men in de korenbeurs waartoe eveneens toegangen zgn op het Damrak en daarlegenoicr op de te dempen gracht Deze beurs mede 28 bg 23 M oppervlakte heeft aau weerszijde mousters weegen schrgfkaraei Achter de geheele breedte van deze beur komt een flinke restauratie 23 bij 24 M groot met leeszaal links eu woning eu keuken voor den kaïtelein aan de reohterzgile Kuime gemakkflgke trappen op verschillende gedeelten in het parterre geven toegang lot de eerste ótage waar meu aan de voorzijde oau den Dam een oominissariskmner en daartegenover de woning van een concierge zal aanireftcn Een gaanderij die over de geheele lengte van de koopraansbeure op sierlgke ijzeren pilaren en voorts op het metselwerk der andere beurzen rnst geeft hier toegang tot ongeveer 80 te verhuren kanloorlocalen j aan de achterzijde van het gebouw boven de restauratie zal eeu groote vergaderzaal van 23 25 M oppervlakte worden gemaakt Over de geheele lengte wordt een glazen koepel gemaakt om ruimschoots licht te versohaffen en het gebouw voorts naar alle eischeu der nieuwste ren tilatieuitvindingen ingericht De voorgevel heeft drie toegangen van sierlijke gzeren hekken voorzien en zal in Hollandsohen stgl opgetrokken en rijk met verschillende attributen ren handel landbouw enz georneerd worden terwijl een lief torentje met uurwerk het geheel zal kroonen De prachtige teekeningen zgn vervaardigd door de bekwame Stadsbouwmeester de Greef ea Springer Naar aanleiding van hel bericht eenige dagen ge leden in dit blad opgenomen dat de gouden regen een giftplanl van den n rang zou zijn en nil onze tuinen verwijderd moest worden zegt de redacteur van SUlolcXa de heer Witte dat de gouden regen niet genoemd wordt in Brandt und Batzeburg Abbildmg und Bachreibung der in DeutfcUand mldKachsenden und in Odrten im Freien autdauernde Qiflgewdchie Berlin 1834 waarin toch een aantal overigen vrg onschuldige planten als zoodanig wor den vermeld Bosenthal zegt in zgn Synopsi plantarum diaphoricarum omtrent dezen boom dat de bladeren en zaden vroeger in de geneeskunde gebruikt werden verder dat de ckelhaft bittern Samen einea dem Emelin iihnlichen drastisch bittern Grundstoff Cgtièin enthallen und drastioh Breohen n d Furgircn erregend wirken Dat Miquel in zijn tloord Nederlandtcie tergiflige gexauen er geen melding van maaki is iu zooverre begrijpelijk als de boom niet tot de in Noord Nederland in t wild groeiende planten behoort toch zou hij tegen dezen ingeburgerdeu boom ware hij zoo zwart als men hein uilschildert zeker wel hebben gewaarschuwd Maar bovendien de zaden zijn walgelijk bitter zegt Kosenthal Dit maakt ze o a al zeer weinig gevaarlijk immers mochten de kliederen er al toe komen om deze harde ook door de kleur alles behalve uitlokkende zaden te proeven dan zal de allere rste kennismaking juist het middel zijn om hen er van af keerig te maken en een enkele zaadkorrel zal dood noch ziekte veroorzaken aangenomen dat ze die inslikken t geen ook nog zeer twijfelachtig is Volgens de National hangt Garibaldi s reis noar Bome samen met diens hniselijke omstandigheden Garibaldi leefde eerst gernimen tijd met een gehuwde vrouw die hem drie kinderen schonk mevr Canzio Menotli en Hicoiolti In 1858 huwde hij mej Kaimondi die hem echter weldra bekende dat zg een ander lief had en de vrucht van de liefde iu haar schoot droeg Na Aspromonte ging de generaal naar Caprera waar zijn dochter mevr Canzio hem gezelschap zou houdeu Mevr Canzio was juist bevallen zg nam een min mede Fraucesca genaamd die Garibaldi toen deze ziek was voorlreSelijk oppaste De vertrouwelijke omgang met Frauoesca bad leugevolge dat deze weldra in een interessante positie verkeerde Garibaldi liet mevr Canzio roepen en zeide haar i Z jrg voor een andere mm van af heden maakt Francesca deel uil van de familie en zal zij aan tafel met ons eten Francesca maakte Garibaldi vader van drie kinderen waarvan twee nog leven die met hnu moeder den generaal naar Uouic vergezeld hebben Men ziet het de toeetand is vrg gecompliceerd drie eerste kinderen zijn onwettig daar hun moeder gehuwd was het vierde hoewel de vrucht van overspel wettig geboren de beide laatslen onwettig Ingeval Garibaldi stierf zou dn dat vierde het ciuige dat niet van hem ia erven Garabaldi is thaus te Bome om te zorgen dat de donatie vau 60 000 frc rente die de ataat hem heeft gegeven op ign nakomelingen overgaan zal De gemeenteraad van Kralingen heeft besloten met bet oo op de flnaoeiën niet tot dadelgke invoering van het gewone tonucnsletsel over Ie gaan doch Burg eu Weth te machtigen aan hen die hun thans voor het koolelotselstelsel ingertohte privaten voor eigen rekening willen verauderen en zelf tonnen willeu aanschaffen daartoe vergunning te geven bg het bouwen van nieuwe woningen toe te staan dat de privaten zoo meu dat ensoht voor het gewone tonnenstelsel worden ingericht en hot geven van vergunning tot hel maken van beerputten zonder uitloozing zoowel wat inrichting als plaats betreft in zoover te wijzigen dat dit aan Burg en Weth worde overgelaten altij 1 met dien verstande dat de te maken putten en riolen solide eu volkomen waterdicht moeten zgn en op een behoorlijk ruim eigen terrein worden geplaatst Zaterdag werd te Amsterdam iu het Nntsgebouw de 25e algemeene vergadering gehouden van het A irdrijkskundig Genootschap üe voorzitter prof F J Velh opende de vergadering met de herinnering aan de treffende verlieten die het Genootschap iu hel nfgeloopeu jaar had geleden Zgn doorluchtige beschermheer Prins Hendrik die sedert de opriohting het Genootschap met raad en daad en met de grootste toewgdiug had gesteund was heengegaan en zgn gemis zou zeker nog lang worden gevoeld omdat Z K H de macht eu de wil bezat om te helpen In de tweede plaats bracht hg hulde aan de nagedachtenis van den minister van Bosse die ook voor hel Genootschap had gedaan wat iu tijn vermogen was en eindelijk herdacht hij hel verdiensl lgk lid den heer van Vloten uit Brussel door wiens dood het Genootschap mede veel ha l verloren Niemand toch had de Snmatra expedltie zoo gesteund als hg door giften van ƒ 3000 en ƒ 2000 Hij deelde vervolgens mede dat de Suraalra expedilie thans is geëindigd dat de heer van Hasselt met de Conrad zou terugkeeren om daarna de bouwstoffen in Indié opgedaan tol een geheel uit te werksn De heer Velh was in Februari teruggekomen en druk bezig aan het iu kaart brengen van zijne onderzoekingen De heer Cornelissen keert niet naar Nederland terug maar gaat in Indië weder in werkelijke dienst Ook aan de Noordpool eipeditie had het Genootschap bgzoudere aandacht gewijd en die naar vermogen gesteund dat men ook bg de tweede expeditie wenschte te doen Hg deelde eindelgk mede dat door de gverige bemoeiingen van den Londenschen korrespondent Bicker Caartcn twee mannen van naam in Engeland nl John Gladstone prof in de chemie en J Lubouchcre als leden tot het Genootschap waren toegetreden De heer Kan secretaris bracht hierna verslag uit over de werkzaamheden in het afgeloopen jaar waaruit bleek dal weder veel is verricht zoowel voor de grondige kennis van hel buitenland als ook van Nederland Ook voor de West Indische Kolouicn was hel Genootschap niet zonder vrucht werkzaam geweest waarbij de gouveraeur generaal niet geringe diensten had bewezen Het J ad vindt wel in de oorlogsbegrooting voor 1879 van den minister den Beer Poorlugal de verklaring dat de minister strikte zuinigheid tegenover den belastinKSchuldige ten zeerste noodzakelijk acht maar er blijkt van die zuinigheid niet veel Voor slaven nnpeukorpsen en remonte zijn de posten wel lager maar dit is een gevolg o a van de opheffing der administrateurs van kleediug der kleeren schoenmakers bij de korpsen na de door den minister de Eoo ingevoerde garnizaeusmaj azijuen in plaats van de korpsmagazijuen Andere posten wordeu echter verhoogd ofschoon men die voor verbetering der kazernen zeker niet zal misbillijken lutusscheu zegt de minister niets van de kwestie der legervormiug en organisatie tan zijne plannen omtrent dj inrichting onzer weerroiddeleu omtrent de invoering van den persoonlijken dienst bij de militie omtrent de verhooging van hel jaarlijkach militickautingeut omtrent de verbetering der materieele positie van de offioi ren eu hoe hij zich voorstelt de daarvoor benoodigde gelden te verkrggeu zonder zgu budget te h H g op te voeren Alleen op t punt der artillerie veiklaart de minister zich Uij wil stalen vestinggescfaul iu het buitenlaud aaukoopeu en ons veldgeacbut dat niet deugt docu vervangen door aau de gesclKtlgieterg te maken staalhard brons geschut Het Vod meent dat hel overbrengen van de gescbutgieterij van s IJage naar Amsterdam weitschelgk ware met het oog op oorlogslgd eu zou de veldkanon liever van Kmpp laten komen omdat men dan zeker is dal ze goed zijn In zake de veslingwet wU de minister voltoüiiug Bevestiging van het hart des land voltooing der nieuwe Hollandsohe waterlinie en verzekeriug der toegangen ter zee lutusscheu verklaarde de min nog in t vorig jaar in eene brochure dat niemand eigenlgk wist wat door de stelling vau AmsterdaiQ is te verstaan En hoe denkt de minister over de sp rforten zonder welke de Hollandsohe waterlinie niet verzekerd is Op de begrooling die een cgfer van 21 670 000 aaggeeft staat 406 629 voor verliea bg den brand Aa Willemskazernc te Utrecht Daarbg is f 37 641 voor goederen van miliuiren en fabrikanten ter keuring in de kazerne aanwezig Het Fad meent met den minister dat het billijk i dat ook die vtrgoed worden al i men daartoe niet wetlelyk verpliBhl De leeuwendooder Abdullah Ben Hrabet is in den omtrek van Bona in Algerië welbekend meer dan 6U leeuwen zgn reeds door zijn hand gevallen Hjj bedient zich bg zijne jachten van een oud lang Arabisch gewet r met vnunteenen slot dat bij van zgn vader geërfd heeft en dal naar zgne mceniug onschatbare deugden bezit Een uitstekend geweer dat een Araerikaansche toerist den leeuwendooder ter herinnering aan eenige met hem volbrachte jachten ten geschenke gaf heeft zgn gewoon wapen niet kunnen verdringen Abdulla mikt niet op den leeuw uil een verborgen schuilplaats maar treedt hem stout Ie gemoet en verwgl hem al de gruwelen door hem bedreven vóór hg hem ter uederschiet De Daiig American een te Nashville Ver St uitkomend blad bericht dat aan de Fisk Universiteit ƒ 126 000 is gesphonken door den predikant W H Willcox van Massachusetts die van GoJ namens zijne tante mevr Daniel P Stone ran Malden Massachusetts twee en een half milloen gtildens heeft uit te deelen tot bevordering van het christelgk onderwgs De heer Willooi heeft met ign broeder den pred G B Willooi versoheiden dagen in Fisk Universiteit geloefd Beiden hebben den geldelgken toestand het onderwy enz teer nauwkeurig onderzooht eu over alle hun bijzondere goedkeuring betuigd Ook de overige inrichtingen van onderwgs te Nashville hebben zij bezocht en hun belangstelling iu Nashville als middelpunt van onderwgs krachtig uitgesproken De Schletitcke Zeittmg deeft de volgende anecdote mede uit het leven van den beroemden socialist Lassalle Hg bracht een bezoek aan eeu voorname dame te Pargs wie hg was aanbevolen hij gaf een kaartje aan den bediende en weid naar hel boudoir gebracht Kort daarna kwam de dame in négligé binnen op pantoffeltjes zg groette hem met Ah tijt ge daar goeden morgen nam plaats op een oauapó deed een pantoffel uit en stak Lassalle haar voel toe Deze was niet weiaig verbaasd maar hij nam den voet en drukte er eeu kus op zeggende Het verhengt me mevrouw op deze nieuwe wijze met u kennis te maken dat is veel aardiger en vooral veel iuümi r dan de haudkus De dame stond verontwaardigd op Wie zijl ge dan Mijnheer ge hebt dat kaarlje binnengezouden Lassalle keek hij had bij vergissing het kaartje van een pedicure afgegeven dat hij in zgn hotel had gevonden Door den heer M Follitzer inspecteur van den Oostenrgkschen Staatsspoorweg is een slagboom birrière met electrischen motor vervaardigd Het schijnt de eerste maal te zijn dat de elcctrileit tot dit doel wordt aangewend met volkomen goeden uitslag De slagboom opent en sluit zich door afwisselende stroomen verwekt door een nagueetin dnclor Terwijl hij zich in gesloten toestand bevindt luidt een bel die de behoorlijk plaats gevonden afsluiting aanduidt De slagboom is iu hoofdzaak vervaariligd uil afval van oude spoorAlaven en heeft eeue zelfiterkcnde sluiliAg zoodat ingeval meuschen diereu of voertuigen ingesloten mochten worden een zachte druk op den sluitboom toehiat dien naar buiten te openen en hij tot den gesloten toestand terugkeert zoodra de drukking ophoudt te werken en de ingeslotenen zich verwijderd hebben Onder de Tandpreparaten welke zich op alle wgze bewaren neemt in elk geval het AnalherinMond water van den heer Dr J G POPP K K Hoftandarts Bognergasse No 2 te Weenen de eerste plaats in Dit Auatheriu Mondwater heefi zich meer dan 30 jaar goed gehouden en in duizende flacons naar alle nerelddeelen verzonden wordt het door vele geneeshceren bij tand en moudziekten aanbevolen Hel plantaardige tandpoeder vao Dr J 6 FOPP dat bij dagelgksch gebmik een voortreffelgk middelis om de tanden te zuiveren en gezond te bonden is zeer aan te bevelen De Anatherin Tandpasta die geen stof inhoudt welke nadeelig kau zijn voor de gezondheid is een der beste eu daarbg bet geschiktste der bestaande middelen om de lauden te zuiveren Holle aangestoken tanden kan men het bestmet Taudenplumbage vullen waardoor dan de Caries gestuit en woekeren van het been verhinderdwordt Wg maken ieder opmerkzaam die een getonden mond met gezonde organen wenscht op de Anath rinpreparaten van Dr J G FOPP K K Hoftandart Ie Weenen Bognergasse No 2 die bgalle apothekers en in alle parfumerie en galanteriewiukel verkrijgbaar zgn T FAMi t Is ons een genoegen aan onze lezers Ie kunuen mededeelen dal de beroemde Kleedermagazijnen voor mannen en kinderen van La BELLE JABDINIEBE besloten hebben hun geülustreerden catalogus naar Holland Ie zenden Deze uitgebreide inrichting eene der merkwaardigheden iu de hoofdstad bevat allet wat tot het toilet van den man behoort het onderscheidt zich van alle andere soortgelgke inrichtingen door hoxe lage prijzen elegante coupe solidileil en de kence barer stoffen Wij raden ten zeerste hen die verlangen zich smaakvol te kleedeu aan den catalogo van La Belle Jardiniere aan te vragen welke hun gratie raneo zal wordeu toegeioudeo Burgerlijke Stand OËBOBEN 11 April Anna Fredrica oeden A Bliek ea A F Kiberd bophia Alitla Geertruidi oudera C W Oiesca en K A H van Helden SimoQ ouden A van eenwea ea M J Jaspert Johauoes oadera S Kelder ea 6 Uilbol 12 Teunts Johaaaea Wilhelmoa oadera O M Lugihart eo W B Hlizewaki 13 Adriaaa Neeltje ouders J Sterk eo M Caiupbnia OVERLEDKN 11 April P E Miak n J Nuurnsae buu r van £ van Maarco j C Kater 10 w H L BiTlgn 1 j 6 m A Verhoef 4 n 12 A M van Ommr Sm AM Vendrig 12 ai 13 D Slraver 65 j ADVERTENTIEN Heden overleed onze jongste lieveling ARIENA JACOMINA in den jeugdigen leeftgd van veertien maanden A D V D WEG N V D WEG fl006MIDl Stolicijkersluü 14 April 1879