Goudsche Courant, zondag 20 april 1879

GOUWE C 242 VLAAMSCH LINNENHUIS berichtende OVfVAlXGST der IXIÈL WSÏÉ ZOiIEKIIAL TELS en DOEKE l alsmede yroole Keuze in KLEEDJESSTOFFEiX BUKSKIIV GORDIJN NETELDOEKEN ENZ Bevelen ons minzaamst aan Woensdag 23 April N 2286 1879 GOUDSCHE COURAMT Nieuws en Advcrlendeiiiad voor Gouda en Ouistrel eD De inzending van advertentldn kan geschieden tot één uor des namiddags van den dag der uitgave ONTVANGEN eene zeer groote Sorteering Nouveautés in Mantels Mantüles Mantelets Visiles ook eene uitmantende Collectie NIEUWE JAPONSTOFFEU en andere zwarte gewerkte Stoffen DOEKEN 0 flTËi JAPOME üOaDIJlETEtDMKEN BRODERIES GLACÉ HANÜSCHOEIVEIV van 90 Cis en ƒ I Wij ontvingen ook eene ruime en mooie keuze van af 3 tot 10 jaar ♦ Bucksking s en andere Fantaisiestoffen Verder alle Nouveautés tot het vak behoorende Ons minzaamst a inbeveleivie Go uda April 1879 BAIILMAl rV Co Heeren Landbouwers ens STAR € en BBIGHAMS Terbeterde GRAS IS GEAAÏÏ MAAI MACHIITES Stroosiiijniachliics uit de fabrieken van E II Bentail en anderen TOOT HANDEN en PAABDENKRACHT nit de Fabrieken yan Hunt bn Tawïil STOOMD0RSCHMACHINE8 en LOCOMOBILES uit de Fabriek van Claïtok Shüttieworth ZAAIWERKXUIGEN voor alle GRANEN ZADEN en GUANO nit de Fabriek van Jamks Skuth SoKS bekroond met 31fChuden en 63Zü eren eu andere Medailles BANSOMES SIMS HEAD S PATENT Hooischudders en Uooiharken CULTIVATORS of HAKP1X EGBN nit de Fabriek van Coi ïman Mobtoït Wortelsnijders Moesnakers AardappeirooUers Paarden en VEE BEINIGINGSMACHmFA KABNMAqHINES MELKMACHINES ea verder alle mogelyke WBBKTUIGEN behoorende tot den Landbouw Op franeo aanvragen zyn geCUtutreerde Prjjaconranten en nadere inlichtingen te bekomen VEBBETEBDB GECOMBINEERDE CIBCÜLEEB en BANDZAAGMACHINE8 voor handbeweging Verbeterde STEEK en BOORMACHINES Alle werktuigen worden gegarandeerd en z n tegen fabriekspryzen te bekomen bg de In n triëele Agenten J G MULDES d Co te Gouda en Dalem hg Gorinchem mm EOMüz EN mm wijnen Alle soorten van BORDEAUX en andere WIJNEN bij M PEETERS Jz y te Gouda Bixonder wordt aanbevolen de gereputeerde BORDEöUXWIJN van f 26 per Anker met accijns Steeds belegen voorradig O Ic bij proefflessolien Kwart en balf ankera Fnjsoaaranten worden gratis en ftunko verzonden Alles wordt franko nuis geleverd Stoom Wasscherij run F DIAMAI T EarnemeIksloot 3ehaigvan de Boeleksde GooDA Inrichtifig voor het UITSTOOMEN en WAS8CHEN van HH Jaasen Broeken Vesten Dames Costomes Robes Gonlönen en Tafelkleeden Civiele Prjjzen Aeeorate Administratie SPOEÜIOE BEDIENINO VERWEEIJ en APPEETEEE INEICHTING HAMBURG Een hier zeer bekende firma met goede reH rentiën beveelt zich aan voor IN en VERKOOP van Handelswaren en andere PRODUCTEN voor IN en UITVOER aU AGENTEN of IN COMMISSIE veneen voor EXPEDITIE en INCASSEERINGEN onder voordeelige voorwaarden Aanbiedingen onder letter C 107 Centr Annonoen Expeditioa vott G L DADBE en O HAMBwao VEILING VAM HOÜTWAREIV ra ROTTERDAM op WOENSDAG 23 APBIL 1879 des middags ten 12 ure in het Algemeen Verkooplokaal aan den Oostsingel to Rotterdam ten overstaan van den Deurwaarder Jolian Coenraad Lacli van circa 100 000 stnks droge Vuren en Grenen Petersburge Croonstadsche Zweedsche Memcische en Wijbnrger Delen en Platen U soort droge copw Vunn D fe t en Ribben Amerikaansche Grenen Balken Molenroedsn Biga Grenen MasthotUen en Bergroeden nienwe BtHmuparren en Sparhouten Ondant zal geveild worden eene partg nienwe Memelsche Vitren IMen Alles versch nit zee aangebracht liggende voor den wal en op de Werf tRotterdammh Welvarem en in de Nieuwe Loods Elizabethstraat ann den Hoogen Zeedijk te Rotterdam alwaar het 5 dagen vóór den verkoop gekaveld is te bezichtigen Liggende deze houtwaren gemakkelijk voor het vervoer to wator en per as Notitiën der veiling zgn to bekomen by gen Deurwaarder Door het voortdurend gebrnik van mi mm b alion Haar Extract Eetten de uitvallende hBren zich weder vaat blgft het hoofd rein en worden de haren kraohtif en friaah Het doet de nienwe haren ontkiemen soqdat men oh na een kort gebruik in een fraai hoofd met haar mag verhengen Prgs per fiaoon met gebraikaoauwijiing 40 Centi Verkrijgbaar by Mej de Wed BOSMAN Oouda P A VAN DETH GovDA D K VAK A üintiHAir De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VBIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATEIU DAG De prgs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 BUITENLAND Baltenlandsch Overxitht t oitalag der erkietingen giateren in PptDkryk geboadeii ii gcigk men hail kunnen verwachten niet gunstig In Parjja waar misschien een conservatief clistrici voor de republikeinen had kunnen worden gewonnen werd eeu Bounparlist gekozen en in Bordtnax moest de heer Lnvertnjon het onderspit delven voor den ouden samenzweerder Blanqui TuMohen deze twee voorvallen is onmiddellijk verband De aonscrv tieven te Parya zouden niet xooveel kraoht hebben indien de republikeinen daar en elders niet soms zulke dwaze dingen deden De geheelen verkiezing van BIniiqui ia eene ijdele vertooning want hg zit gevangen en is onverkii sbaar Het is eene demonstratie waariloor men f u ile iffÊfinat ilwrMif hM g ijk Ie begrijpen is worden dn radlcxlrn bij dit speUetje dapper door de conservatieven geholpen die nu ook vonr Blanqui hebben gestemil wetende welk een geschikt wapen zijne J el g levert ter bestrijding der rrpubliek SSr Het is een treari e nitabg en de gematigden in Frankrijk zullen wel doen bijtijds voorrorgen te nemen tegen de herhaling van zulke vertooniugen iisteren werden de Algemeene Railen geopend de olerioalen zullen ook hier trachten te werken trgrn de nieuwe onderwijswet al verbiedt de wet hrl iMraadslagen over puliueke onderwerpen veel zou bet hun toch niet baten want van de 90 Algcinrrne Kaden hebben slechts Si eeu couservatteve meerderheid De Minister van Onderwgs is echter door al het clirioale leven uog niet vervaard in ecu eergisteren in Sorbonne gehouden vergadering vnii Praukrgks geleerde genoolscbapprn hield hij een rnlfvoeiiug waarin hg verzikerde dat do Kfgeering het recht van den Staat ten opzichte van het onderwijs sql handhaven Hciicn komt de Belgische Kamer weder bijeen om spoedig aan de schoolwet te beginnen Wanneer men de verschillende Duitsche bUdeu leest komt men tot de slotsom dat de protccliouistische agitatie baar toppunt heeft bereikt en reeds aan hrl dalen is niet alleen dat de oppoaitie inzonderheid tegen het recht op graan en vleesch eiken dag toeneemt maar ook raken de proteCtionisten onder elkander verdeeld de agrariera vinden dat zij slecht wegkomen en dat het geringe recht dat hun is toegedacht de ondersteuning van de indnstricelcn niet waard is Blijkens de nadere mcdedeeliitgen omtrent de vergadering van afgevaardigden uit de Duitsche zeehandelaplaatien komt liet besluit op het voorstel Koningsbergen hierop neder dat er bij len Rgksdag een ndres zal worden ingediend waarin wordt aangedrongen op verwerping van art 5 der tariefwet en von de rechten op ijzer granen en hout De Vergadering heeft hierbij bepaald dat haar verzet tegen art 6 en tevens tegen het denkbeeld van een mriaxe zoo scherp mOgeliik moet uitkomen alles ouder verklaring dut do Vergadering volstrekt niet geacht wil worden in Ie stemmen met die invoerrechten welke in het adres onvermeld blijven De telegraaf deelde reeds Zaterdagavond de reeks van buitengewone maatregelen mede door de Russische Bcgeering zijn verordend om aan de moor denarijcu van de Nihilisten een eind te maken zij zijn van nog wjjder slrekkiog dan men zich hier in het Westen dit voor kas stellen het heele Bijk wordt in strengen militairen staat van beleg geplaatst overal wordt het burgerlijk bestuur aan bet gezag van den militairen gouverneur onderworpen en men kan de macht van dezen Man t best omsohrijveD wanneer men zegt dat bij d et wat hg wil Hoebing deze buitengewone raaatragatm zullen duren wordt niet meegedeeld waarsehij Blijk zoolang totdat de gezamenlijke gouveraears heblwil verklaard dat het land van de Nihilistische pest is genezen en dal kan wel eens betrekkelijk lang ziju Volgetos de Parijsche Solei zou het Russische Gouvernement bewijzen in handen hebbeu dat het Uitvoerend Comité der Russische revolutionaire partij in Zwitserland schuilt en zon de Eusaische gezant te Bern dienaangaande een i ot bij de Bondaregeering heb1 en ingediend met rsoek om ancstatie of verlMuuing van lakxm ir TinsBi isriiiT nfW f ptaalien hij levens aanwees Andere bladen hebben dit bericht overgenomen doch kten de S leil verantwoordelijk voor ilen inhoud Met onlangs medegedeelde bericht van de Kmryer PoMUMuki omtrent den buitengewoon goeden st tnd der onderhandeling tnsschen Dnitsohlacd en Rome wordt op oifieieuse wijze tegengesproken Hen heeft aan de tijding van genoemd Poolach blad eenige beteekenis gehecht omdat het gehouden wordt voor het orgaan van den kardinaal Ledochowski Van oflioieuse zijde echter wordt gemeld dat de onderhandelingen in den laatsten tgd niet gevorderd zijn ofschoon de uitzichten ook niet slechter staan dan vroeger Er is geen aanleiding om geen goeden uitslag Ie verwachten maar evenmin o n Icgtlooven dat die spoedig zal komen BINNENLAND GOUDA 22 April 1879 Bij de verkiezing voor kerkvoogden notabelen en oorouiisaarissen van toezicht bij de Hervormde gemeente alhier zijn gisteren uitgebracht 6til stemmen lieden heeft de opening plaats Tot Kerkvoogden zijn gekozen de hh W B van S raaten met 597 C Knaap met tS en C Hoogenboom met 398 ateinmcii Voorla verkregen Mr i H van Mierop 247 O Toornvliet 123 en vele anderen mindere steromen De stemopneming was bij bet afdrukken der Conrant uog niet afgeloopeu Het concert Donderdagavond door de Goudsche Orchestvereeniging te geven verdient een ruim bezoek De medeJvcrking van onze slndgenooten mej M V V sopraan en de heeren S v Milligeu en Oorn S B S piano s zal velen daartoe uitlokken daarenboven zijn de liederen door mej v V te zingen gecomponeerd door den heer vnn Milligen eu worden zjj voor het etrst in het openbaar ten gehoore gebrooht De avond zal dus rijk aan genot zgn moge een welgevulde zaal toouen hoezeer de welwillendheid van den Directeur en de dilettanten solisten en orchest wordt op prijs gesteld Dc Heer G A Muller is met ingang vnn 24 dezer herbenoemd töt burgemeester van Hekendorp l jpekop eu Lnngeruigeweide ADVEBTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Aftonderlöke Nommers VIJF CENTEN De heer O van Eijseren klerk ter scorelarie te Haastrecht is benoemd tot burgemeester der gemeente Dreumel Gelderland De tl Bolt Cf van hedenmorgen bevat een klacht over de dienstregeling van het postkantoor alhier Een brief na 2 10 in een der hulpbussen geworpen zou eerst den volgenden morgen Rotterdam bereiken Indien dit het geval is zouden wij den klager en ieder die een oogenblik na de lichting komt en prijs stelt op spoedige bezorging den raad geven exiele mmule te besteden aan de bezorging van deu brief in de bus van t postkantoor waar ten 3 45 eeu bualichtiug geschiedt voor den trein van 4 20 De intocht van HH HM den koning en de koaingia te Amsterdam heeft gisteren op de bij het programma bepaalde wijze plaats gehad Kwart over twaalf uren stoomde de kon trein binnen en onder hst spden der volksliederen bet donderen van het geschut en de hoezee s eener groote menigte begaven zij zich in de receptiezaal Even voor half twee ure traden de voistehjke personen het paleis binnen waarop zij zich op het balkan aan de juichende menigte vertoonden Op den Isten Mei a s wordt de 2e luitenantkwarttermeester J A Neuwiller van het 2o bataljon 4e raiment infanterie te Leiden overgeplaatst bg het Ie bataljon van dat regiment te Delft in garnizoen terwijl de 2e luitenant kwarliermeesler P Vink van datzelfde regiment van het depot alhier wordt verplaatst naar het 2e bataljon te Leiden De mazeku epidemie neemt te Schoonhoven meer en meer too Gelukkig blijft het tot nog toe een gaednnrdij soort ïe WilUge Laugerak is wegens de mazeleuepidemie de school gesloten Twee zeer verwante zaken werden Zilordag in hooger beroep voor het gerechtshof te s Gravenhage behandelil De eersie gold zekere A S die onlangs door de Rotterdamsche rechtbank tot twee maanden eenzame opsluiting veroordeeld werd omdat hij op den avuiid van 11 Januari j l te Cluderkerk a d IJsel aan de vrouw van den schipper C K met zijije schaalstn een slag op den arm had toegebracht waardoor feene vrij ernstige verwonding ontstond Do appellant was dien avond met drie andere eveneens half beschonken kameraden voor de woning van genoemden C K gekomen luid roepende dat diens zoon Pieter met wien zij kort te voren op het ijs onaangenaamheden hadden naar buiten moesV komen Do zoon was niet te huis eu toen zijne ouders naar builen kwamen werd volgens hun getuigenis door A 8 aan de vrouw de slag toegebracht waardoor zij ouk volgens deu geneesiit er eeu paar maanden niet werken kon Door den appellant waren vier getuigen a decharge gedagvaard die niets wisten te verklaren dan dat zij van het toebrengen van dien slag niets Zjigeu De verdediger mr Jac van Gigoh achtte nictitrain het wettis eu overtuigend bewijs in deze uict geleverd en concludeerde tut vrijspraak De advocaat generaal mr Gregory was van een geheel ander gevoelen en meende zelfs dat dö rtebtbaiik het feit te licht had gequalifioeerd daar volgens Z EG A de irouw door die verwonding langer dan twintig dagen niet had kunnen werken Derhalve requireerde Z UG A veroordeeling vanden