Goudsche Courant, vrijdag 18 april 1879

aobtei eu de betchariug die hit uog heeft ia niet het gevolg van een natuurlijke gelcidtlgke oiinvikktliug maar van geweld dit blijkt loo duidelijk uit de geschiedenis van Rusland dat wij er getu voorbeelilen Tttu behoeven nau te halen Men waelite lioh daarom bg de beoordeeling van hetgeen in Rusland plaats htefi steeds Tour de vergelijking met de West Europecsihe Staten dat geeft dagelijks aaL leidiag tot niisierstand Re laatste nederlaag der Eugelsohen iu ZuidAmerika wordt in verschillende Eugelsche bladen breedvoerig besproken Iu eeuige brieven van Daily News word iu tbgzouder opgehelderd hoe hetniogelgk was dat Umbtline de geringe troepenraiicht der Ëhgelschen bij verrassing kon overvallen eene kleine tegerafdeeliug was nl als escorte meegezonden met de waggons met amunilie en levensbehoeften die de rivier bg hoog water moesten oversteken ëu terwijl nu eerst de eene helft van het escorte zich aan d overzijde bevond viel de vijand don zwakken troep aan d i iraan scheen men onbegrijpelijk genoeg geen oogeublik te hebben geducht ul schoou meu weten moest dat t punt waar men de ricvier overstak i slechts op vier mijlen afst ind whj van Uinbelini 8 kamp en uicttigenstaande de Sulu s op den iln I Maart zich iu de onmiddelijke nabgheid hadden j verzameld Den 12n in den vroegen morgen overviel de vijiiid hit kleine kamp der Ëngelschen en slachte licn l tlerlijk in hun teuten want men kon het geen gevecht noemen wat daar pt iats h d Het noodlot eeu tot nu toe onverklaarbare oorzaak maakte I de ËngcUchen als t ware geheel muolitiloos om den onverwachteu aanval zooveel inogeli k af te weren moed kracht wanhoop zelfs kunden niet batett enkele manschappen wisten te ontsnappen door de rivier aver te zweminec maar al de overigen werden g dood Tot RU toe is het eeu raadsel hoe de vijiind in zoo sterke msasa onopgemerkt kon aanrukken eik i ïelfs de troepen kou aanvallen zouder dat t mogeIgk was te onti luchten Nadat de slachting hekend werd is majoor Bl ick l tar Isanduta opgerukt maar hg vond den vgand uiet meer Drie Zulu s waren achtergebleven dicht SJ de plek waar de troepen hadden gekampeerd dücli bg zgn komst vluchtten zo De giond was overigens met Igken met geraamten van paarden muilezels en ossen en met tenten en benoodigdhedeu van de verslagen troepen bedekt Hier en daar ttoa 1 n de wagens nog de inhoud was over den grond verspreid de Zulu s hadden vele goederen achtergelaten als vleesoh visch melk enz ook vele brieven boeken en papieren of photogrnphieen zadels borstels llee lingstukken en andere voorwerpen werden gevoudeu t Was een vrecselijk tooneel en de Igken eu geraamten veroorzaakten een ondraaglgken stank die t verbigf op de slachtplaats bijna onn ogelgk mankte Het was vreeselgk te zien hoe de arme soldaten waren gedood hun moed en hun leren hadden geen nnt hoegenaamd gehad zij hadden als de Spartanen gevochten maar zonder doel I Dit wekt de verslagenheid onder de troepen zeer op ea uooit hebben dan ook ofücieren van ull ntngen minder vertrouwen gestild iu een opperbeïclhcbber dan in lord Cheirasford Zij hcctiteu geen waarde 1 hoegeuaamd aan Ohaia s overgave De toenadering van Celohwayo s broeder schrgft een correspoudent uit Marilzburg is van geencrlei beteekenis want hg heeft eigeulijk niets meer dan zichzelf overgegeven Manr juist omdat men zuo weinig waarde lipoht aan ign overgave wordt het verlangen naar niaairegeleu Van venoeuiug met de Zulu s hoe langer loo meer algemeen Er is uog wel een pnitg die den oorlog wil voortzetten en op wraak bedacht blijft maar men wordt van de andere zijde meer geneigd om reden te lerstaan lutusscheu zal lord Chelmsford spoedig een zeer krachtig leger onder zgn bevelen hebben als ooit ceuig Britsoh bevelhebber in Zuid Afrika tot zijn beschikking had ein leger waarmee hij Cttchnayo zelfs zou kunnen verslaan al ware deze een Venddine of zelfs een Napoleon zegt Daily Newi en er behoeft dus geen twgfel te bestaan of wanneer het niet spoedig langs den weg van onderhandeling tot den vrede komt eeu volkomen militaire overwinning te wachten is De heer Casttbir en de voornaamste leden der democratische psrtij te Madrid zijn uaar Barcelona es Valencia vertrokken om in het belang der aanstaande verkieiiugen werkzaam te zijn De oppositie sal echter uaiwelgks kannen rekenen op de zegepraal van zestig caudidaten der demacratische coalitie rn Tan een veertigtal moderadoa en Carlistsa De meer derheid van dezelfde kleur als de partg van den heer Canovas del Castillo stelt 350 caudidaten BINNENLAND GOUDA 17 April 137 Het aastal bezoekers van het Stedel k Museum gedurende de beidt Paaachdageu dat ran den rer laagden tueg uigsprijs gebruik heeft gemaakt bedroeg dit jaar 126 Door de Kiesvereeniging Kerkelijk Beheer lijn Dinsdagavond de volgende c indidaten gesteld voor de Kerkelijke verki zingeii die a s Maandag iu de St Jauskerk zullen warden gehouden a voor t collegie vau kerkvoogden de aftredei de leden C ICuaap en W B van S ranten en voorts Mr J H van Mierop b voor t collegie van Notalen de nfiredende leden H J igcr H Overeijnder en W de Jong en voorts de Heeren G Langernar P C van der Meulcii eu J H Boers c voor de commissie van oppertoezicht de aftredende leden J A Beiny Dr 1 Terpstra VV Post Drost en II van Zuneu en voorts de Heeren G A Muller en D K van Meerlen De Knp kwurliirraeeslcr F M A Oosterman van de 3e Sfd vesliug artiUerie in garnizoen te Goriuohem ia overgeplaatst bij de hoofdadminiatralie van het 4e reg iufanterie in garnizoen alhier De Ie luil kw irliernieesler N W Torre van het 1ste B it 4p rtg iuf iuterie te Delft is overgeplaatst bij het Depot alhier in garnizoen en de 2e luit kwarlierraceslcr P Vink ih ina geplaatst bij het Di pSt alhier is verplaatst bg het Ie ll it van het reg te Delft VERGADERING van Dm GEMEENTERAAD Vrijdag den IS April 18711 des namiddags ten 1 ure ten einde Ie benoemen Eeneu hoofdonderwgzer aan de Tweede Openbare Burgerschool voor jongens Een lid diT Cuminibsie van Administratie over de sti dilijkc beleenbank Een aanspreker eu zoo noodig een noodhulpaanapreker s Lands middelen over de drie J eerste maanden dezes jaars hebben opgebr icht ƒ 21 8O6 097 76Ve zijnde ƒ 116 B16 42 s minder dan iu hetzelfde lijd van 1878 3 12 der raming was 24 727 140 30 De akte examena roor het lager ouderwije in de provincie Zuid Hollaud zijn giatereu aangevangiu leexiiiniuetrd werden voor de wiskunde 7 caudidaten 3 werden afgeneztu en 4 toegelaten waaronder de heeren P Klok uit Krimpen a d Lek en K H van Mcekereu uit Moordrecht In de zitting der Rotterdamsche Arr Heoh bank van Dinsdag werden de volgende personen veroordeeld J V G bescb van beleedigiiig van een bedienend beambte in functie tot een boete van ƒ 10 C II besch van bcleedigiug van een bedienend beambte in functie tot eeu boete vuii ƒ 10 of 2 dagen gevangenisstraf A de V J A de V Jr C de J Tzn 8 R G V C de R J de O Pzii A N Azn A N Jzn A L A G Pzn B v D P N J de O Jzn P G P r d L L R Szn en B B Azu allen wonende te Lckkerkerk bekl ran het zich feitelijk velzetten tegen het maken van werken aangelegd up gezag der Hooge Regeering werden vrijgesproken op grond dat het niet was bewezen dat de werkzaamheden op last vau de Hooge Regsering zijn geschied Vervolgens stonden terioht J G j bcseh van het zonder opze doen ontstaan van gevaar voor een trein Eisoh 4B dagen gev cell G S wonende te Krimpen a d Lek besch van diefstal Eiach 14 dagen gev otll O d K schipper wonende te Krimpen a d Lek besch van icfatal Eisch 8 dagen gev cell H d J wonende te Krimpen a d Lek beach van diefstal Eisch 8 dagen gev cell G VV wonende te Moordrecht besch van het zonder opzet doen ontslaan van gevaar voor een trein Eisch 5 dagen gev cell Iu deze zaken over 8 dagen uitspraak Men schrgft uit Hiwrlem Door de sterke nachtvorst die verleden week heeft geheerscht zullen de liefhebbers van den schooneu tooi der hyacinthen dit jaar zich dat genot voor een groot deel moeten ontzeggen daar de bloemen groote schade door de Torst hebbeu bekoraeu Men schrijft aan de Leidacie Ct De bloeiende hyacinthen hebben hel kwaad gehad met de strenge uaohtvorsten van de vorige week zoodat verscheidene bedden van dat vooq aars gebloemte veel van l re genr en frischheid verloren hebben Als de lente komt met groeizaaijüieid die een paar dagen uitgezonderd nog alluofroleef ontbreken zullen de vruohlboomen weelderig bloeien want zij zijn ruim met bloemknoppen beladen Het geduld van menigeen zal dit jaar op de proef gesteld worden omtrent de moeskniideu want in de bakken zgn de groente nog veel ten achter en van het veld is niets te halen De HoUandsehe Maatschappij van Landbouw afd Uoeksche Waard zal een wedren met ezels houden Eenigen tgd geleden verdween uit Leeuwarden een weduwe zander ceuig ander teeken van haar bestaan achter te laten dan haar vier hulpelooze kinderen Het Burgerlgk Armbestuur uam de zorg voor die kinderen over en geruimen tijd bleven de zaken zoo voortduren Dezer dagen vernamen arinvoogden echter dat de moeder huishoudster was geworden bg den benhsohipper van Amsterdam op Dockuui dadelijk gingen uu de vier kleinen op reis eu de liefdevolle moeder vond eensklaps te Dockuui haar dierbare kinderea aan den wal voor het beurtsohip ataan Het eerste gevolg van die ontmueting was dat de lieve vrouw door den schippir bg haar kinderen aan den dijk werd gezet In de laalate zitting van den gemeenteraad van Leeuwartleu is door burgemeester en wethouders praendvies uitgebracht omtrent het verzoek ran de vcreeniging ter bevordering van volksgezondheid om lo de bestaande verordening op de keuring van vleesch enz in de iustructie van de ambtenaren met de keuring belast Ie herzien 2o de keuring van vleesch visch enz aan meer geschikte ambtenaren op te dragen 3o eenc openbare slachtploats of abattoir op te richten Burgemceater en wethouders stellen vuur s hun collegie uit te uoodigeu te zijner tijd eeu pbin voor te bereiden tot oprichting van een abattoir i aan de twee eerste gedeelten vau het verzoek uiet te voldoen d m nadat ees besluit ia genomen tot stichting van eeu abattoir en aan dat besluit uitvoering is gegeven Gedurende de Paaschdagen zijn over den Rgnspoorweg alleen 1 J 000 personen vervoerd Een boerenjongen te Avranohes had in een ouden eikeslam eeu uileuest gevoudeu Hg nam t roede en wierp t een eind verder op den groud Nauwelijks was hg verder gegaan of het mannetje wierp zioh uit den top van den boom op hem en begon hem met ziju snavel hel gelaat open te scheuren Op bet hulpgeschrei van den jongeu snelde men toe zoadat de vogel verjaagd werd Hoewel zijn gelaat deerlijk gehavend ia en de iris van het linkeroog verscheurd is is t alechla nan het apoedige ontzet te danken dat de verwoede vogel uiet het geheele oog heeft uitgerukt Het gebrek van aoheel zien kan bij jonge kinderen worden weggenomen door eenige droppels Btropiiieoplossing te storten in het oog Hst spreekt wei bgna van zelf dat het middel niet door Icekea willekeurig mag worden toegi past Bovenstaand bericht kwam onlangs roor ia het Rolt Nil en werd door de Prov Üron overgenomen Wg begrgpeu niet waartoe dergelgke mededeeling dient Te recht worijt immers opgemerkt dat leeken het middel uiet willekeurig mogen loepassen dus alleen medici ludien dit zoo ia beeft het bericht roor het groote publiek iiieta greu waarde rn hoort het zoo het feitelijk uieuw is alleen thuis in een tgd schrift voor geneeskunde Door het lezen er vnn in eeu gewone krant zoumenigeen allicht wurden opgewekt het middel bgeen zgner kindereu toe te passeu eu niettegenstaandede waarschuwing ir missehieu de rampzaligste gevolgen van onde vindei Ct Sergej Lawrowsky eeu der bekwaamste ambtenaren der geheime politie werd te St Petersburg naar Poltnwa gezonden met den kst de in die stad veelvuldig vertakte uihilistiscbe organisatie op het spoor te komen In Poltawa legde hg een buitengewoneu ijver aan den d ig eu waarsohijpiük zou hg zgne tank met den besten uitslag volbracht hebben ware het uiet Jnt hg smoorlijk verlie d werd op eene bekoorlijke jufer De zeventieujari e dochter van deo pope Achristow ontvlamde zgn hart hg bemiude haar zonder te vermoeden dat het ideaal zgner liefde eene vurig aanhangster van bet nihilismua was Na verloop vau een paar weken gelukte het den geslepen politieman juffrouw Achristow te bewegen hem eene nachtelijke bgeenkomst toe te staan en daartoe werd een park even buiten de stad gekozen Lawrosky ging daarheen maar iu plaats van hot zoele miugeuot te smakep verloor hij neus en ooren Op de afgeaprofcen plek nl versoheneu in stede van de minsres vgf gemaskerde nihilisten die met dolken en revolvers gewapend hem aan den boom bonden eu hem neus eu ooren afsneden Dp verminkte in zijn bloed badende Lawrosky werd den volgenden ochtend door een politiebeambte gevonden en in zgnen zak was een papier waarop geschreven stond Wg hebben hem den neus afgesneden omdat tijj eei speurhond is w j hebben hem de ooren weggenomen omdat h j ook getoond heeft een groote ezel te jn door zioh op een der onten te verlieven Lawrosky zal vermoedelgk niet in het leven bl jv q Juffrouw Achristow ia spoorloos uit Poltawn verdwenen De bedrgvers der euveldaad zgn niet ontdekt Na al lietgeeu in den laattten Igd reeds ia gemeld 1 omtrent de troep Zigeijitters T in ongeveer 40 pcraonea wordt thane uit Nijmegen geachreveu hoe zg daar Uu op Zondag voor den dag zijn gekomen Reeds vroeg zoo verhaalt de berichtgever nadat het groot aantal kiuderen gewasscheu eu gereinigd ziju tooien de mauneu zich met hunne versierselen en ziet meu hen vervolgens rookeude oit hunne vuils pgpen gevuld met niet eerste ijuuliteit tabak als ware heeren der schepping tusschcn de tenten wandelen Mannen vrouwen zoowel als kinderen dragen de ravenzwarte baren zoolaug als ze groeien in dunne krullen opgemaakt over de schouders Ik weet niet hoeveel liter olie voor deu haartooi van de geheele troep noodig is maar zag dat vooral de kindereu er zoo goed van worden voorzien dat het gezicht eu de handen er een retaohtige kleur vau hadden gekregen Behalve de mannen en enkele van het damespersoneel die hooge en goede laarzen droegeu achgnt achoeiael en klreding van de onderste Irdemaien nla overbodig niet te worden gedragen De troep behalve de kinderen en eeu paar vrouwen ging daarna ter kerke Ze zijn ullcu katholiek Het opperhoofd een inau van ongeveer 40 jarigen leeftijd groot en flink en naar het mij toescheea volkomen bewuat vau deu ernst zijner waardigheid ging vooraan De klecding pjutaluu en laarzeu j is ongeveer als de attila s onzer cavalerie voorzien vau tressen eu andere katoeueu versierselen Over de schouders om den hals en van voren tot op deu buik afhangende een oollier e en dooiineter breed eu bestaande uit drie zilveren snoeren wa irtusschen overal zilveren versierselen iu den vorm van geelenkpenningen en groote inuiitslukkeu ziju bevestigd n den rechterhand huudt hg den bevilhebDcrstaf die zoowel wat vorm als zilveren inonteenng betreft veel gelijkt op den stok raii eeu tamboer uujoor Eun gewone ronde hoe d met een vogelveer voltooit deze zonderlinge uitrusting Aan zijn linkerhand gaat eeu krachtige oudere rasn wiens haren reeds beginiiea te grgzen en ter reolileragde een jongere mau Wg zien duB hier dat het oppergezag uiet bg den oudste bernst zooals bg zwervende stammen auder het geval is Achter dit drietal gaan nog een paar mannen allen zgn evenals het opperhoofd gotuüid doch zander den taf CU wat het collier betreft van veel kleinere afmetingen Ook ziet meu hier zilveren bolleljes in pUats TBU penningen Aehteraau komen de vrouwen van wier kleeding het oumogelijk is eene besohrgvilig te geven behalve de hooge laarzen is het Ongeveer een verzameling vm rokken doeken sjaals en de hemel weet wat meer in een schitterende en zeer schreeuwende kleareupracht donkerrood is echter de hoofdkleur zoo el rsn de opgerolde doeken om het hoofd als van de rakken om de beeueu Eene der vrouwen draagt een cjlUer tot op de borst het bestaat uit twee gedeukpeuuiugen zoo groot als rijksdaalders en alios vau goud In de kerk nemen allen bg elkander plaats Na de godadiensioefeniug gaat de troep in de opgegeven volgorde liuar het kampement terug eu viuüt daar twee van de vijf tenten open en op hunne wgze versierd Iu den vurni van eeu reohtbuck uiel eene der lange zijden open zgn ler Ijoogte vau ruim eeu meter de matrassen opgestnpt ld e i naar de opeue zgde b iangcn met veelkleurige zgdeiAbi haugel Op den grond zijn dekei s uitgespreid en ihierup ligt een houten theeblad waarop metalen kr ezen ten einde uit ee i oiu den iugaiig geplaatsten koperen koriieketel de lunc i te gebruiken De troep schgnt mij toe ruim bg kas te zijn en niet alleen de zeer dure versierselen maar alles maakt den indruk dat zg ouder de omstandigheden waarin die liedeu leven a iu ecue zekere welvaart gewoon is De paardeu van gemengd Hongaarsoh eu Ardenner i ras zien er goed uit zg staan ann palen die in deu groud zi u geslagen en z n ruimschoois roorzieu Tail boot het vuil wordt echter niet opgeruimd en door dit slles woeUn eu speten de kinderen dat het geen lust is om te zien J et voor e Zigeuners met gzcrdraad afgebakend terrein buiien de Mofenpoort ia doorloopend van een polltieraocht voorzien en wordt overigens bewaakt door eenige echte berghouden Ik vergat nog te zeggen dal de mannen rookendeter kerke stipten Huune taal ksn hier ualuiii k niemand verstaan iV Solt ÜtJ Door eeu heer te Horssen zgn vier beeldjes van oud parselein voorstellende de rieï jaargetijden aan een oudheiilkooper rerkooht voor de som van vijlf duiiend gulSen Deze beeWjes waren bij scheiding van deu boedel woaruit ze den verkooper v 5 r eenigls weken zgn toebedeeld getaxeerd op x entmnlig fuldtn Het tweede rapport van den Board of Trade in Engeland betreffende bet gebruik von den doorgaande rem is thani verschenen Uit de blgkens dit verslag genomen proeven is de voortreffelijkheid van den Weitinghouser rem zeer gebleken eu zgn door het gebruik van dien rem het vorige jaar weder verscheidene ongevallen voorkomen De Pransche baerrn verwaohteo een aanzienlijken wijnoogst De onweersbuien die iu deze maand reeds in Frankrijk hebben gewoed zgn voor hen het zekerste bewijs dat de wgiioogst ued zal gedgen Dr Nichie te Edinburg een geleerd heer had eens bet navolgende gesprek met een student nien hg wilde vastzetten Eu gij bestudeert de mathesis Jawel antwoordde de student Hoeveel kanten heeft eeu cirkel Twee zei de student dadelijk En welke ziju dat Er ontstond eensklaps een gelach onder de omstanders toen de student zei Ëen binnen en een buitenkant Gij bestudeert zeker ook de moraal philoaophie Ja ook die Dus heb ge lessen hggenooad over de velschillende begrippen van het ziju Hebt ge wel eens wat gehoord over oorzjak en gevolg Ja I zeker zei de student Gast ooit een gevolg voor j eene oorzaak Ja Geef rag daarvan d in eens ecu voorbeeld Eeu man die een kruiwagen rijdl De geleerde doctor vroeg den aludeut uieta meer In de gemeente L iiderdorp heeft op den Paaschzondag des middags tusscben 3 en 4 ure een stoute diefstal plaats gehad zijnde er iu twee schepen liggende in de Zgl bij de Spaiijsardsbrug waarvan de bewoners slecht korten tgd afwezig waren en alles goed hadden gesloten ingebroken Van den eenen is ontvreemd eene som vau ƒ 210 aan specie en van den anderen die zijn geld bg zich had slechts een gondeu ringetje Hoewel iu beide schepen alles door elkander was geworpen en nagezocht werd mets van audere zoken van waarde vermist zelfs eene portefeuille wairiu zich eenig bankpapier bevoud had men geopend laten liggen Het is opmerkelgk dat in f i e schepen k inbraak op dezelfde wijze heeft plaats gehad en hier dus te deuken valt aan iemand die met het inwendige van een sohip goed bekend moet zijn Behalre het hierboven gemelde vermiste is bg de inbraak nog al schade veroorzaakt Laatste Berichten St Petersburg 16 AprlL De GoU verneemt dat er ter terechlsleUiug van dol moordenaar eeu speciaal hoogste gereohubof zal g erormd worden De misdadiger heet Alexauder Sol orieff en moet onderwgzer geweest zijn te Toropez in het gouvernement Pakow Geneve 1 6 April Het Hof van assisses te Nenfchilel heeft Brousse Franach uitgewekene lid der Internationale eu redacteur van f Joantjtrde sehuMig verklaarii aan opwekking tot voratenmoord t en de monarchen die bondgeuooteu van ZwitaerUnd zgn en hem deswege veroordeeld tot 2 maanden gevangenisstraf en 10 jaren verbanning St Potersburg 16 April In antwoord op eene toespraak van den adils niaarschalk heeft de Keizer verklaard dat hg nat er ook gcbcure op wettig terreiu wil blijveu maar de vermetelheid waarmeile jle jongste moordaauslageu zijn gepli cgd is van dien nard dat hg tegen wil eu dank euoadzaatt is buitengewone maatregelen te nemen niet voor zich zelf intiur voor allen voor de maatschappg voor Rusland Kantongerecht te Gouüa Tere te itling van Woensdag 16 April 1879 Kau reetaeri Mr J H van MIEROP Ambteimar van het Openbaar Miniaterie Mr W C A 8CH0LTEN Ie Rotterdam VEROORDEELD A B kapitein op de atooraboot Breda Aitst Wtin woiipiide te Breda tot eene boele van ƒ 10 of ptevaug van 2 dngeu wegens bg hel naderen vau de Spoorwegbrug over de Gouwe bg Gouda de vaart tan de ttoamboot niet zoodanig verminderen dat deze op een afatnnd van 100 meter uit de brug kou worden stilgehouden waardoor de stoomboot tegen de brug is ixHigevaren eu daaraan schade heeft toegebracht terwHl door de aanvaring verschillende treinen voor de brug hebbeu moeten wachten de kapitein Heeft danrenboVe l aan de Ned Rgnspoorwegpiaotschappg ƒ IBO als schadevergoeding moeten betalen A E scheepsbouwmeester wonefide te Krimpen a d IJsel tot eens boele van ƒ 10 of gevang von 2 dagen wegens doen varen van oen hem toebehoorrnd vaartuig op het gekanaliwerd ndeelt u den Hollandschen tJsel onder de gemeente HeWSo p zonder dat daarop de naom en woonplaats van den eigenaar van het vaartuig op eene zichtbare wgZe waa aangewezen W P B tapper wonende te Nieuwerkerk a d IJsel lot eene boete van 3 of jevnni van I ifi wegens als tapper te Nieuwerkerk ajA U el niu gesloten hebben van zijn tapperij op hit voor de sluiting bepaalde uur 10 uur A de G molenaar wonende e Lange Ruigewride tot eene boete vau ƒ 3 of gevang van 1 dag wegeus op deu openbaren weg binnen de gemeente Hekendorp geheel zonder toezicht laten staan van zijn met twee paarden bespannen molenwagen C van der V koopman wonende te H ia8trecht tot eene boete vau ƒ 3 en eene boele in ƒ 1 of gevang van l dag voor iedere boete wcaens op den openbaren weg achter de Studsw iag te Gouda grheel zonder toezicht laten staan van zijn met een hond bespannen kar terwijl de houd niet voorzien was vau een muilkorf G B huiavr vun C P van der L wonende te Gouda tol eene boete van ƒ 1 of gevang van 1 dag wegens op de straal aan de Ni uwe Haven te Gouda bleekfU van kleedingstukken zonder vergunning van Burgemeester en Wethouders P van der D koopmau woaeude te Gjuda tot eene boele van 1 of gevang vau 1 dag negens zinder noodzaak rijden met een handkar over het met klinker bestrate voetpad van de Westhaven te Gouda F van der H bjuwman wonende te Waddinxveeii tot eene boete van ƒ 3 en eene boete van 1 of gevang van 1 dag voor iedere boele wegene op den openbaren weg op het Veerstal te Gouda geheel zonder toezicht laten staan van ziju met twee paardeu bespannen wagen en wateren aldaar tegen een boom W B koopman wonende te Gouda tot eene boete van ƒ 1 of gevang van 1 dag wegens buiten eeu waterbak wateren tegen het Raadhnia op de Markt te Gouda MARETBËaiCHTSN Gouda 17 April 1879 Bij kleinen oraZet was de stemming flauw Poldertarwe puike 9 l ƒ 9 50 MindèS 825a 8 7B Rogge puike ƒ 6 75 i ƒ 7 SÖ Mindere 6 a 6 50 Voer ƒ 4 80 a ƒ 6 2B Gerst puike f 6 75 a ƒ 7 50 Mindere ƒ 6 a ƒ 6 60 Haver zware ƒ 4 Ï5 a ƒ 5 Ligt 3 ƒ 4 De veemarkt met gewonen aanvoer rie handel zeer lusteloos magere varkens eu biggen traag te verknopen schapen mede traag varkeus voor Loo den au 18 a 20 cenU per half kilo Ka i8 aangevoerd 37 partgen prijzen van 16 it ƒ 20 Boter 0 80 a 1 20 Burgerlijke Stand Gouda CEBOBEN 14 April JoIud Jacob oailcn i I Hrarich en J a dsa Berg 17 M rrigje oadm P de 6n t ea N Haaitendoorii OVBKIEDB V 13 April A Pettr m 14 A Bulk im 19 W Blok 30 j It H vaa Lee lied P Wool 79 j GEHUWD 16 Aiiril i H raa Ham ea C A Priger H lan der Maai ea A de Gruil 17 P van lioijpen ea ea H de Oude Burgerlgke Sliuid van onderstaande gi meettten van 10 tot 17 A wil 1879 Moorclrècht OEBOREV AutoDiui Corneliut aden P Oadgk eu A Stal Ijk Marngljr ouder J J vfn Daio ea A Kajiteia Nerllje ouder K Baa ea i Bloot OVEKLEDEN H do Vne lid W Verlie 1 18 d Ooilderak GEBOBKN Catbarma ouder K pekker ea A Noorlander Marrigje oadifs A Viuk eiï t van Ijeeawea Klaas onder O P dagraarea L taa Erk ADutgje ouder W Koijl en O Verboog OVEKLEDEN r de K Bld teoiet 1 m Palagraaf ï ui A Bulk 2 w J Stoulkart 44 j GEH l D G Kieuk Ouderkerk a d Uael eo H Bos Stolw k GEHOREN Jubanua oudera U Banger es J van Ilj OVEBLEIIEN F van der Wolf 14 m U J Qn eUnd 18 m G SloplKlenburg Vim T Mdbk Hm A i van de eg 14 m Haastreobt i GEBOItEJ Lemderl oudera M Vttboom ei P BilMï ïCm ED l F W Idenbnrg 9 m Réetiwök CEBORBV UenJert ouder t ólolk en C SlonlMH Cornelia ouders G Graallaud en J J de finiu OVERLtUEN A an Leeuwen 18 j ONIIERl ROüWÜ i h Vcrbo j ÏSj en W BalltrtDg U j GEHUHUi J Schuuira en W lan der WoU Waddinxveen GEBOREN Ariaaiilje Putepalla ooJegijUW Ml Ssfl nA C van Lauge M ri Jobanna ou eii l wfa ja S Vertneii Nleajr onJet A vas Martfei H v d7Ko J OVfIHjElDE N S Hol 1 m N den Bollanaor 8llj K an llyk Ej j j ONUFRIBOUVVÜ J L Burgbsrl ea T Oiwig H eau Uam ea M laa Dam