Goudsche Courant, vrijdag 18 april 1879

Vrljüttg 18 April 1879 n 2284 GOUDSCHE COURAIÏT Nieuws en Adverientieblad voer Gouda eu Onistreben De ondergeieekende betuigt haarinnigen dank voor de vele blgken van deelneming die zij heeft ontvangen wegens het overladen van haar echtgenoot Zij hoopt dat haar stadgenooten haar hun belangstelling zullen blijven toonen door haar in haar broodwinning te begunstigen immers alleen daairdoor kan het haar mogeljjk gemaakt worden de acht kinderen te onderhouden die haar echtgenoot haar heeft nagelaten Een oom harer aanbehuwd kinderen de heer J L Cats heeft zich aangeboden belangloos haar slagerij te drvjven op den voet zooals dit tot nu toe is geschied Zij zal haar begunstigers door het leveren van goede waar en door prompte en civiele bediening trachten genoegen te geven Z j hoopt op begunstiging en aanbeveling Wed tan CBEVELD GouDA 8 April 1879 tan Mkeb De ondergeteekenden betuigen bij deze hunnen hartelijken dank voor de vele blijken van belangstelling bij gel enheid hunner 12 JARIGE ECHTVEEEBNIGING ondervonden G J GRENDEL A GRENDEL LoowEEiEE Gouda 15 April 1879 tegen 1 MEI voor een klein net gezin een BURGER DAGMEISJB van 15 of 16 jarigen leefiyd LOON naar BEKWAAMHEID Adres met frane brieven onder N 252 bfl den Uitgever dezer Courant HH mmm Een bekwame BANKWBBKERen BRANDKASTMAEER wenscht zich gaarne met Mei in Gouda GEPLAATST Adres No 253 aan het Bureau dezer Courant TE KOOP eeae PARTIJ ZINDELIJK GELEZEN COURANTEN te berrageu bg den Boekhandelaar A BRINK MAN te Gouda V ALLEEN HET ECHIE M Anatheriii ifloiidwater van Dr J G POPP Hof Tandarts van Z M den Keizer van Oostenrijk in Weenen is het beste geneesmiddel t en TAOTPUIT Hevige pjjn aan holle tanden gaf mij aanleiding mijne toevlucht tot het hoog geroemde Anatherin Uondvuater van Dr J G POPP K K Hof Tandarts te Weenen te nemen en na het gebruik van slechts één flesch was mijne pijn verdwenen waarom ik hetzelve aan lijders aan dezelfde kwaal durf aanbevelen SerliJH E M EBDMAN Kent Dfpots o tUeen tchte ADatherio Prrparatea ïyn gevesligd en te verkrijgen te Gouda bg L Schenk winkelier op de Hoogstraat A 123 Ie Kotterdam bg P E van Santen Kolff apoth en A Sohippereijn Co blauwe poroeleinwinktl te s Hage by J L F Snabilié apoth t Delfi bg A J van Eiju en J E Kauwenhoven te Schiedam bg C Malta Gz te Leiden bij E Noordijke te Utrecht bij F Altena en Kraan te Amsterdam bij F T Wiodheim Co en H H Ulotb k Ct apotheek te Ondewater bij T J vaa Vreumingen te Schoonhoven bij A Wolff Om dadeiyk in dienst te treden vraagt een Weduwnaar met kinderen EEN FLINKE UEIB E7ISB0USra R C die het KAA8MAKEN goed verstaat Men adresseere zich bij G den BALVEET Landbouwer Zuidplaspolder onder Moordrec U Absliaubbin s of Anli Hliiimallsclie Watten genezen ontwijfelbaar alle lijders aan maagkramp jichthoofd en scbouderpjjn of welke kwalen meer van rhumatischen aard en door koude ontstaan Verouderde Rhumatiek verdwgnt aliens door het gebruik dezer Watten alsof het nimmer bestaan had Men zorge vooral dat men de ECHTE bekomen welke te verkregen zjn aan het Hooiddepot bij A BBEETVBLT Az te Delft De prgs is 30 ct per pakje Verder te bekomen bü IC B Verheul Oudewatcr Ia Boa Berkel T A G lan DETH Goud Mej de Wfd fiosmau Gouda F W den Uil bcliouDboven j van Dorp Zoetermeer A Prioe Zeveohuiti D M J Ooudkadc Uoikoop O Hoogendyk CapcUe A Kauliufr Alpheu I B E C ïcfalattuiau BodegraTeii K OostcrliDg Haaatretht a vai d Kraala BIeiawgk IWed G Wilhelino Woerden Tegen JICHT EK Rhumatiek verkr gbaar te Gouda Wed Bosuav i Alphen h Vabossiad Zn rBOH80NS30HEP25CTJ Sodegraven F Veesloot Lm Bb Boskoop J GOUOKAOE JANDDENINIIEN P Looman Harmeien W G KanvKRS Haeertwoude J Gaarkeuken Mont oort J A Jacobi Noorden D W Bom OudewaUr 3 Lieiland S ioon o n Wed Wolff Z Waarder BoüTHOOBif JJ Woerden Gebr Pfbnniko Zegwaard A Hbkkbk Op voordeelige voorwaarden worden Depots geplaatst aanvraag aan het Hoofd Dépöt bg M J C HAM te Utrecht NtTION ILE BELOONINO Van fr 16 600 M BOUDEN MCoAIUE ECHTE DE Versterkend spijmerlerend hoorttverdrijvend Dit wijnhoudeud ehksler bevat alle hoe danigheden der 3 verschillen kmasoorten vereenigd het ia zeer aansrenaam en wordt zeer door de geneesheeren aanbevolentegen Bloedsgebrek gebrek aan krachten ziekelijkebleekheid aandoeningen van de maa g blo edarmoedegevolgen Ban het kraambed aanhou Ct dende koortsen lan Cl 2x t £ gzame herstelling enz Cê Z 22 rABRIEKSHEHK SSSSS OEDBronBEU T MHIJt HUI DMUOT M IM ALL QoaDI APOTHIKtH Te Gouda bij Zeldeorljk drogist F Tüj jEtruTisrah Gouda Oosthaven B 14 Portraits Portraits Cartes Portraits Albums Dessins Spécialitó d Agrandissements et de Portraits emaillés Chocolat Ferrugineujv Staalhoudende Chocolaad verkrijgbaar bg W N RAAIJMAAKEKS Haven Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen SE eoürscHE qlüsen of de beschrijving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der Cartonteekeningen enz waarbjj is toegevoegd een afzonderljjk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroede Dlik en Wouter Crabetli DOOE CHRI8TIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Boi wknnde te Utrecht Prijs 80 Centen De de drnk van Dr AIBY S NATUUBCiËKEEüWUZE kan aan alle zieken met r oht als een voortreffelijk Populair GeneesltDiuUK Werli worden aanbevolen Prijs ƒ 1 Verkrijgbaar bg alle Boekhandelaren of rechtstreeks te ontvangen van UlOHTEK S Uoeiihandel te Botterdam tegen iuzepding van bet bedrag in posiKgels SiijiH en MaagpiJlen Deze FIIiLEN die sinds vete jaren met het beste gevolg tegen Ie Slijm rn als maa TOtsterkend gebruikt worden dour hare eriliag te spijsvertering zeer bevorderen ti j ond r goe r tegen de gal en zeer zacht lazerend zgn zgn tegen S2 eent het dooije net berigi van het gebroik veikrggbaar bg de navolgend Heeren Ie Ansterdnm M Clébnu C Dr lOg Heilige eg O 821 B eiswijk 8 V d Krnats Bootmel Zalt J v d Vegte Delft B WilsohBt Delfshaven A T Sohilperoort Deventer Gebroed Timan Dordrecht H J Giltay Oouda L Schenk op de Hoogitrast s G ravenhnge J Visser Zoon in de Spuistraat Gorinohem B J B Bosch lirma 1 P lisionder Haastrecht K Oosterling Leijden J T Terburfih Haarlemmerstraat Lekkerkerk A den Oudsten Linsohoten B Kruithof Botterdam v Santen Kolff korts UoofdtlMg Stolwijk Wed A Zi derlaan Schiedam Wed A H fiomboati Tiel A J Fansaen Utrecht Altena k Kroon Steenweg over d Don kerstr 872 Zevenhuizen A Prins De SLIJM en MAAOPILLËN bereid volgens het echte recept zijn door mg te Gtmda alleen en uitsluitend lerkrggbaar gesteld by den heer L SCHENK op de Hoogstraat LET WEL Om elk doosje der echte en sints onhengelpo jaren gebraikie SLIJM en MAAGFILLEN is een biljet voorzien met de handteekening van J J SCHREUDEB apotheker welke handteekening zioh ook bevindt op het zegellak waarmede het doosje verzegeld it Men gelieve daar We attent op te tjjn en lieh te wachten voOr het gebruik vai een namiaksel dat men trècbt in omloop tt brengen Q f Da DiiVK VitM A BmmiiMk KE ISGEVI G BÜRGEMEESTElt cu WEfHOüDEHS vau Gouda brengen ter kenuis van de iugezeleuen dat het ifohier der phiatselgke directe belasting in deze GeiBeeole voor het dieusijaar 1879 door Heeren Gedepulèerde Slaleu van Zuid Hullaud goedgekeurd ter inrorderiug aan den Heer Ontvanger deter Gomicute is toegezonden Oouda den 15n April 1879 Burgemeester en Welhouders voornoemd VAN BERGEN IJZKNDOOKN De Secretaris BROUWER De Effecten Belasting op het einde van het laatste ovei zicht werd de wensch uitgesjiroken dat onze vertegenwoordigers zich den tijd vau het reces mochten ten nutte maken om de denkbeelden der natie omtrent bovenstaande belasting te leeren kennen tegen welke van verschillende zgden ernstige bewaren worden aangevoerd Men heeft bezwaar teoen de wgze van heffing en tegen tal van bepAlittgett in het ontwerp men heelt eiudelgk groot bezwaar tegen het gebruik dat van het geld dat de belasting opbrengt zal gemaakt worden en zou gaarne nog napleiten tegen de wet tot regeling van het lager onderwijs de wet die zooveel uitgaven zal noodig maken Kan men nu evenwel zeggen dat het volksgeweten tegen de wet protesteert Heeft men petitioBaementen te verwachten zooali in den vorigen ïomor of tp ilS de April beweging in 1853 onzaliger nagedachtenis gelgk beweerd wordt Zullen ook than eder de bestrijders der belasting gesteund door duizenden ten paleiie gaan om den Koning l en zijn dienaren te waarschuwen ooaU dat in 1853 geschied is i Hiervoor behoeft men niet bevreesd te zjjn want wat men o k moge zeggen hoe men ook het volk tracht op te winden het btgft koel b alle vertoogen Het gezond verstand deg volks slaat w inig acht op die klachten omdat het overtuigd is dat de belasting billyk is jaren lang ia door eigenaars van onroerende goedereu in den vorm van grondbclastinff bijgedragen in de behoeften der schatkist jaren lang is de patentbelasting opgebracht door industrieelen en kooplieden van allen rang en stand gaan vaste goedereu van de eene hand in de andere over tal van rechten moeten betaald worden om die overdracht te wettigen millioenen zgn door de behoeftigen opgebracht in den vormvan allerlei accjjnsen op de meest noodzakelgke levensbehoeften allee de bezitters van eSecten die dezelfde bescherming genoten als de andere burgers die zich over het geheel in welstand mogen verheugen zjjn tot nu toe geheel vrfl gesteld van de kapitalen in effecten belegd wordt nog niets opgebracht om de huishouding van den Staat te helpen bekostigen Zouden de bestrijders dier belasting waarljjk denken dat ziJ een volksbeweging zullen kunnen organiBeeren om die onbillijkbeid nog langer te doen voortduren V Zfl moeten dan wel een geringe gedachte vnn hun laudgenooten hebben Wat en ook daartegen moge aanvoeren van billijkheid of onbi gkheid der belasting kan wel geen sprake zgu alleen zg die door blind eisenbelang gedreven worden kannen de billgkheid in twgfel trekken Iets anders is het evenwel of de bepalingen der wet den toets van een nauwgezet onderzoek kunnen doorstaan en daaromtrent zullen juist de vertegenwoordigers belangrijke inlichtingen gedurende het reces kunnen opdoen 3et is toch njet te loochenen dat specialitei ten op het gebied der belutingen in de Kamer ontbreken zoowel bij de w t tot uitbreiding der snccessie belasting als bg die tot herziening der ongebouwde eigendommen h dit gebleken Het is dan ook een gelukkigs keuze geweest van de kiesvereeuigingen in het hoofdkiesdistrict Dordrecht om den heer Loeff inspecteur der registratie te Amsterdam eflp man doorkneed in bet vak van belastingen juist candidoat te stellen nu belastinghervorming steeds noodzakelijker wordt Begrijpt de meerderheid der kiezers het in dat district evenzoo dan bullen zij door hun keuze een dienst aan den lande bewgzen en zeer zeker zal de tegenwoordigheid van den nieuwen afgevaardigde knniffin medewerken om de discussie meer degelijk te maken en de aanneming van onpraktische bepalingen hetzij 6 door den minister of bg amendement door de vertegenwoordigers worden voorgesteld te verhinderen Bovendien is met de ontfrerpen die thans door de Kamer onderzocht 2 het laatste woord ten opzichte van belastingtmrvorming nog niet gesproken Zgn de verkiezingen van dwen zomer afgeloopn dan zal de tgd mkomen zijn om de verschillende inkomsten aan een nauwgeset onderzoek te onderwerpen W I is daarvan reeds lang snrake geweest maar de noodzakelijkheid bestond niet zoolang de Indische baten in de behoeften voorzagen nu deze minder ruim vloeien nu de uitgaven niet door de mkomsten kunnen gedekt worden moet in dia Mcorten voorzien worden en 4tt kan tX me tMmmÊn 3m plaats hebben door belastinghervorming Zgn eerst de aanhangige ontwerpen tot wet verheven en daardoor de ministers in de gelegenheid gesteM om in de meest dringende uitgaven te voorzien dan kan bedaard overwogen worden welke belastingen nadeelig zgn voor ée volkswelvaart en daarom afgeschaft moeten worden dan kan overwogen worden welke belastingen daarvoor moeten in de plaats treden want men mag niet vergeten dat afschaffing van belastingen zonder een voldoend eciuivalent vooreerst wel niet mogelijk zal zijn dan kau een nrust stelsel van belastingen aangenomen worden ter vervanging van de tegenwoordige die den naam van stelsel niet verdie ien Zol het de en minister gegeven zijn een belastinghervorming tot stand te brengen Veel zal afhangen vnn de discussiën die wjj spoedig na het reces over de effectenbelastiug kunnen verwachten Toont e meerderheid Ter Kamer bij die discussie dat het ernst is om met het verledeiie te breken dan zal dit zeker den minister steun geven wanneer bg ontwerpen zal indienen die den belastingdruk zullen verplaatsen op de schouders van hen die het best in staat ziJn dien te dra en hetzjj dat de vorm van een kapitaalbelasting of die van eon inkomstenbelasting zul gekozen worden Van verhooging der accgusen kou toch hiei wel geen sprake zijn zulke proeven zullen onze staatslieden gaarne ann onze naburen overlaten en ons volk zal hun daarvoor dankbaar zijn Tal van effectenhandelaars te Amsterilaiu hebben zich tegen de effectenbelastiug verklaard uit dere plaatsen heeft men zich met hun bezwaren vereeuigd maar deze bestrijders vertegenwoordigen slechts een zeer r klein gedeelte der burgerg hun advies kan ta geen invloed ziJn zoolang daardoor niet in het licht wordt gesteld dat ia voorgestelde belastingen onbillijk zjjn of dat de druk onevenredig is met het oo op andere belastingen en dat bewijs zal we met geleverd worden zoolang wiJ nog verplicht zijn accijns te heffen van k eerste levensbehoefteu zoolang zeep zout en suiker nog in de behoeften der schatkist helpen voorzien Het voorloopig Teralsg zal ons spoedig het oordeel der vertegenwoordiging doen kennen L BUITENLAND Buitenlandsch Overzlelit Over den moordaanslag op den Keizer van Rnsiand verneemt men nog de volgende bijzonderheden De Keizer die eiken morgen te 9 uren geregeld alleen in de nabijheid van het winterpaleis eene wandeling maakt nam Maandag bg uitzondering zgu weg tnsschen het landbouwkundig museum en het gebouw van den generalen staf Plolaeling kwam een persoon naar liem toe en haalde een revolver te voorschijn De Keiier trad terug waardoor het eerste schot miste De dader sohoot toen nog vier malen Politieagenten kwamen onmiUdellgk toesnellen en een hunner sloeg hem met de sabel tegen de beenen zoodat hg viel en gevat kon worden De adjudant van dienst kwam drn Keizer uit het winterpaleis achterop Laatstgenoemde cide Goddank ik ben ongedeerd I Onder het vierde venster van het museum tgn vier kogelt in den maur gedrongen De dader weigert elke opheldering alleen geeft hij voor Sokoloff te heeten ea aau het ministerie van üuaneiëu iu dienst te zijn geweest doch dit laatste is gebleken onwaar te tgn Oe politie doet nasperiu eu van huis tot huis Toen het bericht van den aanslag op den Krizer zich iu de stad verspreidde begaven vele booggeptaiflste miliuire eu bprgerlülus persaaea sieh UJiar het p ilei8 De Kriier was daar intusschea met kreten vol geestdrift ontvangen en toonde zich txet ge oelig voor de blijken van genegenheid welke bij allerwege ondervond Hg hoopte dat God hem vergunnen mocht het werk voor de welvaart van Rusland te vuliooien Hierop verliet de Keiier zouder geleide het paleis In den lopp van deu namiddag begaf eene deputatie van den Petersburgsehen adel zich naar het winterpaleis en betuigde deu Keizer bg monde van den adclsmaarschalk graaf Bobrinski haren afschuw over den moordaanslag ouder betuiging van hare onbegrensde trouw en genegenheid Bg den dader vond men onder de okselholicn twee met vtrgif gevulde capsules Of de boosdoener n cda vergif had ingenomen waa niet zoo dadelijk te bespeuren Bij de iuheohtenisuemiug had hg de tanden vast op elkander geklemd en stond het schuim hein op den mond terwijl hg ook spoedig daarop aan het braken ging Ondanks lijn tegenstreven gelukte bet hem geneesmiddelen lue te dienen welke ook gewerkt schgneu te hebben zoodat hg in hel leven behouden is De aanslag op het levin van den Kei r van Rushind is natuurlgk het voornaamste onderwerp dat l i liaii delt wordt iu de buitenlandsohe bladen overal bter cht vreugde oter het mislukken van den aanslag m idhu zuekl de sterkste bewoordingen om zijn afkeer t keuuen te geveu over het drgveu van de Xibilisten daarbg wordt echter de aandacht gevestigd op de ook builen de Mbilisten iu Rusland sinds jaren bestaande uuievredciiheid de corruptie onder de amtenareu is zoo groot en zoo algemeen dat zij spreekwoordelijk is geworden wg herinneren b v aan kolossale diefstallen bg de leveranties in eiken oorlog aan de nooit beiwijfeldc onikoopbaarheid van de Russische ambtenaren ook die der politie bij velen b slaat het denkbeeld dat aau die dingen zeer gO d een eind te maken was door de invoel ing vaa een cousiitutie een stelling die wat al te gewaagd is omdat meu oek met de beste constitutie het zedehjk karakter vau een volk niet verandert Zelfs het drgven van de Nihilisten die onder alle standen ook de hoogere tal van aanhangers hebbeu is een bewijs voor de valkscorruptie bg de Russen Iu ket algbmeen kan men zeggen dat die oorraptle een gewoon verschijusel is d it zioh regelmatig daar ververtoont waar een weinig beschaafd volk in aanraking komt met overbrecli iuftle tolken Rusland is tegenover WestEuropa oeunen i i besaliRvinj ten