Goudsche Courant, vrijdag 18 april 1879

ADVERTENTIËN Zondag 20 April N 228Ö 1879 Heden overleed te Sliedbecht in den ouderdom van ruim 39 jaar onze oadste Zuster en Behuwd ZusterMejuflrouwC M VEENHOFF geb Spoob T SPOOR GoDDA A W SPOOR 16 April 1879 VAN Baalbn GOÜÖSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Voor de vele en doarzame bewezen van toegenegenheid ontvangen van de Pamhib JONKER te Gouda na het overlijden barer Moeder en Behuwdmoeder Mejuffrouw Weduwe ADRIAN US JONKER aldaar bij wie de ondergeteekende tlechit 14 maanden als Dienstbode in betrekking is geweest betuigt zij langs dezen weg openljjk haren innigen dank terwijl zij onder voortdurende aanbeveling in de vriendschap dier familie zich gaarne met ware achting blijft noemen Hare dankb en Dw Dienaresse NBELTJE DB GRAAF JMoordreeht 17 A pril 1879 DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van Rijnland brengen bij deze ter kennis van belanghebbenden 1 dat de voorloopig opgenomen rekening over het dienstjaar 1878 op de secretarie van bet Hoogheemraadschap ter inzage van het algemeen zal worden nedergelegd van 15 tot 29 April a s van des morgens 10 tot des namiddags 2 ure eu aldaar tegen 15 cent voor elk exemplaar verkrygbaar zal zijn 2 dat de ingelanden volgens art 165 van het reglement van 6 Juljj 1857 Staatsblad n 90 hunne bezwaren tegen deze rekening binnen acht dagen nadat die ter visie heeft gelegen en dus vóór 6 Mei aan de Vereenigde Vergadering moeten hebben ingezonden 8 dat de Vereenigde Vergadering op Dinsdag 6 Mei in het openbaar zal overgaan tot de behandeling van bovenbedoelde rekening Door het overlijden van Mej E J KOOREVAAR zal de flrma Gbz KOOBEVAAR lémWIOM DAQEN LATER DAN GEWOONLIJK aan hare geachte Clientèle de ZOMER MODELLEN kunnen presenteeren J S KOOREVAAR FiBKA Gei KOOREVAAR VERHUISD De ondergeteekende bericht met deze dat hg zgn AFFAIRE in GRUTTERSWAREN en HANDEL in GRANEN en MESTING heeft VERPLAATST naar de Lange Tiendeweg D 41 waarbij hg eea KRUIDENIERSZAAK zal openen Zich beleefd aanbevelend F H WEURMAN Een FATSOENLIJK JONGMENSCH bekend met DUBBEL BOEKHOUDEN en de FRANSCHB TAAL de avonduren en twee dagen s weeks ter zijner beschikking hebbende wenscht die te besteden tot het Bijwerken van BOEREN of tot het verrigten van ander SCHRIJFWERK Zy die geneeeu zjjn hem dat op te draaen worden verzocht zich te adresseren onder N 254 aan het Bureau dezer Courant iiH mmm Een bdcwame BANKWE ER en BRANDKASTMAKER wenscht zich gaarne met Mei in Gouda GEPLAATST Adreï N 253 aan het Boreaa dezer Coniaqt STOOMBIERBROÜWERIJ DE ORANJEBOOM te DORDRECHT Als BENIG AGENT voor Gouda en Omstreken is door mij aangesteld de Heer 4 wêM mrai Oosthaven alhier die viUluitend belast is met den V e r o o p van BIEREN uit bovengenoemde Brouwerij E F V AN VLOTEN Met verwijzing naar bovenstaande advertentie beveel ik mij beleefdelijk aan bij mijne Stadgenooten alsmede bij de Bewoners der Omstreken zullende ik niets onbeproefd laten om dit alom zoo gunstig bekende BIER door eene soliede en vlugge bediening ook hier meer en meer ingang te doen vinden Oosthaven alhier Aan de STEMHEBBENDE LEDEN der te GOUDA Met VOLLE VRIJMOEDIGHEID en VRIENDELIJKEN AANDRANG in het belang der Hervormde Gemeente alhier worden voor de temming op tmnstaanden MAANDAG den Üln APRIL van 10 tot é ure ter vervulling der vacaturen in de verschillende CoUegiën als CANDIDATEN aanbevolen Voor hpt College van KERKVOOGDEN C KNAAP C HOOGENBOOM W B VAK STRAATEN Voor het College van NOTABELEN H OVEREIJNDEB W DE JONG A W VAK KLUIJVB G TOORNVLIET Ci BRUNT J BRAKEL Voor de Commissie van OPPBRTOBZICHT H VAN ZANEN W POST DROST C KOOI IMAN J A REMI I D HOOGENBOOM D C SAMSOM GOUDA 1879 EüNiBB LEDEN VAN DIN EBRKENRAAD Openbare Verkooping op MAANDAG 21 APRIL 1879 voorm ten Elf ure in het Zuid Holla ndscm Koffuhdis te Gouda van een stuk TUINGROND met twee SCHUILEN Men VRAAGT tegen Mei of Augustus a s EENE FATSOENLIJKE l li i STBODE niet beneden de 25 jaren tegen 80 s iaars melden Adres aan den Boekhandelaar J W KNIPSCHEER Ja Westhaven zonder g de getuigen onnoodig zich aan te T S T fZ tiares gelegen in de Korte Akkeren naast het huis wi k P n 273 te Gouda In eigen gebruik en dadeiyk te aanvaarden Inlichtingen geeft Notaris Mr KIST te Oouda Openbare Vrijwillige Verko i lng Openbare Verkoopingf te WADDINXVEEN op het terrein van den afgebroken Watermolen in den Polder Bloemenüaal op WOENSDAG 23 APRIL 1879 des voormiddags ten 10 ure van eene groote partij zwaar en licht ElKEi HOUT voorts een partij IJZER HARDSTEEN DEK ZERKEN een partö RIET en een ZOMERHUIS met AFDAK zeer geschikt om te worden verplaatst benevens eene partü BRANDHOUT De Verkooping geschiedt om Contant geld Breeder bij biljetten en informatiën ten kan van den Notaris MOLENAAR te Waddinxveen Gouda Dbtik van A BbinkUaN te HEKENDORP IN HET GEMEENTEHUIS op Woensdag 30 April 1879 s voormiddags Elf ure van 2E7EN immm met SCHUREN TUINGKOND en BOUWLAND te zamen groot ruim 56 Aren Kadastraal Sectie A N 2026 1586 1421 1600 1920 1637 1538 1539 1 J40 1714 1715 1716 1971 en 1972 ged alles naast of by elkander gelegen aan de Hooge Brug te Hekendorp eu onmiddeiyk aan of zeer nabij de Dubbele Wierikken Zeer geschikt tot oprigting eener FABRIJK Breeder bg Billetten en informatiën te bekomen ten kantore van den Notaris MONTIJN te GooDA r Vjj de e Courant beJioort een BÜfg gg KEK lSGEVli i INRICHTINGEN WELKE 6EVAAK SCHADE OF HINDEE KUNNEN VEKOOKZAKEN BURGEMEESTER ea WETHOUDERS van Gouda Gelet op art 8 der Wet van den 2a Juni 1875 StaoMM No 86 Doen te weten Dat zij TPtguDniag hebben verleend aan den Heer F van Maaren en zijne reohtverkrygeuden tot bet plaatien van een Stoomirerktaig in het perceel gelegeu aan de Pepetatraat geleekeod K no 21 kadaster sectie D nn 1407 en 1408 Gmida den 15 April 18711 Snrgemeester eu Wethouders voornoemd VAN BERGEN UZEN DOORN De Secetaris BROUWER KENNISOEVINQ INRICHTINGEN WELKE GEVAAR SCHADE OF HINDER KUNNEN VEROORZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Oeiet op art 8 en 16 der Wet van den in Juni 1875 SlaoMUul uo 96 Doen te weten Dat Heeren Gedepnteerde Staten dezer provincie vergunning hebben verleend aan de Naamlooie vennoolaohap de Stesrinekaatsenfsbriek Qonda en hare rechtverkrqgenden tot Uet plaalMn van een Sloomwcrlctuig van hooge drukking tot het aamenpereen vnu dumpkringslüchl in het perceel gelegen aan de BUekenkado afMkHuLXw l k dMft KOtie E 110 1014 OouJa den 17n April 1879 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER BUITENLAND Ilulteiilandsch Overzii hl In zijne rede voor de Franschc Academie bezigde R iinu eenige uitdrukkingen die in Duitsohland aantUif hebben gegeven Dt Fraiiscbe dagbladen bevatten ia eou uitvocrigcn brief door hem geschreien aan ten vriend van Duitsohland om dete verkeerde indrukken weg te nemen Het stuk verdient reer de aandacht niet alleen omdat al hetgeen door een man van dit gehalte geschreven wordt lezenswaardig kan Worden genoemd maar vooral omdat deze bri t kan orden beschouwd als de uitdrukking van hetgeen beschaafde en ontwikkelde Franscben over de tegenwoordige Duitscbe toestanden deuken De meraoiie van toelichting van het Dnitsohe toltarief is eindelijk den Byksdag toegezonden het uitvoerige stuk zal eerst gedrukt worden en daarna den leden toegezonden Naar hetgeen van den inhoud van de memorie van toelichting wordt meegedeeld behelst dete niet veel nieuws de Bisranrcksohe argumenten wordeb herhaald en het hoofdgewicht gelegd op de finanoiëele behoeften des ryks in verband met de onmogelyke bgdragen van de Staten De strijd tegen t tarief wordt in de nationaalliberale bladen voortgezet maar er heerscht zekere matheid in t ia alsof men gevoelde dat de oppositie niet veel zal baten omdat deels door politieke bedreiging deels door combinatie van zoogenaamde belanghebbenden de Rijkskanselier zal zegevieren De conservatieve bladen slaan voortdurend een hoogen toon aan het besluit van de Bremer kooplieden dat zonder twyfel wel navolging tal vinden bg de andere groote handelsplaatsen is echter ren harde pil om te verduwen Bismarck wilde de handelssteden een verrassing bereiden met de surtaxe maar de kooplieden kennen hun belang beier Het voorbeeld van Bremen staat intussohen niet alleen de oppositie heeft lang gedraald maar neemt thans toe in kraoht en uitgebreidheid de conser vatieve bladen maken wel veel leven van de adressen voor maar niet van die tegio het tarief toch is het aantal van de laatste tot 600 geklommen Belangrijk is o a het adres van het bestuur van Berlijn tegen het invoerrecht op graas en vleesch uitvoerig en flink wordt hier gewezen op het groote nadeel dat deze beUutingen moeten Hebben niet alleen voor het algemeen maar vooral ooft voor sommige takken van nijverheid zooals voor d roggemcelfabrieken te Berign Op eene te Berign gehoudM bijeenkomst van afgevaardigden uit de Duitsche bandeldrijvende zeesteden is besloten tot het zenden van een verzoekschrift aan den Rijksdag waarin opgekomen wordt tegen de heffing van rechten bg Vgte van vergeldingsmas regcl tegenover andere itaten benevens tegen rechten op granen iJier en hout onder verklaring dat ofschoon de vergaderinf in beginsel niets tegen hrtfiugen in het beUng der schatkist heeft in te brengen zg de rechten op thee koffie tabak zout spek en petroleum voo esteld veel te boog acht Aangaande den persoon van Sulowiew den dadervan den aanslag op het level des Keizers verneemtmen dat hg de zoon is van een dienaar werkzaam aan de stallen in d hofhouding der grootvorstin Calharina Hg be Abt het gymnasium engedurende een paar jann de hoogeschool dochkon den leercorof niet tot bet einde toe volbrengen Hg werd toen ouderwSter aan een distriotsschool in een naburig gouvwnemeut lig werd onlangs belrokken in een ondiftaek naar socialistische kuipergen do ve dweea tgdens dat ouderzoekwerdt gehouden en kwam Mtst by den aanslag weder te voorschgn t Qa FwHcbvanuitie te tait J il voor het Eigalsche Parlement en er komt weer wat leven in de brouwerg Men belegt meetingeu en hondt redevoeringen De aoiversiteit van Durban il in het Parlement vertegenwoordigd tga de raad van Leamington wil uitbreiding vau het kiesrecht in dat district De liberale afgevaardigde Adam betoogde in een meeting te üupar dat wanneer het kiesrecht maar overal hetzelfde was de liberale party ongetwgfeld bg it algemeene verkiezingen zou zegevieren thans waren de Tories meesier van het land door de graafschappen Natnurigk wordt over de begrooting in verband met de Afghaansche en Zulu oorlogen dmk geredetwist Mundclla die te Skeffield het woord voerde noemde die begrooting een knoeierg want daarop was geen berekening gemaakt voor de oorlogen Uundellu gispte in krachtige bewoordingen de buitenlaudsche staatkunde der liegeering die zooals hg zeide den handel nog meer had doen kwijnen hg sprak van de imperialistische roofzucht die Engeland had onteerd in de oogen van beschaafde volkeren Een verdelgingsoorlog in het Zulu land keurde hg sterk af De Regeering sprak Mundrlla durfde lord Chelmsford niet terugroepen omdat Beaoonsfield hem steunt Ware de nederlaag bg Isandula een overwinning geweest dan zou men niet weinig gesnoefd hebben op den oorlog hoe onrechtvaardig die ook is en sir Bartle Frère zou baron Frère van Isandula en Zulu zgn geworden Toen Muudella de hoop uit prak dat kolonel Pearson te Ekowe spoedig zou worden ontzet was liij ongetwijfeld de tolk van het geheele volk Pearson ia reeds van £ 3 Jan af opgesloten aan alle kanten omringd door den vgand hoewel slechts op 36 mijl afstands van hei Engelsche fort Teuedos Zijn troepen zgn binnen een beperkte ruimte snamgedrongen de gezondheidstoestand is niet van de beste de gedwongen werkeloosheid werkt nadeelig op de stemming want de vgand is te tairgk om dikwgls uitvallen te wagen en bovendien kon de voorraad nauwelgks reiken tot de laatste dagen van Maart Geen wonder dat men in Engeland reikhalzend de beriohten uit de Kaap verwacht en de tijding dat Pearson outlet is zou ongetwgfeld een indruk maken als ware een lege bevochten Zoover is het met de Engelsohen gekomen dank zg sir Birile Frère s voortvarendheid en lord Chelmsford verstandig beleid Eene fractie dor democratische partij in Modrid heeft eene vergadering gehouden en besloten aan de verkiezingen geen deel te nemen Het vr iagatuk betreffende de geldelgke aangele genheden van Cuba zal onmiddellijk na de bijeenkomst der Cortes in behandeling genomen worden BINNENLAND GOUDA 19 April 1879 hl zake den heer C van Eijk kaaskooper alhier tegen een vonnis van den kantonrechter heeft de ad vocaatgeneraal bij deti Hoogen Raad van Maanen geconcludeerd tot vernietiging van het vonnis voorzoover de veroordeelde ook schuldig is verklaardaan htt zouder schriftelijke tocstemiiiins van Burg en Weth belemmeren van den vrijen doorgang opden weg te Gouda en veroordeeld tot eene geldboetevan ƒ 2 en voor het Overige tot verwerping uitspraak 12 Mei Ter verkrijging van de akte in de EairelMhe taal werden gisteren te s Uage van de 6 caudidaten 3 afgewezen en toegelaten de heeren B van Duinen uit Oudewater S Hoogsira uit Leiden en J de Hoog ml Woubrugge Bg de te Stolwgk plaats gehad hebbende aanbesleuiiig van het vergrooten der 2e openbare school eu het slichten van eene nieuwe daarbg behoorende onderwijzerawoning was slechts één brieQe ingekomen dat van den heer v d Loo te Waddinxveen wien het werk gegund is De aanneemsom bedraagt 4434 Door den Gemeenteraad van Stolwijk is besloten de Woesdagmiddag schaoltgden af te schaffen en de schooUocalen beschikbaar te stellen voor het geven van GodsdienstOnderwijs Door de Zangvemuiging Oefeaiug baart Konst te Stolwijk is ƒ 25 geschonken aan de kerkelgke armen en eene gelijke som aan tde bnrgelijke armen Bg herstemming is tot lid van den Gemeenteraad te BergAmbacht gekozen de heer J F Mahlstede notaris aldaar De vacature waa ontstaan door het bedanken van den gekozene Bg de Donderdag plaats gehad hebbende herstemmingen voor een hoofd ingeland en een hoofd inge landplaatsvervanger van Schieland voor het Iste district waarbij alleen in aanmerking mochten komen de heeren A Voorwinden en C Van den Berg Jzn is eerstgenoemde met meerderheid vau stemnien voor beide betrekkingen gekozen De Eerste Kamer hield gisteren namiddag ten t a uur zitting Door de afdeelingen zgn benoemd tot rapporteurs de heeren van Voorthuysen Hengst Borsius en de Raadt onder anderen over de herziening der ongebouwde eigendommen Prins de Sitter Karaten en Viruly over een reeks andere ontwerpen Heden ten I uur zgn aan de orde gesteld 22 ontwerpen waarover in de afdeelingen weinig of geen bedenking is gerezen Maandag 11 uur ign aan de orde de procureurs wet de aanvulling van de wet op t Middelbaar onderwgs de wijziging der militaire ensioeneh bij de zeemacht en de verhooging van hoofdstuk 6 der Staatsbegrooting Alteen over de herziening der belastbare opbrengst van de ongebjuwde eigendommen is t verslag nog niet gereed Dó Staatscourant bevat twee algemeene numerieke staten aanduidende de sterkte van den eersten ban der schutterijen op 1 Januari van dit jaar gkeus die stalen was tie sterkte van den eersten tM der dienstdoende schuitergen met inbegrip van de itserve op 1 Januari jl die der eerste categorie ongehuwd en die gehuwd of weduwnaars zijn zander kind of kinderen 27 444 die der tweede categorie ua hunne inlijving gehuwd en in hel bezit van kind of kinderen gekomen 14 270 te zamen 41 714 man Van dit gttal manschappen hebben 10 672 deihalve rnim 1 4 van het geheel vroeger bg het leger gediend De sterkte met inbegrip der reserve van den eersten ban der rustende sohulterijen bedroeg op 1 Januari jl die der eerste categorie 66 660 die der tweede categorie 20 962 Ie zamen 76 622 man Van dezen hebbini 17 979 man dus ruira 2 9 van het geheel