Goudsche Courant, zondag 20 april 1879

0 0i 0 0 0 0 0 0 ttoegtt bij het leger geSiend De gehcete sterkte aii It beide catcfforiéu vau den eersten ban der duMisttioeude en rustende schutterijen te zameu bcdroig 118 236 man op 1 Januari 1879 tegen 116 938 oy 1 Januari 1878 Het vertrek van HH MM den Koning en de Koningin per eitra trein uit den Hang op Maandag 21 dezer is thans definitief bepaald op 11 ure iu den voormiddag Ten 12 uur 15 m zullen HH MM aan het station van den Bynspoortreg to Amsterdam auDkomeu Door eene commissie uit de Vereeniging van officieren van scherpsohtttterskorpseu in Nederland zal op Dinsdag den 228ten dezer namens die Vereeniging aan HH MM den Koning en de Koningin in het paleis te Amsterda a het voorgenomen geschenk worden aangeboden Tijdens het verblijf van HH MM den Koning en de Koningin te Amsterdam zal het Paleis op den Dam des avonds met 1200 waskaarsen verlicht zgu De tentoonstelling bazar te houden Joor de algemeene Nederlandsohe Vrouweuvereenigiug Arbeid Adelt afdeeling Amsterdam zal geopend worden door Hare Majesteit de Koningin op Zaterdag 26 April Iels zegt het Roti Ml zeer te reelit waar vreemdelingen en wij voegen er van heeler harte b j ook laudgenooten zich byzonder aan ergeren is het tot het uiterste opgevoerde fooieiistelsel Hoewel in de hotels uiercice in rekening wordt gebracht zou men zioh aan onaangenaamheden bloot stellen indien inen den kellner geen fooi gaf Gebruik in koffiehuizen of restaurants enz Iets dan kijkt de kellner u minachtend aan indien ge de oenten die hy moet teruggeven niet voor hem laat liggen Niet dat hg zilver veracht volstrekt niet Zoover gaat de brutaliteit dat dezer dagen in ecu groote inrichting onzer stad een aa die ons 16 stuivers moest teruggeven by 14 ophield daukje wel meneer zei en heenging alsof dat dubbeltje den man van rechtswege toekwam Hatelijk ook is voor iemand die het niet gewoon is de wyze waarop tegenwoordig de Jans op iederen bezoeker aanvallen Komt meu ergens binnen terstond vliegen 1 2 of 3 Jans op u aan volgen u naar het tafetje dat ge uitkiest en gapen u net zoolang aan tot ge iets beateld hebt zouder iemand tijd te laten zich te bezinnen wat hg genieten wil Indien ge tegenwoordig een restauiant koffiehuis enz wilt binnengaan maak dan vooruit uw programma op zoo ge u niet wilt blootstellen aan de vervolgingen van een bediende Men kan zich voorstellen hoe vreemdelingen dergelijke manieren beoordeelen Aan koetsiers bedienden pakjesdragers meiden knechts moet men fooien betalen tot in het oneindige of zioh blootstellen aan minder vriendelijke bejegening of onaangename opmerkingen Indien de verschillende ondernemers of patroons in een en ander verbetering kouden aanbrengen zouden velen zioh zelven bevoordeelen en bet publiek een groote dieast bewyzen Het Bil dat in militaire zaken gewoonlijk vrq goed ingelicht is bevat een hoofdartikel De minister van oorlog tegenover het leger en de volksvertegenwoordiging dat nog al iets te deuken geeft Het betoogt dat de minister als luitenant kolonel in een valsohe positie verkeert tegenover de generaals die als chef de bureau aan het ministerie verbonden z jn Om daaraan een einde te maken zou het Hhl willen dat de minister spoedig tot hoogeren militairen rang werd bevorderd of ontslag nam uit den dienst evenals de heer de Hoo heeft gedaan Ten aanzien van s ministers verhouding tot de Kamer acht het Hhl de verkiezing van deo heer Kool te Arnhem zeer gelukkig daar deze met den heer Den Beer Poortugael heeft samengewerkt en zich ia de laatste weken meer speciaal heeft bezig gehondeu met de samenstelling der militaire wetten die eerlang in de Tweede Kamer zullen worden ingediend Deze kan dus door den heer Kool volkomn worden ingelicht maar hg wordt op die wyze wel eeuigszius rechter in zijn eigen zaak en is als controleur van de Regecring minder de aangewezen nan maar meer een steunpilaar der Ilegeering ui nl hy zjjn eigen meeniug niet prys geven Eindeiyk spreekt het Hbl den weiisoh uit dat bij de aanstaande verl iezingen het militaire element in de Kamer nog me r zal worden uitgebreid maar ter voorkoming van eenzgdigheid en clique regeering uiet met leeraren van de krijgsschool Het HarUklMad meldt het overlijden van den heer L P Fhilippona meer algemeen bekend onder zgn MM dt plume Multapatior Hg was zcgf genoemd è blad een zeldzaam man daar hg alleen uit leergierigheid en uit zucht om zijn medeburgers nuttig te zgn zich op tal van wetenschappen bleef toelegg n geheel vreemd aan zijne maatschappelijke positie Zgn strijd tegen den sterken drank vooral heeft hem populair geiwijikti bet verbond door hem gesticht en ii ar 4lMn genoemd zal hem overleven Zgue medestanders kunnen geen betere hulde brengen aan zijn nagedachtenis dan door in dien strgd te volharden Omtrent het instorten van de brug te Amsterdam deelt het N r d D no het volgende mede omstreeks zeven uren is de Klapbrug die over den Zwanenburgwal aan het einde der Staalstraai gelegen is bezweken ten gevolge van den verteerden toestand der jukken waarop de wippen lagen Dien verteerden toestand kan men zich werkelijk niet te erg voorstellen Het hout was geheel buigbaar geworden en laat zioh als zwam vaneen scheuren De brug dan die even open geweest was werd losgelaten sloeg wellicht wat harder neer dan gewoonlijk en het gevolg was dat de boveudwarsbalk waarover de wip aan de zijde der Zwanenburgerstraat draaide afbrak zoodat het geheele gevaarte doorsloeg en te water ging De brugwachter die tegen de brug opgeloopen was om het terugvallen van het oude werktuig wat te bevorderen kon nog in tgds door het kraken gewaarschuwd in de gracht springen evenals een karrevoerder die met zgn wagen stond te wachten op de plaats waar een seconde later de verbrgzelde bidken nederstortten Beide mannen werden gered zoodut dit ongeval vrg gelukkig afgeloopen is In een Moravisch grensstadje geschiedde onlangs het volgende Een schoon en beminnelgk meisje behoorende tot een geachte en deftige Israëlitische famtlie zou aan een jong menseh verloofd worden Alle toebereidselen waren reeds gemaakt toen plotseling een oude boerin ten huize van de ouders der bruid verscheen die 30 jaar geleden het nu volwassen geworden meisje gezoogd had Zg verklaarde dat het meisje haar dochter was dat ze bg ongeluk het kind dat jndertgd aan hare zorgen toevertrouwd was geweest doodgedrukt het lijkje in haar angst verraoffeld en het hare ondergeschoven had Thans echter nu haar dochter die als Christin was geboren met een Israëliet zou worden verloofd wilde zg hare rechten als moeder weder doen gelden en verbood zij het huwelijk Een onderzoek wordt van rechtswege ingesteld Het voolfv trekt zee de aandacht Do beteekenis van den invoer van kunstmeststoffen in Daitschland springt in het oog als men de volgende cijfers in aanmerking neemt nog au 1861 tot 1856 werden jaarlijks 20 ü 30 000 cent beenderen en 70 a 80 000 cent gebruikte beenderenkool over Hamburg naar Engeland uitgevoerd In 1872 werden in Dnitschland reeds 23 709 cent beenderen en 97 242 cent beeuderennieel ingevoerd Aan guano werden via Hamburg per Berlgner baan en langs de Elbe naar het binnenland vervoerd in 1872 reeds 1 010 640 cent Bovendien werden nog 119 404 cent zwavelz ammoniak en 980 906 cent Chilisalpeter ingevoerd Niet alle Chilisalpeter echter wordt voor den landbouw gebezigd Er bestaat een nitmuntend ingerichte dienst tot wegruiming van sneeuw te Pargs Ben 10 000 mensehen vonden daarbij werk In den afgeloopen sneeuwrijkeu winter kostte deze dienst in de wereldstad ruim ƒ 400 000 een kapitaal dat goede rente afwerpt f he Timet van 11 dezer bevat een correspondentie tusscheu den Prins van Wales en lord Beaconsfield waarin eerstgenoemde zeer ernstig er op aandringt dat het Oouveruement zich de zaak van goed drinkwater aantrekke en de Minister de verzekering geeft dat hij de zaak heelt onderworpen aan the Board of Tntaury het Bestnut van Bgks geldmiddelen e warmte en zaakkennis waarmede de FriusTroonopvolger het onloochenbaar groot volksbelangvan het goede drinkwater bij den Minister bepleit is een treffend bewijs hoe ook in een zoo oouatitutioneel land zelfs als iroot Brittannié de Vorstelijke personen niet afhankelijk behoeven te zgn vande meerdere of mindere activiteit van de dienarender Kroon wanneer zij openbare bewijzen willengeven van hun belangstelling in het volksgeluk ende volkej elyaart Voor iet Gerechtshof te s Gravenhaga stond Donderdag erecht A A een oug veehandelaar uit België beschuldigd van in deo nacht van 7 op 8 November jl uit eene afgeslotene weide gelegen onder de gemeente Heille arglistig te hebben ontvreemd twee koebeesten of in Ik geval deze beesten die in voormelden nacht ontvreemd waren ten aadeele van zekeren M Van de G voor den onbe kenden doder van den diefstal te hebben weggevoerd en naar de markt te Gent gebracht wetende dat zij gestolen worden De beschuldigde ontkende zoowel in instructie als ter terechtzitting den diefstal gepleegd te hebben en gaf voor de twee koeien zonder iets van de misdadige herkomst te welen op verzoek van zekeren Van de B uit de gemeeuto Eede ten vervoer naar de markt te Gent Ie liebbin overgenomen doch toen ze dicht nabij Gent gekomen aan zekeren Joos te hebben overgegeven opdat deze ze naar de markt zou brengen Door een aantal getuigen werd de bewering van den beschuldigde zeer onwaarschijnlijk gemaakt en niet het minst geschiedde dit door zijne eigene houding d uir hij na eerst verschillende verhalin te hebben opgedischt wier onwaarheid terstond bleek ten slotte ter terechtzitting op zgue vroegere bewering terugkwam en voorgaf nooit de bewuste koeien te hebben vervoerd en kortom van niets af te veten Adv genernal mr Gregory achtlc In weerwil der bijna onbeschaamde houding van den beiehuMigde diens schuld althans wat bet des bewust helen betreft wettig en overtuigend beirezen Vooral na hij zelf herriep hetgeen hg vroeger verklaarde was geen twgfel meer mogelgk Van venaehtende omstandigheden kon hier geen sprake tgn en derhalve requireerde Z E G A eene tachtbutsstraf voor den tijd van 6 jaren De verdediger mr Schouten verklaarde nu de beschuldigde op zijne vroegere erkentenis was teruggekomen af te zien van zijn voornemen om ket gebrek aan arglist te bewgzen en bep ild 2ich daarom er toe om het Hof op enkele verzaehtende omstandigheden te wgzen Vroeger hebben wg melding gemaakt van het voorden ijzerhandel bekngrgke bericht dat het aaneen firma de heeren BolokOw Vanghan Co gelukt was staal te vervaardigen uit het Clevelandijzererts Op de driemaandelijkscho beurs Vttbr eenigedagen te Middlesbrough gehouden is d t taal dooreen groot aantal competente personen gieken cauitstekend bevonden ja men stelde het boven hethoematielstaal Het kan voor H sh 6 d perton goedkooper vervaardigd warden dan het laatstgenoemde Het laat zich dos aanzien 3at bet Cievelauddistri t het eerste zal worden voor de staalproductic Het nieuwe staal bevat slechts 0 03 pet aan phosphor Uit Delft wordt gemeld Donderdag nacht omstreeks IJl i hoorde eender agenten van politie de wacht hcbl nde aan de OudeDelft alhier een geluid blgkbaar veroorzaakt door hetinslaan van een glasruit in de richting van de Binnenwtttersloot Op bet gerucht afgaande zag hg een persoon zich verwgdereu van den winkel van den horlogemaker Deroks op den hoek van het Oude Delft ende Biunenwatersloot Na den man te hebben sangegrepen herkende hg hem voor H B horlogemakeriu de Faklaan gemeente Hof van Delft De inbrekerreikte hem een doosje met een gouden dameshorlageover hetwelk hg uit zijn broekzak te voorsohgu haaldeen dat hg verklaarde verkregen te hebben na meteen hamer een der ruiten iu den winkel van denheer Dercks te hebbeu virbrijzeld De agent van politie onderzocht daarop dejasluikken van den aangehoudene en vond daarin 6 silrerenremontoirs door hem op dezelfde wijze verkregen Bg het verbreken van den glasruit wJs de hamer gebroken een gedeelte van dep steel was in het bezit van H B terwgl het andere gedeelte later ii den winkel werd teruggevonden B die Maandag II nit de gevangenis te Dordrecht was ontslagen was vroeger bediende bg den heer Dercks en daar hg in die hoedanigheid dikwgis gebezigd werd om s avonds de blinden voor den winkel te plaatsen was hg met de slaiting volkomen bekend Paasoh Maandag hebben er in België twee ernstige spoorwegongelukken plaats gehad Op da Ign van Diest naar Moll is s namiddags ten ruim 8 are niet ver van het laatste station de geheele personentrein gederailleerd met het gevolg dat de machinist onmiddellijk gedood werd de stoker hevige brandwonden kreeg een conducteur zwaar gekwetst werd en een passagier op de plaats dood bleef Bovendien moet een aantal personen min of meer ernstig gewond ziju Het tweede ongeluk greep in den avond te Antwerpen plaats De kommaudant van het 7e linieregiment de luitenant kolonel Ladan werd bg het passeeren van een overweg door een spoortrein 4er aarde geworpen en in een oogwenk snedin ie raderen zgue beide beenen en den rechterarm hem van den romp bovendien werd zgn hoofd op verscheidene plaatsen gewond De ongelukkige heeft deze vreeselgke verminking nog een half uur overleefd Gevonden en aan het Bureau van Politie gedepo neerd een droograk itaande tegen een boom op de Houtmanagraeht een Zïrarte fantaÏBie oorknop een Koperen Kaipje met gebreid beureje waariu eeuig geld Vergaderiag van den Qemeeateraad VfitJi A6 18 ApnU TegenvtoorJig Jb hli au Bergen IlzeodoorD oorz Bemij FriDcr u ten Ki nefborg Noothoven tan floor Oudijk 1 Snel Muller Fortogo Droogleever van StraaUn Poit ÜroBt Samsom Straver cd tie Botte De noialen br Torig vergadering worden gele B en gfarrcBteerd De Toorzltter deelt mede dat het kohier der laattelukedirecte bclaatiog door hh ïedeputeerde Staten U goedgekeord ep dat het ter iovordenog aan deo GemeeDtc ontvaDger i gegereo Noti calie Nog wordt medegedeald dat de boeken o ka van d u OameeotemtTanger 16 April zjjn nageiieo a in orde bpTondeo I ot Ingtkonaen eene nisaire van de Commiuie over de atr Tcrordeniagen nnbiedenda een nieuw ontwerp op bet boawep hiervan ïu een afRchrift a n de gezoudhcids commisfie worden gesoBilaQ en m adviea in babandeling worden gebracht eene otiaaive van de gezondbeids couimissie unbiedende A dubbeltallen ter nitbreidiug vau bun collegie bestannde int de hh G A Maller en i M Nootboveu an Goor T Ca ijegieter jn J P Weijcr Ur D N Broawar en C Me emaker P J Kooba en J H an £ cbteD ter visie 4n beaoemiDg in eeae volgende vergadering een adrea van de hb J de Vries Bbbbe cB A KaptlJD kcnni gevende dat hoone poging lat aanleg eeoer waierle diug door te geringe dtelneini g tüi luitUkt kaa worden gfocht waarom zy alinu nog fene taatale pogïag willen aanwenden door van de Gfetneeote eene rente ga ran ie van S pC eo dan nog een uitatel van 2 of 3 maanden te vragen wordt guteld in handen vsn B eQ W on bericht en raad B en W bieden aan bet fiemeente Verslag orer 1878 dftt gedrukt MD de leden ui worden rondgedeeld Aan it orde fp de bcooemiiig van ecnrn boordonderw zer aan de tweede openbare burgerscboul voer jongen benoemd wordt de beer R I opold te Zsandyk met algftmrene 1 6010160 Tot lid der eommiiaie aa adnioiitratie over de atadelgke beleenbank wordt herbenoemd de beer G Piioce Tit aajapreker wordt benoemd J Scbulmg en tot neodliiiljt aantpreker Ii Binnendgk en H Boower Na macbti og om aan de genomen besluiten uitveerii g te geren zonder resnmptie eindigt de ergadcriog Laatste Berichten Londen is April in het Lagerhuis heeft Cartwight gisteren eene motie voorgesteld teh gunste van de stipte uitvoering v n de beslaiten van het Vexlijnsche congres betreffende Uriekcnlsnd In den loop van het debat verkUorde pir S Northoote dat de onderhaudeliogea steeds voortduren dat t ijreuschelijLer geacht moet worden cbit Turkge uit eigen bencgiug eene schikking tol atntid brengt eo dat de regceriiig nog g euszius zonder hoop is op een bevredigend rrsullast wordt dit niet verkregen dan eerst zou de tgd voor ilassehenkamst aai gebrokeu zgn en indien geen andere weg meer overblgft dan de Ilcgceriug h rcid gevonden worden aen die tusschenkonut ueel te nemen De motie werd ten slotte met 63 tegen 47 stemmen verworpen at retensburg is April Bg kdieriyke ukase wordt te 8t Petersburg Charkow en Odessa het ambt van tgdelgk gouverueur groeraal iu t lerec gero en aan wdk ambt buitengewone en uitgebreide vulinaobten verbonden z n Grigke volmaobteu worden tijdelijk verleend aan de gourcrneurs te Moskou Kicw en Warschau Londen 18 April De Dail Ne i verneemt dat de Czaar de gelukweuschea van lord Beaconstield met zgne redding onmiddelijk beaudwoord heeft en zich o a aldus uitdrukte dat naar zgne innige overtuiging de handhaving van vrieudsohappelgke betrekkingen tusschen Busisnd en Engeland inderdaad van het grootste belang voor Europa is en dat hg op Beaconsfield s medewerking rekent om het behoud van vriendschdppelyke relatief te verzekeren ADVEBTENTIËN JOHANNES SMIT SN QRINA TAS PB WEIJDEN Oouda 17 April 1879 Algemeene kennisgeving De ondergetnekende betuigt door deze baren hartelijken dank aan allen die hebbeu bfigedragen in haren nood bij het overlijden van haren echtgenoot in het büzonder aan de Begtanrsleden en den Bode vau de Metaelaara Vereeniging Umokkuns Hvlpbïtoon De Wed C LAFEBER Voor de vele Wijken van deelneming ontvangen b het overladen van onze Moeder en Behuffdmoeder betuigen w onzen harteIjjken dank J SPABNAAIJ VAK i ER ToaEEN P 8 SPAÜNAAU Goud a 18 April 1879 Voor de belangstelling ondervonden gedurende de ernstige ongesteldheid van hun oudste Dochtertje en bj het overigden van hun jongste Zoontje betuigen de Heer en Mevrouw J VV SCHOUTEN hun welmeenenden dank Gouda 18 April 1879 Gevoelig voor de bigken van deelneming ondervonden by bet orerlyden onzer waarde Moeder en Behuwdmoeder LENA WOUT Wed ADBIANüS JONKER betuigen wg hiervoor bjj deze onzen oprechten dank Namens de Familie K JONKER GooDA 19 April 1879 Van KLUUVB verzoekt NIET in aanmerking te komen voor Kerkvoogd en KOOUMAN NIET voor Notabel Onder dankbetuiging aan de Kiesvereeniging Kekkkluk Bekeek voor de eer en het vertrouwen hem geschonken wenscbt de ondergeteekende voor de betrekking van Notabel NIET in aanmerking te komen G LANGERAAB Gouda 18 April 1879 S A JM DETE KLEIWEG boven het Uzer Hagazijn van den Heer C vsn BERKEL Openbare Verkoopingfeo TE GOÜBA op DINSDAG 22 APRIL 1879 des voormiddags ten 9 nrt ten Sterfhnize ran den Heer A DERCKSENasndeBlaanwstraat vaneenen netten INBOEDEL bestaande in staande en draagbare Mahoniehouten en andere MEUBELEN waaronder een fraai HÜISORGEL voorst BEDDEN en BEDDEGOED enz Daags te Torea des voormiddags van 9 tot 12 en des namiddags ran 2 tot 5 uren te zien En op MAANDAG 28 APRIL 1879 des voormiddags ten Eli nre in het Koffijhuis di Harhohie aan de Markt ran de navolgende Onroerende Goederen allen staande en liggende te Gouda en wel Een HUIS ERF en TUIN an deKamemelksloot Wgk R No 268a zgnde in het HUIS drie Kamers een grooto Kelder beschoten Zolder en t geen verder tot een gemakkelijk ingerigt WOONHUIS behoort Ben WERKPLAATS lang 11 breed 7 en hoog 14 Meters met ERF en stuk GROND achter de Karnemelksloot Twee HUIZEN en ERVEN aan de Karnemelksloot en een HUIS en ERF in een gang aldaar Wijk B No 268 h c m 4 Een HUIS en ERF in de Vogelenzang Wijk M No 39 Twee HUIZEN en ERVEN in het Paradijs in de Vogelenzang Wgk M No 18 en 19 Etin HUIS met een PAKHUIS en GANG daarnevens en ERVEN in den Langen Oroenendaal Wük I No 92 en 93 Twee HUIZEN en ERVEN in de Doelesteeg Wijk L No 170 en 171 Eb een HUIS en ERF aan de Vijverstraat Wijk F No 116 Naders inlichtingen sssn e bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTUIJN DBOOGLEEVER te Gouda UIT HET IIA6AZUN TAKDEN PONT NEUF DaednPoDl Neiil ii 4 l ix D e D S n lO écnieBoiiclier den volledigen GATAIiOO0S met de gravuren Tan de Komermodes voor 1879 met aanWiJzidg om ielf de maai Ie neme van alle Heeren Kinderkleederen Uittreitel uit den Catalogus Fraai djjuooaal UluD fn Ngnuirti Fraai faniaisie Lükea met wot gevoeld G 14 50 G 7 50 1 CmmDnie FanUuste Liunea G 5 ComplMl Coslaiun G 5 50 Bestellingen van Gl 12 BO at worden tnuieo vracht en rechten verzonden hetzij tegen rembours hetzij na ontvangst van een postwissel Van elk kleedingatuk dat bij ontvangrt rAcl mocht bevallen wordt het geld Msl middelijk teruggestuurd C Al I E BlSTEIXnCEÜ TE nlCnTE t AUl IX DmECRm DZ LA laisoEdu PONT NEUP El COIMESroiDEEin II HCT lOUUDSCH Een FATSOENLIJK JONGMENSCH bekend met DUBBEL BOEKHOUDEN en de FRAKSCHB TAAL de avonduren en twee dagen s weeks ter zijner beschikking hebbende wenscbt die te besteden tot bet Btlwcrken an BOEKRi of tot het verrigten van ander SCHItlJFWEBK Zfl die geaegeti zijn hem dat op te dragen worden verzocht zich te adresseren onder N 2S4 aan liet Bureau desej Courant De ondergeteekende beeft doar deze de er aan UEd te berichten dat hij bij zijne reed lang gunstig bekende BIERBOTTELABIJ heelt gevoed den HANDEL IN inUEEALE en Geneeskrachtige VVaterêü LIMONADE GEMBERBIEB Etc Door concurreerende prijzen en puike qnalitei ten honpt hü met vele orders te worden vereerd zullende hij niets onbeproefd laten om bet hem te schenken vertrouwen zich waardig te maken Met achting C P BACKEfiS Goada Markt A 105 ER mm mms gevraagd bij BAHLMA N Co Een BEKWAAM UETSELAABS ENEOIT gevraagd biJ B MULLAART Nieuwe Haven FATSOENLIJKE KOSTLIEDEN gevraagd tegen f 5 5 5Ö jwr weA Te bevragen ouder No 255 bg den Bmkh A BRINKMAN J H IUEB iHT iARKT i iiiiiii Photographisoh Atelier DAGELIJKS GEOPEND Op DOXDERDA en OADAG 7 Porlrelleii a l